Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 37/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 109/2016/TT-BTC kinh phí điều tra thống kê

Số hiệu: 37/2022/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Võ Thành Hưng
Ngày ban hành: 22/06/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2022/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 9 ĐIỀU 3 VÀ MẪU SỐ 01 KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 109/2016/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CUỘC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ, TỔNG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia như sau:

“a) Nghiệm thu, kiểm tra, đánh mã số, làm sạch và hoàn thiện phiếu điều tra thống kê: Thực hiện khoán tiền công trên cơ sở tiền thù lao thuê điều tra viên thống kê thu thập số liệu; mức khoán cụ thể tùy theo tính chất phức tạp của phiếu điều tra thống kê trong các cuộc điều tra thống kê, nhưng tối đa không quá 7% tiền công chi trả điều tra viên thống kê thu thập số liệu;

b) Chi xây dựng, nâng cấp, mở rộng phần mềm phục vụ công tác điều tra thống kê (nếu cần thiết); chi nhập dữ liệu từ phiếu điều tra (phiếu giấy), chi kiểm tra hiệu đính, tổng hợp dữ liệu để tạo lập cơ sở dữ liệu; chi duy trì trang thông tin điện tử; chi xuất bản các sản phẩm điện tử về kết quả điều tra thống kê; Thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản; các văn bản hiện hành về chi ứng dụng công nghệ thông tin và các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra chịu trách nhiệm trong việc quyết định mức chi cụ thể tối đa không vượt quá quy định tại các văn bản nêu trên, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nguồn kinh phí được giao để thực hiện công tác điều tra thống kê.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01 về Bảng kê chi trả thù lao cho điều tra viên kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 8 năm 2022.

2. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Lưu: VT, Vụ HCSN (  bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Thành Hưng

 

ĐƠN VỊ: ........................

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ CHI THÙ LAO ĐIỀU TRA VIÊN

Tên cuộc điều tra thống kê/Tổng điều tra thống kê:

Từ ngày ... tháng... năm ... đến ngày ... tháng... năm ..

Đơn vị: đồng

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số Chứng minh thư/CCCD

Mã số thuế (nếu có)

Khối lượng công việc được nghiệm thu (phiếu)

Đơn giá thanh toán

Thành tiền

Tiền thuế khấu trừ

Số tiền còn lại được nhận

Ký nhận

A

B

C

D

Đ

1

2

3

4

5

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tiền đề nghị chi: ..............................      Tổng số tiền (Viết bằng chữ: .........................)

(Kèm theo biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công việc)

 

 
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
 

 
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
 

.... ngày.... tháng.... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
DUYỆT THANH TOÁN SỐ TIỀN

(Ký, họ tên, đóng dấu)
 

Ghi chú: Bảng kê này được áp dụng cho cả giám sát viên thuê ngoài.

MINISTRY OF FINANCE OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 37/2022/TT-BTC

Hanoi, June 22, 2022

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO CLAUSE 9 ARTICLE 3 AND FORM NO.1 PROMULGATED WITH CIRCULAR NO. 109/2016/TT-BTC DATED JUNE 30, 2016 OF THE MINISTER OF FINANCE OF VIETNAM PRESCRIBING ESTIMATION, MANAGEMENT, USE AND FINAL SETTLEMENT OF FUNDING FOR STATISTICAL SURVEYS AND NATIONAL STATISTICAL CENSUSES

Pursuant to the Law on State Budget of Vietnam dated June 25, 2015;

Pursuant to the Law on Statistics dated November 23, 2015; 

Pursuant to the Law on Amendments to certain Articles and Appendix on the list of National Statistical Indicators of the Law on Statistics dated November 12, 2021;

Pursuant to Decree No.87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 of the Government of Vietnam on functions, duties, entitlements and organizational structure of the Ministry of Finance of Vietnam;

At the request of the Director of the Department of Public Expenditure;

The Minister of Finance of Vietnam hereby promulgates the Circular on Amendments to Clause 9 Article 3 and Form No. 1 promulgated with Circular No. 109/2016/TT-BTC dated June 30, 2016 of the Ministry of Finance of Vietnam prescribing estimation, management, use, and final settlement of funding for statistical surveys and national statistical censuses.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Amendments to Clause 3 Article 3 of Circular No. 109/2016/TT-BTC:

“a) Inspection, acceptance, numbering, encryption, standardization and completion of survey questionnaires: fixed wages shall be determined on the basis of remuneration paid to the hired statistical investigators; the specific fixed wage shall depend on the complexity of survey questionnaires used in a specific statistical survey and not exceed 7% of the wage paid to a statistical investigator in charge of collecting statistical data;

b) Expenditures on development, upgrade, and expansion of software for statistical surveys (if needed); expenditures on the input of data from paper survey questionnaires, expenditures on proofreading, summaries of data to establish a database; expenditures on maintenance of websites; expenditures on the publishing of electronic products on statistical survey results; compliance with regulations on management of investment in information technology application with state funding, Circular No. 42/2020/TT-BTTTT dated December 31, 2020 of the Minister of Information and Communication of Vietnam on economic- technical norms of publishing activities, and current documents on expenditures on the application of information technology and economic-technical norms in the field of information and communication. Directors of agencies and units that preside over the survey shall be responsible for deciding the maximum specific expenditure without exceeding the prescribed level in the above-mentioned documents, ensuring thrift, efficiency, and suitability for the assigned budget for statistical surveys.".

2. The amendment to Form No. 1 on Statement of Wages Paid to Statistical Investigators promulgated with Circular No. 109/2016/TT-BTC is promulgated hereof.

Article 2. Implementation provisions

1. This Circular comes into force as of August 8, 2022.

2. If any document referred to this Circular is amended, supplemented, or replaced, comply with its new edition./.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Vo Thanh Hung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 37/2022/TT-BTC ngày 22/06/2022 sửa đổi Khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư 109/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.764

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198