Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 177/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lại Xuân Lâm
Ngày ban hành: 04/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 04 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ SỬA ĐI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA STHÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH KON TUM.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 222/TTr-TTTT ngày 24/3/2016 và ý kiến Sơ Tư pháp tại Công văn số 185/STP-KSTTHC ngày 28/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính có sửa đi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum (có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính từ 1 đến 6 kèm theo tại Quyết định 310/QĐ-CT ngày 05/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Thông tin - Truyền thông (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp (b/c);
- Lưu: VT-NC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lại
Xuân Lâm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

STT

S h sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế

I. Lĩnh vực Bưu chính

1

 

Cấp Giy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh

- Thông tư số 185/2013/TT- BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính

- Thông tư s02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyn thông

2

 

Sửa đi, bổ sung nội dung giy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh

3

 

Cấp lại giy phép bưu chính nội tỉnh bị mất hoặc hư hng không sử dụng được

4

 

Cấp lại giy phép bưu chính nội tỉnh khi hết hạn

5

 

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính ni tỉnh

6

 

Cấp lại Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

 

Phần II

NỘI DUNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục hành chính được sửa đi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tnh (gọi tắt là giấy phép bưu chính)

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức và cá nhân có nhu cu gửi hsơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 112E - Bà Triệu - TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum. (Số điện thoại: 060.3915.457).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’ - 10h30’ và 13h30' - 16h30' các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận xem xét hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn trkết quả.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

- Thời gian từ 7h30’ - 10h30' và 13h30' - 16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hin:

Trực tiếp tại trụ sở hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phn h sơ, bao gm:

- Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính (theo mẫu);

- Bản sao giấy chng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bn sao;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

- Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau:

+ Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác;

+ Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;

+ Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;

+ Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyn và phát;

+ Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phi trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bo đm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);

+ Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;

+ Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế - xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới ktừ năm đnghị cấp phép.

- Mu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Mu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thhiện trên bưu gửi (nếu có);

- Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng việt, đi với trường hợp hợp tác cung ứng một, một shoặc tt cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;

- Tài liệu về thỏa thuận với đối tác nước ngoài bng tiếng việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép phi được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó 01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

Thi hạn giải quyết:

30 ngày, ktừ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ.

Đi tượng thực hin:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyn thông

Kết quả thực hiện:

Giy phép bưu chính nội tỉnh

Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định điều kiện cấp giấy phép bưu chính lần đầu: 10.750.000 đồng (Mười triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)/lần

- Lệ phí cấp giấy phép lần đầu: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/lần.

Tên mu đơn, mu t khai (đính kèm):

Giy đnghị cấp giy phép bưu chính (mu tại Phụ lục I Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ);

Yêu cầu, điều kiện:

- Doanh nghiệp xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam, mức vốn phải được thể hiện trong giấy chng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính.

- Doanh nghiệp, tổ chức được cấp giấy phép bưu chính nội tnh phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

- Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;

- Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;

- Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Lưu ý: Các trường hợp không cần giấy phép bưu chính, không cần thông báo hoạt động gồm:

- Cá nhân nhận, vận chuyn và phát thư, gói, kiện hàng hóa trên cơ sở tự thỏa thuận với người gửi mà không ly tiền công với s lượng bưu gửi tối đa theo quy định của cơ quan nhà nước có thm quyền về bưu chính.

- Tổ chức nhận, vận chuyn và phát thư, gói, kiện hàng hóa trong nội bộ hoặc cho khách hàng của mình mà không lấy tiền công.

- Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh được thiết lập đ cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan này, hoạt động không vì mục đích kinh doanh

Căn cứ pháp lý:

- Luật Bưu chính s 49/2010/QH12;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bưu chính;

- Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

- Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

 

PHỤ LỤC I

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày
17/6/2011 của Chính phủ)

(Tên doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

……….., ngày …..  tháng ….. năm …..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

Kính gửi: …………………… (tên cơ quan cấp giấy phép).

