Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 788/QĐ-UBND-HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành: 01/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----

Số: 788/QÐ-UBND-HC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 01 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC GIỮA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC UỶ VIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp;
Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công công việc giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, các thành viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo và điều hành công việc chung của Uỷ ban nhân dân Tỉnh; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc trọng tâm, quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên các lĩnh vực công tác thuộc chức năng nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

2. Mỗi Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh phân công một số lĩnh vực công tác và theo dõi hoạt động của một số cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Người được phân công phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

3. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh được sử dụng quyền hạn, thay mặt Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công.

4. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh có trách nhiệm giải quyết công việc được phân công; nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh khác phụ trách thì trực tiếp phối hợp để giải quyết. Trường hợp có vấn đề cần xin ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh hoặc giữa các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh còn có ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh quyết định.

5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh chịu trách nhiệm về các quyết định của các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh trong khi thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh phân công.

6. Theo yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân Tỉnh trong từng thời gian, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh có thể trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh hoặc điều chỉnh sự phân công giữa các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

7. Hàng tuần, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh chủ trì họp với các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh để giải quyết những công việc chung do Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao khi xét thấy công việc đó cần phải bàn bạc và có ý kiến thống nhất giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh trước khi quyết định.

8. Mỗi thành viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Tỉnh; đồng thời chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Uỷ ban nhân dân Tỉnh trước Hội đồng nhân dân Tỉnh và trước cơ quan nhà nước cấp trên.

Điều 2. Phân công công việc cụ thể giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh

a) Phụ trách chung;

b) Phụ trách các lĩnh vực: quốc phòng, an ninh (kể cả công tác phòng chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn); kế hoạch, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, vùng, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh; quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ (kể cả công tác công chức, viên chức nhà nước, biên chế hành chính, sự nghiệp và tiền lương); địa giới hành chính; cải cách hành chính; văn thư, lưu trữ; tôn giáo; dân tộc; dân vận chính quyền; dân chủ cơ sở; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (trừ lĩnh vực đã phân công cho các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh phụ trách); thi hành án dân sự; thực thi pháp luật; thi đua, khen thưởng;

c) Giải quyết công việc của Phó Chủ tịch trực Uỷ ban nhân dân Tỉnh khi Phó Chủ tịch trực Uỷ ban nhân dân Tỉnh đi công tác, vắng mặt;

d) Phụ trách và chỉ đạo các ngành: Công an, Quân sự, Biên phòng, Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ;

đ) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Rà soát văn bản quy phạm pháp luật Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Tỉnh; Trưởng ban Ban An toàn giao thông Tỉnh và Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân Tỉnh;

e) Giữ mối quan hệ phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân Tỉnh với Tỉnh uỷ, các Ban của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Toà án nhân dân Tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

2. Phó Chủ tịch trực Uỷ ban nhân dân Tỉnh, phụ trách kinh tế tổng hợp

a) Chỉ đạo công tác Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh;

b) Giải quyết công việc của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh và của các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh khác khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh khác đi công tác, vắng mặt;

c) Phụ trách các lĩnh vực: kinh tế tổng hợp; công tác thống kê; đầu tư công; tài sản công; tài chính, ngân sách, thuế; thị trường, giá cả (kể cả công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại); tín dụng; chứng khoán; bất động sản; hoạt động các thành phần kinh tế (kể cả kinh tế tập thể); kinh tế đối ngoại (kể cả hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại và vận động đầu tư); công tác biên giới; công nghiệp - tiểu, thủ công nghiệp (kể cả làng nghề truyền thống, ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn); điện năng (kể cả năng lượng tái tạo và năng lượng mới;) thương mại, xuất nhập khẩu (kể cả kinh tế cửa khẩu); đối thoại và giải quyết khiếu nại của công dân liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Tỉnh và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh;

d) Phụ trách và chỉ đạo các ngành: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Ngân hàng; Ngoại vụ; Cục Thuế; Cục Hải quan; Cục Thống kê; Kho bạc nhà nước; Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư; Ban Quản lý các khu công nghiệp Tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Tỉnh; Điện lực Tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước.

