Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 663/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 663/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 07/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 663/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 195/TTr-SNN ngày 27 tháng 8 năm 2020 và Công văn số 2021/SNN-VP ngày 03 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

1. Bổ sung thủ tục hành chính "Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác" vào Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

2. Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Có Danh mục và quy trình nội bộ kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phân công cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời, tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ các thủ tục hành chính số 3, 4 mục VI, phần A tại Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Viễn thông Kon Tum;
- Lưu: VT, TTHCC.LTLH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm   của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Lâm nghiệp

I.1

Thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh: 08 TTHC

1

Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

2

Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý

3

Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập

4

Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

5

Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

6

Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

7

Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh)

8

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

I.2

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 02 TTHC

1

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

2

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác.

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ THUỘC LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH.

II.1. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh: 08 TTHC

Quy trình số 01:

Thủ tục: Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ).

Bước 3

- Kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ của Đề án.

- Tham mưu Lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến.

- Tham mưu Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở tổ chức họp thẩm định Đề án.

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

31,5 ngày làm việc

Tổng hợp ý kiến, biên bản họp thẩm định/ dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc văn bản trả lời/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Sở xem xét.

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,5 ngày làm việc

Tổng hợp ý kiến, Biên bản họp thẩm định/dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 5

Ký duyệt Tờ trình, chuyển văn thư ban hành.

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Tờ trình, Tổng hợp ý kiến, Biên bản họp thẩm định/dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh:

- Bộ phận Văn thư lấy số văn bản và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Chuyển hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Bộ phận tiếp nhận Văn phòng UBND tỉnh).

Văn thư/ Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,5 ngày làm việc

Tờ trình, Tổng hợp ý kiến, Biên bản họp thẩm định/dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời

Bước 7

Tiếp nhận và xử lý tại Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 7.1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7.3

Kiểm tra xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng NN, TN&MT

05 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.4

Trình hồ sơ

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

02 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.5

Trình Lãnh đạo phòng xem xét và cho ý kiến

Lãnh đạo Văn phòng

03 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.6

Trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.7

Chuyển Văn thư vào số văn bản và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình

Bước 7.8.

Trả kết quả cho Sở Nông nghiệp và PTNT.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời /Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả kết quả đến cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời /Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

50 ngày làm việc (trong đó: Sở Nông nghiệp và PTNT 35 ngày làm việc; UBND tỉnh 15 ngày làm việc)

Quy trình số 02:

Thủ tục: Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 3

- Kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ của Đề án.

- Tham mưu Lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở tổ chức lấy ý kiến; tổng hợp ý kiến.

- Tham mưu Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở tổ chức họp thẩm định Đề án.

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

31,5 ngày làm việc

Tổng hợp ý kiến, biên bản họp thẩm định/dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 4

Trình Lãnh đạo Sở xem xét.

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,5 ngày làm việc

Tổng hợp ý kiến, Biên bản họp thẩm định/dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 5

Ký duyệt Tờ trình, chuyển văn thư ban hành.

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Tờ trình, Tổng hợp ý kiến, Biên bản họp thẩm định/dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 6

Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh:

- Bộ phận Văn thư lấy số văn bản và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Chuyển hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Bộ phận tiếp nhận Văn phòng UBND tỉnh).

Văn thư/ Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,5 ngày làm việc

Tờ trình, Tổng hợp ý kiến, Biên bản họp thẩm định/dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7

Tiếp nhận và xử lý tại Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 7.1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7.3

Kiểm tra xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng NN, TN&MT

05 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7.4

Trình hồ sơ

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

02 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7.5

Trình Lãnh đạo Văn phòng xem xét, cho ý kiến

Lãnh đạo Văn phòng

03 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7.6

Trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7.7

Vào số và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7.8.

Trả kết quả cho Sở Nông nghiệp và PTNT.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời / Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả kết quả đến cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời /Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

50 ngày làm việc (trong đó: Sở Nông nghiệp và PTNT 35 ngày làm việc; UBND tỉnh 15 ngày làm việc)

Quy trình số 03:

Thủ tục: Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 3

- Kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ chuyển loại rừng.