Căn cứ Luật bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số …../20…../NĐ-CP ......................................................................... ;

(Tên doanh nghiệp) ……… đề nghị (cơ quan cấp giấy phép) ……… cấp giấy phép bưu chính với các nội dung sau:

Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, ghi bằng chữ in hoa) ..................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư):

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư): ...........................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư):

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư số: ………….. do ………. cấp ngày …………………………… tại ...................................................

4. Vốn điều lệ: ..................................................................................................................

5. Điện thoại: ………………………………. Fax: ...............................................................

6. Website (nếu có) …………………. E-mail: ...................................................................

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên ………………………………….. Giới tính: .............................................................

Chức vụ: ..........................................................................................................................

Quốc tịch ……………………………. Sinh ngày: ...............................................................

Số CMND/hộ chiếu ……………………….. Cấp ngày …………. tại ..................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

Điện thoại: …………………………… E-mail: ....................................................................

8. Người liên hệ thường xuyên:

Họ tên: ………………………… Giới tính: .........................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ………………………… E-mail: .......................................................................

Phần 2. Mô tả tóm tắt về dịch vụ

1. Loại dịch vụ đề nghị cấp phép: ....................................................................................

2. Phạm vi cung ứng dịch vụ: ..........................................................................................

3. Phương thức cung ứng dịch vụ: ..................................................................................

Phần 3. Thời hạn đề nghị cấp phép

Thời hạn đề nghị cấp phép: …………… năm

Phần 4. Tài liệu kèm theo

Tài liệu kèm theo gồm có:

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

Phần 5. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp giấy phép bưu chính, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong giấy phép bưu chính.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

2. Tên thủ tục hành chính: Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum

- Địa chỉ: 112E - Bà Triệu - TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum. Số điện thoại: 060.3915.457.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận xem xét hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn trkết quả.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền

- Thời gian từ 7h30’-10h30‘ và 13h30'-16h30' các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ :

a) Thành phần h sơ:

- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (theo mu)

- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

- Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc).

Thi hạn giải quyết:

- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ (Trường hợp chp nhận sửa đổi, bổ sung giấy phép).

- 05 ngày làm việc, kể từ này nhận đủ hồ sơ hp lệ (Trường hp không chấp nhận sửa đổi, bổ sung giấy phép Sở ra thông báo bng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do).

Đi tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyn thông

Kết quả thực hiện:

Giy phép mới đã được sửa đi, bổ sung theo h sơ đnghị của doanh nghiệp

Phí, lệ phí:

- Phí thm định:

+ Thẩm định mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: 2.750.000 đồng (Hai triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)/lần;

+ Thẩm định thay đổi các nội dung khác trong giấy phép bưu chính: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng)/lần.

- Lệ phí Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/lần.

Tên mu đơn, mu tờ khai (đính kèm):

Giấy đnghị sửa đi, bổ sung giấy phép bưu chính (mẫu tại Phụ lục IV Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ)

Yêu cầu, điều kiện:

- Đi với trường hợp cần thay đi nội dung ghi trong giy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

- Đối với trường hợp sửa đi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Bưu chính s 49/2010/QH12;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật Bưu chính;

- Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

- Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết v cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

 

PHỤ LỤC IV

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17
/6/2011 của Chính phủ)

(Tên doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

……….., ngày …..  tháng ….. năm …..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

Kính gửi: …………………… (tên cơ quan đã cấp giấy phép bưu chính).

Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư, ghi bằng chữ in hoa): .........................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư):

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư): ........................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư):

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư số: ………….. do ………. cấp ngày …………………………… tại ...............................................................

4. Vốn điều lệ: ................................................................................................................

5. Điện thoại: ………………………………. Fax: ............................................................

6. Website (nếu có) …………………. E-mail: ................................................................

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: ………………………………….. Giới tính: .........................................................

Chức vụ: ........................................................................................................................

Quốc tịch ……………………………. Sinh ngày: .............................................................

