Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5021/QĐ-UBND giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp đợt 2 năm 2013 cho Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 16/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5021/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH PHÍ CÁC HOẠT ĐỘNG, HẠNG MC TRIN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP ĐỢT 2, NĂM 2013 CHO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân thành phố ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa VIII, tại kỳ họp thứ 7 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của y ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định 1373/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2013 của y ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí và danh mục các hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp đợt 1, năm 2013 cho Sở Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 21/TTr- STTTT ngày 06 tháng 9 năm 2013 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 8347/STC-HCSN ngày 26 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh phí điều chỉnh các hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp thành phố đợt 2, năm 2013 cho Sở Thông tin và Truyền thông là 90.496.620.000 (Chín mươi tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm hai mươi nghìn) đồng theo danh mục C (đính kèm) như sau:

(đơn vị: triệu đồng)

Phân loại hoạt động, hạng mục

Số hoạt động, hạng mục

Kế hoạch năm 2013

Đã giao đợt 1

Điều chỉnh đợt 2

Cả năm

Tổng cộng

90

80.293,51

10.203,11

90.496,62

Nhóm không thay đổi kinh phí

68

48.337,51

0

48.337,51

Nhóm các hạng mục điều chỉnh tăng vốn

4

7.676,00

7.556,80

15.232,80

Nhóm các hạng mục điều chỉnh giảm vốn

10

24.280,00

-11.667,31

12.612,69

Nhóm các dự án bổ sung mới

8

0

14.313,62

14.313,62

Các hoạt động, hạng mục không thay đổi vốn thuộc danh mục C không nêu trong Quyết định này, giữ nguyên kế hoạch kinh phí theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2013 của y ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông không được tự ý thay đổi chỉ tiêu kế hoạch kế hoạch kinh phí và danh mục các hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp đợt 2 năm 2013; trường hợp có yêu cầu thay đổi phải trình y ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị làm chủ đầu tư các hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Ban HĐND.TP;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (CNN-V).29

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Mạnh Hà

 

DANH MỤC C

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KINH PHÍ CÁC HOẠT ĐỘNG, HẠNG MỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên hoạt động, hạng mục

Đơn vị thực hiện

Tổng kinh phí

Kế hoạch 2013

Tăng/giảm

Nhu cầu cả năm

Đợt 1 (Đã giao)

Kinh phí điều chỉnh đt 2

 

Tng

71,024.56

42,159.10

31,956.00

42,159.11

10,203.11

I.

NHÓM ĐIU CHỈNH TĂNG

20,466.83

15,232.80

7,676.00

15,232.80

7,556.80

1.1

Nhóm đảm bảo vận hành, thuê hạ tầng phục vụ các hệ thống dùng chung của thành phố

5,466.83

5,466.83

5,176.00

5,466.83

290.83

1

Thuê hạ tầng mạng đô thị băng thông rộng đa dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm CNTT-TT

4,264.02

4,264.02

4,000.00

4,264.02

264.02

2

Thuê hệ thống điều khiển mạng băng thông rộng của thành phố (NOC)

Trung tâm CNTT-TT

1,202.81

1,202.81

1,176.00

1,202.81

26.81

1.2

Nhóm triển khai ứng dụng CNTT

15,000.00

9,765.97

2,500.00

9,765.97

7,265.97

1.2.1

Chương trình phát triển công nghiệp CNTT

10,000.00

4,765.97

2,000.00

4,765.97

2,765.97

3

Triển khai Đề án đào tạo lĩnh vực thiết kế vi mạch điện tử

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Thiết kế vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

10,000.00

4,765.97

2,000.00

4,765.97

2,765.97

1.2.2

Chương trình an toàn an ninh thông tin

5,000.00

5,000.00

500.00

5,000.00

4,500.00

4

ng cứu khẩn cấp

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

5,000.00

5,000.00

500.00

5,000.00

4,500.00

II.

