Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 801/QĐ-UBND phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện công nghệ thông tin năm 2014 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu: 801/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 14/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 801/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Căn cứ Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014;

Căn cứ Kế hoạch số 4379/KH-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông Văn bản số 47/STTTT-CNTT ngày 27/02/2014); đề nghị của Sở Tài chính (Văn bản số 338/STC-HCSN&CS ngày 28/3/2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ chi tiết 3.000.000.000 đồng ( Ba tỷ đồng) từ nguồn kinh phí thực hiện ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước đã bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện công nghệ thông tin năm 2014, chi tiết theo Phụ biểu kèm theo.

Điều 2. Giao sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện các thủ tục thanh toán và quyết toán theo quy định hiện hành.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức giám sát và kiểm tra việc thực hiện các dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT (Ô San);
- CVP, PCVPTH;
- Lưu: VT, VX4 ( 16b).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

PHỤ BIỂU

PHÂN BỔ CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2014
( Ban hành kèm theo Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Đơn vị thực hiện

Nội dung

Số tiền

1

Sở Thông tin và Truyền thông

 

2.480.000.000

 

 

Nâng cấp, mở rộng hệ thống giao ban trực tuyến trong các cơ quan Nhà nước ( Dự án hội nghị truyền hình trực tuyến)

1.500.000.000

 

 

Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan quản lý Nhà nước

193.168.000

 

 

Đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách

90.000.000

 

 

Nâng cấp hệ thống thư điện tử của tỉnh

250.000.000

 

 

Triển khai công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin trong các cơ quan Nhà nước

100.000.000

 

 

Cước duy trì đường truyền hệ thống công nghệ thông tin

326.832.000

 

 

Hoạt động của Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ năm 2014

20.000.000

2

Văn phòng UBND tỉnh

Nâng cấp mạng LAN

200.000.000

3

Sở Nội vụ

Nâng cấp LAN

200.000.000

4

Trường Chính trị tỉnh

Nâng cấp LAN

100.000.000

5

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Hội tin học trẻ không chuyên cho công chức, viên chức

20.000.000

 

 

Cộng tổng:

3.000.000.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 801/QĐ-UBND phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện công nghệ thông tin năm 2014 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175