Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 62/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Phan Thị Mỹ Thanh
Ngày ban hành: 03/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 06 năm 2012;

Căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 155/TTr-SXD ngày 15 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ Điều 9 và Điều 10 của Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các quy định trước đây của UBND tỉnh liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng trái với Quy định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông Vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông, Cảnh sát PCCC, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

QUY ĐỊNH

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về hoạt động cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

2. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải thực hiện theo Quy định này và các quy định của Nhà nước có liên quan. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Mục đích của việc cấp giấy phép xây dựng

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi chung là chủ đầu tư) và các cá nhân, tổ chức tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng chấp hành đúng quy định pháp luật, đồng thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình thông qua giấy phép xây dựng.

2. Quản lý xây dựng công trình theo quy hoạch và các quy định pháp luật khác có liên quan; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, các công trình kiến trúc có giá trị; phát triển kiến trúc mới, hiện đại và sử dụng hiệu quả đất đai xây dựng công trình.

3. Làm căn cứ để kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện xây dựng và xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, lập biên bản nghiệm thu, bàn giao sử dụng và đăng ký sở hữu công trình. Nhà ở thuộc diện phải có giấy phép xây dựng mà không có giấy phép xây dựng thì không được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở đó.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị: Là quy hoạch chi tiết xây dựng ở tỷ lệ 1/500 được lập cho các khu chức năng trong đô thị hoặc các khu khác đã được xác định; cải tạo chỉnh trang các khu chức năng hiện trạng của đô thị do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi tắt là quy hoạch chi tiết xây dựng).

2. Di tích lịch sử - văn hóa: Là công trình xây dựng, công trình kiến trúc và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia hoặc cấp quốc gia đặc biệt theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

3. Công trình tín ngưỡng: Là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng như đình, đền, am, miếu, từ đường, nhà thờ họ và những công trình tương tự khác kể cả các công trình phụ trợ.

4. Công trình tôn giáo: Là các công trình thuộc tổ chức tôn giáo, bao gồm: trụ sở của tổ chức tôn giáo, chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh đường, thánh thất, niệm phật đường, trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, tượng đài, bia, tháp, các cơ sở khác của tổ chức tôn giáo, những công trình tương tự và các công trình phụ trợ thuộc cơ sở tôn giáo.

5. Công trình phụ trợ thuộc cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo: Là những công trình không sử dụng cho việc thờ tự của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo như: Nhà ở, nhà khách, nhà ăn, nhà bếp, tường rào khuôn viên và các công trình tương tự khác.

6. Tượng đài, tranh hoành tráng: Là các tác phẩm điêu khắc, hội họa có giá trị nghệ thuật độc đáo, được đặt tại các không gian công cộng với mục đích tôn vinh, tưởng niệm các danh nhân, sự kiện lịch sử, văn hoá.

7. Công trình thuộc bí mật Nhà nước: Là công trình xây dựng thuộc danh mục bí mật Nhà nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về bí mật Nhà nước.

8. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp: Là công trình phải được xây dựng và hoàn thành kịp thời, đáp ứng yêu cầu của lệnh khẩn cấp do người có thẩm quyền ban hành theo pháp luật về tình trạng khẩn cấp, tình huống khẩn cấp và pháp luật khác có liên quan đến yêu cầu khẩn cấp.

9. Công trình tạm phục vụ xây dựng công trình chính: Là công trình được xây dựng nhằm phục vụ việc thi công xây dựng công trình chính, bao gồm công trình tạm của chủ đầu tư và công trình tạm của nhà thầu nằm trong sơ đồ tổng mặt bằng công trường xây dựng đã được chủ đầu tư phê duyệt. Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày công trình xây dựng chính được đưa vào sử dụng, chủ công trình xây dựng tạm phải tự phá dỡ, trừ trường hợp công trình xây dựng tạm phục vụ công trình chính là công trình khu dân cư có quy mô lớn phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

10. Nhà ở riêng lẻ (dưới đây viết tắt là nhà ở): Là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở, thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật kể cả trường hợp xây dựng trên lô đất của dự án nhà ở.

11. Công trình liền kề: Là công trình nằm sát nhà ở được xây dựng nhưng có chung hoặc không có chung bộ phận kết cấu (móng, cột, tường, sàn, mái…) với nhà ở được xây dựng.

12. Công trình lân cận: Là các công trình ở gần vị trí xây dựng nhà ở có thể bị lún, biến dạng hoặc bị hư hại khác do việc xây dựng nhà ở gây nên.

13. Công trình ngầm đô thị: Là những công trình được xây dựng dưới mặt đất tại đô thị bao gồm: công trình công cộng ngầm, công trình giao thông ngầm, các công trình đầu mối kỹ thuật ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất, công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm, hào và tuy nen kỹ thuật.

14. Công trình xây dựng theo tuyến: Là công trình xây dựng kéo dài theo phương dọc như đường bộ, đường sắt, cầu, hệ thống đường dây tải điện, hệ thống dây cáp thông tin liên lạc, cáp quang; các tuyến cấp, thoát nước, ống dẫn khí, dẫn dầu, các công trình khác.

15. Công trình xây dựng không theo tuyến: Tức không phải công trình xây dựng theo tuyến, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước được phân loại như công trình công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác.

16. Trạm BTS loại 1: Là công trình xây dựng bao gồm nhà trạm và cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động được xây dựng trên mặt đất.

17. Trạm BTS loại 2: Là cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động và thiết bị phụ trợ được lắp đặt trên các công trình đã được xây dựng.

18. Công trình quảng cáo: Là công trình quảng cáo trực quan gồm màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn (pa nô một mặt, hai mặt, nhiều mặt, bảng nan lật, pa-nô xoay..) nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.

Điều 4. Điều kiện khởi công công trình xây dựng

Công trình xây dựng chỉ được khởi công khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng thỏa thuận.

2. Có giấy phép xây dựng đối với những công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp quy định tại Ðiều 6 của Quy định này.

3. Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục, công trình đã được phê duyệt.

4. Có hợp đồng thi công xây dựng. Riêng đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng do cá nhân xây dựng và cá nhân đó phải có đủ điều kiện năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường.

5. Có đủ nguồn vốn để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình theo tiến độ đã được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng công trình.

6. Có biện pháp để bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

7. Đối với khu đô thị mới, tùy theo tính chất, quy mô, phải xây dựng xong toàn bộ hoặc từng phần các công trình hạ tầng kỹ thuật thì mới được khởi công xây dựng công trình.

8. Khi lắp đặt các trạm BTS loại 2 thuộc diện miễn giấy phép xây dựng quy định tại Khoản 10, Điều 6 của Quy định này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có hợp đồng thuê đặt trạm với chủ công trình;

b) Có văn bản chấp thuận của Bộ Quốc phòng về quản lý độ cao tĩnh không và văn bản chấp thuận vị trí lắp đặt trạm của Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định;

c) Tuân thủ yêu cầu về tiếp đất, chống sét, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành;

d) Phải thông báo cho UBND cấp xã nơi lắp đặt trạm 7 ngày trước khi khởi công lắp đặt. Nội dung thông báo theo Mẫu 2 Phụ lục IX của Quy định này.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Mục 1. GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Điều 5. Giấy phép xây dựng

1. Trước khi khởi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp xây dựng các công trình quy định tại Điều 6 của Quy định này.

2. Đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt, nếu chủ đầu tư có yêu cầu do chưa đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng cho cả công trình hoặc tất cả các công trình của dự án thì được xem xét cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn, giấy phép cho giai đoạn tiếp theo chỉ được cấp khi chủ đầu tư thực hiện đúng nội dung giấy phép đã được cấp cho giai đoạn trước. Đối với công trình không theo tuyến, chỉ được cấp giấy phép xây dựng tối đa 02 giai đoạn, bao gồm giai đoạn xây dựng phần móng và tầng hầm (nếu có) và giai đoạn xây dựng phần thân của công trình.

3. Đối với dự án gồm nhiều công trình, chủ đầu tư có thể đề nghị để được xem xét cấp giấy phép xây dựng cho một, nhiều hoặc tất cả các công trình thuộc dự án.

4. Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi và hủy giấy phép xây dựng do mình cấp.

5. Giấy phép xây dựng được cấp theo các hình thức sau:

a) Giấy phép xây dựng cấp cho công trình không theo tuyến theo Mẫu 1 Phụ lục II kèm theo Quy định này;

b) Giấy phép xây dựng cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến theo Mẫu 2 Phụ lục II kèm theo Quy định này;

c) Giấy phép xây dựng công trình theo tuyến, công trình ngầm theo tuyến, theo Mẫu 3 Phụ lục II kèm theo Quy định này;

d) Giấy phép xây dựng cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến, công trình ngầm theo tuyến, theo Mẫu 4 Phụ lục II kèm theo Quy định này;

đ) Giấy phép xây dựng công trình ngầm không theo tuyến theo Mẫu 5 Phụ lục II kèm theo Quy định này;

e) Giấy phép xây dựng cấp cho các công trình thuộc dự án theo Mẫu 6 Phụ lục II kèm theo Quy định này;

g) Giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình trạm BTS loại 1, loại 2 theo Mẫu 7, 8 Phụ lục II kèm theo Quy định này;

h) Giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình quảng cáo theo Mẫu 9 Phụ lục II kèm theo Quy định này;

i) Giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình tượng đài, tranh hoành tráng theo Mẫu 10 Phụ lục II kèm theo Quy định này;

k) Giấy phép xây dựng cấp cho nhà ở riêng lẻ tại nông thôn theo Mẫu 11 Phụ lục II kèm theo Quy định này;

l) Giấy phép xây dựng cấp cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị theo Mẫu 12 Phụ lục II kèm theo Quy định này;

m) Giấy phép sửa chữa, cải tạo cho công trình, nhà ở riêng lẻ theo Mẫu 13 Phụ lục II kèm theo Quy định này;

n) Giấy phép xây dựng tạm theo Mẫu 14 Phụ lục II kèm theo Quy định này.

6. Mẫu giấy phép xây dựng tại các phụ lục kèm theo là mẫu điển hình chung, tùy theo tính chất, loại công trình, yêu cầu cần quản lý mà cơ quan cấp phép đưa các nội dung liên quan tại Điều 7 của Quy định này vào giấy phép xây dựng.

