Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 122/2020/TT-BTC chế độ công bố thông tin chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp

Số hiệu: 122/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 31/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hình thức công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 122/2020/TT-BTC hướng dẫn về chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Theo đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu công bố thông tin cho nhà đầu tư mua trái phiếu theo các hình thức sau:

- Văn bản giấy;

- Văn bản điện tử;

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp phát hành;

- Đăng tải trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại Điều 32 Nghị định 153/2020/NĐ-CP .

Ngoài ra, doanh nghiệp phát hành trái phiếu gửi nội dung công bố cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội bằng văn bản điện tử qua Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở.

Thông tư 122/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021 và thay thế Thông tư 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 153/2020/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHÀO BÁN, GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 153/2020/NĐ-CP), bao gồm:

a) Chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế;

b) Chế độ báo cáo của Sở giao dịch Chứng khoán, tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp và tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.

2. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ngoài việc tuân thủ quy định của Thông tư này phải thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP .

2. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp; tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp; tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp.

3. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

5. Các tổ chức và cá nhân cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc chào bán, đăng ký, lưu ký, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Chương II

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Mục 1. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Điều 3. Công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu

1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu thực hiện công bố thông tin trước đợt chào bán theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP .

2. Nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Hình thức công bố thông tin theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

Điều 4. Công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu và công bố thông tin định kỳ

1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu thực hiện công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP. Nội dung công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu tại thị trường trong nước theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu thực hiện công bố thông tin định kỳ 6 tháng và hàng năm theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Hình thức công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu và công bố thông tin định kỳ thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Điều 5. Công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu thực hiện công bố thông tin về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền của chứng quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP. Nội dung công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu thực hiện công bố thông tin về việc mua lại trước hạn, hoán đổi trái phiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP. Nội dung công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Hình thức công bố thông tin:

a) Đối với công bố thông tin trước đợt mua lại trái phiếu trước hạn và trước đợt hoán đổi trái phiếu: hình thức công bố thông tin thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

b) Đối với công bố thông tin về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền của chứng quyền, kết quả mua lại trái phiếu trước hạn và kết quả hoán đổi trái phiếu: hình thức công bố thông tin thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Điều 6. Hình thức công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu

1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu công bố thông tin cho nhà đầu tư mua trái phiếu theo các hình thức sau:

a) Văn bản giấy;

b) Văn bản điện tử;

c) Đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp phát hành;

d) Đăng tải trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

2. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo hình thức văn bản điện tử qua Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mục 2. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Điều 7. Công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu

1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu thực hiện công bố thông tin trước đợt chào bán theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP. Nội dung công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Hình thức công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

Điều 8. Công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu

1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu thực hiện công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP. Nội dung công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Hình thức công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

Điều 9. Công bố thông tin định kỳ

1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và bao gồm các nội dung sau:

a) Nội dung công bố thông tin định kỳ theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Nội dung công bố thông tin việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền của chứng quyền, kết quả mua lại trái phiếu trước hạn và kết quả hoán đổi trái phiếu trong kỳ (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Hình thức công bố thông tin định kỳ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

Mục 3. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN HỒ SƠ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU, TỔ CHỨC ĐẤU THẦU, BẢO LÃNH, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ TRÁI PHIẾU VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 10. Báo cáo của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu

1. Tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý và hàng năm về tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP. Báo cáo bao gồm những nội dung sau:

a) Số lượng hợp đồng tư vấn chào bán trái phiếu doanh nghiệp hoàn thành trong kỳ, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong kỳ, lũy kế từ ngày 01 tháng 01 đến ngày kết thúc quý hoặc năm báo cáo, kèm theo thông tin cụ thể về các hồ sơ tư vấn chào bán đã thực hiện trong kỳ (tên doanh nghiệp phát hành, mã trái phiếu, ngày phát hành, khối lượng phát hành, kỳ hạn, phương thức phát hành);

b) Đánh giá việc tuân thủ quy định về điều kiện và hồ sơ chào bán đối với từng hợp đồng tư vấn chào bán trái phiếu đã thực hiện và hoàn thành trong kỳ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP .

2. Nơi nhận, hình thức và phương thức gửi báo cáo: Tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu gửi báo cáo theo hình thức văn bản giấy đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất là ngày 15 tháng đầu tiên của quý sau đối với báo cáo quý, chậm nhất là ngày 25 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm.

Điều 11. Báo cáo của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu

1. Tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp có trách nhiệm gửi báo cáo định kỳ hàng quý và hàng năm về tình hình chào bán trái phiếu theo hình thức văn bản điện tử cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Quy chế tiếp nhận, giám sát việc thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo và giám sát việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Nội dung báo cáo bao gồm:

a) Số lượng hợp đồng và khối lượng trái phiếu đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành đã hoàn thành và đang thực hiện trong kỳ và lũy kế từ ngày 01 tháng 01 đến ngày kết thúc quý hoặc năm báo cáo;

b) Kết quả đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong kỳ theo từng doanh nghiệp phát hành, trong đó nêu rõ về điều kiện, điều khoản cơ bản của từng trái phiếu phát hành theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, phương thức phát hành, việc tuân thủ quy định về nhà đầu tư mua trái phiếu và cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu sau khi chào bán, phân phối trái phiếu.

3. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất là ngày 15 tháng đầu tiên của quý sau đối với báo cáo quý, chậm nhất là ngày 25 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm.

Điều 12. Báo cáo của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu

1. Tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm về tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho đến khi các trái phiếu đáo hạn; số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

2. Nội dung báo cáo trong kỳ (lũy kế từ ngày 01 tháng 01 đến ngày kết thúc quý/năm) theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Hình thức báo cáo: Tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu gửi báo cáo theo hình thức văn bản điện tử đến Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội qua Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp.

4. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất là ngày 15 tháng đầu tiên của quý sau đối với báo cáo quý, chậm nhất là ngày 25 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm.

Điều 13. Báo cáo định kỳ của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm về tình hình phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP gồm các nội dung sau:

a) Báo cáo về tình hình phát hành và giao dịch trái phiếu tại thị trường trong nước, tình hình phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế trong kỳ (lũy kế từ ngày 01 tháng 01 đến ngày kết thúc quý/năm) theo các biểu mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Riêng đối với báo cáo cuối quý 2 và báo cáo năm, ngoài các nội dung quy định tại điểm a khoản này còn bao gồm tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành, tình hình lưu ký đối với các trái phiếu phát hành tại thị trường trong nước theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Đánh giá, nhận xét về tình hình chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trong kỳ và lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo (tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp; việc tuân thủ chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; việc tuân thủ chế độ báo cáo của các tổ chức cung cấp dịch vụ; tình hình giao dịch trái phiếu; tình hình thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu; tình hình thực hiện chuyển đổi trái phiếu; tình hình thực hiện quyền, mua lại trái phiếu trước hạn và hoán đổi trái phiếu).

