Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 938/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 11/08/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 SANG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài Chính về Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ: số 419/BKHCN- TĐC ngày 21/02/2018, số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 hướng dẫn Bộ, ngành, các cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng (Kế hoạch chuyển đổi ISO).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng thực hiện Kế hoạch chuyển đổi ISO nêu tại Điều 1, xây dựng và phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi ISO tại cơ quan, đơn vị mình.

Giao Văn phòng Bộ là đầu mối, có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức triển khai Kế hoạch chuyển đổi ISO.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KH&CN;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 SANG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 938/QĐ-BXD ngày 11 tháng 08 năm 2021 của Bộ Xây dựng)

I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/3/2014 về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 10/10/2014 Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài Chính về Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

- Căn cứ văn bản số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Bộ, ngành, các cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về lộ trình chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 ;

- Căn cứ văn bản số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Bộ, ngành, các cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 .

II. YÊU CẦU, MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1 Yêu cầu:

- Chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng Xây dựng (sau đây gọi là HTQLCL) đối với các hoạt động thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và hoạt động nghiệp vụ, nội bộ khác;

- Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ;

- Bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng và duy trì, liên tục cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

2.2. Mục tiêu

2.2.1 Mục tiêu chung

- Chuyển đổi HTQLCL từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015;

- Triển khai đồng bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 (gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015 ) tại cơ quan Bộ Xây dựng thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện công khai minh bạch quy trình, thủ tục hành chính giải quyết công việc; giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện công việc khoa học, giúp Lãnh đạo các Cơ quan, đơn vị kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, thông qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

2.2.2 Mục tiêu cụ thể

Tiến hành chuyển đổi xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015 cho Cơ quan Bộ Xây dựng và hoàn thành chuyển đổi xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trước 30/5/2022 .

2.3. Đối tượng thực hiện

2.3.1 Nhóm các Cơ quan, đơn vị bắt buộc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, bao gồm:

- Khối Cơ quan Bộ (Các Vụ, Văn phòng);

- Thanh tra Bộ;

- Cục Quản lý hoạt động xây dựng;

- Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình;

- Cục Phát triển Đô thị;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

- Cục Công tác phía Nam;

- Trung tâm Thông tin.

2.3.2 Nhóm các Cơ quan, đơn vị khuyến khích xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, bao gồm:

- Viện Kinh tế xây dựng;

- Viện Khoa học công nghệ xây dựng;

- Viện Kiến trúc quốc gia;

- Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia;

- Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị;

- Báo Xây dựng;

- Tạp chí Xây dựng.

2.4. Phạm vi áp dụng

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng bao gồm:

- Các tài liệu hệ thống, quy trình hệ thống theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

- Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính đang được thực hiện tại Cơ quan, đơn vị;

- Các quy trình nghiệp vụ, các thủ tục nội bộ đang thực hiện giải quyết công việc tại Cơ quan, đơn vị.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

3.1. Nội dung triển khai

3.1.1 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Cơ quan Bộ (Văn phòng và các Vụ)

Thực hiện rà soát, triển khai chuyển đổi, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã được xây dựng, áp dụng chuyển đổi sang TCVN ISO 9001:2015 . Thực hiện xây dựng rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ, các quy trình tác nghiệp xử lý các hoạt động nội bộ, các hoạt động liên quan đến giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Cơ quan Bộ.

3.1.2 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Cục, Thanh tra trực thuộc Bộ Xây dựng

Thực hiện xây dựng, áp dụng các quy trình, tài liệu chung theo yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 ; các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại đơn vị, các quy trình tác nghiệp xử lý các hoạt động nội bộ, các hoạt động liên quan đến giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại từng Cơ quan, đơn vị.

3.1.3 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng

Thực hiện xây dựng, áp dụng các quy trình, tài liệu chung theo yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 ; các quy trình tác nghiệp tổ chức thực hiện các hoạt động nội bộ, các hoạt động liên quan đến giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại từng đơn vị.

