Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi 15/2012/TT-BVHTTDL 07/2012/TT-BVHTTDL 88/2008/TT-BVHTTDL

Số hiệu: 04/2016/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 29/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Ngày 29/6/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 88/2016/TT-BVHTTDL và Thông tư 05/2013/TT-BVHTTDL.

 

Theo đó, Thông tư số 04/2016 có những sửa đổi, bổ sung như sau:
 
- Việc cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định tại Thông tư 15/2012 được sửa đổi như sau: Tổ chức yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận chỉ cần nộp Tờ khai yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định và Bản sao (chứng thực) quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc giữa tổ chức và giám định viên (trường hợp có sự thay đổi ở Giấy chứng nhận tổ chức giám định).
 
- Thông tư 04/2016 sửa đổi Thông tư 07/2012 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh như sau:
 
Về hồ sơ giám định văn hóa phẩm trước khi xuất khẩu thì Thông tư số 04 thay đổi hình thức của Quyết định cho phép hợp tác làm phim với nước ngoài và Quyết định cho phép xuất khẩu di vật, cổ vật (bao gồm cả di vật, cổ vật tái xuất khẩu) là hình thức bản sao thay vì bản gốc hoặc bản sao có công chứng như trước đây.
 
Ngoài ra, Thông tư cũng giới hạn thời gian giám định tối đa trong trường hợp đặc biệt là 15 ngày.
 
- Đối với Thông tư 88/2008 thì Thông tư 04 năm 2016 sửa đổi và quy định cụ thể hồ sơ đề nghị thẩm định, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch. Theo đó, hồ sơ gồm:
 
+ Đơn đề nghị xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch;
 
+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch theo Tiêu chuẩn quốc gia;
 
+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch;
 
+ Bản sao có giá trị pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh, quyết định thành lập doanh nghiệp; văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (với cơ sở có kinh doanh dịch vụ ăn uống).
 
Ngoài ra, còn có bản sao văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn, ngoại ngữ đối với trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.
 
- Thông tư 04/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 05/2013/TT-BVHTTDL như sau:
 
+ Bãi bỏ quy định về tổ chức đánh giá nghiệm thu cơ sở dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia ra khỏi quy trình xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia.
 
+ Số lượng Hồ sơ gửi thẩm tra là 10 bộ, tăng 3 bộ so với quy định trước đây
 
+ Tăng số lượng thành viên của Hội đồng thẩm tra Hồ sơ và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia là từ 07 đến 09 thành viên. Thành viên của Tiểu bang kỹ thuật không được là thành viên Hội đồng thẩm tra.
 
Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL có hiệu lực ngày 15/8/2016.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2016/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 15/2012/TT-BVHTTDL ; THÔNG TƯ SỐ 07/2012/TT-BVHTTDL ; THÔNG TƯ SỐ 88/2008/TT-BVHTTDL VÀ THÔNG TƯ SỐ 05/2013/TT-BVHTTDL

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

1. Điểm b Khoản 4 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Tổ chức giám định có yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:

Tờ khai yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định (theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);

Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc giữa tổ chức và giám định viên làm việc cho tổ chức (trong trường hợp có sự thay đổi so với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận tổ chức giám định đã được cấp).

Trường hợp bị hư hỏng phải nộp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định bị hư hỏng. Trường hợp có sự thay đổi về thông tin phải có giấy tờ hợp pháp chứng minh sự thay đổi đó và nộp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định.”.

2. Sửa đổi Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL về Mẫu tờ khai yêu cầu cấp, cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan (theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm Mục đích kinh doanh

1. Điểm c Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Bản sao quyết định cho phép hợp tác làm phim với nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền; bản sao quyết định cho phép xuất khẩu di vật, cổ vật (bao gồm cả di vật, cổ vật tái xuất khẩu) của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;”.

2. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Thời gian giám định tối đa không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp đặc biệt, thời gian giám định tối đa không quá 15 ngày làm việc. Biên bản giám định văn hóa phẩm là cơ sở để cơ quan hải quan giải quyết thủ tục xuất khẩu văn hóa phẩm.”.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch

1. Khoản 2.6 Mục 2 Phần III được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2.6. Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi một (01) bộ hồ sơ đăng ký lại hạng đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch. Trình tự, thủ tục đề nghị thẩm định, xếp hạng lại như thẩm định, xếp hạng lần đầu.

Hồ sơ đề nghị thẩm định, xếp hạng lại gồm:

a) Đơn đề nghị xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

c) Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL;

d) Bản sao có giá trị pháp lý:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh);

Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).