- Tham mưu Lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở tổ chức họp thẩm định phương án chuyển đổi.

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc văn bản trả lời trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

11,5 ngày làm việc

Biên bản họp thẩm định /dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Sở xem xét.

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,5 ngày làm việc

Biên bản họp thẩm định, /dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 5

Ký duyệt Tờ trình, chuyển văn thư ban hành.

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Tờ trình, Biên bản họp thẩm định/dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 6

Lấy số Văn bản

Văn thư/ Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,5 ngày làm việc

Tờ trình, Biên bản họp thẩm định/dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7

Tiếp nhận và xử lý tại Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 7.1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.3

Kiểm tra xử lý hồ sơ

* Thời gian trình HĐND tỉnh Quyết định chủ trương không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Chuyên viên phòng NN, TN&MT

10 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định chuyển loại rừng hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.4

Trình hồ sơ

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

05 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định chuyển loại rừng hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.5

Trình Lãnh đạo Văn phòng xem xét, cho ý kiến

Lãnh đạo Văn phòng

05 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định chuyển loại rừng hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.6

Trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh

08 ngày làm việc

Quyết định chuyển loại rừng hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.7

Vào số văn bản và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Quyết định chuyển loại rừng hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.8

Trả kết quả cho Sở Nông nghiệp và PTNT.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Quyết định chuyển loại rừng /Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả kết quả đến cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định chuyển loại rừng /Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

45 ngày làm việc (trong đó: Sở Nông nghiệp và PTNT 15 ngày làm việc; UBND tỉnh 30 ngày làm việc)

Quy trình số 04:

Thủ tục: Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 3

- Kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ của Phương án.

- Tham mưu Lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở tổ chức lấy ý kiến; tổng hợp ý kiến.

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

13 ngày làm việc

Tổng hợp ý kiến/dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Sở xem xét.

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

01 ngày làm việc

Tổng hợp ý kiến/dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 5

Ký duyệt Tờ trình, chuyển văn thư ban hành.

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Tờ trình, Tổng hợp ý kiến/dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 6

Lấy số văn bản

Văn thư/ Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,5 ngày làm việc

Tờ trình, Tổng hợp ý kiến/dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7

Tiếp nhận và xử lý tại Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 7.1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,25 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

0,25 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7.3

Phân công xử lý

Chuyên viên phòng NN, TN&MT

01 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7.4

Trình hồ sơ

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

01 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7.5

Trình Lãnh đạo Văn phòng xem xét, cho ý kiến

Lãnh đạo Văn phòng

01 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7.6

Trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7.7

Vào số văn bản chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời

Bước 7.8

Trả kết quả cho Sở Nông nghiệp và PTNT.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP UBND tỉnh

0,25 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời /Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả kết quả đến cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời /Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

23 ngày làm việc (trong đó: Sở Nông nghiệp và PTNT 18 ngày làm việc; UBND tỉnh 5 ngày làm việc)

Quy trình số 05:

Thủ tục: Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

a) Trường hợp UBND cấp tỉnh bố trí đất để trồng rừng thay thế:

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức VP UBND tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng NN, TN&MT

10 ngày làm việc

Dự thảo Thông báo hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 4

Trình hồ sơ

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

01 ngày làm việc

Dự thảo Thông báo hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 5

Trình Lãnh đạo Văn phòng xem xét và cho ý kiến

Lãnh đạo Văn phòng

01 ngày làm việc

Dự thảo Thông báo hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 6

Trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét phê duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Thông báo hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7

Vào số văn bản chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Thông báo hoặc văn bản trả lời

Bước 8

Trả kết quả giải quyết cho chủ dự án

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Thông báo hoặc văn bản trả lời /Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Bước 9

