Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 676/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 01/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 676/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 25/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Trên cơ sở các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 1149/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/5/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; số 1656/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/7/2012 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tại các Văn bản: số 520/TTr-KHLN-TC ngày 31/7/2012, số 644/BC-KHLN ngày 25/9/2012 Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định, số 577/BC-KHLN ngày 09/10/2012 Báo cáo Giải trình tên gọi một số bộ môn nghiên cứu thuộc các Viện vùng, số 645/TTr-KHLN ngày 25/9/2012 Tờ trình xin phê duyệt Đề án trình kèm theo hồ sơ Đề án thành lập Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; và Biên bản họp Hội đồng thẩm định ngày 22/8/2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Lâm sinh Lâm Đồng trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Thiện Nghiệp thuộc Phân viện Nghiên cứu Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

Viện khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây nguyên là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (sau đây gọi tắt là Viện) có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn và tham gia đào tạo về lĩnh vực lâm nghiệp vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở chính của Viện đặt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp của Vùng theo quy định; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về lâm nghiệp của Vùng theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Khoa học cơ sở về lý thuyết lâm học các hệ sinh thái đặc thù rừng cây lá kim, rừng Khộp, rừng lá rộng thường xanh, rừng ngập mặn và vùng đất cát, khô hạn ven biển;

b) Kỹ thuật và công nghệ trồng rừng; phục hồi rừng, các hệ sinh thái rừng và sử dụng bền vững đất rừng;

c) Chọn, tạo và nhân giống cây lâm nghiệp; xây dựng các rừng giống, vườn giống; lưu giữ tập đoàn giống cây lâm nghiệp, cây rừng quý hiếm, có giá trị; ứng dụng công nghệ sinh học trong lâm nghiệp;

d) Các biện pháp bảo tồn và phát triển nguồn gen thực vật rừng, động vật rừng;

đ) Cơ sở khoa học về đánh giá, dự báo tài nguyên thực vật và động vật rừng, tác động môi trường lâm nghiệp, biến đổi khí hậu, quan trắc môi trường lâm nghiệp;

e) Kỹ thuật nuôi, gây trồng, khai thác, chế biến, bảo quản các loại lâm sản ngoài gỗ;

g) Biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại rừng; công nghệ phòng, chống cháy rừng;

h) Cơ sở khoa học cho chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp; kinh tế tài nguyên và môi trường rừng; thị trường lâm sản; lâm nghiệp cộng đồng trong vùng;

i) Phương thức sản xuất nông lâm kết hợp; cơ giới hóa sản xuất cây giống lâm nghiệp, trồng rừng, khai thác, vận xuất, vận chuyển, chế biến, bảo quản lâm sản; công nghệ bảo quản, chế biến lâm sản.

3. Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật lâm nghiệp theo nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

4. Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; tham gia đào tạo tiến sỹ, liên kết đào tạo thạc sỹ, bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ lâm nghiệp của Vùng theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Viện theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm và công nghệ lâm nghiệp, nông lâm kết hợp, các sản phẩm phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Viện theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện dịch vụ tham quan học tập và du lịch sinh thái phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Viện theo quy định của pháp luật.

8. Tư vấn lập dự án; tư vấn giám sát, thẩm tra; tư vấn thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán các chương trình, dự án đầu tư, công trình lâm nghiệp; tư vấn kiểm kê rừng, quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp; tư vấn thiết kế khai thác rừng, trồng rừng, công trình cảnh quan trong Vùng theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý sử dụng nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

10. Làm đầu mối liên kết các đơn vị thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với các tỉnh, gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận để giải quyết các vấn đề khoa học, công nghệ về lâm nghiệp của Vùng.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Viện: Có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

a) Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

b) Phó Viện trưởng do Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện trưởng và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được Viện trưởng phân công hoặc ủy quyền.

2. Kế toán trưởng, Giám đốc Trung tâm có tư cách pháp nhân trực thuộc Viện do Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện trưởng và quy định của pháp luật.

3. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Tổ chức, Hành chính;

b) Phòng Kế hoạch, Tài chính.

4. Các Bộ môn nghiên cứu:

a) Bộ môn Giống và Công nghệ sinh học;

b) Bộ môn Kỹ thuật Lâm sinh.

5. Các trạm nghiên cứu:

a) Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Đắc Plao, trụ sở chính đóng tại xã Đắc Som, huyện Đắc Glong, tỉnh Đắk Nông;

b) Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Lâm Viên, trụ sở chính đóng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

c) Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Thiện Nghiệp, trụ sở chính đóng tại xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

6. Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở chính đóng tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm do Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam quy định theo đề nghị của Viện trưởng Viện khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và quy định của pháp luật.

Phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng, Bộ môn có Trưởng bộ môn và không quá 02 Phó Trưởng bộ môn, Trạm có Trạm trưởng và không quá 02 Phó Trạm trưởng, Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cấp trưởng, cấp phó các Phòng, Bộ môn, Trạm; Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Phân Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ, Giám đốc Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm sinh Lâm Đồng và Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chịu trách nhiệm bàn giao và tiếp nhận bàn giao nguyên trạng về tổ chức, nhân sự, trụ sở, tài sản, tài chính, phương tiện và các nguồn lực khác của Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Thiện Nghiệp, Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới, Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm sinh Lâm Đồng theo quy định của pháp luật.

2. Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện, trình Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phê duyệt và tổ chức thực hiện; đăng ký hoạt động của Viện với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thực hiện Quyết định này theo quy định của pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ Tây Nguyên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 3 Điều 5;
- Các Bộ: KH&CN, TC, KH&ĐT;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 676/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/04/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.357

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!