Hồ sơ đề nghị thẩm định, xếp hạng lại hạng từ 1 đến 5 sao hoặc hạng cao cấp, ngoài các giấy tờ quy định trên còn thêm bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.”.

2. Sửa đổi Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL về Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này).

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Bãi bỏ Điểm e Khoản 2 Điều 11.

2. Điểm g Khoản 2 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“g) Hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và hồ sơ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm tra.

Hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đề nghị thẩm tra bao gồm:

- Công văn đề nghị thẩm tra Hồ sơ và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia của Tổ chức biên soạn.

- Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, kèm theo dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đã được phê duyệt.

- Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia của Tổ chức biên soạn.

- Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đã được hoàn chỉnh trên cơ sở ý kiến nghiệm thu dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (bao gồm cả văn bản dự thảo và file điện tử), kèm theo bản thuyết minh; bản sao tài liệu gốc được sử dụng làm căn cứ để xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; các tài liệu tham khảo khác.

- Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân được gửi dự thảo tiêu chuẩn quốc gia để lấy ý kiến; bản tổng hợp và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý kèm theo văn bản góp ý.

Nội dung lấy ý kiến được thực hiện bằng Phiếu đánh giá dự thảo tiêu chuẩn quốc gia theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2013 quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Số lượng Hồ sơ gửi thẩm tra là mười (10) bộ.”.

3. Điểm a Khoản 1 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Hội đồng thẩm tra có từ bảy (07) đến chín (09) thành viên gồm Chủ tịch và các thành viên khác, bao gồm:

- Đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có liên quan đến đối tượng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (chiếm ít nhất 1/2 số thành viên Hội đồng).

- Các chuyên gia trong và ngoài Bộ có uy tín, có trình độ chuyên môn phù hợp và am hiểu sâu về nhóm đối tượng tiêu chuẩn quốc gia.

- Đại diện của cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thành viên của Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành không được là thành viên Hội đồng thẩm tra.”.

4. Bổ sung Điểm h vào Khoản 2 Điều 2 Phụ lục VII như sau:

“h) Bên B chịu trách nhiệm về nội dung và kết quả nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo dự án đã được phê duyệt.”.

5. Thay thế cụm từ “Trang tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” bằng “Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”, cụm từ “Ban kỹ thuật” bằng “Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành” trong toàn bộ văn bản.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc, các UB của Quốc hội;
- UBTƯMTTQVN, Cơ quan TƯ các đoàn thể;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc Tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT CP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các cơ quan thuộc Bộ;
- Sở VHTTDL các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Công báo; Cổng TTĐT Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, PC, H.350.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

1 THÔNG TIN TỔ CHỨC YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH

Tên tổ chức:

Quyết định thành lập/Giấy đăng ký hoạt động số: cấp ngày

tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

2 NỘI DUNG YÊU CẦU

□ Cấp Giấy chứng nhận lần đầu

□ Cấp lại Giấy chứng nhận Số Giấy chứng nhận đã cấp:

Lý do cấp lại: □ Giấy chứng nhận bị mất

□ Giấy chứng nhận bị hư hỏng □ Thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận

3 DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN THUỘC TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Số Thẻ Giám định viên

Chuyên ngành

4 TRƯỜNG HỢP CẤP LẠI VÌ THAY ĐỔI THÔNG TIN TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN

Số Giấy Chứng nhận đã cấp:

Tên tổ chức:

Quyết định thành lập/Giấy đăng ký hoạt động số: cấp ngày

tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Danh sách giám định viên:

Stt

Họ và tên

Số Thẻ Giám định viên

Chuyên ngành

5 CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ

□ Tờ khai theo mẫu

□ Bản sao (có chứng thực) quyết định thành lập/Giấy đăng ký hoạt động

□ Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng lao động hoặc hợp đồng làm việc

□ Giấy chứng nhận tổ chức giám định đã cấp

HỒ SƠ GỒM CÁC TÀI LIỆU
(Dành cho cán bộ nhận hồ sơ)

Cán bộ nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)

6 CAM KẾT CỦA NGƯỜI KHAI

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong hồ sơ là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Làm tại, ………ngày…… tháng…… năm……
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TÊN DOANH NGHIỆP
TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG LẠI CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Kính gửi:

- Tổng cục Du lịch
(đối với hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch tỉnh (TP)...

Thực hiện Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*)…………………………… xem xét, xếp hạng lại cho cơ sở lưu trú du lịch.

1. Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: Fax: Email: Website:

- Thời Điểm bắt đầu kinh doanh:

- Loại, hạng đã được công nhận: ..................... theo Quyết định số: ………………………

ngày ……/……/……………………………………………………………………………………

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tổng vốn đầu tư ban đầu:

- Tống vốn đầu tư nâng cấp:

- Tổng diện tích mặt bằng (m2):

- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):

- Tổng số buồng: Công suất buồng bình quân (%):

STT

Loại buồng

Số lượng buồng

Giá buồng

VND

USD

1

2

...

- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch:

………………………………………………………………………………………………………

3. Người quản lý và nhân viên phục vụ

- Tổng số:

Trong đó:

Trực tiếp:

Lễ tân:

Bếp:

Gián tiếp:

Buồng:

Khác:

Ban giám đốc:

Bàn, bar:

- Trình độ:

Trên đại học:

Đại học:

Cao đẳng:

Trung cấp:

Sơ cấp:

THPT:

- Được đào tạo nghiệp vụ (%):

- Ngoại ngữ (%):

- Hạng đề nghị:

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định./.

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.

PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TÊN DOANH NGHIỆP
Tên cơ sở dịch vụ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BIỂN HIỆU ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch tỉnh (TP)

- Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc mua sắm:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: Fax:

Email: Website:

- Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Ngày cấp: Nơi cấp:

- Thời gian bắt đầu kinh doanh:

- Tổng số người quản lý và nhân viên phục vụ:

- Đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ……

GIÁM ĐỐC HOẶC CHỦ CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-------------

No.: 04/2016/TT-BVHTTDL

Hanoi, June 29, 2016

 

CIRCULAR

AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO A NUMBER OF ARTICLES OF CIRCULAR NO. 15/2012/TT-BVHTTDL, CIRCULAR NO. 07/2012/TT-BVHTTDL, CIRCULAR NO. 88/2008/TT-BVHTTDL AND CIRCULAR NO. 05/2013/TT-BVHTTDL

Pursuant to the Law on promulgation of legislative documents dated June 03, 2008;

Pursuant to the Government’s Decree No. 76/2013/ND-CP dated July 16, 2013 defining the functions, tasks, power and organizational structure of Ministry of Culture, Sports and Tourism;

At the request of Director General of the Legal Department,

Minister of Culture, Sports and Tourism promulgates this Circular to provide for amendments and supplements to a number of articles of Circular No. 15/2012/TT-BVHTTDL, Circular No. 07/2012/TT-BVHTTDL, Circular No. 88/2008/TT-BVHTTDL and Circular No. 05/2013/TT-BVHTTDL.

Article 1. Amendments and supplements to the Circular No. 15/2012/TT-BVHTTDL dated December 13, 2012 by Minister of Culture, Sports and Tourism guiding the verification of copyrights and relevant rights   

1. Point b Clause 4 Article 11 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The application form for re-issuance of Certificate of verifying organization (using the form stated in Annex I herein);

Certified copies of recruitment decisions, labour contracts or employment contracts made between the verifying organization and verifiers (if contents in the issued certificate of verifying organization are changed).

If the issued Certificate of verifying organization is damaged, the damaged Certificate of verifying organization must be submitted. If there is change in information, legal documents proving that change must be included in the application and the issued Certificate of verifying organization must be submitted.”.

2. Annex No. 4 enclosed to Circular No. 15/2012/TT-BVHTTDL promulgating the Form of the Application for issuance/re-issuance of Certificate of organization in charge of verifying of copyright and relevant rights (using the form stated in Annex I herein).

Article 2. Amendments and supplements to the Circular No. 07/2012/TT-BVHTTDL dated July 16, 2012 by Minister of Culture, Sports and Tourism guiding the Government’s Decree No. 32/2012/ND-CP dated April 12, 2012 on the management of export/import of cultural products for non-commercial purposes      

1. Point c Clause 1 Article 3 is amended as follows:

“c) The copy of decision granted by a competent authority on giving permission to cooperate in filmmaking with foreign party; the copy of decision granted by Minister of Culture, Sports and Tourism on giving permission to export relics or antiques (including re-exported relics or antiques;”.

2. Clause 2 Article 3 is amended as follows:

“2. The period for verification shall not exceed 10 working days from the date on which a valid application is received.  In special cases, the period for verification may be extended up to 15 working days. The written record of verification of cultural products shall be used as the base for consideration of cultural product export procedures by customs agencies.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Clause 2.6 Section 2 Part III is amended as follows:

“2.6. At least three months before the date on which decision on recognition of rating of a tourist accommodation establishment expires, that tourist accommodation establishment must send one (01) set of application dossiers for re-classification of tourist accommodation establishment to Department of Culture, Sports and Tourism or Department of Tourism.   Procedures for re-appraisal and re-classification shall be same as those for initial appraisal and classification.