Số CMND/hộ chiếu ……………………….. Cấp ngày …………. tại ................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................................

Điện thoại: …………………………… E-mail: ..................................................................

8. Người liên hệ thường xuyên:

Họ tên: ………………………… Giới tính: ........................................................................

Chức vụ: ..........................................................................................................................

Điện thoại: ………………………… E-mail: ......................................................................

Phần 2. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung

(Tên doanh nghiệp) đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính theo các nội dung sau:

Nội dung sửa đổi, bổ sung: .............................................................................................

Lý do sửa đổi, bổ sung: ...................................................................................................

Phần 3. Tài liệu kèm theo

Tài liệu kèm theo gồm có:

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

Phần 4. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong Giấy đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong giấy phép bưu chính.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)

 

3. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum

- Địa chỉ: 112E - Bà Triệu - TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum. Số đin thoại: 060.3915.457.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30' và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận xem xét hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn trả kết quả

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền

- Thời gian từ 7h30’-10h30' và 13h30’-16h30' các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phn h sơ:

- Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu);

- Bản gc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng đối với trường hợp bị hư hng không sử dụng được.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc).

Thi hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ.

Đi tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyn thông

Kết quả thực hiện:

Giy phép bưu chính nội tỉnh được cấp lại là bản sao từ bản gc được quản lý tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính

Phí, lệ phí:

- Phí thm định cấp lại giy phép bưu chính khi bị mt hoặc hư hỏng không sử dụng được: 1.250.000 đồng (Một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)/lần.

- Lệ phí cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/lần

Tên mu đơn, mu t khai (đính kèm):

Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (mẫu tại Phụ lục V Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ)

Yêu cầu, điều kiện:

Việc cấp lại giy phép bưu chính được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;

- Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Bưu chính s 49/2010/QH12;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật bưu chính;

- Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

- Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

 

PHỤ LỤC V

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày
17/6/2011 của Chính phủ)

(Tên tổ chức, doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

……….., ngày …..  tháng ….. năm …..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH

Kính gửi: …………………… (tên cơ quan đã cấp giấy phép, xác nhận thông báo).

Phần 1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập, ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): .....................................................................................................................................

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): ..................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): .............................................................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập số: ………….. do ………. cấp ngày …………………………… tại ............................

4. Vốn điều lệ: .................................................................................................................

5. Điện thoại: ………………………………. Fax: ..............................................................

6. Website (nếu có) …………………. E-mail: ..................................................................

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: ………………………………….. Giới tính: ...........................................................

Chức vụ: .........................................................................................................................

Quốc tịch ……………………………. Sinh ngày: .............................................................

Số CMND/hộ chiếu ……………………….. Cấp ngày …………. tại .................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

Điện thoại: …………………………… E-mail: ...................................................................

8. Người liên hệ thường xuyên:

Họ tên: ………………………… Giới tính: .........................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ………………………… E-mail: .......................................................................

Phần 2. Nội dung đề nghị cấp lại

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính với lý do như sau: ...............................................................................................................................

Phần 3. Tài liệu kèm theo

Tài liệu kèm theo gồm có:

1. .....................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................

Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong giấy đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)

 

4. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi hết hạn

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cu gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum

- Địa chỉ: 112E - Bà Triệu - TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum. Sđiện thoại: 060.3915.457.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30' và 13h30’-16h30' các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận xem xét hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hp lệ thì thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn trả kết quả

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền

- Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30'-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thc hin:

Trực tiếp tại trụ sở hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phn h sơ:

- Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu);

- Bn sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;

- Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;

- Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;

- Các tài liệu gồm: Mu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; Mu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có); Bảng giá cước dịch vụ bưu chính; Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố; Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại (nếu các tài liệu trên có thay đi so với h sơ đnghị cấp phép bưu chính gn nhất).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc).

Th hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ.

