Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 857/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 04/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 857/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế xét tặng “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 343/TTr-SNV ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này nội dung và danh mục thủ tc chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

1. Cập nhật thủ tục hành chính được công bố ở Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định;

2. Công bố, công khai thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên trang Thông tin điện tử của đơn vị; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này;

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cập nhật thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm:

1. Hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình UBND tỉnh ban hành theo quy định;

2. Cấu hình thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống xử lý dịch vụ công tập trung.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, KHCN, TT và TT;
- Các PCVP và CV NV;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguy
n Dung

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 857/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp

1

Thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”

36,5 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Không

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật bổ sung sửa đổi, một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản có liên quan về công tác thi đua, khen thưởng;

- Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của nhân dân tỉnh ban hành xét tặng “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế

 

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 857/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

I. Thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Trình t thực hiện:

- Các bước thực hiện:

+ Đối với các địa phương, đơn vị, tổ chức đề nghị khen thưởng:

Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và lập báo cáo thành tích (theo mẫu).

Bước 2: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (nếu có) xem xét và lập tờ trình đề nghị khen thưởng.

+ Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ (thời gian 0,5 ngày làm việc).

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Bước 2: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ:

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến của các đơn vị, địa phương có liên quan (trong thời gian 5 ngày làm việc).

- Tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (trong thời gian 5 ngày làm việc).

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Bước 3: Công khai danh sách các cá nhân dự kiến tặng thưởng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và trang Thông tin điện tử Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ để lấy ý kiến nhân dân (trong thời gian 15 ngày).

Bước 4: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh trong thời gian 03 ngày làm việc.

Bước 5: Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục Vụ Hành chính công tỉnh, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về danh sách các cá nhân dự kiến tặng thưởng (trong thời gian 05 ngày làm việc).

Bước 6: Văn phòng UBND tỉnh lập tờ trình trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng thưởng trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản cho ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.

- Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động.

+ Sáng: 8h00 đến 11h00.

+ Chiều: 13h30 đến 16h30.

- Địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Nhận kết quả: Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức biểu dương, khen thưởng vào dịp kỷ niệm giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3) hàng năm.

3. Thành phần hồ sơ bao gồm: (02 bộ bản chính).

- Tờ trình hoặc văn bản đề cử, giới thiệu và biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các địa phương, đơn vị, tổ chức (nếu có).

- Báo cáo thành tích (có mẫu kèm theo).

- Bản photo các quyết định, chứng nhận và các văn bản có liên quan (nếu có).

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành, đơn vị liên quan.

6. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính, kèm hiện vật khen thưởng.

7. Lệ phí (nếu có): không

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mu Báo cáo (Kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 4 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế).

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân đạt các tiêu chun sau:

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trên từng lĩnh vực: lao động sản xuất, kinh doanh; quản lý nhà nước; công tác Đảng, Mặt trận và các đoàn th; quốc phòng, an ninh; khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; văn hóa, nghệ thuật; y tế; giáo dục và đào tạo; thể dục thể thao; công tác xã hội, từ thiện ... đóng góp thiết thực, quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Có phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thực, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong xây dựng văn hóa tại đơn vị, gia đình và nơi cư trú.

- Thành tích, tiêu chí đánh giá xét tặng danh hiệu năm được thực hiện từ 01/3 năm trước đến thời điểm xét tặng.

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen;

- Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng “Công dân tiêu biểu tỉnh Tha Thiên Huế.

 

Mu Báo cáo (Kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 4 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

ĐƠN VỊ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm ...

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU
“CÔNG DÂN TIÊU BIỂU TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” NĂM 20...

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                        Giới tính:

- Điện thoại liên hệ:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo phải nêu rõ thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong từng lĩnh vực, căn cứ vào kết quả về năng suất, chất lượng, hiệu quả... đã đạt được trong quá trình công tác, lao động, sản xuất; đồng thời nêu bật thành tích đóng góp cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


183

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23