The application dossiers for re-appraisal and re-classification of tourist accommodation establishment consist of:

a) The application form for re-classification of tourist accommodation establishment (using the form stated in Annex II herein);

b) The table on evaluation of quality of the tourist accommodation establishment as provided for in National standards for classification of tourist accommodation establishments;

c) The list of managers and attendants of the tourist accommodation establishment as referred to in Annex 2 of the Circular No. 88/2008/TT-BVHTTDL;

d) Legal copies of:

Certificate of enterprise registration/ Certificate of household business of the tourist accommodation establishment, decision on enterprise establishment (if there are changes in Certificate of enterprise registration/ Certificate of household business);

Managers’ degrees/qualifications and/or certificates of professional improvement and working experience in tourism;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Apart from the documents mentioned above, the application for re-appraisal and re-classification for ratings of from 01 to 05 stars or a luxury rating also requires legal copies of degrees/ certificates of professional competence or foreign language comprehension of heads of front office, housekeeping, waiting staff, bartender, kitchen and security divisions.”.

2. Annex No. 9 enclosed to Circular No. 88/2008/TT-BVHTTDL promulgating the Form of the Application for issuance of certificate of standard tourist service (using the form stated in Annex III herein).

Article 4. Amendments and supplements to the Circular No. 05/2013/TT-BVHTTDL dated July 29, 2013 by Minister of Culture, Sports and Tourism providing for the establishment of national standards and technical regulations by Ministry of Culture, Sports and Tourism  

1. Point e Clause 2 Article 11 is abrogated.

2. Point g Clause 2 Article 11 is amended as follows:

“g) Complete the draft national standard and submit the application for appraisal to Ministry of Culture, Sports and Tourism.

The application for appraisal of the draft national standard consists of:

- The written request made by the compiling organization for appraisal of the application and the draft national standard.

- Decision on assignment to execute the project on the establishment of national standard, enclosed with the approved project on the establishment of national standard.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The draft national standard which has been completed on the basis of opinions about the acceptance of the project on the establishment of national standard (including soft copy and hard copy of the draft), enclosed with explanation; copies of original documents used as the basis for establishing the national standard; other reference documents.

- The list of agencies and entities that are asked for opinions about the draft national standard; the statement of summary and explanation/ receipt of received opinions, enclosed with received opinions in writing.

Opinions shall be shown in the comment form of draft national standard, using the form stated in Annex IX, enclosed to the Circular No. 05/2013/TT-BVHTTDL dated July 29, 2013 providing for the establishment of national standards and technical regulation by Ministry of Culture, Sports and Tourism. 

Ten (10) sets of application dossiers shall be submitted for appraisal.”.

3. Point a Clause 1 Article 12 is amended as follows:

“a) An appraisal council may be comprised of from seven (07) to nine (09) persons, including a chairperson and other members, consisting of:

- Representatives of affiliates of Ministry of Culture, Sports and Tourism in connection with subjects for which the national standard is established (they must constitute at least a half of members of the appraisal council).

- Reputable experts who work inside or outside the Ministry, possess appropriate qualifications and have a wide knowledge about groups of subjects in the national standard.

- Representatives of specialized bodies affiliated to Ministry of Culture, Sports and Tourism and representatives of the Directorate for Standards, Metrology, and Quality directly under Ministry of Science and Technology.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Point h is supplemented to Clause 2 Article 2 of Annex VII:

“h) Party B shall assume responsibility for contents and results of researches done to establish national standards or national technical regulations under approved projects.”.  

5. The phrase “Trang tin Diện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” shall be replaced by the phrase “Cổng thông tin Diện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” and the phrase “Ban kỹ thuật” shall be replaced by the phrase “Tiu ban kỹ thuật chuyên ngành” in the whole document.

Article 5. Effect

1. This Circular takes effect as of August 15, 2016.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Culture, Sports and Tourism for consideration./.

