Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán quản lý kinh phí đào tạo cán bộ công chức

Số hiệu: 36/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 30/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018

Ngày 30/3/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức là học viên tham gia các lớp bồi dưỡng trong nước sẽ được hưởng các khoản chi bồi dưỡng sau:

- Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc: tối đa không quá 200.000 đồng/học viên;

- Chi hỗ trợ:

+ Một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung;

+ Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết);

+ Thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở bồi dưỡng và đơn vị tổ chức bồi dưỡng xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ).

Ngoài ra, Thông tư còn đưa ra mức chi bồi dưỡng cho giảng viên, báo cáo viên đào tạo và các khoản chi phí liên quan được sử dụng trong bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Thông tư 36/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/6/2018 và bãi bỏ Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ DÀNH CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Thông tư này hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kinh phí thực hiện Đề án/Dự án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp, các Đề án/Dự án có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của Đề án/ Dự án đó.

2. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng:

a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước;

b) Công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp huyện); công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân, viên chức trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;

d) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn;

đ) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Dưới đây các đối tượng tại điểm a, b, c, d Khoản này được gọi chung là cán bộ, công chức (CBCC); các đối tượng tại điểm đ Khoản này gọi chung là viên chức.

Điều 2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng:

1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC:

1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên hàng năm cho CBCC thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (bao gồm đào tạo, bồi dưỡng trực tiếp tại cơ sở và cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo khác) các nội dung: Lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng, an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế; tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ;

2. Căn cứ đối tượng, điều kiện cử CBCC đi đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, đào tạo sau đại học theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; căn cứ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được phân bổ và các nguồn kinh phí khác, các cơ quan, đơn vị quyết định việc hỗ trợ một phần chi phí (học phí, mua giáo trình) cho đối tượng CBCC được cấp có thẩm quyền có quyết định cử đi đào tạo;

3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được sử dụng để chi các hoạt động trực tiếp phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại các cơ quan, đơn vị.

Không sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng để chi: Hoạt động bộ máy của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Kinh phí hoạt động bộ máy của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC do các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương bảo đảm từ nguồn kinh phí thường xuyên được giao hàng năm.

Điều 4. Nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức:

1. Chi đào tạo CBCC, viên chức trong nước:

a) Chi phí dịch vụ đào tạo, chi phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các chi phí (bắt buộc) khác (nếu có) liên quan đến khóa đào tạo phải trả cho các cơ sở đào tạo ở trong nước.

b) Hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc;

c) Hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung;

d) Hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ).;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

2. Chi tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sử dụng nguồn đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức thực hiện theo nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

3. Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức trong nước:

a) Các nội dung chi do các cơ sở bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức, giao nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng thực hiện:

- Chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng mới hoặc chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng: Do cơ quan, đơn vị được giao chủ trì biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ chi từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao hàng năm;

- Chi thù lao giảng viên, trợ giảng; phụ cấp tiền ăn giảng viên, trợ giảng; chi phí đưa, đón, bố trí nơi ở cho giảng viên, trợ giảng;

- Chi tài liệu học tập bắt buộc theo nội dung chương trình khoá học cho học viên (không kể tài liệu tham khảo);

- Chi hỗ trợ cho các đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo các khoản: Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ;

- Chi thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập (nếu có);

- Chi thuê phiên, biên dịch;

- Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi; hội đồng xét kết quả; chi lễ khai giảng, bế giảng;

- Chi nước uống phục vụ lớp học;

- Chi tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế (nếu có);

- Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc;

- Chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên (nếu học viên ốm);

- Chi in và cấp chứng chỉ;

- Chi khác phục vụ trực tiếp lớp học (điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, vệ sinh, trông giữ xe và các khoản chi trực tiếp khác);

- Chi hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức: Chi công tác phí cho cán bộ quản lý lớp của cơ sở đào tạo (nếu có); chi làm thêm giờ của cán bộ quản lý lớp (nếu có) và các khoản chi khác để phục vụ quản lý, điều hành lớp học (nếu có).

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức đã được ngân sách đầu tư xây dựng phòng nghỉ phải có trách nhiệm bố trí chỗ nghỉ cho học viên ở xa đối với những lớp được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ và phân bổ kinh phí thực hiện; không được thu thêm khoản tiền phòng nghỉ của học viên.

b) Trường hợp cơ quan, đơn vị được giao kinh phí bồi dưỡng CBCC, viên chức nhưng không có cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, không có điều kiện tự tổ chức lớp phải gửi CBCC, viên chức đi bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác thì cơ quan, đơn vị thanh toán cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng các khoản:

- Chi phí bồi dưỡng theo hợp đồng dịch vụ do cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức ký kết với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;

- Tiền mua giáo trình, tài liệu học tập bắt buộc và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo hoá đơn thu tiền của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

c) Các nội dung chi do cơ quan, đơn vị cử CBCC, viên chức đi bồi dưỡng thực hiện: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử CBCC, viên chức đi bồi dưỡng sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho CBCC, viên chức những nội dung chi sau:

- Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung;

- Chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết);

- Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (nếu có);

- Chi hỗ trợ đối với CBCC, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

Cơ quan đơn vị cử CBCC, viên chức đi học không chi hỗ trợ tiền chi phí đi lại và tiền thuê chỗ nghỉ đối với các trường hợp là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn đã được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC chi hỗ trợ theo quy định tại tiết a khoản 3 nêu trên.

4. Chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức ở nước ngoài:

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được giao trong dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị quản lý CBCC, viên chức và được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

a) Chi phí dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các chi phí khác liên quan đến khóa đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc (nếu có) phải trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài;

b) Chi phí cho công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu;

c) Chi phí mua bảo hiểm y tế trong thời gian học tập ở nước ngoài;

d) Chi phí cho công tác tổ chức lớp học: Khảo sát, đàm phán, xây dựng chương trình học tập với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài; chi phí phải trả cho tổ chức trong nước hoặc văn phòng đại diện trong nước của các tổ chức đào tạo nước ngoài thực hiện đưa cán bộ tham dự các khóa học (nếu có);

đ) Chi phí ăn, tiêu vặt, ở, đi lại, lệ phí sân bay và những khoản thanh toán chung cho cả đoàn theo chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí;

e) Chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, thị thực (visa)).