2. Nơi nhận, hình thức và phương thức báo cáo: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội gửi báo cáo theo hình thức văn bản giấy đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; báo cáo theo hình thức văn bản giấy và văn bản điện tử đến Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - email: baocaotpdn.tcnh@mof.gov.vn).

3. Thời hạn gửi báo cáo:

a) Đối với báo cáo quý, thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý sau. Riêng đối với báo cáo cuối quý 2, thời hạn báo cáo chậm nhất là ngày 30 tháng 9;

b) Đối với báo cáo năm, thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là ngày 29 tháng 4 năm sau.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

3. Đối với trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành trước khi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Thông tư này cho đến khi trái phiếu đáo hạn.

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các doanh nghiệp phát hành, tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình tiếp nhận, tổng hợp công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành và báo cáo của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu, trường hợp thực hiện chế độ công bố thông tin và báo cáo chưa đúng quy định hoặc có thông tin bất thường, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chủ động báo cáo cho Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương & các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ, Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCNH ( b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Quang Hải

PHỤ LỤC I

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRƯỚC ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC/ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

DOANH NGHIỆP: ....................

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương số.... do.... cấp ngày... tháng...năm....)

Phần 1

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

I. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp:

2. Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

3. Loại hình doanh nghiệp:

4. Lĩnh vực hoạt động chính:

II. Thông tin về đợt chào bán

1. Mã trái phiếu (Nguyên tắc đánh mã trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội):

2. Thị trường phát hành (đối với chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế):

3. Tổng số lượng trái phiếu phát hành:

4. Khối lượng phát hành (theo mệnh giá):

5. Loại hình trái phiếu (trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có bảo đảm, trái phiếu kèm chứng quyền, trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, trái phiếu không có bảo đảm):

6. Ngày phát hành dự kiến:

7. Các tổ chức liên quan đến đợt chào bán:

- Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán:

Công ty: ………… (ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử).

- Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (nếu có):

Công ty: ……… (ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử)

- Tổ chức đồng bảo lãnh phát hành (nếu có):

Công ty: ............ (ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử)

Công ty: ............ (ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử)

- Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có):

Công ty: ………. (ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử)

- Tổ chức đại lý quản lý tài sản đảm bảo đối với trái phiếu có bảo đảm (nếu có):

Công ty: ………. (ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử)

- Các tổ chức khác liên quan đến đợt chào bán trái phiếu (nếu có)

Phần 2

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Doanh nghiệp phát hành:

- Ông/Bà: ……….………….. Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

- Ông/Bà: ………………… Chức vụ: Giám đốc (Tổng giám đốc)

- Ông/Bà: ………………… Chức vụ: Kế toán trưởng (Giám đốc Tài chính)

- Ông/Bà: ………………… Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát/ Kiểm soát viên

Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm tập thể và cá nhân về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. Chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản công bố thông tin này.

2. Tổ chức tư vấn

Đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện được ủy quyền):

Ông/Bà: ……………………………….. Chức vụ: …………

Theo Giấy ủy quyền số ... ngày ... tháng ... năm ... của Người đại diện theo pháp luật (trường hợp đại diện được ủy quyền)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ (tên Tổ chức tư vấn) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn số ... ngày ... tháng ... năm ... với (tên Tổ chức phát hành). Tổ chức tư vấn có trách nhiệm rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và pháp luật chứng khoán, đồng thời chịu trách nhiệm về việc rà soát của mình.

II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: (nêu rõ tên doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp (công ty đại chúng, công ty cổ phần chưa đại chúng, công ty trách nhiệm hữu hạn), ngành nghề kinh doanh chính, thời gian hoạt động kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật. Trường hợp sáp nhập/hợp nhất/tổ chức lại, nêu rõ tên doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật, ngành nghề kinh doanh trước khi sát nhập/hợp nhất/tổ chức lại.)

2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:

- Tổ chức, bộ máy của doanh nghiệp

- Vị trí của doanh nghiệp (Doanh nghiệp độc lập hay doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con)

+ Trường hợp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con: danh sách công ty mẹ và công ty con của doanh nghiệp phát hành, những công ty mà doanh nghiệp phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với doanh nghiệp phát hành;

+ Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng: (tên, sơ yếu lý lịch).

3. Tóm tắt hoạt động kinh doanh chính và các dự án chính đã/đang triển khai của doanh nghiệp phát hành.

4. Chính sách chia lợi nhuận hoặc cổ tức (nêu rõ tỷ lệ lợi nhuận đã chia hoặc tỷ lệ cổ tức trong hai năm gần nhất và các chính sách liên quan đến việc chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức) (Chỉ áp dụng đối với trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc kèm theo chứng quyền):

5. Tình hình tài chính

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong 3 năm liền kề trước năm phát hành theo báo cáo tài chính

Chỉ tiêu

Năm...

Năm...

Năm...

- Vốn chủ sở hữu

- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu

- Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu

- Lợi nhuận sau thuế

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật

- Tình hình thanh toán gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành (nếu có);

- Tình hình nộp ngân sách nhà nước trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành.

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Căn cứ pháp lý của đợt chào bán.

2. Việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp: (nêu rõ việc đáp ứng từng điều kiện chào bán trái phiếu kèm theo hồ sơ và tài liệu chứng minh theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế đối với phát hành tại thị trường trong nước; theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP đối với phát hành ra thị trường quốc tế)

3. Mục đích của đợt phát hành trái phiếu (nêu cụ thể theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế)

4. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu (theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế), cụ thể:

- Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành (chi tiết số lượng và mệnh giá):

- Kỳ hạn trái phiếu:

- Đồng tiền phát hành và thanh toán:

- Hình thức trái phiếu:

- Lãi suất danh nghĩa dự kiến (trường hợp lãi suất thả nổi, lãi suất kết hợp thì nêu cách thức xác định lãi suất):

- Loại hình trái phiếu:

5. Ngày phát hành dự kiến (nêu rõ ngày cụ thể):

6. Thị trường phát hành (đối với phát hành ra thị trường quốc tế):

7. Phương thức phát hành:

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.

9. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu kèm chứng quyền).

- Các quyền kèm theo trái phiếu;

- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền;

- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi;

- Phương pháp tính và cách thức đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền;

- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu chứng quyền.

10. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

- Hình thức đảm bảo (bảo lãnh thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm; hoặc được bảo lãnh thanh toán theo quy định của pháp luật);

- Tài sản đảm bảo (liệt kê chi tiết tài sản, giá trị tài sản, hiện trạng pháp lý của tài sản, tên tổ chức định giá, hợp đồng bảo hiểm, nếu có ...).

11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu (nêu rõ phương án mua lại hoặc hoán đổi).

12. Cam kết của doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

13. Các điều khoản và điều kiện khác (nếu có).

IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu: (nêu rõ thời gian giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu).

2. Phương thức, kế hoạch, dự kiến dòng tiền thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư

Riêng đối với trái phiếu xanh, nêu rõ danh mục dự án sử dụng vốn thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, dự án mang lại lợi ích về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; quy trình hạch toán, quản lý, giải ngân vốn từ đợt chào bán trái phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP .

V. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Nêu rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử của các tổ chức liên quan đến đợt chào bán: tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; tổ chức đăng ký, lưu ký; tổ chức đấu thầu, bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành (nếu có); tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có); tổ chức quản lý tài sản đảm bảo (nếu có) ...

VI. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

Doanh nghiệp phát hành thống kê các yếu tố rủi ro có thể xảy ra ảnh hưởng đến doanh nghiệp phát hành và đợt phát hành trái phiếu, bao gồm các rủi ro về luật pháp, rủi ro về hoạt động sản xuất kinh doanh, rủi ro về tình hình tài chính, rủi ro khác.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC

(Kèm theo Bản công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu)

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương; Bản sao Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng của doanh nghiệp.

2. Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty.

3. Phụ lục III: Bản sao các báo cáo tài chính, báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính soát xét.

4. Phụ lục IV: Bản sao hợp lệ Phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận kèm theo văn bản phê duyệt, chấp thuận.

5. Phụ lục V: Bản sao hợp lệ công văn xác nhận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về khối lượng phát hành nằm trong hạn mức vay thương mại quốc gia (trường hợp phát hành ra thị trường quốc tế).

6. Phụ lục VI: Các tài liệu làm rõ về mục đích phát hành trái phiếu (nếu có).

7. Phụ lục VII: Biên bản xác định giá trị tài sản đảm bảo và các hồ sơ, tài liệu pháp lý của tài sản đảm bảo (trong trường hợp phát sinh).

8. Phụ lục VIII: Báo cáo về những tranh chấp pháp luật (trong trường hợp phát sinh).

9. Các phụ lục khác (nếu có).

(*) Trường hợp có sự thay đổi về nội dung thông tin so với thông tin đã công bố trước khi chào bán trái phiếu làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ lãi, gốc trái phiếu, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải công bố thông tin bất thường cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định tại Điều 22 và Điều 31 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

PHỤ LỤC II

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 2.1. Đối với phát hành tại thị trường trong nước

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

DOANH NGHIỆP: .................

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương số.... do.... cấp ngày... tháng...năm....)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động chính:

2. Mã trái phiếu (Nguyên tắc đánh mã trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội):

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành (chi tiết số lượng trái phiếu và mệnh giá):

- Kỳ hạn:

- Loại hình trái phiếu:

- Hình thức trái phiếu:

- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:

- Lãi suất phát hành thực tế:

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

5. Mục đích phát hành:

6. Phương thức phát hành:

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

9. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền):

- Các quyền kèm theo trái phiếu;

- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền;

- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi;

- Phương pháp tính và cách thức đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền;

- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu chứng quyền.

10. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

- Hình thức đảm bảo (bảo lãnh thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm; hoặc được bảo lãnh thanh toán theo quy định của pháp luật);

- Tài sản đảm bảo (liệt kê chi tiết tài sản, giá trị tài sản, tên tổ chức định giá, cách tính, hợp đồng bảo hiểm, nếu có ...);

- .....

11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu.

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT

Nhà đầu tư trái phiếu

Giá trị nắm giữ (đồng)

Tỷ trọng (%)

I

Nhà đầu tư trong nước

1

Nhà đầu tư tổ chức

...

...

2

Nhà đầu tư cá nhân

...

...

II

Nhà đầu tư nước ngoài

1

Nhà đầu tư tổ chức

...

2

Nhà đầu tư cá nhân

...

Tổng

100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT

Nhà đầu tư trái phiếu

Số lượng nhà đầu tư

Tỷ trọng (%)

I

Nhà đầu tư trong nước

1

Nhà đầu tư tổ chức

a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)

b) Công ty chứng khoán

c) Quỹ đầu tư chứng khoán

d) Công ty bảo hiểm

e) Các tổ chức khác

2

Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp

Tổng nhà đầu tư trong nước

II

Nhà đầu tư nước ngoài

1

Nhà đầu tư tổ chức

a) Tổ chức tín dụng

b) Công ty chứng khoán

c) Quỹ đầu tư chứng khoán

d) Công ty bảo hiểm

e) Các tổ chức khác

2

Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp

Tổng nhà đầu tư nước ngoài

Tổng

100%

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

Nêu rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử của các tổ chức liên quan đến đợt chào bán: tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; tổ chức đăng ký, lưu ký; tổ chức đấu thầu, bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành (nếu có); tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có); tổ chức quản lý tài sản đảm bảo (nếu có) ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 2.2. Phát hành ra thị trường quốc tế

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

DOANH NGHIỆP: ...................

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương số.... do.... cấp ngày...tháng...năm....)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động chính:

2. Mã trái phiếu:

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành (chi tiết số lượng trái phiếu và mệnh giá):

- Kỳ hạn:

- Đồng tiền phát hành:

- Ngày phát hành:

- Ngày đáo hạn:

- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:

- Lãi suất phát hành thực tế:

4. Thị trường phát hành:

5. Mục đích phát hành:

6. Phương thức phát hành:

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

8. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền):

- Các quyền kèm theo trái phiếu;

- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền;

- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi;

- Phương pháp tính và cách thức đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền;

- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu chứng quyền.

9. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

- Hình thức đảm bảo (bảo lãnh thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm; hoặc được bảo lãnh thanh toán theo quy định của pháp luật);

- Tài sản đảm bảo (liệt kê chi tiết tài sản, giá trị tài sản, tên tổ chức định giá, cách tính, hợp đồng bảo hiểm, nếu có ...);

- ……

10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu.

II. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

Nêu rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử của các tổ chức liên quan đến đợt chào bán: tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; tổ chức đăng ký, lưu ký; tổ chức đấu thầu, bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành (nếu có); tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có); tổ chức quản lý tài sản đảm bảo (nếu có) ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC III

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 3.1. Công bố thông tin về tình hình tài chính

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính

...., ngày tháng năm ....

