Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1905/QĐ-BTC năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1905/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 10/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1905/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật để trình Bộ trưởng công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan có liên quan trình Bộ trưởng công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- TCTCT cải cách TTHC của TTCP
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 4;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, PC

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

 

 

1

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

2

Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

3

Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã chuyển đổi thành công ty cổ phần

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

4

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ cao

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

5

Đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có đảm bảo ra công chúng

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

6

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

7

Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi ra công chúng

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

8

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

9

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

10

Đăng ký công ty đại chúng

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

11

Đăng ký chào mua công khai

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

12

Đăng ký tham gia kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

13

Đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

14

Đề nghị bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

15

Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

16

Đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

17

Đề nghị rút bớt nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

18

Đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

19

Đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty chứng khoán  

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

20

Đề nghị thực hiện giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ của công ty chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

21

Đề nghị giải thể công ty chứng khoán trước thời hạn

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

22

Đề nghi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

23

Đề nghị thay đổi tên công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

24

Đề nghị đóng cửa văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

25

Đóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

26

Đề nghị đóng cửa phòng giao dịch công ty chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

27

Đề nghị lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

28

Đề nghị lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

29

Thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

30

Thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

31

Đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán  

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

32

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán  

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

33

Đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán  

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

34

Đề nghị cấp phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

35

Báo cáo tăng, giảm vốn điều lệ công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

36

Đề nghị giải thể công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

37

Thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

38

Đề nghị thay đổi tên công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

39

Đề nghị thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

40

Đề nghị đóng chi nhánh công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

41

Đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

42

Đề nghị thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

43

Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

44

Đề nghị đóng văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

45

Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

46

Thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

47

Thành lập quỹ thành viên

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

48

Báo cáo tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

49

Đăng ký lập quỹ công chúng

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

50

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

51

Đăng ký chào bán cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

52

Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

53

Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP KHÁC

 

 

1

Đăng ký giao dịch chứng khoán công ty chứng khoán chưa niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội

Chứng khoán

Sở GDCK Hà Nội

2

Đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán

Chứng khoán

Trung tâm LKCK Việt Nam

3

Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Chứng khoán

Sở GDCK TP Hồ Chí Minh

4

Đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán

Chứng khoán

Sở GDCK TP Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà Nội

5

Đăng ký giao dịch trái phiếu Chính phủ

Chứng khoán

Sở GDCK Hà Nội

6

Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư là tổ chức thuộc loại hình quỹ đầu tư chứng khoán)

Chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán

7

Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với tổ chức đầu tư là quỹ đầu cơ - hedge fund)

Chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán

8

Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với tổ chức đăng ký mã số giao dịch là bộ phận kinh doanh hạch toán độc lập với hội sở chính; hoặc công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của tập đoàn kinh tế đa quốc gia đã được cấp Mã số giao dịch)

Chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán

9

Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư là cá nhân)

Chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán

10

Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư là tổ chức không thuộc loại hình quỹ)

Chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán

11

Đăng ký thay đổi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch

Chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán

12

Đăng ký thay đổi thành viên lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài

Chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán

13

Đăng ký thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán

14

Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán trên Trung tâm GDCK Hà nội (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Chứng khoán

Sở GDCK Hà Nội

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1905/QĐ-BTC năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.106

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152