7. Các bản vẽ thiết kế được cơ quan cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng đóng dấu theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Quy định này là bộ phận không tách rời giấy phép xây dựng được cấp.

Điều 6. Các công trình được miễn giấy phép xây dựng

1. Công trình bí mật Nhà nước.

2. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp.

3. Công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính.

4. Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5. Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các cấp (hoặc cơ quan được ủy quyền) quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

6. Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc các mặt ngoài, kết cấu chịu lực, công năng sử dụng và an toàn của công trình (như: nâng nền, nâng gác, nâng mái phù hợp tiêu chuẩn xây dựng; xây dựng lại tường bao che bị hư hỏng theo nguyên trạng; công trình gia cố, cải tạo chống nghiêng, lún, nứt không làm thay đổi quy mô diện tích, không ảnh hưởng đến kết cấu); Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, công năng sử dụng, an toàn của công trình và khu vực xung quanh.

7. Công trình hạ tầng kỹ thuật chỉ yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng không bao gồm tiền sử dụng đất) tại vùng sâu, vùng xa.

8. Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa thuộc khu vực chưa có quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được phê duyệt; Nhà ở riêng lẻ tại nông thôn nằm ngoài khu vực xây dựng phải có giấy phép xây dựng do UBND cấp huyện quy định.

9. Công trình quảng cáo gồm: Màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt dưới 20 m2; Biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt dưới 20 m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt dưới 40 m­2; Bảng thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị, tin thời sự, chính sách xã hội, thông tin cá nhân.

10. Trạm thu phát sóng thông tin di động BTS loại 2 vị trí lắp đặt ngoài điểm dân cư tập trung và không thuộc các khu vực quy định tại Điều 5 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đồng thời đáp ứng các quy định tại Khoản 8, Điều 4 của Quy định này.

11. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp phép đã giải thích, thông báo với chủ đầu tư về các công trình thuộc diện miễn giấy phép xây dựng nêu trên, nhưng chủ đầu tư có yêu cầu bằng văn bản đề nghị được cấp phép xây dựng có lý do, thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép xem xét cấp giấy phép xây dựng, trình tự thủ tục thực hiện theo đúng Quy định này.

Điều 7. Nội dung giấy phép xây dựng

Nội dung chủ yếu của giấy phép xây dựng gồm:

1. Tên công trình (thuộc dự án).

2. Chủ đầu tư (tên chủ đầu tư, địa chỉ liên hệ).

3. Địa điểm, vị trí xây dựng công trình; tuyến xây dựng công trình (đối với công trình theo tuyến).

4. Loại, cấp công trình.

5. Cốt xây dựng công trình.

6. Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

7. Mật độ xây dựng.

8. Hệ số sử dụng đất.

9. Các yêu cầu về an toàn đối với công trình và công trình lân cận.

10. Các yêu cầu về môi trường, phòng cháy chữa cháy, hành lang an toàn.

11. Đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nhà ở riêng lẻ, ngoài nội dung quy định tại các điểm nêu trên còn phải có nội dung về diện tích xây dựng tầng 1; tổng diện tích sàn xây dựng; số tầng bao gồm tầng hầm, tầng áp mái, tầng kỹ thuật, gác xép, tum (nếu có); chiều cao tối đa toàn công trình; màu sắc, chất liệu xây dựng công trình.

12. Thời hạn khởi công xây dựng công trình: Chậm nhất 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng.

13. Đối với công trình quảng cáo ngoài nội dung quy định tại các điểm nêu trên còn phải có nội dung: Loại hình quảng cáo (độc lập hay gắn vào công trình, màn hình điện tử, bảng hiệu, pano 1 mặt, 2 mặt, xoay, lật ...), lĩnh vực quảng cáo, kết cấu, vật liệu, diện tích bảng quảng cáo, chiều cao công trình và nội dung sau “Đề nghị tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xem xét chấp thuận trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định”.

14. Các yêu cầu đối với chủ đầu tư phải thực hiện trong quá trình xây dựng.

Điều 8. Căn cứ xét cấp giấy phép xây dựng

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định do chủ đầu tư lập.

2. Quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc Thiết kế đô thị, Quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; các văn bản thoả thuận chuyên ngành của các cơ quan có liên quan.

3. Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm về quy hoạch, xây dựng, vệ sinh môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan.

4. Hiện trạng công trình, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và quan hệ với các công trình lân cận tại địa điểm dự kiến xây dựng công trình.

Điều 9. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng

1. Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

2. Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Phù hợp với quy hoạch chuyên ngành, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thuỷ, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, nội dung quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét nếu công trình liên quan đến các điều kiện nào thì gửi hồ sơ để lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về các lĩnh vực đó, ngược lại thì không phải lấy ý kiến.

3. Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m2, dưới 03 tầng và không nằm trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.

Điều 10. Điều kiện riêng để cấp giấy phép xây dựng

Trừ các trạm thu, phát sóng thông tin di động - BTS có quy định riêng, ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung quy định tại Điều 9 của Quy định này, công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ để được cấp giấy phép xây dựng còn phải đáp ứng các điều kiện riêng sau đây:

1. Đối với công trình và nhà ở riêng lẻ trong đô thị

a) Phù hợp với: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch chuyên ngành hoặc quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị. Trường hợp khu vực chưa có Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch chuyên ngành hoặc quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị thì phải phù hợp Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch phân khu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Công trình xây dựng dân dụng cấp đặc biệt, cấp I trong đô thị phải có thiết kế tầng hầm theo yêu cầu của đồ án quy hoạch đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị

a) Đối với công trình xây dựng không theo tuyến: Phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng (đối với dự án yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng), quy hoạch chuyên ngành được duyệt (nếu có), phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản (đối với dự án không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng);

b) Đối với công trình xây dựng theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí và phương án tuyến đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

a) Phù hợp với quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được UBND cấp huyện phê duyệt;

b) Trường hợp khu vực xây dựng chưa có quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được duyệt thì UBND cấp huyện có trách nhiệm quy định các khu vực khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng. Nhà ở riêng lẻ tại nông thôn nằm ngoài các khu vực quy định tại điểm này thì không phải xin cấp giấy phép xây dựng.

4. Đối với công trình quảng cáo: Phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chăng ngang qua đường giao thông và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo ngoài trời và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều 11. Giấy phép xây dựng tạm

1. Công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới); Công trình xây dựng không phù hợp với chức năng quy hoạch theo quy hoạch phân khu được phê duyệt và công bố nhưng chưa có Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Chủ đầu tư phải có cam kết thực hiện tự tháo dỡ, không yêu cầu đền bù đối với phần công trình, nhà ở theo giấy phép xây dựng tạm khi Nhà nước triển khai thực hiện quy hoạch đồng thời không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố. Trường hợp không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.

c) Phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

d) Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về: Môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

2. Nhà ở được cấp Giấy phép xây dựng tạm có số tầng cao tối đa không quá 03 tầng (không kể tầng lửng tại tầng 01 và mái che cầu thang tại sân thượng nếu có) có thể xây dựng tầng hầm, nhưng phải hài hòa với cảnh quan kiến trúc khu vực; thiết kế đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, việc đầu tư xây dựng chủ đầu tư cần cân nhắc, tránh lãng phí.

3. Đối với công trình, nhà ở nằm trong phạm vi quy hoạch lộ giới của các tuyến đường hiện hữu trong đô thị đã được phê duyệt và công bố lộ giới nhưng chưa có kế hoạch thực hiện mở rộng đường: được phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở nhưng không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu hiện trạng hoặc chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm để xây dựng cải tạo công trình, nhà ở.

4. Giấy phép xây dựng tạm chỉ cấp cho từng công trình, nhà ở riêng lẻ, không cấp theo giai đoạn và cho dự án.

5. Công trình, nhà ở được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời gian tồn tại cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch hoặc đến thời hạn cụ thể do UBND tỉnh cho phép.

6. Trình tự, thủ tục thực hiện như Giấy phép xây dựng chính thức. Riêng các công trình (trừ nhà ở riêng lẻ) việc cấp giấy phép xây dựng tạm được thực hiện sau khi có chủ trương chấp thuận của UBND tỉnh.

7. Khi khu vực công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm đã được cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng và hiện nay công trình đã phù hợp với chức năng quy hoạch mới, chủ đầu tư cần liên hệ cơ quan cấp phép xây dựng đề nghị kiểm tra công trình theo giấy phép xây dựng, đồng thời gửi kèm theo Tờ trình nêu rõ việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng (cơ quan điều chỉnh, số hiệu, ngày tháng của văn bản điều chỉnh, nội dung điều chỉnh, bản vẽ điều chỉnh nếu có). Cơ quan cấp phép có trách nhiệm kiểm tra công trình xây dựng theo giấy phép và kiểm tra nội dung quy hoạch điều chỉnh.

a) Trường hợp công trình xây dựng đúng giấy phép xây dựng thì trong Biên bản kiểm tra công trình theo giấy phép xây dựng, ngoài nội dung xác nhận công trình xây dựng đúng theo giấy phép xây dựng, cơ quan cấp phép ghi thêm nội dung “Căn cứ văn bản (số hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành, nội dung trích yếu) xác nhận công trình hiện nay phù hợp với quy hoạch xây dựng và hủy bỏ nội dung thời hạn tồn tại công trình tại mục số....của Giấy phép xây dựng số....ngày...tháng...năm do....cấp”.

b) Trường hợp công trình xây dựng sai phép, phải thực hiện xử lý vi phạm theo quy định trước, nếu công trình đủ điều kiện tồn tại, cơ quan cấp phép lập Biên bản kiểm tra công trình theo giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm a, Khoản 7 Điều này.

Mục 2. THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Điều 12. Thẩm quyền của Sở Xây dựng

UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình dưới đây:

1. Các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng nhóm A, B; công trình có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; các dự án phát triển nhà ở.

2. Nhà ở riêng lẻ từ 07 tầng kể cả tầng hầm (hoặc từ 1000 m2 sàn) trở lên; Công trình di tích lịch sử - văn hoá đã được xếp hạng; Các công trình thuộc các dự án do UBND tỉnh thoả thuận địa điểm đầu tư.

3. Công trình quảng cáo: Biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt từ 60 m2 trở lên gắn vào công trình xây dựng có sẵn; Bảng quảng cáo đứng độc lập và màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời nằm ngoài khu công nghiệp.