5. Chi các hoạt động trực tiếp phục vụ cho công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương:

Căn cứ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức được cấp có thẩm quyền giao hàng năm, Bộ, cơ quan trung ương, địa phương quyết định việc phân bổ kinh phí cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về công tác đào tạo, bồi dưỡng của toàn ngành, của địa phương để chi cho các nội dung: chi khảo sát, điều tra, xây dựng, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị; chi đi công tác để kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng và các chi khác liên quan trực tiếp đến công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức.

Điều 5. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức:

1. Mức chi đào tạo CBCC trong nước:

a) Kinh phí đào tạo CBCC ở trong nước được bố trí trong dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị quản lý CBCC và được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

- Chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo: Theo hoá đơn của cơ sở đào tạo nơi CBCC được cử đi đào tạo hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết;

- Chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc: Căn cứ khả năng ngân sách được giao, căn cứ vào chứng từ, hóa đơn hợp pháp thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc cho đối tượng được cử đi đào tạo cho phù hợp.

b) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ):

Căn cứ địa điểm tổ chức lớp học và khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho CBCC được cử đi đào tạo các khoản chi phí nêu trên đảm bảo nguyên tắc: Các khoản chi hỗ trợ này không vượt quá mức chi hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

c) Chi hỗ trợ các cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo theo các chính sách, chế độ quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc; kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức.

2. Mức chi bồi dưỡng CBCC trong nước:

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng kinh phí được cấp có thẩm quyền phân bổ hàng năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá bồi dưỡng CBCC quyết định các mức chi cụ thể cho phù hợp; đồng thời phải bảo đảm sắp xếp kinh phí để thực hiện theo đúng nhiệm vụ bồi dưỡng CBCC được cấp có thẩm quyền giao và trong phạm vi dự toán được phân bổ; cụ thể như sau:

a) Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên:

Tuỳ theo đối tượng, trình độ học viên, căn cứ yêu cầu chất lượng khóa bồi dưỡng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá bồi dưỡng CBCC quyết định mức chi thù lao cho giảng viên, trợ giảng (nếu có), báo cáo viên trong nước (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) trên cơ sở thỏa thuận theo hình thức hợp đồng công việc phù hợp với chất lượng, trình độ của giảng viên, báo cáo viên trong phạm vi dự toán được giao. Mức chi thù lao tối đa: 2.000.000 đồng/người/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học);

Đối với giảng viên nước ngoài: Tuỳ theo mức độ cần thiết các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định việc mời giảng viên nước ngoài. Mức thù lao đối với giảng viên nước ngoài do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định trên cơ sở thoả thuận tuỳ theo chất lượng giảng viên và bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị.

Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thì số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Trường hợp các giảng viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lớp học do các cơ sở đào tạo khác tổ chức thì vẫn được hưởng theo chế độ thù lao giảng viên theo quy định.

b) Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên:

Tuỳ theo địa điểm, thời gian tổ chức lớp học, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng CBCC quyết định chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên phù hợp với mức chi phụ cấp lưu trú được quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và văn bản của Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

c) Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên:

Trường hợp cơ quan, đơn vị không bố trí được phương tiện, không có điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên mà phải đi thuê thì được chi theo mức chi quy định hiện hành tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và văn bản của Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

d) Chi dịch thuật:

Thực hiện mức chi dịch thuật hiện hành quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

đ) Chi nước uống phục vụ lớp học: Áp dụng mức chi nước uống tổ chức các cuộc hội nghị theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

e) Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi:

Áp dụng mức chi ra đề thi, coi thi, chấm thi tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT/BTC-BGDDT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện quy đổi thời gian ra giờ chuẩn theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

g) Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc:

Căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ số lượng học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc của từng lớp, cơ sở đào tạo được quyết định chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc theo mức tối đa không quá 200.000 đồng/học viên.

h) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở bồi dưỡng và đơn vị tổ chức bồi dưỡng xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ):

Căn cứ địa điểm tổ chức lớp học và khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ cho CBCC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng các khoản chi phí nêu trên đảm bảo nguyên tắc: Các khoản chi hỗ trợ này phù hợp với mức chi hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

i) Các khoản chi phí theo thực tế phục vụ trực tiếp lớp học:

- Chi thuê hội trường, phòng học; thuê thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy (đèn chiếu, máy vi tính, thiết bị khác....);

- Chi mua, in ấn giáo trình, tài liệu trực tiếp phục vụ lớp học (không bao gồm tài liệu tham khảo); chi in và cấp chứng chỉ;

- Chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên;

Các khoản chi phí thực tế nêu trên khi thanh toán phải có đầy đủ chứng từ, hoá đơn theo quy định. Đối với các khoản chi thuê phòng học, thuê thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy phải có hợp đồng, hoá đơn theo quy định; trong trường hợp mượn cơ sở vật chất của các cơ quan, đơn vị khác tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nhưng vẫn phải thanh toán các khoản chi phí điện, nước, vệ sinh, an ninh, phục vụ, thì chứng từ thanh toán là bản hợp đồng và thanh lý hợp đồng công việc giữa hai bên kèm theo phiếu thu của cơ quan, đơn vị cho mượn cơ sở vật chất; bên cho mượn cơ sở vật chất hạch toán khoản thu này để giảm chi kinh phí hoạt động của đơn vị.

k) Chi phí tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế:

- Chi trả tiền phương tiện đưa, đón học viên đi khảo sát, thực tế: Theo hợp đồng, chứng từ chi thực tế;

- Hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong những ngày đi thực tế: Do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định mức hỗ trợ phù hợp với mức chi công tác phí quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao.

l) Chi biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng mới; chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, tài liệu bồi dưỡng:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các cơ quan, đơn vị chủ trì biên soạn chương trình, giáo trình quyết định mức chi cho phù hợp với từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

m) Chi hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng CBCC của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng:

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc cơ quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC được phép trích tối đa không quá 10% trên tổng kinh phí của mỗi lớp học và được tính trong phạm vi nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được phân bổ để chi phí cho các nội dung chi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này;

Kinh phí phục vụ quản lý lớp học không chi hết, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ quan tổ chức lớp bồi dưỡng được chủ động sử dụng cho các nội dung khác có liên quan phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ quan tổ chức lớp bồi dưỡng CBCC có trách nhiệm quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ về định mức chi quản lý và sử dụng khoản kinh phí quản lý lớp học đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

n) Chi các hoạt động phục vụ trực tiếp công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư này:

- Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị; chi đi công tác để kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

- Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Áp dụng mức chi quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia;

- Chi văn phòng phẩm, các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC: Căn cứ chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành.

3. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài:

a) Đối với các Bộ, cơ quan trung ương:

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài được bố trí dự toán và quyết toán căn cứ vào chi phí cụ thể của từng lớp. Các nội dung chi, mức chi được thực hiện theo các quy định cụ thể sau:

- Chi dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo hoặc cơ sở dịch vụ ở nước ngoài: Theo thông báo hoặc hoá đơn học phí của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nơi CBCC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc chứng từ, hoá đơn hợp pháp do cơ sở dịch vụ ở nước ngoài ban hành hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết;

- Chi mua Bảo hiểm y tế: Theo thông báo hoặc hoá đơn Bảo hiểm y tế bắt buộc của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nơi CBCC được cử đi đào tạo và không vượt mức Bảo hiểm y tế tối thiểu áp dụng chung cho lưu học sinh nước ngoài ở nước sở tại;

- Chi phí cho công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

- Chi phí cho công tác tổ chức lớp học: Khảo sát, đàm phán, xây dựng chương trình học tập với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, theo chi phí thực tế phát sinh có đầy đủ chứng từ, hoá đơn hợp pháp;

- Chi phí ăn và tiêu vặt, ở, đi lại, lệ phí sân bay, chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, thị thực (visa)) được thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

b) Đối với địa phương:

Căn cứ nội dung chi cho đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định chi theo Đề án đã được cấp có thẩm quyền của địa phương quyết định và sử dụng từ nguồn ngân sách đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của địa phương để thực hiện.

4. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức:

Căn cứ nguồn lực tài chính bố trí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức tại cơ quan, đơn vị; căn cứ nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức quy định tại Điều 4 Thông tư này và mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCC quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 Thông tư này; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức phù hợp với quy định của pháp luật về cơ chế tài chính của đơn vị mình.

Điều 6. Lập, phân bổ dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức:

1. Lập, phân bổ, quản lý, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bố trí đào tạo, bồi dưỡng CBCC:

Việc lập dự toán, phân bổ và giao dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC thực hiện theo quy định của pháp luật tài chính ngân sách hiện hành và quy định cụ thể tại Thông tư này.

a) Lập dự toán:

- Đối với các Bộ, cơ quan trung ương:

Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, định hướng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng CBCC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC của năm báo cáo; yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm kế hoạch và hướng dẫn xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách của Bộ Tài chính:

Các Bộ, cơ quan trung ương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC của năm kế hoạch (bao gồm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở trong nước và ở nước ngoài), tổng hợp dự toán đào tạo, bồi dưỡng CBCC của Bộ, cơ quan trung ương gửi Bộ Nội vụ tổng hợp (trước ngày 20/7), đồng thời tổng hợp vào dự toán ngân sách năm kế hoạch của Bộ, cơ quan trung ương để gửi Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn Luật.

Riêng đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài, các Bộ, cơ quan trung ương khi xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, đồng gửi Bộ Tài chính phải chi tiết theo những tiêu chí sau:

+ Đánh giá kết quả thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí năm trước;

+ Cơ quan chủ trì tổ chức các đoàn đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài;

+ Nội dung khoá đào tạo, bồi dưỡng;

+ Đối tượng CBCC dự kiến cử đi đào tạo, bồi dưỡng;

+ Thời gian học tập tại nước ngoài;

+ Dự kiến cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;

+ Kinh phí dự kiến cho từng đoàn;

+ Tổng nhu cầu kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài.

- Đối với Bộ Nội vụ:

Căn cứ vào đề nghị của các Bộ, cơ quan trung ương và số kiểm tra về tổng mức kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC được Bộ Tài chính thông báo, Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng phương án phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo từng nhiệm vụ (đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở trong nước và ở nước ngoài), chi tiết cho các Bộ, cơ quan trung ương gửi Bộ Tài chính để xem xét, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của các Bộ, ngành trình Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

- Đối với địa phương:

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó chi tiết theo từng nhiệm vụ, Đề án/Dự án đào tạo, bồi dưỡng CBCC (bao gồm cả nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài), theo đơn vị thực hiện, theo nguồn ngân sách (ngân sách địa phương, ngân sách trung ương hỗ trợ, các nguồn kinh phí khác), gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

Căn cứ yêu cầu công tác cán bộ trong từng thời kỳ, địa phương quyết định bố trí nguồn kinh phí và cử CBCC đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

- Đối với các Đề án/Dự án đào tạo, bồi dưỡng CBCC được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện theo các Quyết định riêng:

Hàng năm, cơ quan trung ương được giao chủ trì Đề án/Dự án có trách nhiệm hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương (Sở Nội vụ) liên quan về đối tượng, số lượng cán bộ, công chức cần đào tạo, bồi dưỡng để Bộ, ngành, địa phương có căn cứ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC của Bộ, ngành, địa phương phù hợp với mục tiêu Đề án/Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với các Đề án/Dự án đào tạo, bồi dưỡng CBCC được Thủ tướng Chính phủ cho phép ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, thì Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Đề án/Dự án trên địa bàn địa phương gửi cơ quan trung ương được giao chủ trì Đề án/Dự án và Bộ Tài chính, trong đó phải làm rõ phần kinh phí tự đảm bảo từ ngân sách địa phương, phần kinh phí đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ.

