Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 64/QĐ-UBND 2021 công bố văn bản hết hiệu lực lĩnh vực quản lý nhà nước Gia Lai

Số hiệu: 64/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 29/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2020

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lc, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2020 gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2020 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2020 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai và Công báo tỉnh Gia Lai.

2. Sở Tư pháp thực hiện cập nhật tình trạng hiệu lực của các văn bản tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Quyết định này trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (
b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I.1

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

1

Nghị quyết

02/2005/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2005

Về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh học tại các trường ĐH, CĐ và THCN; Tăng mức trợ cấp cho học sinh lớp 4, 5, 6 các trường lớp phổ thông bán trú; Hỗ trợ cho CB, CC, VC đi học và thu hút người có trình độ cao; chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 và Nghị quyết số 134/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

20/12/2020

2

Nghị quyết

11/2005/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2005

Về việc bổ sung giá đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Ia Grai và Đăk Pơ

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 133/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

20/12/2020

3

Nghị quyết

24/2006/NQ-HĐND
Ngày 09/10/2006

Về việc tạm thời bố trí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ chi trả lương cho Phó Bí thư cấp ủy chuyên trách xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở (cấp xã)

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 134/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

20/12/2020

4

Nghị quyết

24/2008/NQ-HĐND Ngày 26/9/2008

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Pleiku từ đô thị loại III lên đô thị loại II

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 126/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/7/2020

5

Nghị quyết

55/2017/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2017

Quy định nội dung và định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/7/2020

6

Nghị quyết

114/2014/NQ-HĐND
Ngày 11/12/2014

Phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019)

Sửa đổi, bãi bỏ một phần bằng Nghị quyết số 114/2019/NQ- HĐND ngày 10/9/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2020

7

Nghị quyết

136/2015/NQ-HĐND
Ngày 17/7/2015

Ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Gia Lai

Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Đầu tư công năm 2019

01/01/2020

8

Nghị quyết

30/2016/NQ-HĐND
Ngày 08/12/2016

Quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai

Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2020

9

Nghị quyết

64/2017/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2017

Về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý

Thay thế bằng Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2020

10

Nghị quyết

92/2018/NQ-HĐND
Ngày 06/12/2018

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019 cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2020

11

Nghị quyết

113/2019/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2019

Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm 2019 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

20/7/2020

12

Nghị quyết

114/2019/NQ-HĐND
Ngày 10/9/2019

Về việc bãi bỏ, sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê chuẩn giá đất của
các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2020

I.2

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

1

Chỉ thị

13/CT-UB
Ngày 24/4/1993

Về việc giải quyết quân nhân đào ngũ và trốn tránh việc thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự

Bãi bỏ bằng Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

25/01/2020

2

Chỉ thị

14/2000/CT-UB
Ngày 14/11/2000

Về việc triển khai đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội

25/01/2020

3

Chỉ thị

04/2010/CT-UBND
Ngày 30/3/2010

Về việc tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

25/01/2020

4

Quyết định

1142/QĐ-UB
Ngày 06/10/1997

Về việc phê duyệt giá in Báo Gia Lai

Bãi bỏ bằng Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

11/4/2020

5

Chỉ thị

07/1999/CT-UB
Ngày 04/5/1999

Về một số biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác chế biến, vận chuyển, mua bán, sử dụng gỗ - lâm sản trái phép; chặt cây rừng làm trụ tiêu, phá rừng, lấn chiếm đất rừng để trồng cà phê

11/4/2020

6

Quyết định

46/1999/QĐ-UB
Ngày 16/6/1999

Về việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh

11/4/2020

7

Quyết định

49/1999/QĐ-UB
Ngày 25/6/1999

Về việc ban hành quy trình kỹ thuật tạm thời làm giàu rừng

11/4/2020

8

Chỉ thị

14/2002/CT-UB
Ngày 16/8/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý trong chế biến, kinh doanh gỗ