4. Công trình ngầm đô thị ngoài khu công nghiệp (riêng phần ngầm gắn liền với công trình xây dựng thì do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đối với công trình xây dựng đó thực hiện).

5. Các công trình (trừ nhà ở riêng lẻ dưới 07 tầng kể cả tầng hầm hoặc dưới 1.000 m2 sàn) dọc các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và trên các tuyến phố, trục đường phố được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định này.

6. Công trình tôn giáo (trừ các công trình quy định tại Khoản 5, Điều 13 của Quy định này), tượng tôn giáo đơn lẻ và nhóm tượng tại cơ sở tôn giáo.

7. Trạm thu phát sóng thông tin di động BTS loại 1 nằm ngoài khu công nghiệp.

8. Các công trình khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Điều 13. Thẩm quyền của UBND cấp huyện

UBND thành phố Biên Hòa, UBND thị xã Long Khánh và UBND các huyện (gọi chung là UBND cấp huyện) cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc địa giới hành chính do mình quản lý theo quy định dưới đây:

1. Nhà ở riêng lẻ ở đô thị trừ nhà ở quy định tại Khoản 2, Điều 12 và Điều 15 của Quy định này.

2. Các công trình do UBND cấp huyện thoả thuận địa điểm đầu tư trừ các công trình quy định tại Khoản 1, 4 và 5 Điều 12 của Quy định này.

3. Công trình quảng cáo ngoài khu công nghiệp trừ các công trình quy định tại Khoản 3, Điều 12 của Quy định này; tranh hoành tráng, tượng đài; tượng đơn lẻ, nhóm tượng tại cơ sở tín ngưỡng; công trình tín ngưỡng trừ công trình thuộc di tích lịch sử - văn hoá đã được xếp hạng.

4. Trạm thu phát sóng thông tin di động BTS loại 2.

5. Các công trình phụ trợ thuộc khuôn viên đất của các tổ chức tôn giáo có quy mô diện tích sàn sử dụng không quá 250 m2, với kết cấu nhà không quá 02 tầng (gồm 01 tầng trệt và 01 tầng lầu).

Điều 14. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

UBND cấp xã cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và những khu vực theo quy định của UBND cấp huyện khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

Điều 15. Thẩm quyền của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp Giấy phép xây dựng các công trình xây dựng thuộc khu công nghiệp, trừ các công trình quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Quy định này.

Mục 3. HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Điều 16. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tùy theo loại hình công trình theo Mẫu số 1, 2, 5, 7, 10, 16, 17 tại Phụ lục số III kèm theo Quy định này - 01 bản chính.

Trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm thì trong đơn xin cấp giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình, không yêu cầu bồi thường chi phí xây dựng và tháo dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng theo Mẫu 15 tại Phụ lục số III kèm theo Quy định này.

2. Bản sao được chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 của Quy định này; kèm theo bản sao Hồ sơ kỹ thuật thửa đất - 01 bản, trường hợp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể hiện hình thể, kích thước thửa đất thì không cần bổ sung hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

Riêng đối với công trình tượng đài xây dựng tại các quảng trường giao thông công cộng thì không yêu cầu phải có các giấy tờ trên nhưng phải có văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền – 01 bản sao được chứng thực.

Đối với công trình quảng cáo còn phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với công trình quảng cáo đứng độc lập; trường hợp lắp đặt bảng, biển vào công trình đã xây dựng nhưng không thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì phải có bản sao có chứng thực Hợp đồng theo quy định của pháp luật với chủ sở hữu công trình; văn bản thông báo kết quả trúng thầu đối với trường hợp địa điểm quảng cáo trong quy hoạch phải tổ chức đấu thầu.

3. Báo cáo kết quả thẩm định (01 bản chính) và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định (01 bản sao); kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế; văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định (01 bản sao).

4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân chủ nhiệm, chủ trì thiết kế theo Phụ lục số V kèm theo Quy định này, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

5. Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình: 02 bộ đối với trường hợp Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp phép; 03 bộ đối với trường hợp UBND cấp huyện cấp phép. Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Điều 20 của Quy định này.

6. Tuỳ theo tính chất công trình, chủ đầu tư bổ sung thêm thành phần hồ sơ theo Điều 21 của Quy định này.

Điều 17. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo loại hình công trình theo Mẫu số 3, 4, 10 Phụ lục số III kèm theo Quy định này – 01 bản chính.

Trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm thì trong đơn xin cấp giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình, không yêu cầu bồi thường chi phí xây dựng và tháo dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng theo Mẫu 15 tại Phụ lục số III kèm theo Quy định này.

2. Bản sao được chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 của Quy định này hoặc quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cấp có thẩm quyền kèm theo văn bản thỏa thuận về hướng tuyến của các cơ quan quản lý quy hoạch, địa phương và cơ quan chuyên ngành có liên quan nếu công trình đó chưa được xác định trong quy hoạch đô thị được phê duyệt và hồ sơ kỹ thuật thửa đất – số lượng mỗi loại 01 bản sao được chứng thực.

3. Giấy phép thi công công trình đối với công trình xây dựng trong phạm vi hoặc đi qua phạm vi đất dành cho đường bộ (01 bản sao).

4. Báo cáo kết quả thẩm định (01 bản chính) và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định (01 bản sao); kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế; văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định (01 bản sao).

5. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân chủ nhiệm, chủ trì thiết kế theo Phụ lục số V kèm theo Quy định này, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

6. Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình: 02 bộ đối với trường hợp Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp phép; 03 bộ đối với trường hợp UBND cấp huyện cấp phép. Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Điều 20 của Quy định này.

7. Tuỳ theo tính chất công trình, chủ đầu tư bổ sung thêm thành phần hồ sơ theo Điều 21 của Quy định này.

Điều 18. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng theo Mẫu 8, 10 tại Phụ lục số III kèm theo Quy định này - 01 bản chính.

Trong trường hợp đề nghị cấp Giấy phép xây dựng tạm thì trong đơn xin cấp Giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình, không yêu cầu bồi thường chi phí xây dựng và phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng theo Mẫu 15 tại Phụ lục số III kèm theo Quy định này.

2. Bản sao được chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 của Quy định này kèm theo bản sao Hồ sơ kỹ thuật thửa đất - 01 bản, trường hợp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể hiện hình thể, kích thước thửa đất thì không cần bổ sung Hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

3. Đối với nhà ở có quy mô từ 03 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn xây dựng từ 250 m2 trở lên bổ sung: Các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo Phụ lục số V kèm theo Quy định này. Tổ chức, cá nhân thiết kế phải chịu trách nhiệm về kết quả thiết kế do mình thực hiện.

4. Đối với nhà ở có quy mô từ 07 tầng trở lên: Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 3 Điều này, bổ sung Báo cáo thẩm tra thiết kế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (01 bản chính).

5. Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình: 02 bộ đối với trường hợp Sở Xây dựng cấp phép; 03 bộ đối với trường hợp UBND cấp huyện cấp phép. Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Điều 20 của Quy định này.

6. Tuỳ theo tính chất công trình, chủ đầu tư bổ sung thêm thành phần hồ sơ theo Điều 21 của Quy định này.

Điều 19. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng theo Mẫu 9, 10 tại Phụ lục số III kèm theo Quy định này - 01 bản chính.

Trong trường hợp đề nghị cấp Giấy phép xây dựng tạm thì trong đơn xin cấp Giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình, không yêu cầu bồi thường chi phí xây dựng và phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng theo Mẫu 15 tại Phụ lục số III kèm theo Quy định này.

2. Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 của Quy định này kèm theo bản sao Hồ sơ kỹ thuật thửa đất - 01 bản, trường hợp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể hiện hình thể, kích thước thửa đất thì không cần bổ sung Hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

3. Đối với nhà ở có quy mô từ 03 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn xây dựng từ 250 m2 trở lên bổ sung: các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo Phụ lục số V kèm theo Quy định này. Tổ chức, cá nhân thiết kế phải chịu trách nhiệm về kết quả thiết kế do mình thực hiện.

4. Hai (02) bộ bản vẽ thiết kế theo quy định tại Điều 20 của Quy định này.

5. Tùy theo tính chất công trình, chủ đầu tư bổ sung thêm thành phần hồ sơ theo Điều 21 của Quy định này.

Điều 20. Yêu cầu về Hồ sơ thiết kế để xét cấp giấy phép xây dựng

1. Bản vẽ thiết kế để xét cấp giấy phép xây dựng phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 9, 10 của Quy định này, trong đó xác định rõ: Vị trí xây dựng công trình, lộ giới, chỉ giới xây dựng, ranh giới thửa đất, cấp công trình, kích thước công trình, chiều cao từng tầng, chiều cao toàn công trình, thể hiện đầy đủ chức năng các phòng, tầng công trình, tên công trình tại khung tên bản vẽ phù hợp tên công trình tại Đơn xin phép xây dựng; phù hợp Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng, quy định về kiến trúc, các quy định pháp luật khác có liên quan và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2. Các bản vẽ thiết kế theo yêu cầu đối với từng hình thức Giấy phép.

3. Đối với công trình không theo tuyến:

a) Trường hợp cấp mới:

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

b) Trường hợp cấp theo giai đoạn: Yêu cầu các bản vẽ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này tương ứng cho 02 giai đoạn, riêng bản vẽ tổng mặt bằng của dự án thể hiện rõ từng giai đoạn, tỷ lệ 1/100 - 1/500;

c) Trường hợp cấp phép xây dựng cho dự án gồm nhiều công trình:

- Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100 - 1/500;

- Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.

4. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị

a) Trường hợp cấp mới:

- Sơ đồ vị trí, hướng tuyến công trình;

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000;

- Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm: Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình.

b) Đối với trường hợp cấp phép theo giai đoạn:

Ngoài các bản vẽ tương ứng theo từng giai đoạn nêu trên cần có thêm:

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ từng giai đoạn công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000;

- Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/100 - 1/500.

5. Hồ sơ thiết kế cấp giấy phép xây dựng công trình trạm BTS gồm các bản vẽ

a) Đối với Trạm BTS loại 1:

- Bản vẽ tổng mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500;

- Bản vẽ mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.