Kính gửi: ........................................

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: 6 tháng/ năm (từ ngày... đến ngày...)

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ:

Chỉ tiêu

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

- Vốn chủ sở hữu

- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu

- Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu

- Lợi nhuận sau thuế

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)

- Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:
- …
- Lưu: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tài liệu kèm theo bao gồm:

Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán hoặc đã được soát xét (nếu có); Báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán và Báo cáo tài chính 6 tháng chưa kiểm toán, chưa được soát xét đã được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch công ty xác nhận số liệu.

Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi

...., ngày tháng năm ....

Kính gửi: ...................................

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: 6 tháng/ năm (từ ngày ... đến ngày ...)

STT

Mã trái phiếu

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Đồng tiền phát hành

Giá trị phát hành (theo mệnh giá)

Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)

Kỳ trả lãi

Ngày thanh toán theo kế hoạch

Thanh toán lãi

Thanh toán gốc

Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)

Số tiền phải thanh toán

Số tiền đã thanh toán

Ngày thanh toán thực tế

Số tiền phải thanh toán

Số tiền đã thanh toán

Ngày thanh toán thực tế

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:
- …
- Lưu: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu 3.3. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu

...., ngày tháng năm ....

Kính gửi: ...................................

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại...

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu.

- Mục đích sử dụng vốn: (Thông tin cụ thể về chương trình, dự án đầu tư; các hoạt động sản xuất, kinh doanh cần bổ sung vốn; nguồn vốn được cơ cấu (tên khoản nợ hoặc vốn chủ sở hữu được cơ cấu, giá trị của khoản nợ hoặc vốn chủ sở hữu được cơ cấu). Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán phải nêu rõ mục đích phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2 hoặc để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn

STT

Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu

Phương án phát hành

Thực tế

Thời gian giải ngân

Giá trị giải ngân

Thời gian giải ngân

Giá trị giải ngân

1.

Đầu tư chương trình, dự án

- Chương trình/Dự án A

(theo từng lần)

- Chương trình/Dự án B

(theo từng lần)

...

2.

Cơ cấu lại nguồn vốn

- Từng khoản nợ/ vốn chủ sở hữu

(theo từng lần)

...

Tổng

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động

Mục đích sử dụng

Kế hoạch

Đã sử dụng

A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán

1

Tăng vốn cấp 2

+ Hoạt động cho vay

+ Hoạt động đầu tư

+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành

2

Tăng quy mô vốn khác

+ Hoạt động cho vay

+ Hoạt động đầu tư

+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành

B. Đối với các doanh nghiệp khác

1

Hoạt động sản xuất A

2

Hoạt động kinh doanh B

3

Hoạt động kinh doanh khác

Tổng

3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước

STT

Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh

Phương án phát hành

Thực tế

Thời gian giải ngân

Giá trị giải ngân

Thời gian giải ngân

Giá trị giải ngân

- Chương trình/Dự án A

(theo từng lần)

- Chương trình/Dự án B

(theo từng lần)

...

Tổng

Bao gồm tài liệu kèm theo (*)

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:
- …
- Lưu: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

*Tài liệu kèm theo đối với chào bán trái phiếu xanh tại thị trường trong nước bao gồm:

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án;

- Báo cáo về việc hạch toán, quản lý sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu có ý kiến soát xét của tổ chức kiểm toán (đối với báo cáo năm);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với báo cáo năm).

PHỤ LỤC IV

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN, MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN VÀ HOÁN ĐỔI TRÁI PHIẾU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 4.1. Công bố thông tin về kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......

V/v Công bố thông tin về kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

...., ngày tháng năm ....

Kính gửi: ...................................

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) công bố thông tin kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

2. Kết quả thực hiện chuyển đổi

2.1. Thông tin trái phiếu thực hiện chuyển đổi

- Mã trái phiếu được chuyển đổi:

- Mệnh giá:

- Đồng tiền phát hành:

- Kỳ hạn:

- Ngày phát hành:

- Khối lượng trái phiếu phát hành:

- Thị trường phát hành (trong trường hợp phát hành ra thị trường quốc tế):

2.2. Kết quả thực hiện chuyển đổi

- Ngày chốt danh sách trái chủ:

- Ngày thực hiện chuyển đổi:

- Số lượng trái phiếu được chuyển đổi:

- Tổng khối lượng trái phiếu được chuyển đổi theo mệnh giá trái phiếu:

- Thời gian lưu ký, niêm yết, giao dịch trái phiếu chuyển đổi:

- Các văn bản đề nghị lưu ký, niêm yết, giao dịch (nếu có).

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:
- …
- Lưu: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 4.2. Công bố thông tin về kết quả thực hiện quyền của chứng quyền

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......

V/v Công bố thông tin về kết quả thực hiện quyền của chứng quyền

...., ngày tháng năm ....

Kính gửi: ................................

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) công bố thông tin kết quả thực hiện quyền của chứng quyền như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

2. Kết quả thực hiện quyền

2.1. Thông tin trái phiếu thực hiện quyền

- Mã trái phiếu:

- Mệnh giá:

- Kỳ hạn:

- Ngày phát hành:

- Khối lượng trái phiếu phát hành (cụ thể số lượng trái phiếu và mệnh giá):

- Thị trường phát hành (trong trường hợp phát hành ra thị trường quốc tế):

2.2. Kết quả thực hiện quyền

- Ngày chốt danh sách trái chủ:

- Ngày thực hiện quyền:

- Số lượng chứng quyền phát hành:

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Khối lượng trái phiếu đã thực hiện quyền (cụ thể số lượng trái phiếu và mệnh giá):

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:
- …
- Lưu: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 4.3. Công bố thông tin trước đợt mua lại trái phiếu trước hạn

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......

V/v Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu

...., ngày tháng năm ....

Kính gửi: ........................................

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại:

- Phương thức tổ chức mua lại:

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá):

- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:

- Nguồn mua lại:

- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại:

(kèm theo Phương án mua lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

Nêu rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử của các tổ chức liên quan đến đợt mua lại: tổ chức đăng ký, lưu ký; tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có); tổ chức quản lý tài sản đảm bảo (nếu có) ...

Nơi nhận:
- …
- Lưu: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 4.4. Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......

V/v Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

...., ngày tháng năm ....

Kính gửi: ....................................

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

2. Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

Thị trường phát hành trái phiếu (trong trường hợp trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế)

STT

Mã trái phiếu

Mệnh giá (nêu rõ đồng tiền phát hành)

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

Khối lượng phát hành (theo mệnh giá)

Khối lượng đang lưu hành (theo mệnh giá)

Khối lượng mua lại (theo mệnh giá)

Ngày thực hiện

Khối lượng còn lại sau khi mua lại (theo mệnh giá)

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

Nơi nhận:
- …
- Lưu: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 4.5. Công bố thông tin trước đợt hoán đổi trái phiếu

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......