Giữ mối quan hệ phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân Tỉnh với Liên minh các Hợp tác xã Tỉnh;

đ) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thuế Tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách Tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình xuất khẩu Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phân giới cấm mốc Tỉnh và Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

3. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, phụ trách kinh tế ngành

a) Phụ trách các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, phát triển nông thôn; xây dựng cơ bản (kể cả xây dựng công nghiệp và dân dụng của nhà nước và tư nhân); quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu theo lĩnh vực phụ trách (kể cả quy hoạch xây dựng); kiến trúc quy hoạch; đô thị; nhà ở, đất ở; giao thông, vận tải; khoa học và công nghệ (kể cả an toàn bức xạ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, sở hữu trí tuệ); tài nguyên (bao gồm: tài nguyên đất, cát sông, nước mặt, nước ngầm,...), nước sạch và vệ sinh môi trường; đối thoại và giải quyết khiếu nại của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án công trình giao thông (trừ lĩnh vực đã phân công cho Phó Chủ tịch trực Uỷ ban nhân dân Tỉnh, phụ trách kinh tế tổng hợp) và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh;

b) Phụ trách và chỉ đạo các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Tỉnh; Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất Tỉnh; Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Giữ mối quan hệ phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân Tỉnh với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh;

c) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển nhà ở Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trồng mới 5 triệu ha rừng; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy rừng; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ và Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

4. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, phụ trách văn hoá, xã hội

a) Phụ trách các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo; y tế (kể cả y tế dự phòng), dân số, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khỏe nhân dân (kể cả sức khỏe sinh sản bà mẹ, trẻ em và phòng, chống dịch bệnh trên người); lao động (bao gồm: an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống nổ, chế độ, chính sách đối với người lao động, việc làm và dạy nghề); chính sách xã hội (kể cả chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội và xoá đói giảm nghèo); bảo vệ bà mẹ, trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội; văn hoá, gia đình, thể thao, du lịch; công nghệ thông tin và truyền thông (bao gồm: bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản); nhân quyền; đặc xá; cải tạo giáo dục vị thành niên; hộ tịch, hộ khẩu, kết hôn có yếu tố nước ngoài; công tác thanh niên, phụ nữ và bình đẳng giới; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành theo lĩnh vực phụ trách và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh;

b) Phụ trách và chỉ đạo các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp; Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh; Bảo hiểm Xã hội; Đài Phát thanh Truyền hình; Trường Cao đẳng Cộng đồng; Trường Cao đẳng nghề; Trường Cao đẳng Y tế;

c) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Xét đặc xá Tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng Tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú Tỉnh; Trưởng ban Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Quỹ xuất khẩu lao động Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Xuất khẩu lao động Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu xoá đói, giảm nghèo và việc làm Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, buôn bán phụ nữ, trẻ em; AIDS; tệ nạn ma tuý, mại dâm trên địa bàn Tỉnh; Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý quỹ đền ơn, đáp nghĩa Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phát triển nguồn nhân lực Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án nâng cấp bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện đa khoa khu vực; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin Tỉnh; Trưởng ban Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Tỉnh và Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh;

d) Giữ mối quan hệ phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân Tỉnh với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Liên đoàn Lao động Tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, Hội Liên hiệp Thanh niên Tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh, Hội Cựu chiến binh Tỉnh, Hội Nông dân Tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Tỉnh, Trường Đại học Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, các tổ chức xã hội cấp tỉnh.

5. Các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh

a) Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh phụ trách công an;

b) Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh phụ trách quân sự;

c) Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh phụ trách nội vụ;

d) Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh phụ trách kế hoạch và đầu tư;

đ) Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh phụ trách văn phòng.

Ngoài lĩnh vực phân công nêu trên, các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các đề án, dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 731/QĐ-UBND-HC ngày 23 tháng 5 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Các thành viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VPCP I, II;
- Bộ Nội vụ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- TT/TU, TT/HÐND Tỉnh;
- Các Ban HĐND Tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh uỷ;
- UB MTTQ và các đoàn thể cấp Tỉnh;
- TAND Tỉnh, VKSND Tỉnh;
- VP/TU, VP/ĐĐBQH&HĐND Tỉnh;
- LÐVP, CVNC/UBND Tỉnh;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/TH. ptx

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 788/QĐ-UBND-HC ngày 01/08/2008 về việc phân công công việc giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.748

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.24.113