Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1132/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công, viên chức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016”

Số hiệu: 1132/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 30/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1132/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 30 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “CHÍNH SÁCH THU HÚT, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2013-2016”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 370/TTr-SNV ngày 27 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án“ Chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016”, thành phần như sau:

1. Bà Ngô Thị Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo;

2. Ông Hoàng Văn Thuyên, Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Vũ Quốc Bảo, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ - Phó Trưởng ban;

4. Ông Chu Đình Ngữ, Phó Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh -Thành viên;

5. Ông Đỗ Đức Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

6. Bà Hà Thị Minh Lý, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo - Thành viên;

7. Bà Trần Lan Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên;

10. Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư - Thành viên;

10. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Khắc Long, Phó Trưởng ban Dân tộc - Thành viên;

12. Ông Mai Mộng Tuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

13. Bà Nguyễn Thị Lan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái - Thành viên;

14. Mời đồng chí Đỗ Trọng Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia thành viên Ban chỉ đạo.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo tổ chức xây dựng Đề án, Tờ trình của Uỷ ban nhân dân và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về “Chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016”;

2. Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Đề án nhiệm vụ cụ thể của Tổ công tác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công;

3. Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo từ nguồn ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện Kế hoạch;

4. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng Ban phân công.

5. Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tổ chức thực hiện khi kết thúc nhiệm vụ và khi có yêu cầu báo cáo đột xuất;

Điều 3. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Tổ công tác, giúp việc tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức, triển khai các hoạt động liên quan; quản lý, thanh toán, quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định hiện hành của nhà nước. Các văn bản do Trưởng ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; các văn bản do Phó Trưởng ban thường trực ký được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Phó Chánh VP UBND (TH);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1132/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công, viên chức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.087
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41