11/4/2020

9

Chỉ thị

17/2002/CT-UB Ngày 10/9/2002

Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý thuốc lá điếu ngoại nhập lậu lưu thông trên thị trường

11/4/2020

10

Quyết định

96/2002/QĐ-UB
Ngày 03/12/2002

Về việc ban hành quy định việc giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

11/4/2020

11

Quyết định

33/2003/QĐ-UB
Ngày 02/4/2003

Về việc ban hành Phương án bán trả chậm nhà, vật liệu làm nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ dân thuộc diện chính sách

11/4/2020

12

Quyết định

65/2003/QĐ-UB
Ngày 12/6/2003

Ban hành quy chế tạm thời trong việc hợp đồng lao động làm công tác bảo vệ rừng ở các xã

11/4/2020

13

Quyết định

88/2003/QĐ-UB
Ngày 14/8/2003

Về việc bù giá cho việc tiêu thụ gỗ xẻ XDCB trên địa bàn tỉnh

11/4/2020

14

Quyết định

90/2003/QĐ-UB
Ngày 15/8/2003

Về việc quy định giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với cây lấy gỗ, cây lâu năm thu hoạch một lần

11/4/2020

15

Quyết định

100/2003/QĐ-UB
Ngày 29/8/2003

Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý điện nông thôn tỉnh Gia Lai

11/4/2020

16

Quyết định

106/2003/QĐ-UB Ngày 01/10/2003

Ban hành Quy định tạm thời về giao khoán rừng có hưởng lợi theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTg

11/4/2020

17

Quyết định

120/2003/QĐ-UB
Ngày 16/12/2003

Vviệc sửa đi, bổ sung Quy định vtổ chức và thực hiện Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo

11/4/2020

18

Chỉ thị

07/2004/CT-UB
Ngày 27/4/2004

Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy

11/4/2020

19

Quyết định

60/2004/QĐ-UB
Ngày 11/5/2004

Về quy định mức hỗ trợ và thanh toán cước vận chuyển gỗ tròn nhập khẩu vận chuyển về tnh để chế biến hàng xuất khẩu

11/4/2020

20

Quyết định

61/2004/QĐ-UB
Ngày 19/5/2004

Về việc ban hành thiết kế mẫu nhà học Mầm non 1 lớp, 2 lớp áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/4/2020

21

Chỉ thị

14/2004/CT-UB
Ngày 14/10/2004

Về việc xây dựng kế hoạch và biện pháp phòng tránh lũ quét

11/4/2020

22

Quyết định

147/2004/QĐ-UB
Ngày 21/12/2004

Về việc ban hành Quy trình kỹ thuật tạm thời nuôi dưỡng rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh và nửa rụng lá kinh doanh gỗ lớn

11/4/2020

23

Chỉ thị

02/2005/CT-UB
Ngày 17/01/2005

Về việc xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/4/2020

24

Quyết định

24/2005/QĐ-UB
Ngày 01/02/2005

Về việc quy định mức tra cước vận chuyển, giá mua hàng nông sản bắp hạt, mì lát tại các xã vùng 3, các làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/4/2020

25

Quyết định

57/2005/QĐ-UB
Ngày 26/4/2005

Về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và biên chế làm công tác phát hành phim và chiếu bóng từ Công ty Văn hóa du lịch sang cho Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh

11/4/2020

26

Quyết định

74/2005/QĐ-UB
Ngày 17/6/2005

Về việc ban hành Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/4/2020

27

Chỉ thị

09/2006/CT-UBND
Ngày 01/8/2006

Về việc tăng cường quản lý tần số vô tuyến điện, viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/4/2020

28

Quyết định

70/2006/QĐ-UBND
Ngày 07/9/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

11/4/2020

29

Chỉ thị

16/2006/CT-UBND
Ngày 01/11/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng nông sản, lâm sản, vật tư nông nghiệp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