Chủ dự án nộp toàn bộ số tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

Chủ đầu tư dự án

30 ngày làm việc

Chứng từ nộp tiền

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

45 ngày làm việc

b) Trường hợp UBND cấp tỉnh không còn quỹ đất quy hoạch phát triển rừng để trồng rừng thay thế:

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức VP UBND tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,25 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng NN, TN&MT

02 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản của UBND cấp tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 4

Trình hồ sơ

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

0,5 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản của UBND cấp tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 5

Trình Lãnh đạo Văn phòng xem xét cho ý kiến

Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản của UBND cấp tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 6

Trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Văn bản của UBND cấp tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7

Vào số văn bản và chuyển Văn bản của UBND cấp tỉnh đến Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông báo cho Chủ dự án biết.

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày làm việc

Văn bản của UBND cấp tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT/ Phiếu trình

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 ngày làm việc

Quy trình số 06:

Thủ tục: Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công của Sở Nông nghiệp và PTNT

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Lãnh đạo Phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ và giao cán bộ xử lý.

Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 3

- Kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ của Chương trình, dự án.

- Tham mưu Lãnh đạo Ban, Phòng chuyên môn tổ chức thẩm định.

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Cán bộ Phòng chuyên môn

14 ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định/dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Sở xem xét.

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

01 ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định/dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 5

- Trình Lãnh đạo Quỹ xem xét,

- Trình Hội đồng quản lý đồng ý, ký Tờ trình, chuyển văn thư ban hành.

Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

03 ngày làm việc

Tờ trình, Báo cáo kết quả thẩm định/ dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 6

Lấy số văn bản và trình UBND tỉnh

Văn thư Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

0,5 ngày làm việc

Tờ trình, Báo cáo kết quả thẩm định/ dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7

Tiếp nhận và xử lý tại Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 7.1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.3

Kiểm tra xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng NN, TN&MT

05 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.4

Trình hồ sơ

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

04 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.5

Trình Lãnh đạo Văn phòng xem xét cho ý kiến

Lãnh đạo Văn phòng

04 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.6

Trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét phê duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh

05 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.7

Vào số văn bản và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình

Bước 7.8

Trả kết quả cho Sở Nông nghiệp và PTNT.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời /Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả kết quả đến cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời /Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

40 ngày làm việc (trong đó: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 19 ngày; Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT 01 ngày làm việc; UBND tỉnh 20 ngày làm việc).

Quy trình số 07:

Thủ tục: Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,25 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Lãnh đạo phòng kiểm tra hồ sơ và giao chuyên viên xử lý.

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,25 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 3

- Kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Tham mưu Lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở thành lập Đoàn kiểm tra xác minh.

Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

02 ngày làm việc

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra xác minh/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 4

Tổ chức kiểm tra, xác minh; Biên bản kiểm tra xác minh; dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc văn bản trả lời. Trình lãnh đạo Phòng

Đoàn Kiểm tra, xác minh

03 ngày làm việc

Biên bản kiểm tra xác minh; dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc văn bản trả lời (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung kết quả xác minh, các dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Sở xem xét.

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

01 ngày làm việc

Biên bản kiểm tra xác minh/dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 6

Ký duyệt Tờ trình, chuyển văn thư ban hành.

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Tờ trình, Biên bản kiểm tra xác minh/dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7

Văn thư lấy số văn bản chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh

Văn thư sở

0,5 ngày làm việc

Tờ trình, Báo cáo kết quả thẩm định/ dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 8

Tiếp nhận và xử lý tại Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 8.1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 8.2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 8.3

Kiểm tra xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng NN, TN&MT

02 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 8.4

Trình hồ sơ

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

01 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 8.5

Trình Lãnh đạo Văn phòng xem xét

Lãnh đạo Văn phòng

01 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 8.6

Trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình

Bước 8.7

Vào số văn bản và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình

Bước 8.8

Trả kết quả cho Sở Nông nghiệp và PTNT.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời /Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả kết quả đến cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời /Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

15 ngày làm việc (trong đó: Sở Nông nghiệp và PTNT 08 ngày làm việc; UBND tỉnh 07 ngày làm việc)

Quy trình số 08:

Thủ tục: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,25 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,25 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 3

- Kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

- Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra hoặc văn bản trả lời trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

3 ngày làm việc

Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra hoặc văn bản trả lời/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung báo cáo hoặc văn bản trả lời, trình Lãnh đạo Sở xem xét.