Căn cứ vào đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương; căn cứ tổng mức kinh phí thực hiện Đề án/Dự án được cấp có thẩm quyền thông báo, cơ quan trung ương được giao chủ trì Đề án/Dự án xây dựng phương án phân bổ kinh phí thực hiện Đề án/Dự án chi tiết cho các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Tài chính để xem xét, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của các Bộ, ngành, địa phương trình các cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

b) Phân bổ và giao dự toán:

- Đối với các Bộ, cơ quan trung ương:

Căn cứ vào dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC, căn cứ dự toán kinh phí thực hiện các Đề án/Dự án về đào tạo, bồi dưỡng CBCC được cấp có thẩm quyền giao; các Bộ, cơ quan trung ương phân bổ, giao dự toán kinh phí cho các đơn vị sử dụng ngân sách gửi Bộ Tài chính kiểm tra theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn Luật; đồng gửi Bộ Nội vụ (đối với kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC); cơ quan trung ương được giao chủ trì Đề án/Dự án (đối với kinh phí thực hiện Đề án/Dự án) để theo dõi tổng hợp.

Quyết định giao dự toán của Bộ, cơ quan trung ương cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải đảm bảo đúng tổng mức dự toán, cơ cấu kinh phí đối với từng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC được cấp có thẩm quyền giao.

- Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán chi ngân sách nhà nước, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của địa phương (trong đó bao gồm cả giao dự toán bổ sung có mục tiêu cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo Đề án/Dự án được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ); căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương bố trí thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng phương án phân bổ dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC cho các đơn vị sử dụng ngân sách gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND để trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Đối với các Đề án/Dự án đào tạo, bồi dưỡng được Trung ương giao bổ sung có mục tiêu cho địa phương thì UBND tỉnh phải phân bổ không thấp hơn mức của Trung ương quy định cho từng Đề án/Dự án. Sau khi phương án phân bổ kinh phí được HĐND phê duyệt, UBND tỉnh có trách nhiệm gửi kết quả phân bổ dự toán kinh phí (chi tiết theo từng Đề án/Dự án) về cơ quan trung ương chủ trì Đề án/Dự án, Bộ Tài chính theo quy định.

c) Quản lý và quyết toán:

- Việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí chi cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC (bao gồm cả kinh phí thực hiện Đề án/Dự án về đào tạo, bồi dưỡng) được thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ kế toán ngân sách nhà nước.

- Việc quản lý, sử dụng, thanh toán kinh phí chi cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài được thực hiện như quy định đối với các khoản chi bằng ngoại tệ được thực hiện theo dự toán năm (hình thức rút dự toán) tính bằng đồng Việt Nam cho các đoàn đi công tác nước ngoài tại Thông tư số 97/2004/TT-BTC ngày 13/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, chi trả, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước.

Cuối năm, kinh phí chi cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC được tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương theo quy định hiện hành.

2. Lập, phân bổ, quản lý, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức:

Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức tại cơ quan, đơn vị; căn cứ nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư này; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp xây dựng dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức tổng hợp trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo lĩnh vực hoạt động.

Việc phân bổ, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật quy định về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo từng lĩnh vực hoạt động.

Điều 7. Chế độ báo cáo và kiểm tra

1. Hàng năm, các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổng hợp và gửi báo cáo tình hình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC về Bộ Nội vụ, về cơ quan chủ trì Đề án/Dự án và Bộ Tài chính.

2. Bộ Nội vụ, cơ quan chủ trì Đề án/Dự án có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra định kỳ và đột xuất về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC, nội dung sử dụng kinh phí Đề án/Dự án tại các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan trung ương và địa phương bảo đảm giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC đúng mục tiêu, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả.

3. Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan kiểm tra định kỳ, đột xuất, giám sát đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC trên địa bàn, bảo đảm đạt được các chỉ tiêu được giao, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ quy định.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.

2. Bãi bỏ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước.

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC đã thực hiện theo kế hoạch được giao năm 2018, thì các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định tại Thông tư này và chứng từ chi tiêu thực tế tại thời điểm Thông tư có hiệu lực để quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và thực hiện trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2018 đã được cấp có thẩm quyền giao.

3. Ngoài nguồn kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC được bố trí hàng năm, các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương căn cứ vào nhu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC của từng thời kỳ có thể sử dụng từ dự toán chi thường xuyên và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tăng chi cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC và phải thực hiện theo nội dung chi quy định tại Thông tư này.

4. Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi làm căn cứ để các Bộ, cơ quan trung ương lập dự toán chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan Trung ương chủ động quy định mức chi cụ thể từ nguồn ngân sách nhà nước cho phù hợp và đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện ở đơn vị trong phạm vi dự toán chi ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao.

5. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương.

6. Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức được tổ chức bằng nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, tài trợ, thì khuyến khích vận dụng thực hiện chế độ chi tiêu quy định tại Thông tư này nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trường hợp cần có mức chi cao hơn thì cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng quyết định phù hợp khả năng nguồn kinh phí của đơn vị.

7. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

8. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Lưu: VT, HCSN (400 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 36/2018/TT-BTC

Hanoi, March 30, 2018

 

CIRCULAR

GUIDING PREPARATION OF ESTIMATES, MANAGEMENT, USE AND MAKING OF STATEMENT OF EXPENDITURE ON TRAINING AND IMPROVEMENT OF OFFCIALS AND PUBLIC EMPLOYEES

Pursuant to Law on state budget dated June 25, 2015;

Pursuant to Law on Vietnam People’s Army Officers dated December 21, 1999; Law on amendments to Law on Vietnam People’s Army Officers dated June 3, 2008 and Law on amendments to Law on Vietnam People’s Army Officers dated November 27, 2014;

Pursuant to Decree No.163/2016/ND-CP dated December 21, 2016 of Government on elaborating to a number of Articles of Law on State budget;

Pursuant to Decree No. 101/2017/ND-CP dated September 1, 2017 of Government on training and improvement of officials and public employees;

Pursuant to Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 of Government on functions, tasks, powers, and organizational structure of Ministry of Finance;

Pursuant to Decree No. 92/2009/ND-CP dated October 22, 2009 of Government on titles, number and policies on officials in communes, wards and townlets, and part-time workers in communes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At request of Director General of Department of Public Expenditure;

Minister of Finance promulgates Circular guiding preparation of estimates, management, use and making of statement of expenditure on training and improvement of officials and public employees

Article 1. Scope and regulated entities:

1. This Circular provides guidelines on preparation of estimates, management and use of expenditure on training and improvement of officials and public employees; expenditure on implementation of schemes/projects on training and improving officials and public employees according to Decisions of Prime Minister.