11/4/2020

30

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND
Ngày 11/3/2008

Về việc ban hành hệ thng chỉ tiêu và kế hoạch triển khai Chỉ thị số 26/2007/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc theo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên - môi trường và phát triển bền vững

11/4/2020

31

Quyết định

14/2009/CT-UBND
Ngày 18/11/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh

11/4/2020

32

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND
Ngày 06/4/2010

Về việc quy định mức chi cho tủ sách pháp luật cấp xã trên địa bàn tỉnh

11/4/2020

33

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND
Ngày 23/3/2012

Ban hành Quy định về điều kiện, đăng ký, quản lý trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/4/2020

34

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND
Ngày 07/8/2015

Về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Gia Lai

11/4/2020

35

Quyết định

56/2016/QĐ-UBND
Ngày 21/12/2016

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia Lai quản lý

11/4/2020

36

Chỉ thị

19/1998/CT-UB
Ngày 26/6/1998

Về việc không được sử dụng củi từ rừng tự nhiên để làm chất đốt trong sản xuất gạch ngói và các lò sấy

Bãi bỏ bằng Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

28/9/2020

37

Quyết định

15/1999/QĐ-UB
Ngày 11/02/1999

Về việc thành lập Ban điều hành dự án của tỉnh thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

28/9/2020

38

Chỉ thị

10/2000/CT-UB
Ngày 19/9/2000

Về công c vận động, tiếp nhận và quản lý tài chính đối với các dự án và các nguồn viện trợ phi chính phủ

28/9/2020

39

Quyết định

18/2001/QĐ-UB
Ngày 19/3/2001

Về việc phê chuẩn Điều lệ hoạt động của Hội đồng khoa học kỹ thuật tỉnh

28/9/2020

40

Quyết định

31/2001/QĐ-UB
Ngày 20/4/2001

Về việc đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thành phố thành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thành phố

28/9/2020

41

Quyết định

37/2001/QĐ-UB
Ngày 15/5/2001

Về việc kiện toàn Ban điều hành dự án chăm sóc sức khỏe ban đầu cho phụ nữ và trẻ em tỉnh Gia Lai

28/9/2020

42

Quyết định

98/2002/QĐ-UB
Ngày 17/12/2002

Về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng

28/9/2020

43

Quyết định

22/2003/QĐ-UB
Ngày 03/3/2003

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu đường 19 - tỉnh Gia Lai

28/9/2020

44

Chỉ thị

11/2003/CT-UB
Ngày 04/6/2003

Về tăng cường phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

28/9/2020

45

Quyết định

98/2004/QĐ-UB
Ngày 31/8/2004

Thành lập Ban Vận động giải thưởng kiến trúc của tỉnh

28/9/2020

46

Quyết định

105/2004/QĐ-UB
Ngày 06/10/2004

Về việc thành lập Ban đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư tỉnh Gia Lai

28/9/2020

47

Quyết định

111/2004/QĐ-UB
Ngày 27/10/2004

Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Gia Lai

28/9/2020

48

Quyết định

116/2004/QĐ-UB
Ngày 08/11/2004

Về việc tách Phòng Tổng hợp thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo thành Văn phòng và Phòng Kế hoạch tài chính

28/9/2020

49

Quyết định

04/2005/QĐ-UB
Ngày 24/01/2005

Về việc thành lập Văn phòng và Phòng Nghiệp vụ thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mai tỉnh

28/9/2020

50

Quyết định

26/2005/QĐ-UB
Ngày 22/02/2005

Về việc ban hành quy định quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/9/2020

51

Quyết định

27/2005/QĐ-UB
Ngày 22/02/2005

Về việc ban hành quy định quản lý giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/9/2020

52

Quyết định

87/2005/QĐ-UB
Ngày 22/7/2005

Về việc thành lập Ban quản lý dự án "Hỗ trợ nông dân nghèo Tây nguyên qua sản xuất lúa" của tỉnh

28/9/2020

53

Quyết định

90/2005/QĐ-UB
Ngày 29/7/2005

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách của tỉnh

28/9/2020

54

Quyết định

96/2005/QĐ-UB
Ngày 04/8/2005

Về việc quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp .

28/9/2020

55

Quyết định

120/2005/QĐ-UB
Ngày 19/10/2005

Về việc bổ sung tên giao dịch quốc tế, nhiệm vụ và phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai

28/9/2020

56

Quyết định

121/2005/QĐ-UB
Ngày 24/10/2005

Về việc thành lập Phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng

28/9/2020

57

Quyết định

01/2006/QĐ-UBND
Ngày 09/01/2006

Về thành lập phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) thuộc Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ

28/9/2020

58

Quyết định

07/2006/QĐ-UBND
Ngày 23/02/2006

Về việc đổi tên Trung tâm hướng nghiệp 05 và 06 tỉnh Gia Lai thành Trung tâm giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai

28/9/2020

59

Quyết định

20/2006/QĐ-UB
Ngày 13/4/2005

Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

28/9/2020

60

Quyết định

41/2006/QĐ-UBND
Ngày 06/6/2006

Tách Phòng Đền bù và Tái định cư tỉnh thuộc Ban Đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư tỉnh thành Phòng Đn bù và Phòng Tái định cư thuộc Ban đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư tỉnh

28/9/2020

61

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND
Ngày 19/7/2006

Về việc tăng cường quản lý vệ sinh môi trường đô thị

28/9/2020

62

Quyết định

84/2006/QĐ-UBND
Ngày 19/10/2006

Về việc tạm thời quy định mức lương cho Phó Bí thư cấp ủy chuyên trách xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở (cấp xã)

28/9/2020

63

Quyết định

51/2007/QĐ-UBND
Ngày 01/3/2007

Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh

28/9/2020

64

Quyết định

33/2008/QĐ-UBND
Ngày 14/7/2008

Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu 19 tỉnh Gia Lai

28/9/2020

65

Quyết định

72/2008/QĐ-UBND
Ngày 19/12/2008

Về việc thành lập Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

28/9/2020

66

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND
Ngày 28/8/2009

Về việc bãi bỏ bộ đơn giá xây dựng công trình

28/9/2020

67

Chỉ thị

10/2012/CT-UBND
Ngày 20/12/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/9/2020

68

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND
Ngày 04/02/2016

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/9/2020

69

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND
Ngày 09/9/2016

Về việc quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/9/2020

70

Quyết định

22/2000/QĐ-UB
Ngày 29/3/2000

Về việc phân hạng trường học thuộc ngành Giáo dục và đào to

Bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 09/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

19/01/2020

71

Chỉ thị

06/2002/CT-UB
Ngày 02/4/2002

Về việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

19/01/2020

72

Chỉ thị

13/2004/CT-UB
Ngày 29/9/2004

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh học đường

19/01/2020

73

Quyết định

69/2003/QĐ-UB
Ngày 30/6/2003

Về việc phê duyệt "Quy định về tổ chức và thực hiện Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo"

Sửa đi bng Quyết định s120/2003/QĐ-UB ngày 16/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh; bãi bbằng Quyết định s 14/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của y ban nhân dân tỉnh

11/4/2020

74

Chthị

16/2003/CT-UB
Ngày 01/9/2003

Về việc tăng cường thực hiện chế độ bo hiểm xã hội

Bãi bỏ bằng Quyết định s12/2020/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

02/3/2020

75

Quyết định

29/2004/QĐ-UB
Ngày 19/3/2004

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động hè hàng năm cho Thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tinh Gia Lai

Bãi bbằng Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

10/01/2020

76

Quyết định

81/2006/QĐ-UBND
Ngày 13/10/2006

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động ca Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bằng Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 ca Ủy ban nhân dân tỉnh

10/01/2020

77

Quyết định

93/2008/QĐ-UBND
Ngày 24/12/2008

Ban hành quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông trên địa bàn tnh Gia Lai