V/v Công bố thông tin về đợt hoán đổi trái phiếu

...., ngày tháng năm ....

Kính gửi: ...................................

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) công bố thông tin về đợt hoán đổi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

2. Thông tin về đợt hoán đổi

- Phương thức tổ chức hoán đổi (thỏa thuận trực tiếp hoặc đấu thầu).

- Giá trị dự kiến hoán đổi (theo mệnh giá):

- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu hoán đổi:

STT

Trái phiếu bị hoán đổi

Trái phiếu được hoán đổi (dự kiến)

Mã trái phiếu

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Giá trái phiếu bị hoán đổi

Số lượng bị hoán đổi

Khối lượng trái phiếu bị hoán đổi

Mã trái phiếu

Kỳ hạn

Giá trái phiếu được hoán đổi

Số lượng được hoán đổi

Khối lượng trái phiếu được hoán đổi

- Thời gian dự kiến tổ chức hoán đổi:

(kèm theo Phương án hoán đổi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

3. Các tổ chức tham gia đợt hoán đổi

Nêu rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử của các tổ chức liên quan đến đợt hoán đổi: tổ chức đăng ký, lưu ký; tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có); tổ chức quản lý tài sản đảm bảo (nếu có) ...

Nơi nhận:
- …
- Lưu: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 4.6. Công bố thông tin về kết quả hoán đổi trái phiếu

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......

V/v Công bố thông tin về kết quả hoán đổi trái phiếu

...., ngày tháng năm ....

Kính gửi: ...................................

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) công bố thông tin kết quả hoán đổi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

2. Kết quả hoán đổi trái phiếu

Thị trường phát hành trái phiếu (trong trường hợp trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế):

STT

Ngày hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi

Trái phiếu bị hoán đổi

Trái phiếu được hoán đổi

Mã trái phiếu

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Giá trái phiếu bị hoán đổi

Khối lượng bị hoán đổi

Tên/ Mã trái phiếu

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Giá trái phiếu được hoán đổi

Khối lượng được hoán đổi

- Số tiền phát sinh sau làm tròn trong trường hợp tỷ lệ hoán đổi dẫn tới số lượng trái phiếu hoán đổi bị lẻ.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

Nơi nhận:
- …
- Lưu: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC V

BIỂU MẪU BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ TRÁI PHIẾU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN TỔ CHỨC LƯU KÝ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

...., ngày ... tháng ... năm ....

BÁO CÁO

Tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu

Kỳ báo cáo quý.../ năm:

STT

Tổ chức phát hành

Mã trái phiếu

Ngày phát hành

Kỳ hạn

Khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký phát sinh trong kỳ (đồng)*

Khối lượng trái phiếu đăng ký tính tại thời điểm cuối kỳ (đồng)

Khối lượng trái phiếu lưu ký tại thời điểm cuối kỳ (đồng)

Đăng ký

Lưu ký

1

Tổ chức phát hành A

Tổng A

2

Tổ chức phát hành B

Tổng B

3

Tổ chức phát hành C

Tổng C

...

Tổng cộng

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(*) Khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký phát sinh tăng (+) trong kỳ là khối lượng phát hành mới được đăng ký, lưu ký tại tổ chức đăng ký, lưu ký; khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký phát sinh giảm (-) trong kỳ là khối lượng trái phiếu được mua lại, đã thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc đã được hoán đổi được đăng ký, lưu ký tại tổ chức đăng ký, lưu ký.

TÊN TỔ CHỨC LƯU KÝ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

...., ngày ... tháng ... năm ....

BÁO CÁO

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Kỳ báo cáo quý.../năm:

(Số liệu báo cáo lũy kế từ ngày 01/01 đến ngày kết thúc quý/ năm báo cáo)

STT

Mã trái phiếu

Khối lượng đăng ký (đồng)

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

Ngày thanh toán theo kế hoạch

Ngày thực thanh toán

Tỷ lệ thanh toán gốc, lãi/ trái phiếu (%)

Tiền lãi thanh toán (đồng)

Tiền gốc thanh toán (đồng)

Tổng lãi và gốc (đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(12)/(3)

(10)

(11)

(12)=(10)+(11)

Tổ chức phát hành A

Tổng A

Tổ chức phát hành B

Tổng B

...

Tổng cộng

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TÊN TỔ CHỨC LƯU KÝ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..., ngày ... tháng ... năm ....

BÁO CÁO

Cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu theo từng tên/mã trái phiếu tại thời điểm cuối kỳ báo cáo*

Kỳ báo cáo quý.../năm:

1. Số lượng nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu tại thời điểm cuối kỳ báo cáo

STT

Tổ chức phát hành

Mã trái phiếu

Kỳ hạn

Số lượng nhà đầu tư trong nước

Số lượng nhà đầu tư nước ngoài

Tổng số lượng nhà đầu tư

Cá nhân

Tổ chức

Cá nhân

Tổ chức

1

Tổ chức phát hành A

2

Tổ chức phát hành B

...

Tổ chức phát hành N

2. Cơ cấu khối lượng nắm giữ trái phiếu của nhà đầu tư tại thời điểm cuối kỳ báo cáo

Đơn vị: tỷ đồng

STT

Tổ chức phát hành

Mã trái phiếu

Kỳ hạn phát hành

Khối lượng nắm giữ của nhà đầu tư phân theo địa lý

Khối lượng nắm giữ của nhà đầu tư phân theo loại hình tổ chức

Nhà đầu tư trong nước

Nhà đầu tư nước ngoài

Tổ chức tín dụng

Công ty chứng khoán

Quỹ Đầu tư

Doanh nghiệp bảo hiểm

Tổ chức khác

Cá nhân

1

Tổ chức phát hành A

2

Tổ chức phát hành B

...

Tổng

(*) Nội dung báo cáo không bao gồm các mã trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành trước khi Nghị định số 163/2018/NĐ-CP có hiệu lực và đang niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TÊN TỔ CHỨC LƯU KÝ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

...., ngày ... tháng ... năm ....

BÁO CÁO

Tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Kỳ báo cáo quý.../ năm:

- Kỳ báo cáo: từ ngày... đến ngày ...