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,5 ngày làm việc

Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 5

Ký duyệt báo cáo kết quả kiểm tra hoặc văn bản trả lời chuyển văn thư ban hành.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Báo cáo kết quả kiểm tra hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 6

Văn thư lấy số văn bản chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh

Văn thư/ Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,25 ngày làm việc

Tờ trình, Biên bản họp thẩm định/ dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7

Tiếp nhận và xử lý tại Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 7.1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 7.2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ

Bước 7.3

Kiểm tra xử lý hồ sơ

* Thời gian trình HĐND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chính phủ, Quốc hội không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Chuyên viên phòng NN, TN&MT

10 ngày làm việc (thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Chính phủ)

Dự thảo Quyết định chuyển loại rừng hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

25 ngày làm việc (thẩm quyền của HĐND tỉnh)

Bước 7.4

Trình hồ sơ

Lãnh đạo phòng NN, TN&MT

04 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định chuyển loại rừng hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7.5

Trình Lãnh đạo Văn phòng xem xét cho ý kiến

Lãnh đạo Văn phòng

04 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định chuyển loại rừng hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7.6

Trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh

05 ngày làm việc

Quyết định chuyển loại rừng hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 7.7

Văn thư vào số chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Quyết định chuyển loại rừng hoặc văn bản trả lời/ Phiếu trình

Bước 7.8

Trả kết quả cho Sở Nông nghiệp và PTNT.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Quyết định chuyển loại rừng /Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả kết quả đến cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,25 ngày làm việc

Quyết định chuyển loại rừng /Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

- Sở Nông nghiệp và PTNT: 05 ngày làm việc

- UBND tỉnh:

+ 25 ngày làm việc thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Chính phủ;

+ 40 ngày làm việc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

II.2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 02 TTHC

Quy trình số 09:

Thủ tục: Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Lãnh đạo phòng kiểm tra hồ sơ và giao chuyên viên xử lý.

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 3

- Kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ của Phương án.

- Tham mưu Lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở tổ chức thẩm định.

- Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

13 ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định/dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Sở xem xét.

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

02 ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định/ dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 5

Ký duyệt Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời; chuyển văn thư ban hành.

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định/dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 6

Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư/ Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,5 ngày làm việc

Tờ trình, Báo cáo kết quả thẩm định/dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân hoặc văn bản trả lời

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời /Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

19 ngày làm việc

Quy trình số 10:

Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Lãnh đạo phòng kiểm tra hồ sơ và giao chuyên viên xử lý.

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 3

- Kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ của Phương án.

- Tham mưu Lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở tổ chức thẩm định; hoàn thiện báo cáo cáo thẩm định.

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

25 ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định/dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Trường hợp cần xác minh thực địa về hiện trạng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

15 ngày làm việc

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Sở xem xét.

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

03 ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định/dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 5

Ký duyệt Tờ trình, chuyển văn thư ban hành.

Lãnh đạo Sở

03 ngày làm việc

Tờ trình, Báo cáo kết quả thẩm định/ dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 6

Văn thư lấy số văn bản chuyển hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư/ Phòng Kế hoạch - Tài chính

0,5 ngày làm việc

Tờ trình, Báo cáo kết quả thẩm định/ dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả kết quả đến cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời /Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

- 33 ngày làm việc.

- Trường hợp cần xác minh thực địa về hiện trạng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhưng không quá 15 ngày làm việc.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 663/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


30

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182