NHÓM ĐIỀU CHỈNH GIẢM

 

31,909.69

12,612.69

24,280.00

12,612.69

-11,667.31

II. 1

Nhóm đảm bảo vận hành, thuê hạ tầng phục vụ các hệ thống dùng chung của thành phố

16,174.69

10,282.69

15,610.00

10,282.69

-5,327.31

5

Thuê hạ tầng Trung tâm dữ liệu (datacenter) phục vụ lưu trữ dữ liệu từ xa

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

5,892.00

0.00

3,000.00

0.00

-3,000.00

6

Thuê hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityweb)

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

7,375.70

7,375.70

8,100.00

7,375.70

-724.30

7

Tăng cường an toàn an ninh thông tin

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

1,668.09

1,668.09

1,670.00

1,668.09

-1.91

8

Hệ thống thư điện tử thành phố

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

1,238.90

1,238.90

2,840.00

1,238.90

-1,601.10

II.2

Nhóm triển khai ứng dụng CNTT

 

15,735.00

2,330.00

8,670.00

2,330.00

-6,340.00

II.2.1

Chương trình triển khai ứng dụng CNTT trên nguồn mở

 

12,600.00

2,330.00

6,770.00

2,330.00

-4,440.00

9

Mua sắm phần mềm phục vụ triển khai cho chính quyền điện tử

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

5,000.00

930.00

3,100.00

930.00

-2,170.00

10

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (mã nguồn mở) tại quận 1

Văn phòng UBND quận 1

900.00

0.00

270.00

0.00

-270.00

11

Triển khai phần mềm Giao dịch đảm bảo cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

3,700.00

500.00

1,000.00

500.00

-500.00

12

Triển khai ứng dụng CNTT tại Cục thuế thành phố

Cục Thuế thành phố

3,000.00

900.00

2,400.00

900.00

-1,500.00

II.2.2

Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực

2,000.00

0.00

1,000.00

0.00

-1,000.00

13

Đào tạo công nghệ thông tin - truyền thông trong quản lý nhà nước

Trường Trung cấp Thông tin và Truyền thông

2,000.00

0.00

1,000.00

0.00

-1,000.00

II.2.3

Chương trình an toàn an ninh thông tin

 

1,135.00

0.00

900.00

0.00

-900.00

14

Triển khai hệ thống định danh thành phố

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

1,135.00

0.00

900.00

0.00

-900.00

III.

NHÓM BỔ SUNG MỚI

 

18,648.05

14,313.61

0

14,313.62

14,313.62

III. 1

Nhóm ghi vốn thanh toán

 

1,517.91

1,206.41

0.00

1,206.42

1,206.42

15

Triển khai ứng dụng CNTT tại Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

493.96

345.78

0

345.78

345.78

16

Triển khai ứng dụng CNTT tại huyện Nhà Bè

Văn phòng y ban nhân dân huyện Nhà Bè

255.70

92.38

0

92.38

92.38

17

Triển khai ứng dụng CNTT tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố

768.26

768.26

0

768.26

768.26

III.2

Nhóm ghi vốn triển khai mới

 

17,130.14

13,107.20

0

13,107.20

13,107.20

III.2.1

Triển khai ứng dụng CNTT tại sở-ngành

 

6,710.14

2,687.20

0.00

2,687.20

2,687.20

18

Hạng mục nâng cấp Trang thông tin điện tử Công báo thành phố

Trung tâm Công báo thành phố

610.00

610.00

0

610.00

610.00

19

Xây dựng mới trang thông tin điện tử Hệ thống đối thoại Doanh nghiệp và Chính quyền thành phố:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư

496.50

397.20

0

397.20

397.20

20

Xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố (năm 2013)

Công an thành phố

5,603.64

1,680.00

0

1,680.00

1,680.00

III.2.2

Chương trình an toàn an ninh thông tin

 

10,000.00

10,000.00

0

10,000.00

10,000.00

21

Tăng cường trang thiết bị đảm bảo an toàn thông tin tại thành phố

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

10,000.00

10,000.00

0

10,000.00

10,000.00

III.2.3

Nhóm khác

 

420.00

420.00

0

420.00

420.00

22

Triển khai thử nghiệm Tổng đài thông tin du lịch thành phố (Tổng đài 1087)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

420.00

420.00

0

420.00

420.00

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5021/QĐ-UBND giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp đợt 2 năm 2013 cho Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.443
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122