In case of schemes/projects that come with their own documents providing guidance, comply with the guiding documents of such schemes/projects.

2. This Circular applies to:

a) Officials in regulatory authorities;

b) Officials and apprentice officials in agencies affiliated to the Communist Party of Vietnam, the government and socio-political organizations in central level; in provinces and central-affiliated cities (hereinafter referred to as “provincial”); in districts, townlets and towns of provinces and central-affiliated cities (hereinafter referred to as “district-level”); officials of communes, wards and townlets (hereinafter referred to as “commune-level”); officials holding managerial ranks in public service providers;

c) Officers, professional servicemen, non-commissioned officers, soldiers, workers and public employees in entities affiliated to people’s armed forces;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Public employees in public service providers;

Persons specified in Points a, b, c and d of this Clause shall be collectively referred to as “officials”; persons specified in Point dd of this Clause shall be collectively referred to as “public employees”.

Article 2. Expenditure on training and improvement:

1. Expenditure on training and improvement of officials shall be allocated from state budget according to current budget hierarchy; expenditure of agencies managing and employing officials; contributions of officials; sponsorship from domestic and foreign organizations and individuals as per the law.

2. Expenditure on training and improvement of public employees shall be allocated from financial sources of public service providers, contributions of public employees and other sources as per the law.

Article 3. Rules of using expenditure from state budget for training and improvement of officials:

1. Expenditure on training and improvement of officials shall be used to provide annual improvement courses for officials under management of agencies and entities (including providing training and improvement courses at the premises or sending to other training facilities) that cover following contents: political theory; national defense and security knowledge; state management knowledge and skills; specialized and professional management knowledge; professional and public affair ethnics; international integration knowledge; ethnic minority languages, computer and foreign languages;

2. Based on target officials and conditions for sending officials to train for intermediate, college, higher education and postgraduate education according to Articles 5 and 6 of Decree No. 101/2017/ND-CP dated September 1, 2017 of Government on training and improvement of officials and public employees; based on allocated funding for training and improvement, and other sources of funding, agencies and entities shall decide to partially assist officials sent by competent authorities for training with tuition fees and cost of textbooks;

3. Expenditure on training and improvement shall be used to pay for activities directly serving training, improvement of officials and management thereof at agencies and entities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Detailed expenditure on training and improvement of officials and public employees:

1. Expenditure on training of domestic officials and public employees:

a) Expenditure on training services, implementation of research tasks and other (compulsory) costs (if any) related to training courses that must be paid for domestic training facilities.

b) Expenditure on compulsory study materials;

c) Partial expenditure on allowance during study trip;

d) Expenditure on commuting from workplaces to education facilities (one trip to and from; holiday break; Tet holiday); expenditure on accommodations for officials and public employees during study trip at training facilities (in case training facilities and training organizers fail to reach a consensus on accommodations).;

dd) Officials and public employees who are female or ethnics sent for training shall benefit from policies according to regulations and law on gender equality and ethnic minority work.

2. Expenditure on organization of conferences to train, improve, enhance professional knowledge and skills that uses sources of funding for training and improving officials and public employees shall comply with expenditure contents and amount specified in Circular No. 40/2017/TT-BTC dated April 28, 2017 of Ministry of Finance on work-trip allowances and conference expenditure.

3. Expenditure on organization of improvement courses for domestic officials and public employees:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Preparation of new training programs, textbooks and materials or revision and update of training programs, textbooks and materials: Costs thereof shall be incurred by entities assigned to take charge preparing training programs and materials for improvement of specialized professional knowledge and shall be allocated from funding sources for training and improvement assigned each year;

- Salary for lecturers and teaching assistants; allowances for lecturers and teaching assistants; costs for travelling and accommodations of lecturers and teaching assistants;

- Expenditure on compulsory study materials according to training courses (reference resources excluded);

- Supporting part-time workers in commune-level; part-time workers in hamlets, villages, neighborhoods, wards and townlets during study trip at training centers with: Commuting expenses (one trip to and from; holiday; Tet break); cost of accommodations;

- Rental of conference rooms, classrooms and study equipment (if any);

- Rental of interpreters and translators;

- Expenditure on drafting test paper, invigilating and grading; councils for result consideration; opening and closing ceremonies;

- Expenditure on drinks in classes;

- Expenditure on organizing field trips for learners (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Expenditure on basic medicine for learners (in case of illness);

- Expenditure on printing and issuing certificates;

- Other expenditure directly serving classes (electricity, water, communication, stationery, hygiene, parking and other directly incurred costs);

- Expenditure on direct management training courses for officials and public employees: Work-trip allowances for class managers of training centers (if any); overtime allowances of class managers (if any) and other costs enabling direct management and operation of classes (if any).

Training centers utilizing budget funding to construct lodging rooms are responsible for assigning learners that live far way with rooms to rest with respect to classes held and funded by competent authorities; no staying fees of learners shall be collected.

b) In case entities allocated with expenditure on training officials and public employees without having training centers or conditions for organizing classes thus must send officials and public employees to other training centers, such entities shall pay for the training centers:

- Expenditure on training according to service agreements between entities assigned with expenditure on training officials and public employees by competent authorities and training facilities;

- Expenditure on textbooks and compulsory study materials and compulsory expenses according to invoices of training centers.

c) Expenditure made by entities sending officials and public employees to training centers: heads of entities sending officials and public employees shall utilize concurrent expenditure and other funding sources of their own to pay for:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Commuting expenses from the agencies to places of study (one trip to and from; holiday; Tet break);

- Rental of accommodations for learners during study trips at training centers (if any);

- Support for officials and public employees who are female or ethnics according to regulations and law on gender equality and ethnic minority work.

Entities sending officials and public employees to train shall not cover commuting expenses and accommodation expenses in case of commune-level part-time workers; part-time workers in communes, villages, neighborhoods, wards and townlets that are supported by training centers or entities assigned to offer training courses for officials and public employees according to Point a Clause 3 above.

4. Expenditure on training officials and public employees overseas:

Expenditure on training overseas shall be allocated in annual estimates of entities managing officials and public employees and used to pay for:

a) Expenditure on training services, implementation of researching tasks and other expenditure related to compulsory training courses (if any) that must be paid for overseas training centers;

b) Expenditure on interpretation and translation of materials;

c) Expenditure on health insurance during overseas study;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Expenditure on meals, allowances, accommodations, commute, airport fees and general costs of the whole missions according to policies on work-trip fees for State officials travelling on short work trips overseas funded by state budget;

e) Expenditure on entry and exit procedures (passports and visas).