- Sơ đồ kỹ thuật tiếp đất, chống sét, phòng cháy chữa cháy tỷ lệ 1/100 - 1/200;

b) Đối với Trạm BTS loại 2 hồ sơ thiết kế bao gồm: Bản vẽ sơ đồ vị trí công trình, bản vẽ các mặt đứng điển hình của trạm và cột ăng ten lắp đặt vào công trình kèm bản vẽ hiện trạng công trình hiện hữu lắp đặt Trạm theo tỷ lệ quy định tại Khoản này.

6. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng, bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng bao gồm các thành phần sau:

- Sơ đồ vị trí, tổng mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;

- Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;

- Bản vẽ mặt đứng, mặt cắt chủ yếu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Mặt bằng móng, tỷ lệ 1/100 hoặc tỷ lệ 1/200;

7. Đối với công trình quảng cáo:

a) Đối với trường hợp công trình xây dựng độc lập:

- Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500;

- Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500;

- Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50;

- Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

b) Đối với trường hợp màn hình, biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp:

- Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50;

- Bản vẽ mặt cắt tại các vị trí liên kết giữa biển quảng cáo với công trình, tỷ lệ 1/50;

- Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50 - 1/100.

8. Đối với việc thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị:

- Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.

9. Hồ sơ thiết kế xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn gồm các bản vẽ:

- Sơ đồ mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/50 - 1/500, theo mẫu tại Phụ lục số VI của Quy định này;

- Bản vẽ các mặt đứng chính của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Bản vẽ sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

- Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250 m2, hoặc từ 03 tầng trở lên kể cả tầng hầm thì Hồ sơ thiết kế được lập theo quy định tại Khoản 8 Điều này.

10. Đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng: Ngoài các bản vẽ cơ bản như hồ sơ cấp mới cần có các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có tỷ lệ tư­ơng ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo.

11. Đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài khác đầu tư tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều này và các điều khoản quy định của Hiệp định hoặc thoả thuận đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam.

Điều 21. Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại Điều 16, 17, 18 và 19 của Quy định này, tuỳ theo tính chất công trình hồ sơ cần có thêm các loại văn bản, hồ sơ, tài liệu sau

1. Đối với công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế: Bổ sung giấy tờ liên quan theo các điều khoản quy định của Hiệp định hoặc thoả thuận đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam.

2. Công trình quảng cáo: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (bản sao);

3. Trạm xăng dầu: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu còn hiệu lực. Trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu thì phải có văn bản của cơ quan quản lý ngành xác nhận địa điểm xây dựng trạm xăng dầu phù hợp với quy hoạch ngành đã được phê duyệt; Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy - (01 bản sao) và Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt; Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật (01 bản sao).

4. Trạm BTS: Văn bản chấp thuận của Bộ Quốc phòng về quản lý độ cao tĩnh không, văn bản chấp thuận vị trí lắp đặt trạm của Sở Thông tin và Truyền thông (bản sao).

5. Đối với công trình ngầm, công trình có tầng hầm, móng sâu, xây chen : Văn bản phê duyệt biện pháp thi công móng và tầng hầm của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận (01 bản chính);

6. Công trình tôn giáo: Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tôn giáo (bản sao).

7. Trang trại chăn nuôi: Giấy phép chăn nuôi; Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (bản sao).

8. Công trình tượng danh nhân tại các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh xếp hạng cấp Quốc gia và cấp tỉnh: Văn bản của Hội đồng Nghệ thuật cấp tỉnh hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt về mặt mỹ thuật (bản sao).

9. Đối với các nhóm tượng tôn giáo có quy mô lớn từ 03 tượng trở lên: Phải có văn bản của Hội đồng Nghệ thuật cấp tỉnh, hoặc Hội đồng Nghệ thuật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt về mặt mỹ thuật và văn bản thống nhất của Sở Nội vụ (bản sao).

10. Công trình tượng đài, tranh hoành tráng: Giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về nội dung của cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, di tích lịch sử theo phân cấp (bản sao).

11. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, văn bản chấp thuận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư (trừ các công trình: Trạm BTS, tín ngưỡng, tôn giáo, tượng đài, tranh hoành tráng) - (bản sao).

12. Đối với các công trình quy định tại Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình: Báo cáo thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thuê, chỉ định thực hiện – bản chính.

13. Đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng: Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có tỷ lệ tư­ơng ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo; ảnh chụp (10x15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

14. Đối với sửa chữa, cải tạo các công trình di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ của di tích mà có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích: Ngoài yêu cầu tại Khoản 11 Điều này còn phải có văn bản thẩm định chấp thuận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích cấp tỉnh, của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt (bản sao).

15. Những công trình thuộc quy định tại Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam: Phải có văn bản chấp thuận của Bộ Quốc phòng về quản lý độ cao tĩnh không (01 bản sao).

16. Đối với trường hợp công trình xây dựng theo từng giai đoạn: Khi xây dựng các công trình cho giai đoạn tiếp theo yêu cầu phải bổ sung giấy phép xây dựng và bản vẽ được duyệt đã cấp cho giai đoạn trước (01 bản sao).

17. Đối với các dự án, công trình quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ thuộc mọi nguồn vốn đầu tư khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy - (01 bản sao) và Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt.

18. Đối với các dự án, công trình quy định tại tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 phải có văn bản thẩm định các nội dung thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư – bản chính.

19. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường – 01 bản sao.

20. Đối với dự án sửa chữa cải tạo, nâng cấp, di dời chợ: Yêu cầu phải văn bản đồng thuận của các tiểu thương – 01 bản sao được chứng thực.

21. Đối với trường hợp xây dựng, sửa chữa nhà là tài sản thế chấp: Phải có hợp đồng thế chấp và văn bản chấp thuận của tổ chức, cá nhân nhận thế chấp theo quy định của pháp luật - 01 bản sao được chứng thực.

22. Trường hợp xây dựng công trình gồm hai cá nhân trở lên góp vốn đầu tư xây dựng bằng nhiều hình thức (góp quyền sử dụng đất..) và đại diện 01 cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng thì phải có văn bản thỏa thuận góp vốn đầu tư và đại diện đứng tên trong giấy phép xây dựng được cơ quan công chứng chứng thực (01 bản sao).

23. Bản sao Giấy phép quy hoạch đối với công trình theo quy định yêu cầu phải có Giấy phép quy hoạch – bản sao.

24. Đối với các dự án yêu cầu phải lập hồ sơ trình Sở Xây dựng thỏa thuận tổng mặt bằng (chấp thuận kiến trúc quy hoạch) trước khi lập dự án đầu tư: Văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng và bản vẽ duyệt kèm theo (bản sao).

Điều 22. Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kể cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình mà trong đó có ghi diện tích đo đạc tạm thời hoặc ghi nợ tiền sử dụng đất.

2. Giấy tờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, trừ trường hợp thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

3. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 (ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành) mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994; Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994, Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.

5. Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

6. Giấy tờ trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

7. Giấy tờ mua nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật.

8. Giấy tờ được Nhà nước thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở.

9. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ lâm thời và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính.

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất.

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993, nay được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993.

đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật.

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

10. Người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày 01/7/2004 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư phải có giấy cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về ranh giới thửa đất đang sử dụng (kể cả phần tường chung với các nhà liền kề nếu có) không có tranh chấp, khiếu nại và phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi công trình xây dựng xác nhận đất không có tranh chấp, sử dụng ổn định, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất.

11. Trường hợp thuê lại nhà, đất phải có Hợp đồng thuê nhà, đất theo đúng quy định của pháp luật kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của bên cho thuê và Hợp đồng thuê nhà, đất có nội dung cho phép bên thuê được đứng tên trong giấy phép xây dựng nhà ở hoặc công trình xây dựng trên đất thuê.

12. Trường hợp góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sử dụng đất, nếu doanh nghiệp xây dựng công trình trên đất có giấy tờ hợp lệ đứng tên cá nhân góp vốn thì phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định.

Điều 23. Thời gian cấp giấy phép xây dựng

1. Cấp mới, điều chỉnh Giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng tạm, giấy phép xây dựng sửa chữa cải tạo

a) Thời gian không quá 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị, trạm thu phát sóng viễn thông BTS kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Thời gian không quá 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Thời gian không quá 20 ngày làm việc đối với công trình còn lại, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Đối với trường hợp cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xây dựng: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Trường hợp đến hạn theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều này, nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản (theo mẫu Phục lục XIII kèm theo) cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo UBND tỉnh (đối với Sở Xây dựng, Ban Quản lý các KCN), Sở Xây dựng (đối với UBND cấp huyện) và UBND cấp huyện (đối với UBND cấp xã), nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều này.

Điều 24. Tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng

1. Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng, Ban Quản lý các KCN hoặc UBND cấp huyện, xã để nộp hoặc được hướng dẫn lập hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.

2. Bộ phận tiếp nhận có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng, căn cứ vào loại hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ theo quy định của Quy định này.

Đối với các loại giấy tờ theo quy định yêu cầu nộp bản sao được chứng thực, trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định nhưng chủ đầu tư chỉ có bản sao chụp (chưa được chứng thực) và bản chính, trường hợp này người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu giữa bản chính phù hợp bản sao chụp, ký xác nhận “Đã đối chiếu đúng với bản chính” vào bản sao chụp và thực hiện tiếp nhận hồ sơ.

3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, người tiếp nhận ghi giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả và vào sổ theo dõi. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người nộp hồ sơ và 01 bản lưu theo hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng.

4. Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, thì người tiếp nhận hồ sơ phải trả lời rõ lý do từ chối cho người nộp hồ sơ biết hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

5. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có trách nhiệm theo dõi, trả kết quả hoặc thông báo ý kiến cho chủ đầu tư về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo đúng thời gian quy định.

