Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 952/QĐ-UBND năm 2017 phân công cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Số hiệu: 952/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 27/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 952/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 27 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH VÀ GIÚP ĐỠ CÁC XÃ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vng giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/10/2011 của Ban chấp hành Tỉnh ủy Cao Bằng về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt danh sách 25 xã phấn đấu thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy nhất trí với danh sách phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại Thông báo số 193-TB/TU ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Tỉnh ủy Cao Bằng;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (gọi chung là cơ quan, đơn vị) phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (gồm Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững), chi tiết như danh sách kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 có nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của huyện, Thành phố, Ban quản lý của xã được phân công phụ trách, giúp đỡ và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, xác định nhu cầu vốn để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể để thực hiện từng tiêu chí chưa đạt và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí được công nhận đã đạt.

- Hướng dẫn, tư vấn, đôn đốc các xã triển khai, thực hiện các nội dung văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững của Trung ương và của tỉnh.

- Được thành lập tổ công tác do thủ trưởng cơ quan phụ trách để xây dựng chương trình, kế hoạch giúp đỡ xã được phân công phụ trách, giúp đỡ.

- Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện công tác giúp đỡ xã được phân công phụ trách, giúp đỡ cho UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 29/11.

2. Đối với các xã không có tên trong danh sách kèm theo quyết định này, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố phân công các cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp huyện hỗ trợ giúp đỡ và phối hợp với các cơ quan thường trực Chương trình MTQG của tỉnh thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 và Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ 20 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố; Chủ tịch UBND các xã có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT. T
nh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- VP UBND tỉnh: các PCVP; các
CV (bản điện tử);
- Văn phòng Điều phối nông thôn m
ới tnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NL (Kh 188 b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GIÚP ĐỠ CÁC XÃ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2017-2020
(kèm theo Quyết định số: 952/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng)

STT

Tên Cơ quan, đơn vị

Xã-Huyện

Năm phấn đấu đạt chuẩn

1

Sở Tài chính

Nam Tuấn-Hòa An

2017

2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh

3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh

Hồng Việt-Hòa An

2017

4

Bưu điện tỉnh Cao Bằng

5

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Cao Bằng

6

Tổng công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng

Cao Chương-Trà Lĩnh

2017

7

Công an tỉnh

Đào Ngạn-Hà Quảng

2017

Chí Viễn-Trùng Khánh

 

8

Sở Nông nghiệp và PTNT

Phù Ngọc-Hà Quảng

2018

9

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quang Hán-Trà Lĩnh

2018

10

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đình Minh-Trùng Khánh

2018

11

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Bế Triều-Hòa An

2018

12

Ban Nội chính Tỉnh ủy

13

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đức Long-Thạch An

2018

Sóc Hà-Hà Quảng

2019

Ngọc Côn-Trùng Khánh

2020

Thị Hoa-Hạ Lang

2020

Quang Long-Hạ Lang; Đàm Thủy, Ngọc Chung-Trùng Khánh; Cần Yên-Thông Nông; Lũng Nặm, Tổng Cọt-Hà Quảng; Cốc Pàng, Cô Ba, Xuân Trường-Bảo Lạc

 

14

Sở Công thương

Lê Lai-Thạch An

2019

15

Sở Xây dựng

Minh Thanh-Nguyên Bình

2019

16

Công ty xăng dầu Cao Bằng

Hoàng Tung-Hòa An

2019

17

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

18

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

Đại Sơn-Phục Hòa

2019

19

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quốc Phong-Quảng Uyên

2019

20

Viễn thông Cao Bằng (VNPT)

21

Sở Giao thông vận tải

Vĩnh Quang-Thành phố

2019

22

Chi nhánh VIETTEL Cao Bằng

23

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

Độc Lập-Quảng Uyên

2020

24

SY tế

Triệu Ẩu-Phục Hòa

2020

25

Sở Tài nguyên và Môi trường

Huy Giáp-Bảo Lạc

2020

26

Tòa án nhân dân tỉnh

27

Sở Thông tin và Truyền thông

Lương Can-Thông Nông

2020

28

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật

29

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thái Học-Bảo Lâm

2020

30

Công ty cổ phần Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng

Bắc Hp (phấn đấu đạt chuẩn năm 2020); Thể Dục-Nguyên Bình

 

31

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

32

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Đức Long-Hòa An

2020

33

Trường Chính trị Hoàng Đình Giong

34

Công ty Điện lực Cao Bằng

Thái Sơn-Bảo Lâm

 

Yên Thổ-Bảo Lâm

2020

35

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Minh Khai-Thạch An

 

36

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Quang Trung-Hòa An

 

37

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

Lăng Yên-Trùng Khánh

 

38

Văn phòng Tỉnh ủy

Trương Lương-Hòa An

 

39

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng

An Lạc-Hạ Lang

 

40

Hội Cựu chiến binh tỉnh

Tiên Thành-Phục Hòa

 

41

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Phong Nặm-Trùng Khánh

 

42

Hội Nông dân tỉnh

Quang Vinh-Trà Lĩnh

 

43

Liên đoàn Lao động tỉnh

Bảo Toàn-Bảo Lạc

 

44

Tỉnh Đoàn thanh niên CSHCM

Trưng Vương-Hòa An

 

45

Ban Dân tộc tỉnh

Cô Ngân-Hạ Lang

 

46

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

Lý Quốc-Hạ Lang

 

47

Báo Cao Bằng

Quang Thành-Nguyên Bình

 

48

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Bình Lăng-Quảng Uyên

 

49

BCH Quân sự tỉnh

Tam Kim, Hoa Thám, Hưng Đạo-Nguyên Bình

 

50

Cục Hải quan tỉnh

Tri Phương-Trà Lĩnh; Mỹ Hưng- Phục Hòa

 

51

Cục Thống kê tỉnh

Hồng Đại-Phục Hòa

 

52

Cục Thuế tỉnh

Lăng Hiếu-Trùng Khánh

 

53

Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh

Kim Cúc-Bảo Lạc

 

54

Kho bạc Nhà nước Cao Bằng

Quốc Dân-Quảng Uyên

 

55

Liên minh Hợp tác xã

Đình Phong-Trùng Khánh

 

56

Sở Ngoại vụ

Vũ Nông-Nguyên Bình

 

57

Sở Nội vụ

Trung Phúc-Trùng Khánh

 

58

Sở Khoa học và công nghệ

Thị Ngân-Thạch An

 

59

Sở Tư pháp

Phan Thanh-Bảo Lạc

 

60

Thanh tra tỉnh

Xuân Nội-Trà Lĩnh

 

61

Văn phòng UBND tỉnh

Hoàng Hải-Quảng Uyên

 

62

Văn phòng HĐND tỉnh

Hưng Thịnh-Bảo Lạc

 

63

Văn phòng Đoàn Đại biu Quốc hội tỉnh Cao Bằng

Quảng Lâm-Bảo lâm

 

64

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cao Bằng

Quang Trọng-Thạch An

 

65

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng

Đức Thông-Thạch An

 

66

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tỉnh Cao Bằng

Thượng Hà-Bảo Lạc

 

67

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) tỉnh Cao Bằng

Thái Đức, Đức Quang-Hạ Lang

 

68

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng

Nội Thôn, Hồng Sỹ-Hà Quảng

 

69

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (VDB) tỉnh Cao Bằng

Bình lãng-Thông Nông

 

70

Chi nhánh Ngân hàng cổ phần Công Thương tỉnh Cao Bằng

Thạch Lâm-Bảo Lâm

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 952/QĐ-UBND năm 2017 phân công cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.66.171