Bãi bỏ bằng Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

04/01/2020

78

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND
Ngày 10/11/2010

Về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/01/2020

79

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND
Ngày 29/10/2012

Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tnh Gia Lai

Bãi bỏ bng Quyết định s 18/2020/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tnh

10/6/2020

80

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND
Ngày 13/01/2013

Ban hành quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh với các cơ quan liên quan trong hoạt động quản lý nhà nước tại khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp trên địa bàn tnh Gia Lai

Bãi bỏ bng Quyết định s 13/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

06/3/2020

81

Chthị

06/2013/CT-UBND
Ngày 20/5/2013

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhàc đi với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tnh Gia Lai

Bãi bỏ bng Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 và Quyết định s 14/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

11/4/2020

82

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND
Ngày 18/7/2013

Về việc ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bng Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 và Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tnh

05/01/2020

83

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND
Ngày 29/7/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tnh Gia Lai

Đim a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 ca Ủy ban nhân dân tnh

25/10/2020

84

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2014

Vviệc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bn

01/01/2020

85

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2014

Vviệc ban hành bảng giá các loại đt trên địa bàn thị xã Ayun Pa, tnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2020

86

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Păh, tnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bn

01/01/2020

87

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Vviệc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Prông, tnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2020

88

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đt trên địa bàn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2020

89

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

Sửa đổi bng Quyết định s 25/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 và Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tnh;

Hết thời hạn có hiệu lực đã đưc quy đnh trong văn bn

01/01/2020

90

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đak Đoa, tnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

Hết thi hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2020

91

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đak Pơ, tnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2020

92

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bng giá các loại đt trên địa bàn huyện Đức Cơ, tnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bn

01/01/2020

93

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ia Grai, tnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2020

94

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ia Pa, tnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bn

01/01/2020

95

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện KBang, tnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2020

96

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đt trên địa bàn huyện Kông Chro, tnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2020

97

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đt trên địa bàn huyện Krông Pa, tnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bn

01/01/2020

98

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bng giá các loại đất trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2020

99

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đt trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bn

01/01/2020

100

Quyết định

41/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bàng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

Sửa đổi bằng Quyết định s 33/2019/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bn

01/01/2020

101

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND
Ngày 17/6/2015

Về việc bổ sung giá đất vào bảng giá các loại đất Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tnh Gia Lai về việc ban hành Bng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bn

01/01/2020

102

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND
Ngày 18/8/2015

Về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bng Quyết định s 45/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 và Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 ca Ủy ban nhân dân tỉnh

12/11/2020

103

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND
Ngày 05/01/2016

Vviệc bsung giá đất đường quy hoạch D2 thuộc Khu quy hoạch suối Hội Phú vào Bảng phân loại đường và giá đất ở thành phố Pleiku ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 ca Ủy ban nhân dân tnh Gia Lai

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2020

104

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND
Ngày 25/7/2016

Quy định bổ sung giá đất đường vào Trại giam Gia Trung vào bảng số 2 - bảng giá đất nông thôn, ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Mang Yang, tnh Gia Lai (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2020

105

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND
Ngày 06/12/2016

B sung giá đt một sđoạn đường, tuyến đường vào Mục B - Bảng phân loại đường và giá đất ở đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Ayunpa, tnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bn

01/01/2020

106

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND
Ngày 06/12/2016

B sung giá đt một số đoạn đường, tuyến đường vào Mục B - Bảng phân loại đường và giá đất ở đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2020

107

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND
Ngày 13/3/2017

Ban hành Quy định màu sơn xe taxi trên địa bàn tnh Gia Lai

Khoản 4 Điu 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính ph

01/4/2020

108

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND
Ngày 30/5/2017

Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hp tác xã, thành lập mới và tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bng Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 và Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

11/4/2020

109

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND
Ngày 22/11/2017

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp, xử lý thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

