Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2019 về triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 79/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 19/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/KH-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đán Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Thực hiện Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử tại UBND cấp huyện, cấp xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử tại UBND cấp huyện, cấp xã và thực hiện kết nối liên thông với phần mềm một cửa điện tử đang sử dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhằm hoàn thiện, sớm đưa vào hoạt động Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong năm 2019 theo quy định tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu danh mục thủ tục hành chính của tỉnh trên Cổng dịch công trực tuyến của tỉnh. Từng bước đáp ứng yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục hành chính, tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị từ cấp xã đến cấp tỉnh trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thông qua việc tích hp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định tại Nghị định s61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy hiệu quả quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; góp phần nâng cao hiệu quả theo dõi, đánh giá thời gian giải quyết hồ sơ công việc gắn với hoạt động quản lý, điều hành của Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

a) Phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã phải phù hợp theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và đảm bảo tương thích, kết nối thông suốt và tích hợp, chia sẻ dữ liệu, thông tin với phần mềm một cửa điện tử đang sử dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

b) Việc triển khai phần mềm một cửa tại mỗi địa phương cấp huyện phải phù hợp với yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận Một cửa và tình hình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời quá trình đầu tư phải đảm bảo khả thi, tiết kiệm, hiệu quả và phát huy tính chủ động của các địa phương.

c) Trên cơ sở nhận diện tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị, địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể và tích cực chđạo thực hiện nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy hiệu quả cao nhất trong quá trình triển khai áp dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đầu tư hoàn thiện Bộ phận Một cửa tại UBND các huyện, thị xã, thành phố theo hướng hiện đại nhằm góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các địa phương

a) Đầu tư hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử tại các huyện, thị xã, thành phố để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương (đối với các thủ tục hành chính không liên thông) và kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các sở, ngành có liên quan đối với những thủ tục hành chính liên thông:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, phối hợp với các sở, ngành rà soát, xây dựng đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chuyển đổi quy trình nội bộ sang quy trình điện tử để theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Thuê đơn vị tư vấn có năng lực cập nhật, xây dựng phần mềm một cửa điện tử (hoặc phần mềm mẫu thống nhất dùng chung cho cấp huyện, nếu có) để thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức trên địa bàn. Đthuận tiện trong việc theo dõi tổng hợp và liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với những thủ tục hành chính có liên thông với cấp huyện, cấp tỉnh, cần phải lựa chọn, sử dụng phn mm đáp ứng yêu cầu tương thích, kết nối, chia sẻ dữ liệu, thông tin một cách thuận lợi, thông suốt với phần mềm một cửa điện tử mà Trung tâm Phục vụ hành chính công đang sử dụng.

- Sau khi đưa phần mềm một cửa điện tử đi vào hoạt động, các địa phương chấm dứt tình trạng nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính bằng phương pháp thủ công (không thông qua môi trường điện tử) và chấm dứt việc nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận chuyên môn.

b) Đầu tư, bổ sung máy móc, trang thiết bị, điều kiện làm việc tại Bộ phận Một cửa theo hưng văn minh, hiện đại:

Tùy tình hình thực tế, số lượng giao dịch thủ tục hành chính phát sinh hằng ngày/tuần và khả năng đáp ứng của ngân sách địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của Bộ phận Một cửa bảo đảm diện tích, ánh sáng, chỗ ngồi, điều kiện tra cứu thông tin, nơi chờ nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân và các trang thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa.

c) Bố trí đầy đủ nhân sự và thường xuyên nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, giao tiếp của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa:

- Căn cứ số lượng quầy giao dịch, số lượng công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa theo đề án, dự án được duyệt, UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí đủ số lượng người làm việc, kể cả bộ phận quản lý. Các nhân viên làm việc tại Bộ phận Một cửa phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, chuyên môn đối với từng vị trí công việc theo quy định.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hp với các sở, ngành liên quan thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa theo quy định hiện hành của nhà nước.

