Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 349/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 02/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 349/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ, Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 53/TTr-SNV ngày 21/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Lê Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban phụ trách công tác phòng, chống thiên tai;

4. Ông Du Trường Giang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai;

5. Ông Lê Chinh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, y viên thường trực;

6. Ông Phan Công Ngôn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Ủy viên;

7. Ông Trịnh Quang ng, Giám đốc Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi tỉnh, y viên;

8. Giám đốc Công an tỉnh, y viên;

9. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, y viên;

10. Giám đốc Sở Xây dựng, y viên;

11. Giám đốc Sở Tài chính, y viên;

12. Giám đốc Sở Công Thương, y viên;

13. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, y viên;

14. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, y viên;

15. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, y viên;

16. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, y viên;

17. Giám đốc Sở Y tế, y viên;

18. Mời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, y viên;

19. Mời Bí thư Tỉnh đoàn, y viên;

20. Mi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, y viên;

21. Mời Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, y viên.

22. Mời Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, y viên;

23. Mời Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, y viên;

24. Mời Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng, y viên;

25. Mời Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, y viên;

26. Mời Giám đốc Công ty Thủy điện Đại Ninh, y viên;

27. Mi Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai, y viên;

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng:

1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi toàn tỉnh, cụ thể như sau:

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

b) Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc phạm vi quản lý;

c) Tổ chức thực hiện việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

d) Quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch sản xuất thích ứng với đặc điểm thời tiết khí hậu trên địa bàn, bảo đảm phát triển bền vững;

đ) Xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn; tổ chức việc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt;

e) Kiểm tra, đôn đốc việc dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, hóa chất xử lý nước, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương tiện, vật tư và trang thiết bị theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra;

g) Xây dựng, tu b, nâng cấp và quản lý, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý;

h) Tổ chức thường trực, chỉ huy công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổng hợp, thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra;

i) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra thiên tai để giảm nhẹ thiệt hại, nhanh chóng phục hồi sản xuất;

k) Tổ chức quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ khẩn cấp của Nhà nước, tổ chức và cộng đồng để ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật;

m) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai theo thẩm quyền.

2. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng và phê duyệt kế hoạch ứng phó thiên tai và trực tiếp chỉ huy các hoạt động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra; đồng thời kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có con dấu riêng, được cấp kinh phí và mở tài khoản tại kho bạc nhà nước tỉnh Lâm Đồng đhoạt động theo quy định hiện hành.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Văn phòng thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đặt tại Chi cục Thủy lợi; Chánh Văn phòng Ban chỉ huy do Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi kiêm nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt và các ông, bà tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW PCTT;
- Ủy ban Quốc gia TKCN;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, NN, TKCT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


555
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122