Thay thế bằng Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

29/5/2020

110

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND
Ngày 27/02/2018

Ban hành Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 đối với người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bằng Quyết định s20/2020/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

05/7/2020

111

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND
Ngày 20/3/2018

Về việc sửa đổi, b sung Điu 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sdụng đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tnh Gia Lai

Thay thế bng Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

19/01/2020

112

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND
Ngày 04/6/2018

Về việc quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nưc do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bằng Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

03/01/2020

113

Quyết định

06/2019/QĐ-UBND Ngày 18/01/2019

Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bng Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

19/01/2020

114

Quyết định

08/2019/QĐ-UBND
Ngày 28/02/2019

Quy định hệ số điều chỉnh giá đt năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Khoản 2 Điều 4 Quyết đnh số 19/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tnh

19/6/2020

115

Quyết định

25/2019/QĐ-UBND
Ngày 12/9/2019

Điu chỉnh, bsung bảng giá đt trên địa bàn huyện Chư Sê, Chư Prông, Kông Chro tại một squyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tnh năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2020

116

Quyết định

33/2019/QĐ-UBND
Ngày 30/10/2019

Điu chỉnh bảng giá đt và b sung giá đất tại Bảng phân loại đường và giá đt kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ- UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tnh Gia Lai về việc ban hành Bng giá các loại đất trên địa bàn thành ph Pleiku năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2020

117

Quyết định

40/2019/QĐ-UBND
Ngày 05/12/2019

Điu chỉnh bảng giá đất tại Bảng phân loại đường và giá đt ở đô thị kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 ca Ủy ban nhân dân tnh Gia Lai về việc ban hành Bng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bn

01/01/2020

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2020

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I.1

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

1

Nghị quyết

38/2007/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2007

Về việc phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng đối với Chi hội trưng Cựu chiến binh thôn, làng, tdân phố

Bãi bỏ bng Nghị quyết s 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tnh

19/12/2011

2

Nghị quyết

79/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/12/2017

Quy định mức chi hỗ trợ thù lao cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sn, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Thông tư s08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ trưng Bộ Tài chính

18/3/2019

I.2

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

1

Quyết định

16/2003/QĐ-UB
Ngày 24/02/2003

Về việc thành tập Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

Thay thế bng Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của Ủy ban nhân dân tnh

08/01/2013

II.

VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I.1

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

1

Nghị quyết

87/2018/NQ-HĐND
Ngày 12/7/2018

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sn công của tỉnh Gia Lai

Điều 3, khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 7, Điều 8, khoản 1 Điều 10, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết

Sửa đổi bằng Nghị quyết số 132/2020/NQ- HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

20/12/2020

2

Nghị quyết

98/2018/NQ-HĐND
Ngày 06/12/2018

Về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tnh Gia Lai

Điểm 1.2, điểm 1.3 khoản 1 Điều 1

Sửa đổi bng Nghị quyết s124/2020/NQ- HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/7/2020

I.2

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

1

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND
Ngày 31/7/2014

Về việc ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đt cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Điểm a khoản 2 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Sửa đổi bng Quyết định số 01/2020/QĐ- UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

18/01/2020

2

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND
Ngày 21/3/2018

Ban hành Quy định vbồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Khoản 1 Điều 4, Điều 18 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Sửa đi bng Quyết định số 02/2020/QĐ- UBND ngày 09/01/2020 ca Ủy ban nhân dân tỉnh

19/01/2020

3

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND
Ngày 05/12/2018

Quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Khoản 1 Điu 4

Sửa đi bng Quyết định số 16/2020/QĐ- UBND ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân dân tnh

05/5/2020

4

Quyết định

32/2019/QĐ-UBND
Ngày 11/10/2019

Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phPleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Khoản 1 Điều 2

Sửa đi bng Quyết định số 15/2020/QĐ- UBND ngày 07/4/2020 của Ủy ban nhân dân tnh

20/04/2020

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2020

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


879

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!