Điều 25. Thẩm tra hồ sơ cấp giấy phép xây dựng

1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng, bộ phận thụ lý hồ sơ cấp phép tiến hành thẩm tra hồ sơ. Việc thẩm tra hồ sơ căn cứ vào thành phần hồ sơ; các văn bản thỏa thuận của các cơ quan quản lý nhà nước, văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch (nếu có); quy hoạch xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng; các văn bản pháp luật khác có liên quan và kiểm tra thực địa nếu thấy cần thiết. Kết quả thẩm tra hồ sơ là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng giải quyết cấp hoặc từ chối cấp giấy phép xây dựng. Khi xem xét hồ sơ, bộ phận thụ lý hồ sơ cấp phép phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

2. Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện để xem xét cấp phép, trong thời gian tối đa là 10 ngày làm việc (đối với công trình và Trạm BTS) và 07 ngày làm việc (đối với nhà ở riêng lẻ) kể từ ngày nhận được hồ sơ, bộ phận thụ lý lập văn bản theo mẫu Phụ lục VII kèm theo Quy định này chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ đầu tư biết nội dung yêu cầu bổ sung chỉnh sửa hồ sơ. Chủ đầu tư có quyền đề nghị bộ phận thụ lý hồ sơ giải thích rõ những yêu cầu bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ, thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian cấp giấy phép xây dựng. Sau khi chủ đầu tư bổ túc hồ sơ theo đúng yêu cầu, bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển cho bộ phận thụ lý hồ sơ giải quyết cấp phép theo đúng thời hạn quy định.

3. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp phép có quyền không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết.

4. Khi cần làm rõ thông tin liên quan đến điều kiện cấp phép xây dựng (không thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư) để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng (hoặc bộ phận thụ lý hồ sơ cấp phép cấp huyện) có trách nhiệm gửi công văn và hồ sơ đính kèm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để lấy ý kiến.

Đối với công trình quảng cáo trong trường hợp địa phương chưa phê duyệt quy hoạch quảng cáo, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép (hoặc bộ phận thụ lý hồ sơ cấp phép cấp huyện) gửi văn bản xin ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực quảng cáo.

5. Trong thời gian 10 ngày làm việc đối với công trình và nhà ở riêng lẻ tại đô thị, 07 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, 05 ngày làm việc đối với công trình quảng cáo, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu không có ý kiến coi như các cơ quan này đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện quy định tại Quy định này để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 26. Cấp giấy phép xây dựng

1. Giấy phép xây dựng được lập thành 02 bộ chính đối với trường hợp Sở Xây dựng, Ban Quản lý các KCN và UBND cấp xã cấp Giấy phép xây dựng; và lập thành 03 bộ chính đối với trường hợp UBND cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng. Mỗi bộ bao gồm Giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế được cơ quan cấp giấy phép đóng dấu duyệt kèm theo, một bộ giao cho chủ đầu tư và một bộ lưu tại cơ quan cấp giấy phép xây dựng và một bộ lưu tại phòng chuyên môn quản lý về xây dựng cấp huyện (trường hợp UBND cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng).

2. Bản vẽ thiết kế cấp phép được duyệt là bộ phận không tách rời của giấy phép xây dựng được cấp

a) Bản vẽ tổng mặt bằng hoặc bản vẽ sơ đồ vị trí xây dựng công trình (nhà ở nông thôn) hoặc bản vẽ thiết kế chính (công trình quảng cáo): Đóng dấu duyệt theo mẫu Phụ lục IV kèm theo Quy định này.

b) Các bản vẽ kiến trúc, kết cấu chính, sơ đồ đấu nối kỹ thuật còn lại: Cơ quan cấp giấy phép xây dựng đóng dấu theo mẫu Phụ lục IV kèm theo Quy định này.

3. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải gửi bản sao Giấy phép xây dựng cho các cơ quan được quy định tại Khoản 2, Điều 32 của Quy định này.

Điều 27. Gia hạn giấy phép xây dựng

1. Trong thời hạn trước 30 ngày và tối đa là sau 06 tháng kể từ thời điểm giấy phép xây dựng hết hạn, nếu công trình chưa được khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn một lần. Thời gian gia hạn tối đa không quá 06 tháng. Nếu hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

2. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, trong đó nêu rõ lý do chưa khởi công xây dựng (theo Mẫu số 14 của Phụ lục III ban hành kèm theo Quy định này) – 01 bản chính.

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

3. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng gia hạn trên bản chính giấy phép xây dựng và thu lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định.

Điều 28. Điều chỉnh giấy phép xây dựng

1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung dưới đây so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi xây dựng theo nội dung điều chỉnh:

a) Thay đổi hình thức kiến trúc các mặt ngoài của công trình.

b) Thay đổi một trong các yếu tố: Vị trí xây dựng, cốt nền, diện tích xây dựng, quy mô, chiều cao công trình, số tầng, tổng diện tích sàn, những nội dung khác được ghi trong giấy phép xây dựng và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính.

c) Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng công trình và ảnh hưởng đến phòng cháy chữa cháy, môi trường.

2. Mỗi công trình chỉ được đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng đã được cấp 01 lần, việc điều chỉnh lần thứ 2 phải lập hồ sơ cấp giấy phép xây dựng mới theo quy định.

3. Đối với công trình đã khởi công xây dựng, cơ quan cấp phép phải có trách nhiệm kiểm tra việc chủ đầu tư xây dựng đúng theo giấy phép xây dựng tại thời điểm xin điều chỉnh giấy phép xây dựng. Trường hợp xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp thì phải bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành, trước khi đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng.

4. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo Mẫu số 11, 12, 13 của Phụ lục III kèm theo Quy định này) trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh – 01 bản chính.

b) Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp kèm 01 bản sao bản vẽ thiết kế được duyệt.

c) Các bản vẽ thiết kế công trình, nhà ở riêng lẻ liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp phép xây dựng ở tỷ lệ 1/50 -1/200 (02 bộ bản chính).

d) Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thuê, chỉ định thực hiện đối với các công trình quy định tại Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình (bản chính).

đ) Đối với công trình còn lại không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ thì bổ sung giấy tờ sau: Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh của chủ đầu tư, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn chịu lực, an toàn phòng chống cháy, bảo đảm môi trường; Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (nếu có) do tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

e) Đối với nhà ở có quy mô từ 03 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn xây dựng từ 250 m2 trở lên bổ sung: Các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo Phụ lục số V kèm theo Quy định này. Tổ chức, cá nhân thiết kế phải chịu trách nhiệm về kết quả thiết kế do mình thực hiện.

g) Đối với các dự án, công trình quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ thuộc mọi nguồn vốn đầu tư khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng phải có Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy - (01 bản sao) và Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt. Đối với các dự án, công trình quy định tại Khoản 10, Điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ phải có văn bản thẩm định, phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư.

h) Công trình tôn giáo trong trường hợp điều chỉnh tăng diện tích xây dựng, tổng diện tích sàn, chiều cao công trình, số tầng phải có văn bản chấp thuận quy mô công trình đề nghị điều chỉnh của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tôn giáo (01 bản sao).

5. Nội dung điều chỉnh giấy phép xây dựng được ghi trực tiếp vào mục “Điều chỉnh” hoặc ghi thành Phụ lục riêng cùng với các bản vẽ thiết kế điều chỉnh được cơ quan cấp giấy phép xây dựng đóng dấu theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Quy định này là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã được cấp.

6. Đối với nhà ở riêng lẻ các trường hợp sau đây được phép thay đổi thiết kế mà không phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng (chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn thiết kế và nhà thầu xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với công trình xây dựng và các công trình lân cận; đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn và vệ sinh môi trường):

a) Thay đổi bố cục nội thất bên trong căn nhà (phòng, cửa, vị trí cầu thang, khu vệ sinh, tầng lửng, vị trí ô thông tầng, chiều cao từng tầng) nhưng phải đảm bảo các nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp và không làm thay đổi công năng của công trình.

b) Xây dựng giàn hoa trang trí tại mặt bằng sân thượng; thay đổi kiểu dáng kiến trúc của ban công, bồn hoa nhưng không thay đổi hình thức kiến trúc chung các mặt ngoài của công trình và phải phù hợp Quy chuẩn xây dựng, quy định kiến trúc.

7. Khi thay đổi thiết kế có ảnh hưởng đến nhiều nội dung trong giấy phép được cấp hoặc thay đổi hình thức kiến trúc chung của toàn công trình, trường hợp này không thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng mà thực hiện thủ tục cấp mới giấy phép xây dựng, trong giấy phép xây dựng phải thể hiện nội dung “Giấy phép xây dựng này thay thế Giấy phép xây dựng số …. đã cấp ngày/tháng/năm do thay đổi thiết kế”, đồng thời cơ quan cấp phép thực hiện thu hồi giấy phép bị thay thế cùng toàn bộ bản vẽ có đóng dấu kèm theo đã cấp cho chủ đầu tư, lưu vào hồ sơ trước khi phát hành giấy phép xây dựng mới.

Điều 29. Cấp lại giấy phép xây dựng

1. Chủ đầu tư được cấp lại Giấy phép xây dựng trong trường hợp Giấy phép xây dựng bản chính bị thất lạc, bị rách, nát.

2. Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao.

3 . Hồ sơ xin cấp lại Giấy phép xây dựng bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép xây dựng của chủ đầu tư trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại (bản chính).

b) Trường hợp Giấy phép xây dựng bị rách, nát chủ đầu tư phải nộp lại bản chính Giấy phép xây dựng .

4. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng là cơ quan cấp lại Giấy phép xây dựng.

Điều 30. Phát hành và thu lệ phí cấp Giấy phép xây dựng

1. Chủ đầu tư trình biên nhận hồ sơ và nhận Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng) tại nơi tiếp nhận hồ sơ, theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.

2. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thu lại biên nhận hồ sơ, lệ phí cấp Giấy phép xây dựng theo quy định trước khi giao giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư.

3. Hồ sơ phát hành cho chủ đầu tư gồm:

a) Giấy phép xây dựng bản chính.

b) Hồ sơ thiết kế được cơ quan cấp giấy phép đóng dấu duyệt kèm theo.

c) Văn bản thông báo ngày khởi công theo Mẫu số 1 Phụ lục IX kèm theo Quy định này. Trước khi khởi công xây dựng 7 ngày làm việc, chủ đầu tư phải gửi lại cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng văn bản thông báo sau khi đã hoàn tất các thông tin theo mẫu.

Điều 31. Hoàn thành công trình xây dựng

1. Nhà ở riêng lẻ tại đô thị có tổng diện tích sàn xây dựng từ 1.000 m2 trở lên hoặc có chiều cao từ 07 tầng trở lên (tính cả tầng hầm) thì bắt buộc phải được cơ quan quản lý nhà nước kết luận bằng văn bản kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trước khi đưa vào sử dụng.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng, bao gồm: Nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng; nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

3. Riêng các công trình, hạng mục công trình xây dựng quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình còn phải được cơ quan quản lý nhà nước kết luận bằng văn bản kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trước khi đưa vào sử dụng.

4. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng lập Biên bản kiểm tra công trình theo giấy phép xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư và Biên bản thực hiện theo mẫu tại Phụ lục VIII kèm theo Quy định này.

5. Giấy phép xây dựng, văn bản kiểm tra công tác nghiệm thu, biên bản kiểm tra công trình theo giấy phép xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước là cơ sở để chủ đầu tư lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu theo quy định.

Điều 32. Quản lý và lưu trữ hồ sơ cấp phép xây dựng

1. Biên nhận hồ sơ được lưu vào hồ sơ cấp phép, cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép xây dựng, hồ sơ nghiệm thu theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

2. Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ khi chủ đầu tư nhận giấy phép, cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải gửi bản sao Giấy phép xây dựng cho:

a) UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp) và Sở Thông tin và Truyền thông (đối với công trình trạm BTS1) khi cơ quan cấp giấy phép xây dựng là Sở Xây dựng.

b) UBND cấp xã, Sở Thông tin và Truyền thông (đối với công trình trạm BTS2) khi cơ quan cấp giấy phép xây dựng là UBND cấp huyện.

c) Sở Thông tin và Truyền thông (đối với công trình trạm BTS), Sở Xây dựng khi cơ quan cấp giấy phép xây dựng là Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Chương III

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CÁC NHÀ THẦU

Điều 33. Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Chủ đầu tư có quyền:

a) Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định về cấp giấy phép xây dựng.

b) Khiếu nại, tố cáo cơ quan, cá nhân không thực hiện đúng quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong công tác cấp giấy phép xây dựng.

c) Được khởi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nếu quá thời hạn quy định tại Điều 23 của Quy định này mà cơ quan cấp giấy phép xây dựng không cấp giấy phép xây dựng hoặc không có văn bản thông báo cho chủ đầu tư nêu rõ lý do không cấp giấy phép xây dựng khi công trình đã có đủ các điều kiện theo quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 4 của Quy định này và đã có giấy biên nhận hợp lệ.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, cung cấp cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng công trình.

b) Nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

c) Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục về quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng theo các quy định của pháp luật; chỉ được khởi công xây dựng công trình sau khi có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 của Quy định này, trừ trường hợp công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp của người có thẩm quyền và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

d) Trước khi khởi công xây dựng 07 ngày làm việc, chủ đầu tư phải gửi văn bản thông báo ngày khởi công theo mẫu số 1 Phụ lục IX kèm theo Quy định này cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm, đồng thời gửi văn bản thông báo ngày khởi công kèm theo bản sao giấy phép xây dựng cho UBND cấp xã nơi xây dựng công trình biết để theo dõi thực hiện. Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư phải gửi bản sao các bản vẽ thiết kế, gồm: Mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chính công trình; mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ đấu nối đường giao thông, thoát nước với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào công trình.

đ) Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng đã được cấp; khi có sự điều chỉnh thay đổi thiết kế phải được sự chấp thuận của cơ quan cấp giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình.

e) Khi thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý kỹ thuật, chất lượng xây dựng công trình, quản lý trật tự xây dựng theo quy định. Treo biển báo tại công trường thi công. Nội dung biển báo: Số, ngày cấp giấy phép xây dựng, tên chủ đầu tư xây dựng công trình, ngày khởi công, ngày dự kiến hoàn thành, tên đơn vị thi công, tên chỉ huy trưởng công trình; tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế; tên tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình (ngoài việc ghi rõ họ tên, chức danh còn phải ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại).

g) Thực hiện quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng công trình theo các quy định của Nhà nước. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với việc gây hư hỏng các công trình liền kề, các công trình ngầm, trên mặt đất và trên không, cây xanh công cộng có liên quan nếu nguyên nhân được xác định do thi công công trình mới gây ra.

h) Chủ đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung có trách nhiệm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có đường dây, cáp và đường ống bố trí vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã xây dựng theo quy định.

i) Kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công, tổ chức nghiệm thu công trình theo đúng quy định.

Điều 34. Yêu cầu về năng lực hành nghề của cá nhân, tổ chức lập hồ sơ thiết kế

1. Đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 3 tầng và tổng diện tích sàn xây dựng dưới 250 m2 không nằm trong các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và nhà ở nông thôn thì cá nhân, hộ gia đình được tự tổ chức thiết kế nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.

2. Đối với các công trình còn lại hồ sơ thiết kế phải do các tổ chức hoặc cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Đối với tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình:

- Có đăng ký hoạt động thiết kế xây dựng công trình.

- Có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm hoạt động thiết kế xây dựng công trình.

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có năng lực hành nghề thiết kế xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của loại, cấp công trình.

b) Đối với cá nhân hành nghề độc lập thiết kế xây dựng công trình:

- Có năng lực hành nghề, có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng.

- Có đăng ký hành nghề hoạt động thiết kế xây dựng công trình.

Điều 35. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế, thẩm tra, thi công và giám sát thi công xây dựng công trình

1. Các tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn, thiết kế, thẩm tra, thi công và giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về xây dựng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về phần công việc chuyên môn của mình.

2. Các tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn, thiết kế, thẩm tra, thi công và giám sát thi công xây dựng công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về các nội dung đã cam kết trong hợp đồng, bao gồm cả chất lượng và số lượng, thời gian thực hiện, tính chính xác của sản phẩm, chất lượng và độ an toàn sản phẩm tư vấn; phải bồi thường thiệt hại do các sai sót trong việc tư vấn, thiết kế, thẩm tra, giám sát thi công và thi công của mình gây ra.

3. Các tổ chức, cá nhân tại Khoản 1 Điều này nếu không thực hiện đúng các quy định sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

4. Đối với tư vấn thiết kế:

a) Giám sát tác giả thực hiện theo thiết kế đã được cấp phép xây dựng.

b) Chịu sự kiểm tra, bị xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng:

a) Giám sát thực hiện theo đúng thiết kế và nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp theo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng.

b) Giám sát thực hiện theo đúng thiết kế đã được phê duyệt đối với truờng hợp được miễn giấy phép xây dựng.

c) Báo cáo cơ quan có trách nhiệm khi chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng sai với thiết kế và nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

6. Đối với nhà thầu thi công xây dựng:

a) Thi công theo đúng thiết kế và nội dung của giấy phép xây dựng.

b) Từ chối thực hiện khi công trình không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc khi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng sai với thiết kế và nội dung giấy phép được cấp.

c) Thông báo cho cơ quan có trách nhiệm khi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng không đúng với thiết kế, nội dung giấy phép được cấp.

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

đ) Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

Chương IV

QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG THEO GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Điều 36. Quản lý các công trình miễn giấy phép xây dựng

1. Đối với công trình quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Quy định này ngoài việc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù còn phải thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Đối với công trình quy định tại các Khoản 4, 5 và 7, Điều 6 của Quy định này trước khi khởi công xây dựng 7 ngày làm việc, chủ đầu tư có trách nhiệm phải gửi văn bản thông báo ngày khởi công theo mẫu 1 Phụ lục IX kèm theo Quy định này đồng thời gửi kèm theo bản sao các bản vẽ thiết kế, gồm: Mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chính công trình; mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ đấu nối đường giao thông, thoát nước với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào cho Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, xã nơi công trình xây dựng, để theo dõi và quản lý.

3. Đối với công trình quy định tại Khoản 7, Điều 6 của Quy định này mà công trình xây dựng liên quan đến đường dây tải điện trung thế, Trạm biến áp cấp 22kV, trước khi khởi công xây dựng 07 ngày làm việc, chủ đầu tư ngoài các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này, chủ đầu tư còn phải gửi văn bản thống nhất của Sở Công Thương về Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, xã nơi công trình xây dựng, để theo dõi và quản lý.

4. Đối với công trình quy định tại các Khoản 6 và Khoản 8, Điều 6 của Quy định này trước khi khởi công xây dựng 07 ngày làm việc, chủ đầu tư hoặc người đại diện cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo có trách nhiệm phải gửi văn bản thông báo ngày khởi công trong đó nêu rõ lý do, thời gian, các hạng mục công trình, phạm vi và mức độ sửa chữa theo Mẫu 1 Phụ lục IX kèm theo Quy định này UBND cấp xã nơi công trình xây dựng để theo dõi và quản lý.

5. Đối với Trạm BTS loại 2 quy định tại các Khoản 10, Điều 6 của Quy định này trước khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi thông báo cho UBND cấp xã nơi lắp đặt trạm 07 ngày trước khi khởi công lắp đặt để theo dõi và quản lý theo quy định, nội dung thông báo theo Mẫu 2 Phụ lục IX kèm theo Quy định này.

6. Việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định tại các Điều 37, 38, 39 của Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 37. Quản lý trật tự xây dựng

1. Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng:

Việc quản lý trật tự xây dựng được căn cứ vào các nội dung được ghi trong giấy phép xây dựng đã được cấp và các quy định của Quy định này.

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng thường xuyên rà soát, kiểm tra các công trình đã cấp giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư vẫn chưa khởi công xây dựng công trình sau 6 tháng kể từ ngày được gia hạn giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công mà chủ đầu tư không thực hiện thủ tục gia hạn để thực hiện thu hồi hoặc hủy giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 5 và 6 Điều 39 của Quy định này.

Khi nhận được văn bản thông báo ngày khởi công do chủ đầu tư gửi, cơ quan cấp phép phải phối hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra định vị công trình, xây móng và công trình ngầm ghi nhận tại Biên bản theo mẫu Phụ lục XII kèm theo Quy định này (trừ nhà ở nông thôn và sửa chữa cải tạo công trình).

2. Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng:

a) Việc quản lý trật tự xây dựng căn cứ vào quy hoạch xây dựng được duyệt và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Trường hợp xây dựng trong đô thị thì còn phải căn cứ vào thiết kế đô thị được duyệt;

b) Nội dung quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng là xem xét sự tuân thủ quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) được duyệt, đáp ứng các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận; giới hạn tĩnh không; độ thông thủy; các điều kiện an toàn về môi trường, PCCC, hạ tầng kỹ thuật (như giao thông, điện, nước, thông tin), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại.

