Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70/2016/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý sử dụng nghĩa trang cơ sở hỏa táng Quảng Ngãi

Số hiệu: 70/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2016/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG VÀ CƠ SỞ HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3252/TTr-SXD ngày 02 tháng 12 năm 2016 và của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định s 248/BCTĐ-STP ngày 28 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- TT Tnh y, TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các hội, đoàn thể;
- VP Tỉnh ủy và các Ban đảng Tnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH tnh và VP HĐND tỉnh;
- TT HĐND các huyện, thành phố;
- Đài PTHT tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: C, PCVP, các phòng N/c, CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.646

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG VÀ CƠ SỞ HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này điều chỉnh các hoạt động về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ) và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các cấp và các tổ chức, cá nhân và UBND các cấp có liên quan đến các hoạt động về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nghĩa trang là nơi táng người chết tập trung trung theo các hình thức táng khác nhau và được quản lý, xây dựng theo quy hoạch được UBND các cấp xác định vị trí, ranh giới và được phân cấp công trình như sau:

a) Nghĩa trang cấp I: có quy mô diện tích đất lớn hơn 60 ha;

b) Nghĩa trang cấp II: có quy mô diện tích đất từ 30 ha đến 60 ha;

c) Nghĩa trang cấp III: có quy mô diện tích đất từ 10 ha đến nhỏ hơn 30

d) Nghĩa trang cấp IV: có quy mô diện tích đất nhỏ hơn 10 ha.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được gọi tắt là UBND cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn được gọi tắt là UBND cấp xã.

Điều 3. Nội dung quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Thực hiện theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

Chương II

THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HỎA TÁNG

Điều 4. Thẩm quyền quản lý và xác định đơn vị quản lý trực tiếp nghĩa trang, cơ sở hỏa táng

1. Thẩm quyền quản lý nhà nước đối với nghĩa trang, cơ sở hỏa táng:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nghĩa trang cấp I và nghĩa trang liên huyện, cơ sở hỏa táng.

b) Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (sau đây viết tắt là Ban quản lý) quản lý các nghĩa trang cấp II, cấp III, cấp IV do Ban quản lý làm chủ đầu tư hoặc quyết định đầu tư trên địa bàn quản lý.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nghĩa trang cấp II, cấp III, cấp IV trên địa bàn quản lý.

2. Đơn vị quản lý trực tiếp:

a) Đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước:

- Ủy ban nhân dân tỉnh xác định và giao đơn vị quản lý trực tiếp đối với các nghĩa trang cấp I, nghĩa trang liên huyện, cơ sở hỏa táng;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định và giao đơn vị quản lý trực tiếp đối với các nghĩa trang cấp II, cấp III, cấp IV trên địa bàn quản lý;

- Ban Quản lý xác định và giao đơn vị quản lý trực tiếp đối với các nghĩa trang cấp II, cấp III, cấp IV do Ban quản lý làm chủ đầu tư hoặc quyết định đầu tư trên địa bàn quản lý;

b) Đối với các dự án nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Nhà đầu tư trực tiếp quản lý vận hành hoặc thuê quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng do mình đầu tư.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Tổ chức thẩm định nội dung quy hoạch địa điểm nghĩa trang trong đồ án quy hoạch chung xây dựng trên địa bàn tỉnh;

2. Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh; quy hoạch chi tiết nghĩa trang cấp I, nghĩa trang liên huyện và cơ sở hỏa táng;

3. Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết nghĩa trang xã hội hóa, cơ sở hỏa táng xã hội hóa;

4. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức lập quy hoạch xây dựng nghĩa trang, cải tạo, mở rộng, đóng cửa, di dời nghĩa trang cấp II, nghĩa trang cấp III, nghĩa trang cấp IV trên địa bàn tỉnh;

5. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình quy hoạch xây dựng hệ thống nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh;

6. Chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện để trình UBND tỉnh quyết định đóng cửa hoặc di chuyển nghĩa trang cấp I, nghĩa trang liên huyện;

7. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang cấp I, nghĩa trang liên huyện được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước;

8. Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh thỏa thuận Quy chế quản lý nghĩa trang xã hội hóa.

9. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan lập giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng và giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối với nghĩa trang cấp I, nghĩa trang liên huyện và cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước;

10. Tham mưu UBND tỉnh chấp thuận giá dịch vụ nghĩa trang, giá dịch vụ hỏa táng và giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân đối với các dự án nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước;

11. Thanh tra Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn;

12. Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải xem xét và cân đối quỹ đất để bố trí những công trình nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo đúng quy định;

2. Kiểm tra, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh về thủ tục về giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định;

3. Hướng dẫn chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Chủ trì thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án xây dựng nghĩa trang có diện tích từ 20 ha trở lên và đối với tất cả cơ sở hỏa táng trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt;

4. Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, sử dụng, quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước: Sở Tài chính thẩm định giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan kiểm tra, thanh tra việc niêm yết công khai giá dịch vụ nghĩa trang, giá dịch vụ hỏa táng và giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân; kiểm tra, thanh tra việc thu các khoản tiền khác liên quan đến dịch vụ nghĩa trang, cơ sở hỏa táng.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Phối hợp các ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện xây dựng các nghĩa trang đảm bảo yêu cầu về an toàn, vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhiễm môi trường theo quy định hiện hành;

2. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn, vệ sinh phòng dịch trong các hoạt động mai táng và hỏa táng.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo, di chuyển, mở rộng nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách theo quy định; Kêu gọi đầu tư, giảm dần các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng từ nguồn vốn ngân sách;

2. Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định về chế độ hỗ trợ, ưu đãi đối với các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nghĩa trang, các quy định về xã hội hóa đầu tư xây dựng nghĩa trang;

3. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng từ các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Tiếp nhận dự án đầu tư có nguồn vốn ngoài ngân sách, hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị - xã hội

Trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh để từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, thiếu mỹ quan, sử dụng đất không hiệu quả và dần tạo lập thói quen táng văn minh, hiện đại và phù hợp với phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa của người dân địa phương.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các nghĩa trang cấp II, cấp III, cấp IV theo phân cấp quản lý

1. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các nghĩa trang;

2. Thực hiện việc cải tạo, đóng cửa, di chuyển các nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý;

3. Chỉ đạo công tác quản lý nghĩa trang;

4. Phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang;

5. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan lập giá dịch vụ nghĩa trang, gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi phê duyệt;

6. Phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang được phân cấp quản lý tại Quy định này;

7. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, sử dụng và quản lý nghĩa trang;

8. Báo cáo Sở Xây dựng theo định kỳ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về nghĩa trang theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang cho nhân dân trên địa bàn;

3. Tuyên truyền, giáo dục, vận động các tổ chức, cá nhân táng người chết vào các nghĩa trang; hỏa táng người chết tại các cơ sở hỏa táng đã được xây dựng và quản lý theo quy hoạch;

4. Kiểm tra và báo cáo kịp thời với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện việc các tổ chức, cá nhân táng người chết ngoài các nghĩa trang đã được xây dựng và quản lý theo quy hoạch để có biện pháp xử lý;

5. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện theo định kỳ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn.

Điều 13. Trách nhiệm của đơn vị quản lý nghĩa trang

1. Thực hiện quản lý nghĩa trang theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

2. Lập, trình quy chế quản lý nghĩa trang và thực hiện quản lý nghĩa trang theo quy chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc thỏa thuận theo quy định;

3. Lập giá dịch vụ nghĩa trang trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định;

4. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm đơn vị quản lý vận hành cơ sở hỏa táng

1. Thực hiện quản lý vận hành cơ sở hỏa táng theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

2. Lập giá dịch vụ hỏa táng trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định;

3. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Xử lý vi phạm

Các hành vi vi phạm về quy hoạch, xây dựng, quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức cá nhân khác thì phải bồi thường thiệt hại, bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Quy định này.

2. Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến nghĩa trang, cơ sở hỏa táng thực hiện đúng quy định này và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.294

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!