5. Expenditure on activities directly serving training of officials and public employees of ministries and central, local government authorities:

Based on funding sources annually allocated by competent authorities for training of officials and public employees, ministries, central and local government authorities shall decide to allocate funding to entities assigned to manage training operations of the whole sectors and local government to pay for: expenditure on survey, investigation, construction, preparation of training plans; organization of meetings, conferences and seminars; examination and assessment of training results and other expenditure directly related to training officials and public employees.

Article 5. Expenditure on training and improvement of officials and public employees:

1. Expenditure on training of domestic officials:

a) Expenditure on training officials domestically shall be allocated in annual estimates of entities managing officials and used to pay for:

- Expenditure on training services and compulsory expenses that must be paid to training centers: according to invoices of training centers where officials are sent to for training or specific agreements signed by competent authorities;

- Expenditure on compulsory study materials: Based on capacity of allocated budget and legitimate invoices, heads of agencies shall decide on expenditure on compulsory study materials for officials sent for training.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Based on location of classes and budget capacity, entities sending officials and public employees for study trip shall utilize concurrent expenditure and other funding sources of their own to assist the officials with expenses above as long as: Such financial assistance shall not exceed current expenditure of Ministry of Finance on work-trip allowances and conference expenditure.

c) Expenditure on assisting officials who are female or ethnics sent for training according to regulations and law on gender equality and ethnic minorities work; expenditure on assisting officials who are female or ethnics shall be allocated from concurrent expenditure estimates of presiding agencies of the officials.

2. Expenditure on improvement of domestic officials:

Based on actual conditions and funding capacity allocated by competent authorities annually, heads of entities assigned to take charge organizing improvement courses for officials shall decide on appropriate expenditure; at the same time, ensure even distribution of expenditure to execute exactly the tasks of improving officials as assigned by competent authorities and satisfactory to allocated estimates; to be specific:

a) Expenditure on salary for lecturers and speakers:

Depending on learners and education level thereof, based on course quality requirements, heads of entities assigned to take charge organizing improvement courses for officials shall decide on salary for lecturers, teaching assistants (if any) and domestic speakers (including salary for preparing lecture outline) via employment contracts satisfactory to quality and education level of lecturers and speakers and allocated estimates. Maximum salary rate: VND 2,000,000/person/session (a session shall be considered to be 4 teaching periods);

In case of foreign lecturers: Depending on demand, training centers shall decide to invite foreign lecturers. Salary for foreign lecturers shall be decided by training centers based on quality of individual lecturer and satisfactory to funding capacity for training and improvement.

With respect to professional lecturers teaching in training centers, number of excess hours shall be paid for according to applicable regulations on overtime pay for teachers in public education institutions as specified in Joint Circular No. 07/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC dated March 8, 2013 of Ministry of Education and Training, Ministry of Home Affairs and Ministry of Finance providing guidelines on implementation of overtime pay for teachers in public education institutions. Lecturers mentioned above who are invited for teaching in classes offered by other training centers shall still benefit from lecturer salary policies as per the law.

b) Meal allowances for lecturers:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Expenditure on commuting and accommodations for lecturers:

In case entities fail to assign vehicles or arrange accommodations for lecturers thus rent such services, expenditure on vehicle and accommodations shall comply with applicable expenditure specified in Circular No. 40/2017/TT-BTC dated April 28, 2017 of Ministry of Finance on work-trip allowances and conference expenditure and documents of local ministries providing guidelines on implementation of Circular No. 40/2017/TT-BTC of Ministry of Finance.

d) Expenditure on translation:

Comply with current translation expenditure specified in Circular No. 01/2010/TT-BTC dated January 6, 2010 of Ministry of Finance on expenditure on welcoming foreigners to Vietnam for work and expenditure on reception of domestic guests.

dd) Expenditure on drinks: Comply with expenditure on drinks for conferences as specified in Circular No. 40/2017/TT-BTC dated April 28, 2017 of Ministry of Finance on work-trip allowances and conference expenditure.

e) Expenditure on drafting question sheet, invigilating and grading:

Comply with expenditure on drafting question sheet, invigilating and grading under Joint Circular No. 66/2012/TTLT/BTC-BGDDT dated April 26, 2012 of Ministry of Finance - Ministry of Education and Training providing guidelines on expenditure contents, amount and financial management for development of multiple choice question banks, organization of formal examination, preparation for international and local Olympic.

With respect to professional lecturers teaching in training centers, convert teaching time to standard hour according to Circular No. 01/2018/TT-BNV dated January 8, 2018 of Ministry of Home Affairs on elaborating to Decree No. 101/2017/ND-CP dated September 1, 2017 of Government on training and improvement of officials and public employees.

g) Expenditure on awards for learners ranking as good or excellent:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Expenditure on meals during study trip; expenditure on commuting from workplaces to education facilities (one trip to and from; holiday break; Tet holiday); expenditure on accommodations for officials and public employees during study trip at training facilities (in case training facilities and training organizers fail to reach a consensus on accommodations):

Based on location of classes and budget capacity, entities sending officials and public employees for study trip shall utilize concurrent expenditure and other funding sources of their own to assist the officials with expenses above as long as: Such financial assistance shall not exceed current expenditure of Ministry of Finance on work-trip allowances and conference expenditure.

i) Other expenditure directly serving classes:

- Rental of conference rooms, classrooms, teaching equipment and devices (projectors, computers, other devices, etc.);

- Expenditure on purchase and printing of textbooks and documents directly serving the classes (reference resources excluded); printing and issuance of certificates;

- Cost of basic medicine for learners;

Expenditure above upon payment must fully include invoices and bills as per the law. Rental of classrooms, teaching equipment and devices requires invoices or contracts as per the law; in case of borrowing facilities of other entities to offer training classes and paying for electricity, water, hygiene, security and services, payment documents shall be contracts and employment contract liquidation between the parties together with notice of receipt of the lenders; the lenders shall record this payment to reduce operation expenses thereof.

k) Expenditure on organizing field trips for learners:

