Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2006/QĐ-BTC bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ kèm theo Quyết định 73/2004/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 30/2006/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 12/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2004/QĐ-BTC NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điều 12a quy định về việc tăng vốn của quỹ công chúng vào Chương II của Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

1. Điều kiện tăng vốn của quỹ công chúng

a. Điều lệ quỹ có quy định việc tăng vốn của quỹ;

b. Hoạt động kinh doanh của quỹ trong 2 năm liền trước năm xin phép tăng vốn phải có lãi;

c. Công ty quản lý quỹ không bị bất cứ hình phạt hành chính nào hoặc vi phạm hình sự do vi phạm pháp luật trong vòng 02 năm;

d. Chứng chỉ quỹ phát hành cho người đầu tư hiện hữu của quỹ thông qua phát hành quyền mua chứng chỉ quỹ. Giá phát hành chứng chỉ quỹ cho người đầu tư hiện hữu của quỹ do Đại hội người đầu tư của quỹ quyết định dựa trên cơ sở giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV);

e. Phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ phải công bằng, minh bạch, bảo vệ quyền lợi người đầu tư; và tuân thủ các quy định của pháp luật và được Đại Hội đồng người đầu tư thông qua.

2. Hồ sơ xin phép tăng vốn của quỹ công chứng

2.1. Hồ sơ xin phép tăng vốn của quỹ công chúng bao gồm:

a. Đơn xin phép tăng vốn của quỹ công chúng;

b. Dự thảo Bản cáo bạch, trong đó nêu rõ phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ và phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành thêm chứng chỉ quỹ;

c. Nghị quyết Đại hội người đầu tư thông qua việc tăng vốn và phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn;

d. Hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có);

e. Báo cáo tài chính 2 năm liền kề trước năm xin phép tăng vốn của quỹ phải có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp khoảng thời gian kể từ ngày kết thúc niên độ của báo cáo tài chính gần nhất đến thời điểm gửi hồ sơ xin phép tăng vốn điều lệ của quỹ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vượt quá 90 ngày, thì công ty quản lý quỹ cần trình các báo cáo tài chính bổ sung của quỹ đến quý gần nhất;

f. Ý kiến xác nhận của Ngân hàng giám sát về việc tuân thủ pháp luật hiện hành của quỹ công chúng.

2.2. Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản việc chấp thuận việc tăng vốn của quỹ công chúng. Trường hợp không chấp thuận, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời và giải thích lý do bằng văn bản.

3. Phân phối chứng chỉ quỹ

Việc phân phối chứng chỉ quỹ phát hành thêm được thực hiện theo Điều 7 Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ.

4. Báo cáo kết quả đợt tăng vốn của quỹ công chúng

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn, công ty quản lý quỹ phải báo cáo kết quả đợt phát hành đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung: tổng số đơn vị quỹ đã bán, số lượng người đầu tư nắm giữ đơn vị quỹ, tổng số vốn đã huy động thêm. Công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin về quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 57/2004/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, các công ty quản lý quỹ và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TƯ và các ban của Đảng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, UBCKNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Xuân Hà

 

THE MINISTRY OF FINANCE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 30/2006/QD-BTC

Hanoi, May 12, 2006

 

DECISION

SUPPLEMENTING THE REGULATION ON ORGANIZATION AND OPERATION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS AND FUND MANAGEMENT COMPANIES, PROMULGATED TOGETHER WITH THE FINANCE MINISTER'S DECISION NO. 73/2004/QD-BTC OF SEPTEMBER 3, 2004

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government's Decree No. 77/2003/ ND-CPofJuly 1, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Government's Decree No. 144/ 2003/ND-CP of November 28, 2003, on securities and securities market;
At the proposal of the chairman of the State Securities Commission,

DECIDES:

Article 1.- To supplement Article 12a prescribing public funds' increase of capital to Chapter II of the Regulation on organization and operation of securities investment funds and fund management companies, promulgated together with the Finance Minister's Decision No. 73/2004/QD-BTC of September 3,2004, as follows:

1. Conditions for public funds' increase of capital

a/ The increase of capital is provided for in the fund's charter;

b/ The fund operates at a profit for two consecutive years prior to the year it applies for permission for capital increase;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2006/QĐ-BTC bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ kèm theo Quyết định 73/2004/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.458

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34