Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 338/2006/QĐ-UBCK Hướng dẫn quy trình hủy đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành

Số hiệu: 338/2006/QĐ-UBCK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Bằng
Ngày ban hành: 01/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 338/2006/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HỦY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI ĐỂ NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội;
Theo đề nghị của Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn quy trình hủy đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3
- - Lưu: VP, PTTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Bằng

 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HỦY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI ĐỂ NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-UBCK ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

I. Quy trình thực hiện:

1. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (TTGDCK Hà Nội) hướng dẫn và giám sát tổ chức đăng ký giao dịch:

1.1. Công bố thông tin bất thường sau khi có Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc hủy đăng ký giao dịch để niêm yết (Điểm 10.1.đ Quyết định số 245/QĐ-UBCK ngày 04/05/2005 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước).

1.2. Nộp hồ sơ xin cấp phép niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (TTGDCK Tp.HCM) cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) với danh sách cổ đông sẵn có tại thời điểm gần nhất. Sau khi hồ sơ xin cấp phép niêm yết được chấp thuận về nguyên tắc, tổ chức đăng ký giao dịch phải hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép niêm yết; nộp đơn xin hủy bỏ đăng ký giao dịch theo quy trình và thủ tục do TTGDCK Hà Nội hướng dẫn (Điểm 2.3 Quyết định số 245/QĐ-UBCK ngày 04/05/2005 của Chủ tịch UBCKNN).

1.3 . Đăng ký với TTGDCK Tp.HCM về ngày giao dịch dự kiến và thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán (TTLKCK) về dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông.

2. TTGDCK Hà Nội ra Quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch tại Trung tâm sau khi tổ chức đăng ký giao dịch hoàn tất các thủ tục nêu tại Điểm 1 trên đây.

3. TTLKCK phối hợp với tổ chức hủy đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện giao dịch tại TTGDCK Tp.HCM.

4. UBCKNN cấp phép niêm yết tại TTGDCK Tp.HCM sau khi tổ chức xin phép niêm yết hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép niêm yết với danh sách cổ đông chính thức.

5. TTGDCK Tp.HCM hướng dẫn tổ chức được cấp phép niêm yết nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Trung tâm và công bố thông tin về:

- Quyết định của TTGDCK Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch chứng khoán;

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện giao dịch tại TTGDCK Tp.HCM (đã thống nhất với TTLKCK) nêu tại Điểm 3;

- Công bố việc niêm yết theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003.

II. Tổ chức thực hiện:

1. TTLKCK phối hợp với tổ chức xin hủy đăng ký giao dịch hoàn tất thủ tục lưu ký phục vụ cho việc niêm yết, giao dịch chứng khoán tại TTGDCK Tp.HCM trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định hủy đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội có hiệu lực.

2. TTGDCK Hà Nội, TTGDCK Tp.HCM và TTLKCK có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể quy trình và thủ tục cho các tổ chức hủy đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội để chuyển lên niêm yết tại TTGDCK Tp.HCM đảm bảo việc giao dịch chứng khoán của công ty chuyển lên niêm yết tại TTGDCK Tp.HCM phải được thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định hủy đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên quan kịp thời báo cáo UBCKNN để phối hợp giải quyết.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 338/2006/QĐ-UBCK Hướng dẫn quy trình hủy đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.968

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209