Đi tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyn thông

Kết quả thực hiện:

Giấy phép bưu chính nội tỉnh được cấp lại là bản sao từ bản gốc được quản lý tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính

Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định lại khi hết hạn giấy phép bưu chính: 10.750.000 đồng (Mười triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)/lần;

- Lệ phí cấp giấy phép cấp lại khi hết hạn: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/lần.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (mẫu tại Phụ lục V Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ).

Yêu cầu, điều kiện:

- Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiu 30 ngày, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải lập hồ sơ là bản gốc đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính.

- Trường hợp doanh nghiệp có giấy phép bưu chính hết hạn hoặc trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày mà doanh nghiệp không làm thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại giấy phép bưu chính phải nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Bưu chính s 49/2010/QH12;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bưu chính;

- Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

- Thông tư s 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

 

PHỤ LỤC V

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

(Tên tổ chức, doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

……….., ngày …..  tháng ….. năm …..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH

Kính gửi: …………………… (tên cơ quan đã cấp giấy phép, xác nhận thông báo).

Phần 1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập, ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): .....................................................................................................................................

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): ..................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): ...........................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập số: ………….. do ………. cấp ngày …………………………… tại ....................................

4. Vốn điều lệ: ...............................................................................................................

5. Điện thoại: ………………………………. Fax: ...........................................................

6. Website (nếu có) …………………. E-mail: ...............................................................

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: ………………………………….. Giới tính: .........................................................

Chức vụ: .......................................................................................................................

Quốc tịch ……………………………. Sinh ngày: ............................................................

Số CMND/hộ chiếu ……………………….. Cấp ngày …………. tại ................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................................

Điện thoại: …………………………… E-mail: ..................................................................

8. Người liên hệ thường xuyên:

Họ tên: ………………………… Giới tính: .......................................................................

Chức vụ: .........................................................................................................................

Điện thoại: ………………………… E-mail: .....................................................................

Phần 2. Nội dung đề nghị cấp lại

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính với lý do như sau: ...............................................

Phần 3. Tài liệu kèm theo

Tài liệu kèm theo gồm có:

1. ....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong giấy đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)

 

5. Tên Thủ tục hành chính: Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum

- Địa chỉ: 112E - Bà Triệu - TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum. Số điện thoại: 060.3915.457.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30' và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận xem xét hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn trả kết quả

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền

- Thời gian từ 7h30’-10h30' và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thc hin:

Trực tiếp tại trụ sở hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:

a. Đối với các trường hợp: Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg); Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg); Cung ứng dịch vụ gói, kiện trong phạm vi nội tỉnh thành phần hồ sơ gồm có:

- Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu);

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

- Mu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Mu biu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tthuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

- Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

b. Đối với trường hợp làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam, thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu);

- Sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/VPĐD do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc)

Thi hạn giải quyết:

7 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ.

Đi tượng thực hiện:

Tổ chức, doanh nghiệp

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyn thông

Kết quả thực hiện:

Giy Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Phí, lệ phí:

- Phí thm định:

+ Thm định điều kiện cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh trong trường hợp doanh nghiệp tự cung ứng dịch vụ: 1.250.000 đồng (Một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)/lần

+ Thẩm định cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/lần.

- Lệ phí:

+ Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính lần đầu, cấp lại khi hết hạn: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/lần;

+ Cấp sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/lần

Tên mẫu đơn, mẫu t khai (đính kèm):

- Mu văn bản thông báo hoạt động bưu chính (áp dụng cho thông báo lần đầu - mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ).

- Mu văn bản thông báo thay đổi nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp văn bản thông báo hoạt động bưu chính (Áp dụng cho thông báo từ lần 2 tr đi, nếu có thay đi các nội dung liên quan đến hoạt động bưu chính - mẫu tại Phụ lục III Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ).