- Tổng khối lượng giao dịch (trái phiếu):

• Trong kỳ báo cáo:

• Lũy kế từ ngày 01/01 đến ngày kết thúc quý/ năm báo cáo:

- Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng):

• Trong kỳ báo cáo:

• Lũy kế từ ngày 01/01 đến ngày kết thúc quý/ năm báo cáo:

- Chi tiết kết quả giao dịch (lũy kế từ ngày 01/01 đến ngày kết thúc quý/ năm báo cáo) như sau:

Đơn vị: trái phiếu

STT

Mã trái phiếu

Tổ chức phát hành

Ngày phát hành

Kỳ hạn

Mệnh giá (đồng)

Khối lượng trái phiếu nhà đầu tư bán

Khối lượng trái phiếu nhà đầu tư mua

Tổng số lượng trái phiếu chuyển quyền sở hữu

Số lượng nhà đầu tư sau khi hoàn tất giao dịch

Cá nhân

Tổ chức tín dụng

Công ty chứng khoán

Quỹ đầu tư

Doanh nghiệp bảo hiểm

Tổ chức khác

Cá nhân

Tổ chức tín dụng

Công ty chứng khoán

Quỹ đầu tư

Doanh nghiệp bảo hiểm

Tổ chức khác

1

A

2

B

...

...

Tổng

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC VI

MẪU BIỂU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH VÀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ

Kỳ báo cáo: quý... /năm...

Tình hình phát hành và giao dịch trái phiếu tại thị trường trong nước

Bảng 1: Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong kỳ

Phát hành trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm

Số đợt đăng ký

Giá trị đăng ký

Số doanh nghiệp phát hành

Số đợt phát hành

Giá trị phát hành

Tỷ trọng giá trị phát hành

Số đợt đăng ký

Giá trị đăng ký

Số doanh nghiệp phát hành

Số đợt phát hành

Giá trị phát hành

Tỷ trọng giá trị phát hành

I. Theo loại hình doanh nghiệp

1. Công ty đại chúng

2. Công ty cổ phần chưa đại chúng

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn

II. Theo lĩnh vực hoạt động

1. Tổ chức tín dụng

2. Kinh doanh bảo hiểm

3. Kinh doanh chứng khoán

4. Bất động sản

5. Xây dựng

6. Sản xuất

7. Thương mại, dịch vụ

8. Lĩnh vực khác

III. Theo mục đích phát hành

1. Thực hiện dự án

2. Tăng vốn hoạt động

3. Cơ cấu lại nguồn vốn

4. Kết hợp các mục đích

Tổng

Bảng 2: Kỳ hạn, lãi suất phát hành

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp phát hành

Trong kỳ báo cáo

Lũy kế từ đầu năm

Kỳ hạn phát hành bình quân (năm)

Lãi suất phát hành bình quân (%/năm)*

Kỳ hạn phát hành bình quân (năm)

Lãi suất phát hành bình quân (%/năm)*

1. Tổ chức tín dụng

2. Kinh doanh bảo hiểm

3. Kinh doanh chứng khoán

4. Bất động sản

5. Xây dựng

6. Sản xuất

7. Thương mại, dịch vụ

8. Lĩnh vực khác

Tổng

* Lãi suất phát hành bình quân và kỳ hạn phát hành bình quân tính theo bình quân gia quyền

Bảng 3: Nhà đầu tư mua trái phiếu tại thời điểm phát hành

Đơn vị: tỷ đồng

Loại hình kinh doanh

Khối lượng phát hành

Trong nước

Nước ngoài

Tổ chức tín dụng

Công ty chứng khoán

Bảo hiểm

Quỹ đầu tư

Tổ chức khác

Cá nhân

Tổ chức tín dụng

Công ty chứng khoán

Bảo hiểm

Quỹ đầu tư

Tổ chức khác

Cá nhân

I. Trong kỳ báo cáo

1. Tổ chức tín dụng

2. Kinh doanh bảo hiểm

3. Kinh doanh chứng khoán

4. Bất động sản

5. Xây dựng

6. Sản xuất

7. Thương mại, dịch vụ

8. Lĩnh vực khác

Tổng

II. Lũy kế từ đầu năm

1. Tổ chức tín dụng

2. Kinh doanh bảo hiểm

3. Kinh doanh chứng khoán

4. Bất động sản

5. Xây dựng

6. Sản xuất

7. Thương mại, dịch vụ

8. Lĩnh vực khác

Tổng

Bảng 4: Cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu tại thời điểm cuối kỳ báo cáo

Đơn vị: %

Nhà đầu tư phân theo địa lý

Nhà đầu tư phân theo loại hình tổ chức

Nhà đầu tư trong nước

Nhà đầu tư nước ngoài

Tổ chức tín dụng

Công ty chứng khoán

Quỹ Đầu tư

Doanh nghiệp bảo hiểm

Tổ chức khác

Cá nhân

1. Tổ chức tín dụng

2. Kinh doanh bảo hiểm

3. Kinh doanh chứng khoán

4. Bất động sản

5. Xây dựng

6. Sản xuất

7. Thương mại, dịch vụ

8. Lĩnh vực khác

Tổng

Bảng 5: Tình hình giao dịch, chuyển quyền sở hữu trái phiếu

Giá trị giao dịch (tỷ đồng)

Giá trị giao dịch bình quân

(tỷ đồng/ngày)

Trong kỳ báo cáo

Lũy kế từ đầu năm

Bảng 6: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; tình hình thực hiện chuyển đổi, thực hiện quyền, mua lại trước hạn và hoán đổi trái phiếu

Thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi (tỷ đồng)

Khối lượng trái phiếu đã thực hiện quyền (tỷ đồng)

Khối lượng trái phiếu được mua lại (tỷ đồng)

Khối lượng trái phiếu hoán đổi

Thanh toán gốc (tỷ đồng)

Thanh toán lãi (tỷ đồng)

Khối lượng trái phiếu bị hoán đổi (tỷ đồng)

Khối lượng trái phiếu được hoán đổi (tỷ đồng)

Trong kỳ báo cáo

Lũy kế từ đầu năm

Bảng 7: Chi tiết điều kiện, điều khoản trái phiếu phát hành từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo

STT

Doanh nghiệp phát hành

Mã trái phiếu

Giá trị phát hành

Kỳ hạn phát hành

Lãi suất phát hành

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

Thanh toán lãi

Trái phiếu chuyển đổi

Trái phiếu kèm chứng quyền

Trái phiếu có đảm bảo

Tên

Loại hình doanh nghiệp

Lĩnh vực hoạt động

Đơn vị kỳ hạn

Kỳ hạn

Loại lãi suất

Lãi suất thực tế

1

2

Tình hình phát hành và giao dịch trái phiếu ra thị trường quốc tế

Bảng 8: Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong kỳ

Phát hành trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm

Số đợt đăng ký

Khối lượng đăng ký

Số doanh nghiệp phát hành

Số đợt phát hành

Khối lượng phát hành

Số đợt đăng ký

Khối lượng đăng ký

Số doanh nghiệp phát hành

Số đợt phát hành

Khối lượng phát hành

I. Theo loại hình doanh nghiệp

1. Công ty đại chúng

2. Công ty cổ phần chưa đại chúng

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn

II. Theo lĩnh vực hoạt động

1. Tổ chức tín dụng

2. Kinh doanh bảo hiểm

3. Kinh doanh chứng khoán

4. Bất động sản

5. Xây dựng

6. Sản xuất

7. Thương mại, dịch vụ

8, Lĩnh vực khác

III. Theo thị trường phát hành

...

