Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 85/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 07/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 07 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI B

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đng; ngăn chặn, đy lùi sự suy thoái về tư tưng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyn hoá” trong nội bộ;

Căn cứ Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chnh đốn Đng; ngăn chặn, đy lùi sự suy thoái về tư tưng chính trị, đạo đức, li sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyn h trong nội bộ;

Căn cứ Chương trình số 26-CTr-TU ngày 20/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tnh khóa XV về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chnh đốn Đảng; ngăn chặn, đy lùi sự suy thoái về tư tưng chính trị, đạo đức, li sng, những biu hiện “tự din biến”, “tự chuyn hoá” trong nội bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 47/TTr-SNV ngày 23/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của UBND tnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chnh đn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyn hóa” trong nội bộ.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Th trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2.

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
-
Thường trực HĐND tnh (b/c);
- CT, các PCT UBND
tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Tuy
ên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban Ki
m tra Tỉnh ủy;
-
o Kon Tum; Đài PTTH tnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ Ch
ánh VP, các Phó Chánh VP;
+ Cổng Thông tin
đin t tnh;
-
Lưu: VT, TH2,4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh)

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đng; ngăn chặn, đy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sng, những biu hiện “tự din biến”, “tự chuyn hoá” trong nội bộ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016); Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghquyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016;

Căn cứ Chương trình số 26-CTr-TU ngày 20/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tnh khóa XV về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016;

UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để UBND tỉnh và các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chnh đốn Đảng; ngăn chặn, đy lùi sự suy thoái về tư tưng chính trị, đạo đức, lối sống, những biu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là: Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biu hiện và đ ra các gii pháp phù hợp đ đu tranh ngăn chặn, đy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, li sng, những biu hiện “tự din biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục nhng yếu kém trong công tác cán bộ và qun lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nht là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bn lĩnh chính trị vng vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mu, luôn đặt li ích của tập th, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; xây dựng đạo đức cách mạng của người cán bộ, công chức, viên chức xng đáng là “công bộc” của nhân dân. Củng c nim tin của nhân dân đối với Đảng bảo đm theo đúng quan đim đã đ ra trong Nghị quyết.

2. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành ở từng cấp, từng ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời, là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

3. Bám sát sự lãnh đạo, chđạo của Ban Chấp hành Trung ương Đng, Ban Chấp hành Đảng bộ tnh, đồng thời, bảo đm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả gia các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị, giữa các cấp y, chính quyền trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Tổ chức trin khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên; gn với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, gi vng quốc phòng- an ninh trên địa bàn tnh, mrộng quan hệ đối ngoại, n định tình hình, tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nội dung ca Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kế hoạch s 04-KH-TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chương trình hành động của UBND tỉnh đối với toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

2. Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưng, tự phê bình và phê bình.

a) Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưng Hồ Chí Minh. Cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị s05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chthị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Thực hiện nghiêm túc việc kim điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo đúng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gn với việc kim điểm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; cấp trên gợi ý nội dung cn kim đim đối với cấp dưới; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm của cấp trên, người đứng đầu. Mi cán bộ, công chức, viên chức phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, với lãnh đạo cơ quan, đơn vị về việc gi gìn phm chất đạo đức, lối sống, không có biu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyn hoá đrèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kim điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Thtrưởng cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm theo quy định.

c) Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng nhng biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biu hiện “tự diễn biến”, tự chuyn hóa” trong nội bộ. Rà soát, có biện pháp, hình thức xử lý phù hợp đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

d) Chđộng nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức và trách nhiệm công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; rèn luyện phong cách, tác phong làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý, khc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

đ) Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ qun báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự din biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật ca Nhà nước, những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Kon Tum, những nhân tố tích cực, đin hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tnh. Khen thưởng kịp thời nhng tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm nhng tập th, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền.

3. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, chỉ đạo phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

a) Thường xuyên rà soát các chthị, nghị quyết, quy định của Đảng, Chính phủ, Tỉnh y để hoàn thiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên các lĩnh vực có liên quan cho phù hợp.

b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành đảm bo công khai, minh bạch, góp phần xóa b cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, trục lợi trong qun lý ngân sách, tài sản công, cphần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, tài chính, ngân hàng, thuế, hi quan, quản lý và sử dụng biên chế... trên địa bàn tỉnh.

c) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhm thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu kinh tế gn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quvà năng lực cạnh tranh tnh Kon Tum đến năm 2020 theo Quyết định s 353/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh.

d) Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định về chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

4. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, tinh giản biên chế, thực hành tiết kiệm, chng lãng phí.

a) Đẩy mạnh xã hội hóa, tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tnh. Triển khai thực hiện tt cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và các hướng dẫn có liên quan của các Bộ, ngành Trung ương.

b) Triển khai thực hiện kiên quyết, có hiệu quả việc tinh gin biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và các hướng dẫn có liên quan của các Bộ, ngành Trung ương.

c) Tiếp tục rà soát các quy định của Trung ương để sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tnh theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, chức năng cửa các cơ quan, đơn vị, tổ chức cho phù hợp với quy định mới của pháp luật, hạn chế tình trạng phân tán, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị và tổ chức.

d) Đẩy mạnh việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

5. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác qun lý nhà nước về tuyn dng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

a) Rà soát, sửa đổi các quy định về phân cấp, ủy quyn công tác tổ chức - cán bộ theo hướng tăng cường và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tuyn dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

b) Tăng cường hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác cán bộ nhằm đảm bảo tính thng nht, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tnh; đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ đặc biệt là đối với đối tượng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, nữ, trẻ.

c) Tăng cường công tác kim tra, giám sát đảm bảo tính công khai, dân chủ, minh bạch trong các kỳ tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tnh.

d) Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức, thôi việc đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phm chất đạo đức, tín nhiệm thp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tui công tác.

6. Đẩy mạnh việc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, k cương.

a) Triển khai thực hiện có hiệu qucác quy định, quy chế về chế độ trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phong cách, lối sống, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

b) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp, Công văn số 2288/UBND-TH ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 và Công văn số 1577/TTg-TH ngày 06/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, chè chén, liên hoan, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyn công tác, nâng lương và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết... xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cm trong dư luận xã hội.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan tư pháp đnâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với nhng cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Cơ quan đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải tiến hành thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai theo quy định.

7. Phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

a) Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện của Mặt trận Tquốc và các đoàn thchính trị - xã hội, Quyết định số 219-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Quy định về việc Mặt trận Tquốc và các đoàn thchính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

b) Tăng cường công tác dân vận - dân ch trong các quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân, báo chí trong việc thực hiện vai trò giám sát, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

c) Thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất đtiếp nhận thông tin, lng nghe, đi thoại trực tiếp và xử lý nhng phn ánh, kiến nghị của nhân dân đặc biệt là các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, công chức, viên chức và thông tin kết quả cho nhân dân biết, theo dõi và giám sát; tp trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vn đề bức xúc của nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố:

a) Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp cụ thcủa Chương trình hành động này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng, ban hành Chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hng năm; trong đó, phải thhiện bằng các giải pháp, nhiệm vụ kế hoạch triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể. Hoàn thành việc ban hành Chương trình hành động trong quý I năm 2017 và gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) đ theo dõi.

b) Báo cáo theo định kỳ vào ngày 15/12 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu việc thực hiện Chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình và gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, chđạo.

2. Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này; định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo kịp thời để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động.

b) Chủ trì, tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại các Khoản 3, 4, 5, 6, 7 Mục II Chương trình này thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở.

c) Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường công tác quản lý và khắc phục các bất cập, yếu kém trong công tác cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, tập trung các nội dung về phân công, phân cấp thẩm quyền quản lý, quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm, xử lý kỷ luật, chế độ chính sách...

3. Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Khoản 3 Mục II Chương trình này.

4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu tại điểm d, Khoản 2, Mục II Chương trình này.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu tại điểm b, c Khoản 3 Mục II Chương trình này.

6. Thanh tra tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chương trình hành động của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiểm soát chặt chẽ tài sản nhà nước và tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình hành động này, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất và gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.109

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177