3.2 Các bước triển khai

3.2.1 Các bước triển khai đối với khối Cơ quan Bộ ( Văn phòng và các Vụ)

Trình tự các bước

Nội dung thực hiện

Tiến độ

Bước 1:

Kiện toàn ban chỉ đạo ISO chuyển đổi xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 của Cơ quan Bộ Xây dựng

- Kiện toàn Ban chỉ đạo: chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Cơ quan Bộ. Ban chỉ đạo triển khai ISO gồm các thành viên:

(i) Trưởng ban chỉ đạo ISO: Thứ trưởng phụ trách, Trưởng ban chỉ đạo ISO;

(ii) Phó Trưởng ban chỉ đạo ISO: Chánh văn phòng. Phó Trưởng ban chỉ đạo ISO;

(iii) Thành viên ban chỉ đạo ISO là đại diện lãnh đạo của Văn phòng, các Vụ;

- Kiện toàn Tổ Công tác: Giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Cơ quan Bộ. Tổ Công tác gồm các thành viên:

(i) Tổ trưởng Tổ công tác ISO: Lãnh đạo Văn phòng Bộ;

(ii) Tổ viên là các chuyên viên của các đơn vị;

Hoàn thành trước 30/08/2021

Bước 2:

Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và so sánh các thay đổi so với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Ban chỉ đạo ISO phối hợp với cơ quan tư vấn tiến hành đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức, nhân viên về Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 và so sánh các thay đổi so với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 .

Hoàn thành trước 01/10/2021

Bước 3:

Khảo sát, phân tích đánh giá tình hình quản lý chất lượng hiện nay so với yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 .

- Ban chỉ đạo ISO phối hợp với Tổ chức tư vấn tiến hành:

+ Đánh giá thực trạng tình hình quản lý chất lượng hiện tại của từng đơn vị hành chính;

+ Lựa chọn, đề xuất các văn bản, quy trình tác nghiệp, quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

- Kết quả khảo sát được Tổ chức tư vấn lập báo cáo về thực trạng Hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị, trình Lãnh đạo xem xét.

Hoàn thành trước 15/10/2021

Bước 4:

Đào tạo cách thức xây dựng, cập nhật HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Ban chỉ đạo ISO phối hợp với cơ quan tư vấn tiến hành đào tạo về phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu, các quy trình thực hiện đáp ứng được yêu cầu quản lý công việc và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO cho Lãnh đạo các đơn vị, Ban chỉ đạo ISO và các thành viên trực tiếp soạn thảo tài liệu.

Hoàn thành trước 31/10/2021

Bước 5:

Soạn thảo hệ thống tài liệu, quy trình HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Soạn thảo các văn bản, quy trình tác nghiệp, quy trình giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt là hệ thống tài liệu ISO) để thực hiện trên cơ sở kết quả khảo sát tại từng đơn vị hành chính thông qua Ban chỉ đạo ISO, trình Lãnh đạo Cơ quan xem xét và phê duyệt.

- Theo danh mục hệ thống tài liệu và kế hoạch phân công soạn thảo đã được Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị phê duyệt, tổ chức tư vấn sẽ trực tiếp hướng dẫn cán bộ được phân công về cách thức xây dựng từng tài liệu, quy trình theo quy định.

- Sau khi tài liệu, quy trình được soạn thảo, tổ chức Tư vấn phối hợp với Ban chỉ đạo ISO của đơn vị tổ chức họp, hội thảo để cán bộ công chức trực tiếp thực hiện tham gia ý kiến.

- Các tài liệu, quy trình sau khi tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, hoàn chỉnh được trình Lãnh đạo Cơ quan phê duyệt ban hành áp dụng.

Hoàn thành trước 31/12/2021

Bước 6:

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO

Sau khi các tài liệu, quy trình được Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị phê duyệt, Tổ chức tư vấn và ban chỉ đạo ISO, tổ chức phổ biến tại đơn vị và hướng dẫn phương pháp áp dụng cho từng bộ phận.