- Mu văn bản thông báo giá cước các dịch vụ bưu chính (dùng cho trường hợp thông báo thay đi giá cước dịch vụ bưu chính - mẫu tại Phụ lục I Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Yêu cầu, điều kiện:

1. Các hoạt động bưu chính sau đây phải được thông báo bng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính:

- Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);

- Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);

- Cung ứng dịch vụ gói, kiện;

- Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

2. Những nội dung phải thông báo khi thay đi:

- Thay đi người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính và số điện thoại liên lạc của doanh nghiệp so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất;

- Thay đổi chỉ tiêu chất lượng dịch vụ; mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ; các quy định liên quan đến khiếu nại, bồi thường thiệt hại so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất;

- Thay đổi các nội dung đã thông báo so với hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính lần gần nhất.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thay đi các nội dung quy định tại mục 2 trên thì doanh nghiệp, tổ chức phải thông báo bng văn bản (theo mẫu tại Phụ lục III) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

4. Các trường hợp không cần thông báo hoạt động

- Cá nhân nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hóa trên cơ sở tự thỏa thuận với người gửi mà không lấy tiền công với số lượng bưu gửi tối đa theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

- Tổ chức nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hóa trong nội bộ hoặc cho khách hàng của mình mà không lấy tiền công.

- Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh được thiết lập để cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan này, hoạt động không vì mục đích kinh doanh.

Căn cứ pháp lý

- Luật Bưu chính s 49/2010/QH12;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật bưu chính;

- Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính;

- Thông tư s 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính;

 

PHỤ LỤC II

MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày
17/6/2011 của Chính phủ)

(Tên tổ chức, doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

……….., ngày …..  tháng ….. năm …..

 

THÔNG BÁO
HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH

Kính gửi: …………………… (tên cơ quan xác nhận thông báo hoạt động bưu chính)

Căn cứ Luật bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số …../20…../NĐ-CP ..................................................................... ;

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) thông báo hoạt động bưu chính theo các nội dung sau:

Phần 1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập, ghi bằng chữ in hoa ..........................................................................

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): .....................................................................................................................................

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): ..................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): ...........................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập số: ………….. do ………. cấp ngày …………………………… tại ...................................................................................................

4. Vốn điều lệ: .................................................................................................................

5. Điện thoại: ………………………………. Fax: ..............................................................

6. Website (nếu có) …………………. E-mail: ..................................................................

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: ………………………………….. Giới tính: ............................................................

Chức vụ: ..........................................................................................................................

Quốc tịch ……………………………. Sinh ngày: ...............................................................

Số CMND/hộ chiếu ……………………….. Cấp ngày …………. tại ..................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................................

Điện thoại: …………………………… E-mail: .....................................................................

8. Người liên hệ thường xuyên:

Họ tên: ………………………… Giới tính: ...........................................................................

Chức vụ: .............................................................................................................................

Điện thoại: ………………………… E-mail: .........................................................................

Phần 2. Mô tả tóm tắt về dịch vụ/ hoạt động bưu chính

1. Loại dịch vụ/hoạt động bưu chính:

2. Phạm vi cung ứng dịch vụ/hoạt động bưu chính:

3. Phương thức cung ứng dịch vụ/hoạt động bưu chính:

4. Thời điểm bắt đầu triển khai cung ứng dịch vụ/hoạt động bưu chính:

Phần 3. Tài liệu kèm theo

Tài liệu kèm theo gồm có:

1. ...................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................

Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong văn bản thông báo này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC III

MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày
17/6/2011 của Chính phủ)

(Tên tổ chức, doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

……….., ngày …..  tháng ….. năm …..

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH

Kính gửi: …………………… (tên cơ quan đã cấp giấy phép, xác nhận thông báo).

Phần 1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập, ghi bằng chữ in hoa)

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập):

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): ...................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): ...............................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập số: ………….. do ………. cấp ngày …………………………… tại ................................

4. Vốn điều lệ: .................................................................................................................

5. Điện thoại: ………………………………. Fax: ..............................................................

6. Website (nếu có) …………………. E-mail: ..................................................................

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: ………………………………….. Giới tính: ............................................................

Chức vụ: ..........................................................................................................................

Quốc tịch ……………………………. Sinh ngày: ..............................................................