Tổng

Bảng 9: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; tình hình thực hiện chuyển đổi, thực hiện quyền, mua lại trước hạn và hoán đổi trái phiếu

Thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi

Khối lượng trái phiếu đã thực hiện quyền

Khối lượng trái phiếu được mua lại

Khối lượng trái phiếu hoán đổi

Thanh toán gốc

Thanh toán lãi

Khối lượng trái phiếu bị hoán đổi

Khối lượng trái phiếu được hoán đổi

Trong kỳ báo cáo

Lũy kế từ đầu năm

Bảng 10: Chi tiết điều kiện, điều khoản trái phiếu phát hành từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo

STT

Doanh nghiệp phát hành

Mã trái phiếu

Thị trường phát hành

Đồng tiền phát hành

Khối lượng phát hành

Kỳ hạn phát hành

Lãi suất phát hành

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

Thanh toán lãi

Trái phiếu chuyển đổi

Trái phiếu kèm chứng quyền

Trái phiếu có đảm bảo

Tên

Loại hình doanh nghiệp

Lĩnh vực hoạt động

Đơn vị kỳ hạn

Kỳ hạn

Loại lãi suất

Lãi suất thực tế

1

2

...

Tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành và tình hình lưu ký trái phiếu

(Đối với báo cáo cuối quý II và báo cáo năm)

Bảng 11: Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp phát hành và tình hình lưu ký trái phiếu

STT

Tên doanh nghiệp phát hành

Vốn chủ sở hữu* (đồng)

Tên tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu

Số mã trái phiếu lưu ký tại thời điểm cuối kỳ**

Giá trị trái phiếu lưu ký tại thời điểm cuối kỳ (tỷ đồng)**

1

2

...

Tổng

(*) Vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại báo cáo tài chính 06 tháng, báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp phát hành trong nội dung công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp phát hành quy định tại Khoản 2 Điều 21 và Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

(**) Số mã trái phiếu lưu ký và tổng giá trị trái phiếu lưu ký tại thời điểm cuối kỳ theo báo cáo của các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.

MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 122/2020/TT-BTC

Hanoi, December 31, 2020

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCE ON INFORMATION DISCLOSURE AND REPORTING PRESCRIBED IN GOVERNMENT’S DECREE NO. 153/2020/ND-CP DATED DECEMBER 31, 2020 ON PRIVATE PLACEMENT AND TRADING OF PRIVATELY PLACED CORPORATE BONDS IN DOMESTIC MARKET AND OFFERING OF CORPORATE BONDS IN INTERNATIONAL MARKET

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Government’s Decree No. 153/2020/ND-CP dated December 31, 2020 on private placement and trading of privately placed corporate bonds in domestic market and offering of corporate bonds in international market;

Pursuant to the Government’s Decree No. 09/2019/ND-CP dated January 24, 2019 prescribing reporting by state administrative agencies;

At the request of the Director of the Department of Banking and Financial Institutions;

The Minister of Finance promulgates a Circular providing guidance on information disclosure and reporting prescribed in the Government’s Decree No. 153/2020/ND-CP dated December 31, 2020 on private placement and trading of privately placed corporate bonds in domestic market and offering of corporate bonds in international market.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

1. This Circular provides guidance on information disclosure and reporting prescribed in the Government’s Decree No. 153/2020/ND-CP dated December 31, 2020 on private placement and trading of privately placed corporate bonds in domestic market and offering of corporate bonds in international market (hereinafter referred to as “Decree No. 153/2020/ND-CP”), including:

a) Disclosure of information by issuers of bonds in the domestic market and issuers of bonds in the international market;

b) Reporting by the Stock Exchange (SE), providers of counseling on bond offering dossiers, bidding organizations, underwriters, issuing agents, registration and depository organizations.

2. Apart from the compliance with regulations hereof, the bond issuers that are publicly-traded companies, securities organizations and fund management companies are required to comply with regulations on information disclosure and reporting laid down in the Law on Securities.

Article 2. Regulated entities

1. Issuers defined in Decree No. 153/2020/ND-CP.

2. Providers of counseling on bond offering dossiers; bidding organizations; underwriters; issuing agents; registration and depository organizations.

3. The State Securities Commission of Vietnam (SSC).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Providers of services related to the private placement, registration, depositing and trading of privately placed corporate bonds.

Chapter II

CERTAIN PROVISIONS ON INFORMATION DISCLOSURE AND REPORTING

Section 1. INFORMATION DISCLOSURE BY ISSUERS OF BONDS IN DOMESTIC MARKET

Article 3. Disclosure of information before bond offering

1. Issuers shall disclose information before the bond offering in accordance with Article 19 of Decree No. 153/2020/ND-CP.

2. Information to be disclosed before the bond offering shall comply with the form in Appendix I enclosed herewith.

3. Methods of information disclosure shall comply with Points a, b Clause 1 and Clause 2 Article 6 hereof.

Article 4. Disclosure of information on bond offering results and periodic information disclosure

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Issuers shall disclose information on a periodic basis of every 6 months and on an annual basis according to Article 21 of Decree No. 153/2020/ND-CP and the form in Appendix III enclosed herewith.

3. Methods of disclosure of information on bond offering results and periodic information disclosure shall comply with Article 6 hereof.

Article 5. Disclosure of information on convertible bonds, warrant-linked bonds, redemption of bonds before maturity and bond swap

1. Issuers shall disclose information on conversion of bonds into shares and exercise of warrants according to Clause 1 Article 23 of Decree No. 153/2020/ND-CP. Information to be disclosed shall comply with the form in Appendix IV enclosed herewith.

2. Issuers shall disclose information on redemption of bonds before maturity and bond swap in accordance with Clause 2 Article 23 of Decree No. 153/2020/ND-CP. Information to be disclosed shall comply with the form in Appendix IV enclosed herewith.

