Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1314/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2013

Số hiệu: 1314/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 22/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1314/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao dự toán Ngân sách địa phương năm 2013;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2013 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Chương trình cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

CHƯƠNG TRÌNH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

- Tiếp tục triển khai Hệ thống văn phòng điện tử tại 09 đơn vị gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Y tế, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Hoài Ân và UBND huyện An Lão.

- Đầu tư, hoàn thiện các trang thiết bị CNTT cho các đơn vị triển khai Hệ thống văn phòng điện tử của tỉnh.

- Xây dựng, nâng cấp trang thông tin điện tử theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về Trang/Cổng thông tin điện tử trong các cơ quan nhà nước cho 02 đơn vị: Sở Ngoại vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Khảo sát thu thập số liệu, tổ chức đánh giá xếp hạng Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2013.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ quản trị mạng ở các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp nhà nước, đào tạo chuyên sâu về quản trị hệ thống cho các cán bộ trực tiếp vận hành hệ thống thông tin của tỉnh.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Nhiệm vụ 1: Triển khai Hệ thống văn phòng điện tử tại 09 đơn vị.

Nội dung triển khai:

- Khảo sát hiện trạng về hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực ứng dụng CNTT tại các đơn vị triển khai Hệ thống văn phòng điện tử.

- Mua bản quyền phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp qua mạng iWebOS; triển khai cài đặt, cấu hình hệ thống máy chủ; thiết lập hệ thống cho các máy trạm của người dùng.

- Đào tạo vận hành, quản trị hệ thống cho cán bộ quản trị mạng, hướng dẫn sử dụng cho CBCCVC, khắc phục các sự cố trong quá trình triển khai tại các cơ quan, đơn vị.

+ Dự án: Triển khai Hệ thống văn phòng điện tử cho 09 đơn vị gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Y tế, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Hoài Ân và UBND huyện An Lão.

- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện dự án: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp thực hiện dự án: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Hoài Ân và UBND huyện An Lão.

- Kinh phí thực hiện: 1.027.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm, hai mươi bảy triệu đồng).

2. Nhiệm vụ 2: Đầu tư, bổ sung trang thiết bị CNTT cho các đơn vị triển khai

Hệ thống văn phòng điện tử.

Nội dung triển khai: Đầu tư, mua sắm máy chủ, máy quét văn bản, thiết bị lưu điện đảm bảo triển khai Hệ thống văn phòng điện tử tại các đơn vị gồm Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Y tế, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Dự án: Đầu tư, bổ sung trang thiết bị CNTT cho các đơn vị triển khai Hệ thống văn phòng điện tử.

- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện dự án: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp thực hiện dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kinh phí thực hiện: 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng).

3. Nhiệm vụ 3: Xây dựng, nâng cấp và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử cho một số sở, ngành.

Nội dung triển khai: Xây dựng, nâng cấp trang thông tin điện tử cho 02 đơn vị: Sở Ngoại vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; cập nhật và bổ sung các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 lên trang thông tin điện tử; đào tạo quản trị, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao hệ thống.

+ Dự án 1: Xây dựng trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện dự án: Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan phối hợp thực hiện dự án: Sở Thông tin và Truyền thông

- Kinh phí thực hiện: 20.000.000 đồng (Hai chục triệu đồng).

+ Dự án 2: Xây dựng, nâng cấp trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện dự án: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp thực hiện dự án: Sở Thông tin và Truyền thông

- Kinh phí thực hiện: 20.000.000 đồng (Hai chục triệu đồng).

4. Nhiệm vụ 4: Khảo sát, đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN (Chỉ số EGI).

Nội dung triển khai:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung mẫu phiếu khảo sát gồm các tiêu chí về đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng CNTT trong các CQNN của tỉnh; điều chỉnh phương án, kế hoạch khảo sát, điều tra số liệu phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Phân tích, đánh giá kết quả khảo sát, xếp hạng chỉ số theo các tiêu chí, công bố chỉ số xếp hạng tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

+ Dự án: Khảo sát, đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng CNTT trong các CQNN của tỉnh.

- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện dự án: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Kinh phí thực hiện: 22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng).

5. Nhiệm vụ 5: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản trị mạng và quản trị hệ thống thông tin cho cán bộ quản trị mạng ở các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nội dung triển khai:

- Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về hệ thống mạng theo chương trình Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) cho cán bộ quản trị mạng ở các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

- Đào tạo chuyên sâu về quản trị hệ thống thông tin tại cơ sở đào tạo ở thành phố Hồ Chí Minh cho các cán bộ trực tiếp vận hành hệ thống thông tin của tỉnh.

+ Dự án 1: Đào tạo nâng cao kiến thức về hệ thống mạng cho cán bộ quản trị mạng ở các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp thực hiện dự án: các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

- Kinh phí thực hiện: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

+ Dự án 2: Đào tạo chuyên sâu về quản trị hệ thống Linux cho cán bộ trực tiếp vận hành hệ thống thông tin của tỉnh.

- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Kinh phí thực hiện: 28.000.000 đồng (Hai mươi tám triệu đồng).

6. Nhiệm vụ 6: Tổ chức Hội thảo Ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN của tỉnh năm 2013.

Nội dung triển khai: Tổ chức Hội thảo Ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN của tỉnh nhằm sơ kết công tác triển khai hệ thống văn phòng điện tử tại các CQNN trên địa bàn tỉnh trong năm 2012 - 2013; tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác triển khai tại các cơ quan, đơn vị; giới thiệu một số giải pháp điển hình về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước theo mô hình cấp tỉnh; đưa ra các giải pháp, định hướng nhằm đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trong các CQNN của tỉnh trong những năm tiếp theo.

- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Kinh phí thực hiện: 27.400.000 đồng (Hai mươi bảy triệu, bốn trăm nghìn đồng).

III. TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: 2.014.900.000 đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm mười bốn triệu, chín trăm nghìn đồng).

Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách tỉnh (được giao tại Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2013).

2. Thời gian thực hiện: Năm 2013.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tổ chức triển khai thực hiện đối với các nhiệm vụ, dự án được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện.

- Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm thực hiện việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình của các sở, ban, ngành và các đơn vị, địa phương liên quan; đảm bảo việc thực hiện Chương trình đúng mục đích, tiến độ và đạt kết quả đề ra.

- Kịp thời tổng hợp, báo cáo vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết trong quá trình thực hiện Chương trình cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đúng mục đích, tiến độ và đạt kết quả đề ra.

Yêu cầu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện Chương trình này trên địa bàn tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1314/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


144
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41