Số CMND/hộ chiếu ……………………….. Cấp ngày …………. tại .................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

Điện thoại: …………………………… E-mail: ...................................................................

8. Người liên hệ thường xuyên:

Họ tên ………………………… Giới tính: ..........................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ………………………… E-mail: .......................................................................

Phần 2. Nội dung thay đổi

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) thông báo một số nội dung thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính/xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã cấp như sau:

Nội dung thay đổi: ...........................................................................................................

Lý do thay đổi: .................................................................................................................

Phần 3. Tài liệu kèm theo

Tài liệu kèm theo gồm có:

1. .....................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................

Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong giấy thông báo này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC I

MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO GIÁ CƯỚC CÁC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

(Tên tổ chức, doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………..

………., ngày ……… tháng ……. năm ……..

 

THÔNG BÁO GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

Kính gửi: ………….. (tên cơ quan đã cấp giấy phép, xác nhận thông báo)

I. Các dịch vụ bưu chính thay đổi giá cước:

(Tên dịch vụ, giá cước cũ, giá cước mới, thời điểm áp dụng).

……………………………………………………………………………………………………

II. Các dịch vụ bưu chính mới phát sinh:

(Tên dịch vụ, giá cước, thời điểm áp dụng). ………………………………………………..

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
……………..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)

 

6. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cu gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum

- Địa chỉ: 112E - Bà Triệu - TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum. Sđiện thoại: 060.3915.457.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30'-10h30' và 13h30'-16h30‘ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận xem xét hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện h sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn trả kết qu

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết qutại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của SThông tin và Truyền thông. Trong trường hp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền

- Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thc hin:

Trực tiếp tại trụ sở hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phn h sơ:

- Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu);

- Bản gốc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc)

Thi hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ.

Đi tượng thc hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyn thông

Kết quả thực hiện:

Văn bn xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được cấp lại là bản sao từ bản gốc được qun lý tại cơ quan nhà nước có thm quyn đã cấp văn bn xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Phí, lệ phí (nếu có):

+ Phí thm định điều kiện cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hng không sử dụng được: 1.250.000 đồng (Một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)/lần

+ Lệ phí cấp lại (do mất hoặc hư hỏng) văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/lần.

Tên mẫu đơn, mẫu t khai (đính kèm):

Giy đnghị cấp lại giy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (mẫu tại Phụ lục V Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ)

Yêu cầu, điều kiện:

Trường hợp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mt hoặc hư hỏng không sử dụng được và doanh nghiệp, tổ chức mun được cấp lại thì doanh nghiệp, tổ chức phải lập hồ sơ là bản gốc và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Bưu chính s 49/2010/QH12;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bưu chính;

- Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

 

PHỤ LỤC V

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày
17/6/2011 của Chính phủ)

(Tên tổ chức, doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

……….., ngày …..  tháng ….. năm …..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH

Kính gửi: …………………… (tên cơ quan đã cấp giấy phép, xác nhận thông báo).

Phần 1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập, ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): .......................................................

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): ..................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): ................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập số: ………….. do ………. cấp ngày …………………………… tại .......................

4. Vốn điều lệ: .................................................................................................................

5. Điện thoại: ………………………………. Fax: ..............................................................

6. Website (nếu có) …………………. E-mail: ..................................................................

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: ………………………………….. Giới tính: ...........................................................

Chức vụ: ..........................................................................................................................

Quốc tịch ……………………………. Sinh ngày: ..............................................................

Số CMND/hộ chiếu ……………………….. Cấp ngày …………. tại .................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................................

Điện thoại: …………………………… E-mail: ...................................................................

8. Người liên hệ thường xuyên:

Họ tên: ………………………… Giới tính: .........................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ………………………… E-mail: .......................................................................

Phần 2. Nội dung đề nghị cấp lại

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính với lý do như sau: ...............................................

Phần 3. Tài liệu kèm theo

Tài liệu kèm theo gồm có:

1. ....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong giấy đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.005

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35