Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 33/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Đỗ Tiến Đông
Ngày ban hành: 30/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2019/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT VÀ BỔ SUNG GIÁ ĐẤT TẠI BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG VÀ GIÁ ĐẤT KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2014/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2014 CỦA UBND TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU NĂM 2015 (ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2019).

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cLuật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 ca Chính phquy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 ca Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cNghị định s 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phquy định về thu tiền thuê đất, thuê mt nước;

Căn cNghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 cùa Chính ph quy đnh v khung giá đt;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đi, bsung một snghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư s 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đt cụ th và tư vn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tnh về việc phê chun giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019);

Thực hiện Thông báo s 167/TB-ND ngày 17 tháng 10 năm 2019 ca Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo Kết luận ca Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thng nhất đUBND tỉnh điều chỉnh bng giá đất và bổ sung giá đt trong bảng giá đất trên địa bàn thành ph Pleiku;

Theo đề nghị của Giám đốc STài nguyên và Môi trường tại Ttrình số 3424/TTr-STNMT ngày 24 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh bảng giá đất và bổ sung giá đất tại Bảng phân loại đường và giá đất ở thành phố Pleiku (Bảng 15) kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019)

ĐVT: Đồng/m2

STT

Loại đô thị

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất điều chỉnh

T nơi

Đến nơi

Giá đt (đồng/m2)

I/

Điu chỉnh bảng giá đất: loại đường 4A; vị trí 1

1.

II

Đường QH 69m (đường Cách Mạng Tháng Tám ni dài) khu TĐC 2,5ha xã Trà Đa

Toàn tuyến

1.600.000

II/

B sung giá đất trong bảng giá đt; loi đưng 4A; v trí 1

1.

II

Cách Mạng Tháng Tám ni dài

Cng thoát nước

Đầu đường QH 69m (đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài) khu TĐC 2,5ha xã Trà Đa

1.600.000

2.

II

Cuối đường QH 69m (đường Cách Mạng Tháng m ni dài) khu TĐC 2,5ha xã Trà Đa

Lý Thường Kiệt

1.600.000

Điều 2. Điều khon thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019.

2. Chánh Văn phòng UBND tnh; thủ trưng các s, ban, ngành tnh; Chủ tịch UBND thành phố Pleiku và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- C
c Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
-
Đoàn ĐBQH tnh Gia lai;
- Thường trực T
nh y;
- Thường trực
ND tỉnh;
-
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các
đ/c PCT UBND tnh;
- S
Tư pháp;
-
Các PCVP UBND tnh;
- C
ng TTĐT tnh; Công báo;
- Lưu; VT, K
TTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Tiến Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 về điều chỉnh bảng giá đất và bổ sung giá đất tại Bảng phân loại đường và giá đất kèm theo Quyết định 41/2014/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.747

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.251