Trong thời gian áp dụng, Tổ chức tư vấn và ban chỉ đạo ISO sẽ thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn để việc thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng.

Từ 01/01/2022 đến 1/2/2022

Bước 7:

Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ

Ban chỉ đạo ISO phối hợp với cơ quan tư vấn tiến hành đào tạo cho các thành viên ban chỉ đạo ISO, các cán bộ quản lý, công chức được phân công thực hiện đánh giá nội bộ của từng đơn vị, công chức có liên quan đến việc áp dụng quy trình Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Hoàn thành trước 15/02/2022

Bước 8:

Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO và khắc phục sau đánh giá nội bộ

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO sau khi được ban hành áp dụng ít nhất 01 tháng, cần phải được đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục, hoàn chỉnh. Đánh giá nội bộ gồm đánh giá hệ thống tài liệu, đánh giá quá trình áp dụng thực hiện. Cán bộ đánh giá nội bộ tại các đơn vị cần phải được Tổ chức tư vấn đào tạo để có đủ năng lực cần thiết cho việc đánh giá nội bộ tại các đơn vị.

- Đánh giá chất lượng nội bộ: Sau khi khóa đào tạo Đánh giá chất lượng nội bộ được thực hiện và trong thời gian thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại đơn vị, Tổ chức tư vấn phối hợp với các cán bộ đánh giá nội bộ của đơn vị tiến hành đánh giá nội bộ; việc đánh giá chất lượng nội bộ được tiến hành ít nhất 02 lần:

+ Lần 1, Tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá, cán bộ đánh giá nội bộ của các đơn vị quan sát;

+ Các lần đánh giá sau, cán bộ đánh giá nội bộ của các đơn vị chủ động thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức tư vấn.

- Khắc phục sau đánh giá, hoàn thiện nội dung: Sau mỗi lần đánh giá, ban chỉ đạo ISO có trách nhiệm phối hợp với tư vấn hướng dẫn các bộ phận liên quan nêu ra được các vấn đề còn tồn tại cần khắc phục. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm khắc phục triệt để những tồn tại này. Trên cơ sở những hành động khắc phục sẽ hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng và cải cách thủ tục hành chính.

Hoàn thành trước 31/03/2022

Bước 9:

Xem xét của Lãnh đạo, xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng và Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO

Ban chỉ đạo ISO tham mưu cho Lãnh đạo Cơ quan tiến hành họp xem xét của lãnh đạo để xác nhận tính hiệu lực của HTQLCL và đề ra các yêu cầu cần cải tiến của Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Điều 4, Mục 2 và Mục 4.

- Ban hành Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 .

Hoàn thành trước 30/05/2022

Bước 10:

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO

Theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg của Thủ tướng chính phủ tại điều 4, mục 2 & mục 4, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm duy trì Hệ thống quản lý có hiệu lực; thường xuyên, định kỳ tiến hành các hoạt động theo dõi, đo lường, cập nhật tất cả tài liệu quản lý.

Các đơn vị thiết lập kênh thông tin với tổ chức tư vấn để kịp thời trợ giúp và giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình quản lý và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO, nhằm đảm bảo Hệ thống QLCL luôn hoạt động có hiệu quả.

Sau ngày công bố tại bước 9

- Các Cơ quan, đơn vị bắt buộc theo mục 2.3.1 phải hoàn thành chuyển đổi xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015được công bố phù hợp trước ngày 30 tháng 05 năm 2022.

- Các Cơ quan, đơn vị khuyến khích theo mục 2.3.2 hoàn thành chuyển đổi xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 và được công bố phù hợp trước ngày 30 tháng 05 năm 2022.

3.2.2 Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của các Cục, Thanh tra và các đơn vị sự nghiệp

Các Cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng vận dụng theo các bước xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Cơ quan Bộ Xây dựng tại mục 3.2.1 để lập kế hoạch và tổ chức thực hiện xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của đơn vị theo các quy định hiện hành.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

5.1 Đối với các Cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi áp dụng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

- Đối với hoạt động đào tạo để thực hiện chuyển đổi: áp dụng theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ Tài chính.