3. Methods of information disclosure:

a) Information disclosed before the redemption of bonds before maturity or before the bond swap shall be disclosed according to the methods prescribed in Clause 1 Article 6 hereof.

b) Information on conversion of bonds into shares, exercise of warrants, results of redemption of bonds before maturity and bond swap results shall be disclosed according to the methods prescribed in Article 6 hereof.

Article 6. Methods of information disclosure by bond issuers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Paper documents; 

b) Electronic documents;

c) Information posted on websites of issuers;

d) Information posted on corporate bond information webpage of HNX as prescribed in Article 32 of Decree No. 153/2020/ND-CP.

2. Issuers shall send information to be disclosed to HNX by using electronic documents through its corporate bond information webpage.

Section 2. INFORMATION DISCLOSURE BY ISSUERS OF BONDS IN INTERNATIONAL MARKET

Article 7. Disclosure of information before bond offering

1. Issuers shall disclose information before the bond offering in accordance with Article 29 of Decree No. 153/2020/ND-CP. Information to be disclosed shall comply with the form in Appendix I enclosed herewith.

2. Methods of disclosure of information before bond offering shall comply with Clause 2 Article 6 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Issuers shall disclose information on bond offering results in accordance with Article 30 of Decree No. 153/2020/ND-CP. Information on results of the bond offering in the international market to be disclosed shall comply with the form in Appendix II enclosed herewith.

2. Methods of disclosure of information on bond offering results shall comply with Clause 2 Article 6 hereof.

Article 9. Periodic information disclosure

1. Issuers shall periodically disclose information in accordance with Article 31 of Decree No. 153/2020/ND-CP and the followings:

a) Information to be disclosed periodically shall comply with the form in Appendix III enclosed herewith;

b) Information on conversion of bonds into shares, exercise of warrants, results of redemption of bonds before maturity and bond swap results in the reporting period (if any) shall comply with the form in Appendix IV enclosed herewith.

2. Methods of periodic information disclosure shall comply with Clause 2 Article 6 hereof.

Section 3. REPORTING BY PROVIDERS OF COUNSELING ON BOND OFFERING DOSSIERS, BIDDING ORGANIZATIONS, UNDERWRITERS, ISSUING AGENTS, REGISTRATION AND DEPOSITORY ORGANIZATIONS, AND STOCK EXCHANGES

Article 10. Reporting by providers of counseling on bond offering dossiers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The number of counseling contracts executed in the reporting period, volume of corporate bonds offered in the reporting period and the period from January 01 to the end of the reporting quarter or year, and detailed information about bond offering dossiers made in the reporting period (including the issuer’s name, bond code, issue date, quantity, term and issuance method);

b) Assessment of compliance with regulations on offering conditions and offering dossiers by each counseling contract performed and completed in the reporting period as prescribed in Decree No. 153/2020/ND-CP.

2. Recipients, form and method of submission of reports: Providers of counseling on bond offering dossiers shall send required reports in the form of paper documents to SSC.

3. Deadlines for submission of reports: A quarterly report shall be submitted by 15th day of the first month of the following quarter; an annual report shall be submitted by January 25 of the following year.

Article 11. Reporting by bidding organizations, underwriters and issuing agents

1. Bidding organizations, underwriters and issuing agents shall submit quarterly and annual reports on bond offering in the form of electronic documents to HNX as prescribed in Clause 2 Article 33 of Decree No. 153/2020/ND-CP and regulations on receipt and supervision of information disclosure, reporting and supervision of corporate bond transactions made at HNX.

2. A report shall, inter alia, include:

a) The number of contracts, and volume of bonds offered and to be offered through bidding, underwriting or issuing agents in the reporting period and the period from January 01 to the end of the reporting quarter or year;

b) Results of bond offering through bidding, underwriting or issuing agent in the reporting period of each issuer, including basic terms and conditions of bonds as prescribed in Article 6 of Decree No. 153/2020/ND-CP, issuance method, compliance with regulations on investors eligible to buy bonds and structure of bondholders after offering and distribution of bonds.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Reporting by registration and depository organizations

1. Registration and depository organizations shall submit quarterly and annual reports on registration and depositing of bonds, and payment of bond principals and interests until maturity of bonds; the number of bondholders and trading of privately placed bonds as prescribed in Clause 2 Article 33 of Decree No. 153/2020/ND-CP.

2. Contents of periodic reports (from January 01 to the end of the reporting quarter or year) shall comply with the form in Appendix V enclosed herewith.

3. Reporting form: Registration and depository organizations shall submit required reports in the form of electronic documents to HNX through the corporate bond information webpage.

4. Deadline for submission of reports: A quarterly report shall be submitted by 15th day of the first month of the following quarter; an annual report shall be submitted by January 25 of the following year.

Article 13. Periodic reporting by HNX

1. HNX shall submit quarterly and annual reports on issuance and trading of corporate bonds according to Clause 3 Article 33 of Decree No. 153/2020/ND-CP and the followings:

a) Reports on issuance and trading of bonds in the domestic market, and issuance of bonds in the international market in the reporting period (from January 01 to the end of the reporting quarter or year) shall be made according to forms in Appendix VI enclosed herewith.

b) In addition to the contents in Point a of this Clause, reports of the second quarter and annual reports shall also include information on the issuer’s finance and depositing of bonds issued in the domestic market according to the form in Appendix VI enclosed herewith.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Recipients, form and method of submission of reports: HNX shall submit reports in the form of paper documents to SSC; submit reports in the form of paper documents and electronic documents to the Ministry of Finance (via Department of Banking and Financial Institutions - email: baocaotpdn.tcnh@mof.gov.vn).

3. Deadline for submission of reports:

a) A quarterly report shall be submitted by the last day of the first month of the following quarter. The report of the second quarter shall be submitted by September 30;

b) An annual report shall be submitted by April 29 of the following year.

Chapter III

IMPLEMENTATION

Article 14. Effect and transition clause

1. This Circular comes into force from February 15, 2021.

2. This Circular supersedes the Circular No. 77/2020/TT-BTC dated August 14, 2020 of the Minister of Finance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Implementation

1. The Chief of Office of the Ministry of Finance, Director of Department of Banking and Financial Institutions, heads of relevant agencies affiliated to the Ministry of Finance, SSC, HNX, issuers, providers of counseling on bond offering dossiers, bidding organizations, underwriters, issuing agents, registration and depository organizations, and relevant entities are responsible for the implementation of this Circular.

2. HNX shall proactively report any cases of failure to comply with regulations on information disclosure and reporting or unlawful information detected during its receipt and consolidation of information provided by issuers and reports by bidding organizations, underwriters, issuing agents, registration and depository organizations to the Ministry of Finance and SSC./.

 

 

PP. THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Huynh Quang Hai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


46.288

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!