2. Lộ trình triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử tại UBND cấp huyện, cấp xã

a) Đối với cấp huyện:

UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành công tác sửa chữa, bổ sung máy móc thiết bị, xây dựng quy trình điện tử và phần mềm một cửa điện tử trước ngày 31/12/2019. Tuy nhiên, đối với những địa phương đã có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và phần mềm một cửa điện tử theo quy định cần khẩn trương củng cố, sắp xếp và đưa vào hoạt động sớm hơn để đáp ng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính và liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

b) Đối với cấp xã:

Đến ngày 31/12/2019, có ít nhất 30% số lượng đơn vị cấp xã thuộc các huyện, thị xã và 100% đơn vị cấp xã thuộc thành phố Quy Nhơn hoàn thành việc xây dựng phần mềm một cửa điện tử; các đơn vị cấp xã còn lại hoàn thành trước ngày 31/3/2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. UBND cấp huyện, cấp xã tự cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của cấp mình để thực hiện đu tư sửa chữa, hoàn thiện trụ sở làm việc của Bộ phận Một cửa và bổ sung máy móc thiết bị, phương tiện làm việc cho nhân viên theo quy định.

2. Đối với kinh phí xây dựng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã thực hiện theo cơ chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định hiện hành của nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, thống kê, tập hợp danh mục thủ tục hành chính theo từng cấp hành chính đang có hiệu lực thực hiện, trình Chủ tịch UBND quyết định ban hành Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để các địa phương thống nhất thực hiện; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính liên thông thuộc chức năng, phạm vi quản lý của từng cơ quan, đơn vị trước ngày 31/12/2019.

b) Chủ trì phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu danh mục thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh các giải pháp đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đảm bảo tích hp, kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin một cửa điện tử với Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hoàn thành trước ngày 31/12/2019; thực hiện kết nối, tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo lộ trình thời gian theo quy định của Chính phủ.

c) Theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dng phần mềm một cửa điện tử và đầu tư hoàn chỉnh Bộ phận Một cửa để sớm đi vào hoạt động và kết nối liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh theo quy định.

2. SThông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo quy định.

b) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, thống nhất phần mềm một cửa điện tử tại các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo kết ni, liên thông và chia sẻ thông tin dữ liệu với phần mềm một cửa điện tử đang sử dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

3. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các thủ tục thanh quyết toán các khoản chi phí có liên quan đến việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với Bộ phận Một cửa theo quy định.

4. SNội vụ

a) Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn tổ chức, hoạt động Bộ phận Một cửa và btrí nhân sự làm việc tại Bộ phận Một cửa phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương, đảm bảo phát huy hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các nội dung chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, kỹ năng giao tiếp ứng xử của người làm việc tại Bộ phận Một cửa trong các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm của tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Căn cứ nội dung tại Kế hoạch này, tiến hành lập kế hoạch chi tiết triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn. Theo đó, chỉ đạo triển khai thực hiện ngay quy trình hồ sơ điện tử và các thủ tục lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm một cửa điện tử đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Kế hoạch này và quy định của pháp luật hiện hành.

b) Phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm khảo sát, bổ sung hạ tầng kỹ thuật để xây dựng khởi tạo phần mềm một cửa điện tử và sớm đưa vào vận hành hoạt động hiệu quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo đúng lộ trình thời gian đề ra; tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

c) Rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận Một cửa theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; ban hành quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đảm bảo phù hp với quy trình giải quyết công việc thông qua phần mềm một cửa điện tử được triển khai sử dụng.

d) Chịu trách nhiệm chỉ đạo đầu tư sửa chữa và hoàn thiện Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã hoạt động hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; tổ chức theo dõi, tổng hợp, tích hợp thông tin tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và liên thông giải quyết thủ tục hành chính với cấp xã, cấp tỉnh theo định kỳ; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định liên quan đến việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận Một cửa.

đ) Chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện thông tin, tuyên truyn rộng rãi trong Nhân dân vviệc cung cp thông tin thủ tục hành chính, tình hình giải quyết và kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; có giải pháp đy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Căn cứ nội dung kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp thực hiện, Trong quá trình trin khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để tổng hợp, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- TT THCB, TT PVHCC, P.HCTC;
- Lưu: VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2019 về triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


326

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61