- Expenditure on vehicles: According to contracts and payment documents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l) Expenditure on preparation of new programs and materials; revision and update of programs and materials:

Pursuant to Circular No. 123/2009/TT-BTC dated June 17, 2009 of Ministry of Finance on details and amount of expenditure on development of framework and preparation of programs and textbooks of subjects in higher education level, college level and professional intermediate education level, entities take charge preparing programs and textbooks shall decide expenditure satisfactory to each training program.

m) Expenditure on direct management of training classes for officials of training centers or entities assigned to offer training courses:

Training centers or entities offering training courses for officials may utilize maximum of 10% of total expenditure of each class within allocated funding sources for training to pay for contents specified in Point a Clause 1 Article 4 of this Circular;

Training centers and entities offering training courses may utilize excess expenditure serving class management for other relevant contents serving training of officials. Training centers and entities offering training courses for officials are responsible for specifying expenditure on class management and use thereof satisfactory to applicable regulations and law of government in internal regulations on expenditure.

n) Expenditure on activities directly serving training of officials of ministries and central, local government authorities according to Clause 5 Article 4 of this Circular:

- Expenditure on organization of meetings, conferences and seminars; examination and assessment of training results: Comply with Circular No. 40/2017/TT-BTC dated April 28, 2017 of Ministry of Finance on work-trip allowances and conference expenditure;

- Expenditure on investigation and survey to develop training plan: Comply with Circular No. 109/2016/TT-BTC dated June 30, 2016 of Ministry of Finance on preparation of estimates, management, use and estimates of expenditure on implementation of national statistical investigations and total statistical investigations;

- Expenditure on stationery and other expenditure directly related to training officials: Comply with legal and legitimate expenditure documents according to applicable regulations and law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) For ministries and central government authorities:

Expenditure on training officials overseas shall have its estimates and statement allocated based on specific costs of each class. Expenditure contents and amount shall comply with following specific provisions:

- Expenditure on training services and compulsory expenses that must be paid to overseas training centers or service providers: According to notice or tuition invoices of training centers where officials are sent to for training, invoices and legal expenditure documents issued by overseas service providers or specific agreements signed by competent authorities;

- Expenditure on health insurance: According to notice or invoices of compulsory health insurance of training facilities where officials are sent to for training and not exceeding minimum health insurance of host countries generally applied to overseas learners;

- Expenditure on translation and interpretation of documents: Comply with Circular No. 01/2010/TT-BTC dated January 6, 2010 of Ministry of Finance on expenditure on welcoming foreigners to Vietnam for work and expenditure on reception of domestic guests;

- Expenditure on class organization: Survey, negotiation and development of learning programs with overseas training centers, according to actual expenditure with adequate legal invoices and documents;

- Expenditure on meals, allowances, accommodations, travelling, airport fees and procedures for entry and exit (passports and visas) shall comply with applicable regulations under Circular of Ministry of Finance on work-trip fees for State officials travelling on short work trips overseas funded by state budget.

b) For local government authorities:

Based on expenditure contents for training officials overseas specified in Clause 4 Article 4 of this Circular, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall decide to make payment according to schemes that are approved by local competent authorities and funded by annual budget for training and improvement.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Based on financial resources for training and improvement of public employees of entities; based on expenditure contents for training and improvement of officials and public employees specified in Article 4 of this Circular and expenditure on training of officials specified in Clauses 1, 2 and 3 Article 5 of this Circular; heads of public service providers shall decide on expenditure on training and improvement of public employees in accordance with regulations and law on financial mechanism of their entities.

Article 6. Preparation and allocation of estimates, management and statement of expenditure on training and improvement of officials and public employees:

1. Preparation, allocation, management and making statement of state budget expenditure for training and improvement of officials:

Preparation, allocation and handover of estimates, dispensing, managing, using and making statement of state budget expenditure for training and improvement of officials shall comply with applicable regulations and law on budget and finance and specific provisions in this Circular.

Preparation of estimates:

- For ministries and central government authorities:

On a yearly basis, based on objectives and orientations towards training and improving officials approved by competent authorities; assessment results of implementation of training and improving officials of the reporting years; requirements and objectives regarding training and improving officials in the reporting years, guidelines on developing plans and preparing estimates of Ministry of Finance:

Ministries and central government authorities shall instruct affiliated entities to develop plans and estimates for training and improving officials in the reporting years (including domestic and overseas training and improvement), consolidate estimates for training and improving officials of ministries and central government authorities to submit to Ministry of Home Affairs (before July 20) while integrate into budget estimates of the reporting years of ministries and central government authorities to submit to Ministry of Finance for consideration and submission to competent authorities according to Law on State Budget and documents on elaborating thereto.

With respect to training and improving officials overseas, ministries and central government authorities while developing plans and expenditure estimates and sending to Ministry of Home Affairs for consolidation and Ministry of Finance must specify following categories:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Entities that organize overseas training and improvement;

+ Details of training and improvement courses;

+ Type of officials expected to be sent overseas for training and improvement;

+ Time study abroad;

+ Estimated training centers;

+ Estimated expenditure for each mission;

+ Total expenditure for training and improvement of officials overseas.

- For Ministry of Home Affairs:

Based on request of ministries, central government authorities and total expenditure on training and improving officials noticed by Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs shall take charge developing plans to allocate said expenditure to each objection (training and improvement of domestic and overseas officials), inform ministries and central government authorities and submit to Ministry of Finance for consideration and integration into budget estimates of ministries to propose the Government and National Assembly.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Departments of Home Affairs shall cooperate with relevant agencies in developing plans and making estimates for training and improving officials of provinces and central-affiliated cities, which shall be specified for each objective, scheme/project for training and improving officials (including training and improving officials overseas), entity, budget (local government budget, central government budget and other funding sources), submitted to Departments of Finance for consideration and proposed to competent authorities as per the law.

Based on requirements for officials from time to time, local governments shall decide to allocate funding sources and send officials for overseas training and improvement on the basis of economical, efficient and satisfactory to capacity of local government budget.