- Đối với hoạt động liên quan đến đánh giá thực trạng, xây dựng, cập nhật hệ thống QLCL, thực hiện đánh giá nội bộ, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015: áp dụng theo quy định tại khoản 6 điều 4 Thông tư số 116/2014/TT-BTC.

5.2 Đối với các Cơ quan, đơn vị lần đầu thực hiện xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Kinh phí cho việc triển khai xây dựng được thực hiện Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/08/2015 của Bộ Tài chính về Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1 Nhiệm vụ của Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị

a) Xác định việc xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện chương trình công tác hàng năm của Cơ quan, đơn vị;

b) Chịu trách nhiệm về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 có hiệu lực, hiệu quả;

c) Giao một đơn vị chủ trì / đầu mối xây dựng ISO:

- Xây dựng, trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt, triển khai thực hiện kế hoạch chi tiết thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 hoặc xây dựng kế hoạch chi tiết xây dựng, áp dụng lần đầu HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ;

- Tổ chức các đợt đào tạo, tập huấn, phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức về HTQLCL cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị;

- Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến tại các cơ quan, đơn vị ( tối thiểu một năm một lần);

- Thực hiện tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 .

d) Chấp hành việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục HTQLCL, chuẩn bị tài liệu, báo cáo liên quan để làm việc với Đoàn kiểm tra, đảm bảo chất lượng , tiến độ theo kế hoạch kiểm tra hàng năm.

6.2. Văn phòng Bộ

Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chủ trì, điều phối, giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Xây dựng.

- Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức triển khai Kế hoạch này;

- Dự trù kinh phí và lập dự toán kinh phí cho các hoạt động để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Cơ quan tư vấn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, đào tạo về công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến HTQLCL;

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo kế hoạch;

- Hàng năm, chủ trì tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến HTQLCL tại các Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả kiểm tra;

- Đề xuất, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại Bộ;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất để báo cáo Lãnh đạo Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Tổ chức phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ thực hiện công tác truyền thông cho nhiệm vụ xây dựng, áp dụng HTQLCL tại Bộ.

6.3 Vụ Tài chính-Kế toán:

- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác cho việc xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến HTQLCL tại Bộ;

- Hướng dẫn các Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch, sử dụng kinh phí cho hoạt động xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015 theo đúng quy định của pháp luật.

6.4 Vụ Tổ chức cán bộ

- Phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức thực hiện kế hoạch này, lồng ghép với công tác cải cách hành chính của Bộ;

- Bổ sung tiêu chí để xem xét, quyết định việc thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ trong công tác biểu dương, đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các Cơ quan, đơn vị, các nhân thực hiện tốt công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến HTQLCL.

6.5 Chế độ báo cáo

Trong quá trình triển khai các Cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Văn phòng, báo cáo kịp thời để tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng, áp dụng HTQLCL tại Bộ, cụ thể:

- Định kỳ 15/11 hàng năm thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến HTQLCL tại các Cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Bộ;

- Thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

VII. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ISO ĐIỆN TỬ)

Các Cơ quan, đơn vị thực hiện kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin với HTQLCL như sau:

- Số hóa các tài liệu hệ thống, quy trình hệ thống và các quy trình nghiệp vụ đã ban hành trong HTQLCL. Đăng các tài liệu, quy trình này lên trang thông tin điện tử hoặc hệ thống văn phòng điện tử của các Cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể dễ dàng truy cập và áp dụng.

- Triển khai việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã được quy trình hóa trong Hệ thống quản lý chất lượng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin đối với các quy trình khác (không phải là quy trình thực hiện thủ tục hành chính) trong hệ thống QLCL nếu thấy cần thiết và khả thi, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các quy trình này./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 938/QĐ-BXD ngày 11/08/2021 Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


713

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 107.21.85.250