 

 

MINISTER
Nguyen Ngoc Thien

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ANNEX I

(Enclosed to the Circular No. 04/2016/TT-BVHTTDL dated June 29, 2016 by Minister of Culture, Sports and Tourism)

APPLICATION FOR ISSUANCE/RE-ISSUANCE OF CERTIFICATE OF ORGANIZATION IN CHARGE OF VERIFYING COPYRIGHT AND RELEVANT RIGHTS

To: The Copyright Office of Vietnam

1   The applicant’s information

Name of the applicant:

Establishment decision/ Certificate of operation No.:                Issued date:

Issuing authority:

Address:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2                                              REQUESTING CONTENTS

□ Initial issuance of certificate

□ Re-issuance of certificate                              Number of the issued certificate:

Reasons for re-issuance: The issued certificate is lost

                           □ The issued certificate is damaged        There is change in information in the issued certificate

3                      LIST OF VERIFIERS OF THE VERIFYING ORGANIZATION

No.

Full name

Number of verifier’s card

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

4          RE-ISSUANCE DUE TO CHANGE IN INFORMATION IN THE ISSUED CERTIFICATE

Number of the issued certificate:

Name of the verifying organization:

Establishment decision/ Certificate of operation No.:                Issued date:

Issuing authority:

Address:

Tel.:                                         Fax:                                           Email:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Full name

Number of verifier’s card

Professional competence

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

5          DOCUMENTS INCLUDED IN THE APPLICATION

The application form

Certified copy of establishment decision/ Certificate of operation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The issued certificate of verifying organization

THE APPLICATION CONSISTS OF THE FOLLOWING DOCUMENTS
(For application-receiving officer’s use)

 

 

Application-receiving officer
(signature and full name)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

6                                                         APPLICANT’S COMMITMENT

I undertake that information and documents included in this application are accurate and I shall bear responsibility for them before the law.

 

 

Made at……..[place], on……………[date]
applicant
(signature, full name, position and seal)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Enclosed to the Circular No. 04/2016/TT-BVHTTDL dated June 29, 2016 by Minister of Culture, Sports and Tourism)

NAME OF ENTERPRISE
TOURIST ACCOMODATION ESTABLISHMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-------------

 

…………[place], on………….[date]

 

APPLICATION FORM FOR RE-CLASSIFICATION OF TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENT

To:

- Vietnam National Administration of Tourism
(For 3-star rating or luxury rating)
- Department of Culture, Sports and Tourism/ Department of Tourism of Province (City)………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In order to implement the Circular No. 88/2008/TT-BVHTTDL dated December 31, 2008 by Minister of Culture, Sports and Tourism, after studying criteria for rating of tourist accommodation establishments, we do submit this application to (*) ………………….. to consider and make re-classification of our tourist accommodation establishment.

1. General information about the tourist accommodation establishment

- Type and name of the tourist accommodation establishment:

- Address:

- Tel.:                           Fax:                              Email:                                Website:

- Time of starting business activities:

- Recognized class/rating:…………………. under Decision No.:…………………………

dated…………/……/…………………………………………………………………………

2. Facilities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Total additional investment:

- Total area of premises (m2):

- Total building area of premises (m2):

- Total rooms:                                      Average capacity of rooms (%):

No.

Type of room

Number of rooms

Room price

VND

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

 

2

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...

 

 

 

 

- Services in the tourist accommodation establishment:

………………………………………………………………………………………………………

3. Managers and attendants

- Total:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Direct:

Front office:

Kitchen:

Indirect:

Housekeeping:

Other:

Board of Directors:

Waiting staff, bartender:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Postgraduate:

Bachelor:

College:

Intermediate-level training

Basic-level training:

High school:

- Attending professional improvement courses (%):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Requested rating:

We undertake that we shall ensure our quality and strictly comply regulated standards./.

 

 

ENTERPRISE’S DIRECTOR OF OWNER OF TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENT
(Signature, seal and full name)

Note: (*) Head of competent tourism authority that is competent to make classification.

 

ANNEX III

(Enclosed to the Circular No. 04/2016/TT-BVHTTDL dated June 29, 2016 by Minister of Culture, Sports and Tourism)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-------------

 

…………[place], on………….[date]

 

  APPLICATION FOR ISSUANCE OF CERTIFICATE OF STANDARD TOURIST SERVICE 

To: Department of Culture, Sports and Tourism/ Department of Tourism of Province (City)………

- Name of the establishment providing foods and drinks or shopping service:

- Address:

- Tel.:                                                              Fax:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Number of business registration certificate:

Issued date:                                         Issuing authority:

- Time of starting business activities:

- Managers and attendants

- This application is submitted for the issuance of certificate of standard tourist service. 

We undertake that we shall ensure our quality and strictly comply regulated standards./.

 

 

CC:
- As above;
- Archives.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/06/2016 sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL; 07/2012/TT-BVHTTDL; 88/2008/TT-BVHTTDL và 05/2013/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.779

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!