Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 658/QĐ-BXD năm 2014 phê duyệt Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại cơ quan Bộ Xây dựng

Số hiệu: 658/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 16/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 658/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG TẠI CƠ QUAN BỘ XÂY DỰNG NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-BXD ngày 17/4/2014 của Bộ Xây dựng về việc ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Thông tin quản lý thuê bao chứng thực chữ ký số chuyên dùng sử dụng tại cơ quan Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014 (chi tiết theo phụ lục gửi kèm).

Điều 2. Trung tâm Thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị trong cơ quan Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị trong cơ quan Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thi hành);
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Cục Cơ yếu 893 - Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG TẠI CƠ QUAN BỘ XÂY DỰNG NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 658/QĐ-BXD ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao tính an toàn, bảo mật và tin cậy của văn bản khi truyền qua môi trường mạng, nâng cao hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;

Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy trong cơ quan Bộ Xây dựng qua việc sử dụng chữ ký số, đảm bảo an toàn dữ liệu cho ứng dụng thư điện tử, các phần mềm ứng dụng khi cập nhật, trao đổi dữ liệu trên mạng.

2. Yêu cầu

- Các đối tượng được cấp phát chữ ký số phải sử dụng đúng mục đích phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, tuân thủ các quy định của Pháp luật trong bảo quản, sử dụng chữ ký số.

- Các văn bản thông tin chính thức được trao đổi bằng hình thức điện tử trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; giữa các đơn vị thuộc Bộ với các Sở Xây dựng địa phương và các Bộ, Ban, Ngành liên quan đều phải được sử dụng chữ ký số.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi triển khai

- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Xây dựng.

2. Ứng dụng triển khai

- Các văn bản trao đổi bằng hình thức điện tử hoặc công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng dưới dạng tệp tin PDF.

3. Đối tượng triển khai

Tùy theo đối tượng sử dụng sẽ được cấp phát chữ ký số cho cá nhân hoặc chữ ký số tập thể (tổ chức):

- Chữ ký số cho cá nhân được cấp cho các đối tượng là Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

- Chữ ký số cho tổ chức được cấp cho các đơn vị thuộc cơ quan Bộ.

4. Thời gian triển khai:

Thời gian triển khai: Quý III, IV năm 2014.

5. Tập huấn chuyển giao (chi tiết trong phụ lục kèm theo)

+ Tổ chức 01 lớp cho văn thư, Lãnh đạo Trung tâm Thông tin, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật của Trung tâm thông tin (để hỗ trợ người sử dụng trong quá trình triển khai).

+ Tổ chức 01 lớp cho văn thư các đơn vị thuộc Bộ;

+ Tổ chức 01 lớp cho Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Thông tin

- Phối hp với Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc cấp phát chữ ký số chuyên dùng theo quy định;

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng chữ ký số trong cơ quan Bộ;

- Kiểm tra, hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho các đơn vị đã triển khai.

2. Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Xây dựng

Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn sử dụng chữ ký số và phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng chữ ký số trong đơn vị mình.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí đào tạo theo kế hoạch này do ngân sách nhà nước cấp trong dự toán kinh phí hoạt động năm 2014 của Trung tâm Thông tin.

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG TẠI CƠ QUAN BỘ XÂY DỰNG NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 658 /QĐ-BXD ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TT

Tên nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Hình thức triển khai

A

Đợt 1. Triển khai tại Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng (Quý III)

 

 

1

Hoàn thiện hồ sơ thủ tục triển khai chữ ký số theo yêu cầu của Ban cơ yếu Chính phủ:

- Cung cấp thông tin của đơn vị, cá nhân trong việc cấp phát chữ ký số;

- Trung tâm Thông tin tổng hợp phiếu và gửi Ban Cơ yếu Chính phủ để cấp phát chữ ký số.

tháng 6/2014

 

 

Phiếu đăng ký

2

Cấp phát chữ ký số cho đơn vị, cá nhân.

tháng 7/2014

Phiếu bàn giao

3

Tổ chức đào tạo và triển khai cho văn thư, lãnh đạo Trung tâm Thông tin.

tháng 8/2014

Tại Hà Nội

4

Tổ chức triển khai hoạt động gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số đã được cấp phát.

Sau khi triển khai

 

5

Đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng chữ ký số phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Sau khi triển khai

 

B

Đợt 2. Triển khai tại các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Xây dựng (Quý IV)

 

 

1

Hoàn thiện hồ sơ thủ tục triển khai chữ ký số theo yêu cầu của Ban cơ yếu Chính phủ:

- Cung cấp thông tin của đơn vị, cá nhân trong việc cấp phát chữ ký số;

- Trung tâm TT tổng hợp phiếu và gửi Ban Cơ yếu Chính phủ để cấp phát chữ ký số.

tháng 9/2014

 

 

Phiếu đăng ký

2

Cấp phát chữ ký số cho các đơn vị, cá nhân.

Tháng 10/2014

Phiếu bàn giao

3

Tổ chức đào tạo và triển khai cho văn thư, lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Bộ.

tháng 10, 11/2014

Tại Hà Nội

4

Tổ chức triển khai hoạt động gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số đã được cấp phát.

Sau khi triển khai

 

5

Đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng chữ ký số phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Sau khi triển khai

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 658/QĐ-BXD năm 2014 phê duyệt Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại cơ quan Bộ Xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175