- For training and improvement schemes/projects approved for implementation by Prime Minister via separate decisions:

On a yearly basis, central government authorities assigned to take charge of schemes/projects are responsible for instructing relevant ministries and local government authorities (Departments of Home Affairs) regarding type and number of officials for training and improvement to enable development of plans and estimates for training and improvement of officials of ministries and local government authorities satisfactory to objectives of the schemes/projects approved by Prime Minister. With respect to schemes/projects for training and improving officials of provinces whose budget is in deficit funded by central government budget according to permission of Prime Minister, Department of Finance shall consolidate and request provincial People’s Committees to approve expenditure estimates for implementation of the schemes/projects on the provinces and send to central government authorities assigned to take charge of the schemes/projects and Ministry of Finance, in which expenditure funded by local government budget and expenditure requested for assistance from central government budget must be specified.

Based on request of ministries and local governments; based on total expenditure on implementation of schemes/projects noticed by competent authorities, central government authorities assigned to take charge of the schemes/projects shall develop measures to allocate the expenditure on implementation of schemes/projects in detail to ministries and local governments and send to Ministry of Finance for consideration and integration into budget estimates of ministries and local governments and submission to competent authorities according to Law on state budget.

b) Allocation and handover of estimates:

- For ministries and central government authorities:

Based on estimates of expenditure on training and improving officials and estimates of expenditure on implementation of schemes/projects for training and improving officials assigned by competent authorities; ministries and central government authorities shall allocate, hand over expenditure estimates to entities utilizing budget and send to Ministry of Finance for examination according to Law on state budget and documents on elaborating thereto; send to Ministry of Home Affairs (with respect to expenditure on training and improving officials); central government authorities assigned to take charge of schemes/projects (with respect to expenditure on implementation of schemes/projects) for joint monitor.

Decisions on handover of estimates of ministries and central government authorities to entities utilizing budget must be satisfactory to total estimates and expenditure contents of each training and improvement objective assigned by competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to Decisions of Prime Minister on handover of estimates of state budget expenditure, Decision of Minister of Finance on handover of estimates of state budget revenue and expenditure of local governments (which includes estimates of dedicated additional funding for local governments train and improve officials according to approved schemes/projects of Prime Minister); based on local government budget balance for training and improving officials; People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall assign Departments of Home affairs to cooperate with Department of Finance and relevant agencies in developing schemes to allocate expenditure estimates for implementation of training and improving officials to entities utilizing budget and send to Department of Finance for consolidation and report to People’s Committees for submission to People’s Council of provinces and central-affiliated cities.

For schemes/projects for training and improved assigned additionally and dedicatedly for local governments, provincial People’s Committees must ensure amount allocated not lower than the amount specified for each scheme/project by central government. After People’s Council approving measures of allocating, provincial People’s Committees are responsible for sending results of allocating expenditure estimates (by each scheme/project) to central government authorities presiding the schemes/projects and Ministry of Finance as per the law.

c) Management and making of statement:

- Management, use, payment and making statement of expenditure on training and improving officials (including expenditure on implementation of schemes/projects regarding training and improvement) shall comply with Law on state budget and documents on elaborating thereto, legislative documents on state budget accounting.

- Management, use and payment of expenditure on training and improving officials overseas shall comply with regulations applicable foreign currency expenditure made according to annual estimates (estimates withdrawal method) calculated in VND for overseas missions in Circular No. 97/2004/TT-BTC dated October 13, 2004 of Ministry of Finance on management and payment of state budget expenditure in foreign currency via State Treasury.

At the end of the year, expenditure on training and improving officials shall be integrated in final accounts of budget of ministries, central and local government authorities according to applicable regulations and law.

2. Preparation, management and making statement of expenditure on training and improvement of public employees:

Based on demand for training and improving public employees at entities; based on expenditure contents and amount according to this Circular; heads of service providers shall develop estimates of expenditure on training and improving public service provider and integrate in estimates of concurrent expenditure of their units according to Law on State Budget and legislative documents on financial mechanism of public service providers depending on field of operation.

Allocation and making statement of expenditure on training and improving public service providers shall comply with Law on State Budget and legislative documents on financial mechanism of public service providers depending on field of operation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. On a yearly basis, ministries, central government authorities, authorities of provinces and central-affiliated cities are responsible for consolidating and submitting reports on implementation of training and improving officials to Ministry of Home Affairs, presiding authorities of schemes/projects and Ministry of Finance.

2. Ministry of Home Affairs and presiding authorities of schemes/projects are responsible for taking charge and cooperating with Ministry of Finance in conducting regular and irregular inspections regarding implementation of training and improving officials, use of expenditure on schemes/projects at entities affiliated to Ministries, central and local government agencies to ensure supervision of management and use of expenditure on training and improving officials to be satisfactory to objectives, policies, economical and efficient.

3. Departments of Home Affairs of provinces and central-affiliated cities are responsible for taking charge and cooperating with Departments of Finance and relevant agencies in conducing regular and irregular inspections, supervising and assessing implementation of training and improving officials within the provinces, ensure satisfaction of assigned criteria, adequate use of expenditure.

Article 8. Implementation

1. This Circular comes into force from June 15, 2018.

2. Annuls Circular No. 139/2010/TT-BTC dated September 21, 2010 of Ministry of Finance providing guidelines on use of expenditure on training and improvement of state officials.

With respect to training courses implemented according to plans from 2018, entities shall refer to this Circular and expenditure documents at the effective date hereof to make statement according to Law on State Budget and keep within budget estimates of 2018 assigned by competent authorities.

3. Apart from state budget funding sources allocated for training and improving officials on a annual basis, central and local entities may utilize estimates of concurrent expenditure and other legal funding sources based on demands of training and improvement of officials to increase expenditure on training and improving officials and comply with this Circular while doing so.

4. Expenditure specified in this Circular shall serve as the basis to enable ministries and central government authorities to prepare estimates for training and improving officials. Ministers and heads of central government authorities shall regulate specific expenditure from state budget in a manner that suits and complies with Law on State Budget for local implementation within budget expenditure estimates assigned by competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. For training courses organized by funding, contribution or sponsorship of other organizations and individuals, expenditure policies specified in this Circular are recommended for adoption to ensure efficient and economical. In case higher expenditure is requested, entities providing training and improvement shall decide so as to suit funding sources thereof.

7. If the legislative documents extracted in this Circular are approved for amendments or superseded by other legislative document, the new documents will apply.

8. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Finance for consideration and solution./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Xuan Ha

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


404.836

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!