Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 628/QĐ-UBND về Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 628/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 05/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 628/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỰ KIỂM TRA VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Hà Giang, về việc quy định mức chi đặc thù cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 426/TTr-STP ngày 19 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đàm Văn Bông

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 826/QQĐ-UBND
ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh Hà Giang)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) nhằm phát hiện những văn bản có nội dung trái pháp luật, không có tính khả thi hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương để kịp thời kiến nghị đình chỉ thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, qua đó, xác định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác soạn thảo, ban hành văn bản trái pháp luật.

2. Yêu cầu

- Công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản QPPL phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, người có thẩm quyền trong việc tự kiểm tra, kiểm tra văn bản QPPL.

II. NỘI DUNG

1. Tự kiểm tra văn bản QPPL và kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền

- Đảm bảo trong năm tự kiểm tra và kiểm tra 100% văn bản QPPL của UBND tỉnh, HĐND, UBND cấp huyện và cấp xã ban hành.

- Các văn bản có chứa QPPL nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL hoặc có thể thức và nội dung như văn bản QPPL do cơ quan, người không có thẩm quyền tại địa phương ban hành, cũng được kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Nội dung kiểm tra thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 Quyết định số 2797/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh, về việc ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang (sau đây gọi tắt là Quyết định số 2797/2011/QĐ-UBND).

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2013.

2. Kiểm tra theo thẩm quyền

Tổ chức kiểm tra thường xuyên các văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã gửi về cơ quan kiểm tra (Sở Tư pháp, phòng Tư pháp) theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 2797/2011/QĐ-UBND .

Thành lập Đoàn kiểm tra hoặc Đoàn kiểm tra liên ngành để trực tiếp kiểm tra các văn bản theo chuyên đề. Trong đó, năm 2013 hoạt động của Đoàn kiểm tra tập trung đánh giá các nội dung sau:

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL của đơn vị;

- Hoạt động tự kiểm tra và kiểm tra văn bản QPPL;

- Việc tuân thủ các quy định của pháp luật về lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu và thực hiện chế độ báo cáo về công tác văn bản QPPL;

- Hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra văn bản QPPL;

- Các điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL như: kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực….

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện;

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

Thời gian thực hiện: Quý II và Quý IV năm 2013.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Hà Giang, về việc quy định mức chi đặc thù cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Làm đầu mối giúp UBND tỉnh thường xuyên thực hiện việc tự kiểm tra các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành và kiểm tra văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện, thành phố ban hành trong năm. Định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

- Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

2. Các sở, ban, ngành

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thường xuyên tổ chức tự kiểm tra văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (bao gồm văn bản do ngành tham mưu trình UBND tỉnh ban hành và văn bản có chứa QPPL do Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ban hành). Định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả công tác tự kiểm tra (qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/6/2013 và 15/12/2013.

- Kịp thời cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu cần thiết và phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tự kiểm văn bản QPPL do UBND tỉnh, văn bản có chứa QPPL do lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ban hành.

3. Cấp huyện

- Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL tại địa phương.

- Tổ chức trường xuyên kiểm tra tự kiểm tra văn bản QPPL và văn bản có chứa QPPL do HĐND, UBND cấp mình ban hành, định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/6/2013 và 15/12/2013. (Theo đúng quy định tại Quyết định số 2797/ 2011/QĐ-UBND).

- Thành lập Đoàn kiểm tra hoặc đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra văn bản theo chuyên đề, địa bàn, lĩnh vực.

- Tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra của tỉnh thực hiện nhiệm vụ; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết và giải trình về nội dung văn bản được kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; sau khi nhận được Thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra, UBND các huyện, thành phố phải báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp về việc xử lý các nội dung theo Thông báo kết luận đảm bảo thời gian theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc việc gửi văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành về Sở Tư pháp để kiểm tra theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 10 Quyết định số 2797/2011/QĐ-UBND .

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản QPPL năm 2013 của UBND tỉnh Hà Giang. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, ban, ngành, địa phương phản ảnh về Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 628/QĐ-UBND về Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.092
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202