Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

Số hiệu: 789/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 12/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 789/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTG ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”;

Căn cứ Văn bản số 882/BCĐQG-XHHT ngày 30/01/2013 của Ban Chỉ đạo quốc gia về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 75/TTr-SGDĐT ngày 10/6/2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh giai đoạn 2012-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách văn xã.

2. Phó Trưởng ban: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Các Ủy viên:

- Mời đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh làm thành viên Ban Chỉ đạo;

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;

- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế;

- Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng;

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Hội người cao tuổi;

- Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học sinh;

- Đại diện lãnh đạo Hội Cựu Giáo chức tỉnh;

- Phó Chủ tịch phụ trách khối Văn hóa xã hội UBND huyện, thành phố.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai nhiệm vụ của tỉnh trong việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của Chính phủ.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các huyện, thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình của Đề án, Kế hoạch.

- Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch khối Văn xã;
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Phó Chánh VP khối Văn xã;
- Trưởng phòng VX; C.viên GD;
- Lưu: VT, (Ha 45).

CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.414
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106