Điều 38. Thanh tra, kiểm tra xây dựng công trình

1. Các công trình được cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh phải chịu sự thanh tra, kiểm tra xử lý của chính quyền các cấp, các lực lượng thanh tra xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực quản lý chuyên ngành và theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra xây dựng và cơ quan quản lý trật tự xây dựng cấp huyện theo phân cấp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc xây dựng trên cơ sở các căn cứ quy định của Quy định này và các quy định khác có liên quan.

3. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng phối hợp với lực lượng thanh tra xây dựng, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện kiểm tra các chủ đầu tư xây dựng công trình theo Giấy phép xây dựng được cấp. Thường xuyên rà soát, kiểm tra các công trình đã cấp giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư vẫn chưa khởi công xây dựng công trình sau 6 tháng kể từ ngày được gia hạn giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công mà chủ đầu tư không thực hiện thủ tục gia hạn để thực hiện thu hồi hoặc hủy giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 40, 41 Quy định này.

4. UBND cấp xã và UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình, giám sát chủ đầu tư xây dựng công trình theo Giấy phép xây dựng được cấp đối với tất cả các công trình bao gồm cả công trình có giấy phép xây dựng và công trình được miễn Giấy phép xây dựng quy định tại Điều 6 Quy định này, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn mình quản lý.

5. Đối với công trình bí mật nhà nước, công trình theo lệnh khẩn cấp, việc thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

Điều 39. Xử lý vi phạm

1. Công trình xây dựng không phép, sai phép phải bị xử lý kịp thời, triệt để. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng ở công trình xây dựng không phép, sai phép và tổ chức, cá nhân được phân công trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm phải bị xử lý theo Quy định này và những quy định của pháp luật có liên quan.

2. Chủ tịch UBND cấp xã và lực lượng Thanh tra xây dựng có trách nhiệm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng; xử phạt vi phạm hành chính; lập biên bản ngừng thi công xây dựng, quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, lập biên bản buộc chủ đầu tư thực hiện các nội dung trong biên bản ngừng thi công xây dựng; tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu, công nhân vào thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị; yêu cầu ngừng cung cấp các dịch vụ đối với công trình xây dựng vi phạm; quyết định cưỡng chế phá dỡ hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định cưỡng chế phá dỡ; tổ chức phá dỡ công trình vi phạm theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật có liên quan.

3. Thủ trưởng cơ quan Công an cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra xây dựng có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu trong quyết định đình chỉ thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế phá dỡ của cấp có thẩm quyền; trường hợp không thực hiện hoặc dung túng cho hành vi vi phạm để công trình tiếp tục xây dựng thì bị xử lý theo quy định hoặc có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự khi để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

4. Thủ trưởng doanh nghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác liên quan đến công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị phải thực hiện nghiêm chỉnh, đúng thời hạn các yêu cầu trong quyết định đình chỉ thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế phá dỡ của cấp có thẩm quyền; trường hợp không thực hiện, thực hiện không kịp thời hoặc dung túng, tiếp tay cho hành vi vi phạm thì bị xử lý theo quy định hoặc có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự khi để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Điều 40. Thu hồi giấy phép xây dựng

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp:

1. Giấy phép xây dựng được cấp không đúng thẩm quyền, không đúng theo quy định này và các quy định khác có liên quan.

2. Chủ đầu tư vẫn chưa khởi công xây dựng công trình sau 06 tháng kể từ ngày được gia hạn giấy phép xây dựng hoặc sau 06 tháng kể từ ngày giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công mà chủ đầu tư không thực hiện thủ tục gia hạn.

3. Quá thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm, đối với trường hợp xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp mà chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục các vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 41. Hủy giấy phép xây dựng

Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép xây dựng (theo mẫu Phụ lục X kèm theo Quy định này) của cấp có thẩm quyền đối với các trường hợp nêu tại Điều 40 của Quy định này, nếu chủ đầu tư không nộp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan cấp phép thì cơ quan cấp phép hoặc cơ quan có thẩm quyền có quyết định công bố hủy giấy phép xây dựng (theo mẫu Phụ lục XI kèm theo Quy định này), đồng thời thông báo cho UBND cấp huyện, xã và đăng trên mạng thông tin của Sở Xây dựng.

Điều 42. Thẩm quyền thu hồi, hủy giấy phép xây dựng

Ngoài nguyên tắc chung công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó thu hồi, hủy giấy phép xây dựng do mình cấp thì việc thu hồi, hủy giấy phép xây dựng còn thực hiện như sau:

1. UBND tỉnh quyết định thu hồi hoặc hủy giấy phép xây dựng do cơ quan cấp dưới cấp không đúng quy định.

2. UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng thu hồi, hủy giấy phép xây dựng do UBND cấp huyện cấp không đúng quy định.

3. UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện thu hồi, hủy giấy phép xây dựng do UBND cấp xã cấp không đúng quy định.

Chương V

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Điều 43. Đối với cán bộ, công chức giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng

1. Là người có đủ tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và được tuyển dụng theo quy định của pháp luật.

2. Nắm vững pháp luật về xây dựng và quản lý xây dựng đô thị, trình tự, thủ tục hành chính đối với công tác cấp giấy phép xây dựng.

3. Thực hiện thẩm tra hồ sơ, trình người có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

4. Nghiêm cấm việc lợi dụng quyền hạn để gây phiền hà, nhũng nhiễu, gây khó khăn đối với chủ đầu tư; không được đề nghị với chủ đầu tư tổ chức, cá nhân để thực hiện thiết kế.

5. Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng về kết quả, hậu quả phần việc hành chính của mình được giao thực hiện trong việc cấp giấy phép xây dựng.

6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho chủ đầu tư.

Điều 44. Đối với cơ quan cấp giấy phép xây dựng

1. Niêm yết công khai và hướng dẫn các quy định về trình tự và các thủ tục cấp giấy phép xây dựng tại trụ sở cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

2. Cập nhật và phổ biến thường xuyên các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ và nơi tiếp công dân.

3. Cung cấp thông tin liên quan đến cấp giấy phép xây dựng bằng văn bản cho chủ đầu tư khi có yêu cầu.

4. Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng.

5. Tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép theo ủy quyền và phân cấp, thời hạn theo quy định của Quy định này.

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do việc cấp giấy phép xây dựng sai, cấp không đúng thẩm quyền hoặc cấp giấy phép xây dựng chậm so với thời hạn quy định.

7. Tổ chức, phối hợp với chính quyền địa phương và thanh tra xây dựng kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng.

8. Yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng thông báo cho cơ quan có thẩm quyền không cung cấp các dịch vụ cấp điện, cấp nước, đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác đối với công trình xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép hoặc không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

9. Có lịch tiếp dân và giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cấp phép xây dựng.

10. Không được chỉ định tổ chức, cá nhân thiết kế hoặc thành lập các đơn vị thiết kế trực thuộc để thực hiện thiết kế cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

11. Thu và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

12. Cử cán bộ, công chức có năng lực, chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn cho chủ đầu tư lập hồ sơ theo đúng quy định.

13. Thường xuyên rà soát, kiểm tra các công trình đã cấp giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư vẫn chưa khởi công xây dựng công trình sau 6 tháng kể từ ngày được gia hạn giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công mà chủ đầu tư không thực hiện thủ tục gia hạn để thực hiện thu hồi hoặc hủy giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 40, 41 Quy định này.

14. Báo cáo định kỳ theo quy định.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 45. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép theo ủy quyền quy định tại Quy định này.

2. Đẩy nhanh tiến độ lập và trình duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, hướng dẫn UBND cấp huyện đẩy nhanh tiến độ lập các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm điều kiện để cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch nông thôn mới theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trật tự xây dựng.

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép tại các cơ quan cấp giấy phép xây dựng thực hiện đúng Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan, với các nội dung sau:

a) Tổ chức bộ máy và nhân sự hoạt động đảm bảo quy trình thực hiện theo đúng quy định.

b) Trình tự, thủ tục hành chính, thời gian thụ lý hồ sơ và việc áp dụng mẫu biểu theo quy định.

6. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các hoạt động của các tổ chức tư vấn thiết kế và nhà thầu xây dựng.

7. Tổng hợp, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét giải quyết đối với những trường hợp vượt thẩm quyền; hoặc xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc.

8. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền; đình chỉ xây dựng; đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép xây dựng do Ban quản lý các khu công nghiệp cấp không đúng theo quy định, chỉ đạo đình chỉ, xử lý công trình xây dựng vi phạm các quy định của Quy định này và các quy định pháp luật liên quan.

9. Báo cáo định kỳ công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng trên địa bàn về UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

Điều 46. Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp

1. Tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo đúng thẩm quyền được phân cấp quy định tại Quy định này theo sự hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn của Sở Xây dựng.

2. Kiểm tra thường xuyên các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn quản lý, phối hợp với UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành liên quan giám sát tiến độ thực hiện dự án. Khi phát hiện vi phạm xây dựng trên địa bàn phải có văn bản gửi Thanh tra Xây dựng để kịp thời xử lý vi phạm xây dựng theo quy định pháp luật.

3. Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng trên địa bàn về UBND tỉnh và Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng.

Điều 47. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Căn cứ vào các đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu...) và các quy định liên quan, khẩn trương xác định những khu vực, tuyến phố yêu cầu phải có Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị; tiến hành lập các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị trình duyệt làm điều kiện để cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định.

2. Tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo đúng thẩm quyền được phân cấp quy định tại Quy định này theo sự hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn của Sở Xây dựng.

3. Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý và xử lý vi phạm xây dựng theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ.

4. Kiểm tra thường xuyên các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn mình quản lý, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan giám sát tiến độ thực hiện dự án.

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành liên quan quy định cụ thể khu vực được xác định là vùng sâu, vùng xa thuộc địa giới hành chính do huyện quản lý. Trường hợp những khu vực chưa có quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được duyệt thì UBND cấp huyện có trách nhiệm quy định các khu vực khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng, đồng thời công bố cho người dân biết và thực hiện.

6. Trong thời gian tiến hành rà soát và lập đồ án Thiết kế đô thị riêng hoặc Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị các khu vực cần thiết trong đô thị trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đối với các khu vực đã có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, UBND huyện có trách nhiệm khẩn tương hoàn chỉnh nội dung Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, làm cơ sở cấp phép xây dựng.

7. Tổ chức, chỉ đạo các phòng chức năng, UBND cấp xã phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện các quy định của Nhà nước về cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng.

8. Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

Điều 48. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. UBND cấp xã tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền phân cấp quy định tại Quy định này và tiếp nhận văn bản thông báo ngày khởi công xây dựng của chủ đầu tư.

2. Niêm yết công khai quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, điều kiện, trình tự và các thủ tục cấp giấy phép xây dựng tại trụ sở cơ quan, đồng thời thường xuyên phổ biến nội dung Quy định này và các quy định của Pháp luật liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Quản lý, theo dõi, kiểm tra phát hiện kịp thời, lập biên bản đình chỉ xây dựng và ra quyết định thực hiện xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền. Thông báo ngay cho cơ quan cấp phép xây dựng, thanh tra xây dựng các cấp để phối hợp xử lý khi phát hiện xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp. Chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng được cấp.

4. Báo cáo định kỳ công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng trên địa bàn cho UBND cấp huyện.

Điều 49. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và tổ chức liên quan

1. Trả lời bằng văn bản cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn 10 ngày làm việc (07 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ, 05 ngày làm việc đối với công trình quảng cáo) kể từ khi nhận được văn bản lấy ý kiến về thông tin liên quan thuộc phạm vi quản lý của mình phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng; quá thời hạn trên nếu không có văn bản trả lời coi như chấp thuận việc đề nghị cấp phép xây dựng của chủ đầu tư và phải chịu trách nhiệm về nội dung quản lý của mình.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực quản lý chuyên ngành, các sở, ban, ngành và các tổ chức liên quan có trách nhiệm công bố công khai những quy định quản lý chuyên ngành, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; hướng dẫn và cung cấp các thông tin về các lĩnh vực quản lý chuyên ngành để các nhà đầu tư biết và thực hiện đúng theo quy định.

3. Ngừng cung cấp theo thẩm quyền các dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác đối với công trình xây dựng vi phạm, khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm; đình chỉ hoặc không cấp giấy phép, đăng ký hoạt động kinh doanh cho các công trình xây dựng không phép, trái phép, sai phép đã bị đình chỉ thi công theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được văn bản yêu cầu của chính quyền địa phương.

4. Bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả do việc không trả lời, trả lời sai hoặc trả lời chậm gây ra.

5. Kiến nghị với cơ quan cấp phép xây dựng đình chỉ xây dựng, thu hồi giấy phép xây dựng khi phát hiện việc cấp giấy phép không đúng theo quy định hoặc xây dựng vi phạm các quy định thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình.

Điều 50. Xử lý chuyển tiếp

1. Thực hiện theo Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

2. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng tiếp tục thẩm tra, cấp giấy phép xây dựng cho các công trình đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, không phải lập lại hồ sơ theo Quy định này.

3. Việc điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với các công trình đã được cấp giấy phép xây dựng trước ngày Quy định này có hiệu lực do cơ quan đã cấp giấy phép tiếp tục thực hiện, trình tự thủ tục được thực hiện theo Quy định này.

4. Trường hợp điều chỉnh thiết kế nhưng thuộc quy định tại Khoản 7 Điều 28 của Quy định này, thẩm quyền và trình tự thủ tục được thực hiện theo Quy định này.

Điều 51. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Sở Xây dựng để hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét xử lý hoặc sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, TRỤC ĐƯỜNG PHỐ DO SỞ XÂY DỰNG CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số        /2013/QĐ-UBND ngày      tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. KHU VỰC THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

1.     Đường Đồng Khởi;

2.     Đường Hà Huy Giáp;

3.     Đường Phạm Văn Thuận;

4.     Đường Cách Mạng Tháng Tám;

5.     Đường Nguyễn Ái Quốc;

6.     Đường Nguyễn Văn Trị;

7.     Đường Bùi Hữu Nghĩa (Tỉnh lộ 16 cũ);

8.     Đường Võ Thị Sáu;

9.     Xa lộ Hà Nội;

10.  Đường Trần Quốc Toản.

II. KHU VỰC THỊ XÃ LONG KHÁNH

1.     Đường Hùng Vương;

2.     Đường Cách Mạng Tháng Tám;

3.     Đường Nguyễn Thị Minh Khai;

4.     Đường Hồ Thị Hương.

III. KHU VỰC HUYỆN NHƠN TRẠCH

1.     Đường 25A, Đường 25B , Đường 25C;

2.     Đường Hương lộ 19.

IV. KHU VỰC HUYỆN TRẢNG BOM

1.     Đường 3 tháng 2;

2.     Đường 30 tháng 4;

3.     Đường Nguyễn Hữu Cảnh;

4.     Đường 29 tháng 4;

5.     Đường Hùng Vương.

V. KHU VỰC HUYỆN LONG THÀNH

1. Đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A cũ);

2. Đường Trường Chinh (Quốc lộ 51B cũ)./.

 

PHỤ LỤC II

(Kèm theo Quyết định số     /2013/QĐ-UBND ngày     tháng 10  năm 2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai)

Mẫu 1

(Trang 1)

(Màu vàng - khổ A4)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
CƠ QUAN CẤP GPXD
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /GPXD-(CQ CẤP GPXD)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

1. Cấp cho: ........................................................ ...........................

- Địa chỉ:

- Số nhà: .......Đường ....... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: ..........

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)..........................

- Theo thiết kế có ký hiệu: .........................................

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ..................lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ..........................................

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ...................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình: ...............................................................

+ Mật độ xây dựng:.............., hệ số sử dụng đất: ..............................................

+ Chỉ giới đường đỏ: ............,chỉ giới xây dựng: .............................................

+ Màu sắc công trình: ..........................

+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đến đáy tầng hầm đối với công trình có tầng hầm):

Đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp thì bổ sung các nội dung sau:

+ Diện tích xây dựng (tầng một): ....................m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng): ...................m2

+ Chiều cao tầng 1:....................m

+ Chiều cao công trình: ................m;

+ Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng):.........................

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

3. Giấy tờ về đất đai:...................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 2

(Trang 1)

(Màu vàng - khổ A4)

TÊN CQ CHỦ QUẢN
CƠ QUAN CẤP GPXD
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /GPXD-(CQ CẤP GPXD)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến)

1. Cấp cho: ........................................................ ...........................

- Địa chỉ:

- Số nhà: .......Đường ....... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: ..........

2. Được phép xây dựng hạng mục công trình: (tên hạng mục công trình)......

- Theo thiết kế có ký hiệu: .........................................

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ..................lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ..........................................

- Gồm các nội dung sau:

* Giai đoạn 1:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ...................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình: ...............................................................

+ Mật độ xây dựng:.............., hệ số sử dụng đất: ..............................................

+ Chỉ giới đường đỏ: ............,chỉ giới xây dựng: .............................................

+ Diện tích xây dựng:  ..... m2

* Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: .........m2

+ Chiều cao tầng 1: ....m

+ Chiều cao công trình:...........m

+ Số tầng(ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng):....... tầng

+ Màu sắc công trình: ..........................

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

3. Giấy tờ về đất đai:...................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

 

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 3

(Trang 1)

(Màu vàng - khổ A4)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
CƠ QUAN CẤP GPXD
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /GPXD-(CQ CẤP GPXD)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình theo tuyến, công trình ngầm theo tuyến)

1. Cấp cho: ........................................................ ...........................

- Địa chỉ: Số nhà: .......Đường ....... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: .......

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)..........................

- Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ):: ...........................................................

- Theo thiết kế có ký hiệu: .........................................

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ..................lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ..........................................

- Gồm các nội dung sau:

a. (Đối với công trình theo tuyến)

+ Hướng tuyến công trình: ......................................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình: ...............................................................

+ Khoảng cách từ cốt 0,00 và khoảng cách đến các công trình đặc thù:....

+ Điểm đầu công trình: .............................................................................

+ Điểm cuối công trình: ............................................................................

+ Quy mô công trình: ................................................................................

+ Tổng chiều dài công trình: ...................................................................m

+ Chiều rộng công trình:           từ: …......... m, đến: ............................. m.

b. (Đối với công trình ngầm theo tuyến)

+ Điểm đầu công trình: ..............................................................................

+ Điểm cuối công trình: ..............................................................................

+ Quy mô công trình: .................................................................................

+ Tổng chiều dài công trình: .................................................................. m

+ Chiều rộng công trình:           từ: ………............ m, đến: ................... m.

+ Chiều sâu công trình:            từ: …........……..m, đến: ...................... m.

+ Khoảng cách nhỏ nhất đến nhà dân: .....................................................

3. Giấy tờ về đất đai:...................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để mất an toàn, hư hỏng cây xanh, các công trình ngầm, nổi liền kề hoặc xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Sau khi xây dựng xong công trình phải hoàn trả mặt bằng nguyên trạng, bảo đảm chất lượng và cao độ để bảo đảm an toàn giao thông.

4. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng, đơn vị có liên quan đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và xử lý giao cắt với công trình khác.

5. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

6. Khi cần thay đổi thiết kế hoặc vướng các công trình ngầm khác thì phải thông báo cho các bên liên quan, báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

7. Nếu có sử dụng hè, đường hoặc không gian công cộng thì phải thỏa thuận với cơ quan quản lý có liên quan về vị trí, thời gian sử dụng và các phương án bảo đảm về an toàn, vệ sinh môi trường, giao thông thông suốt trong quá trình thi công./.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 4

(Trang 1)

(Màu vàng - khổ A4)

TÊN CQ CHỦ QUẢN
CƠ QUAN CẤP GPXD
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /GPXD-(CQ CẤP GPXD)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến, công trình ngầm theo tuyến)

1. Cấp cho: ........................................................ ...........................

- Địa chỉ: Số nhà: .......Đường ....... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: ..........

2. Được phép xây dựng hạng mục công trình: (tên hạng mục công trình)......

- Theo thiết kế có ký hiệu: .........................................

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ..................lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ..........................................

- Gồm các nội dung sau:

* Giai đoạn 1:

Tùy theo công trình theo tuyến hoặc công trình ngầm theo tuyến sẽ gồm các nội dung như mẫu tại Phụ lục II mẫu 3

* Giai đoạn 2:

Tùy theo công trình theo tuyến hoặc công trình ngầm theo tuyếnsẽ gồm các nội dung như mẫu tại Phụ lục II mẫu 3

3. Giấy tờ về đất đai:...................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để mất an toàn, hư hỏng cây xanh, các công trình ngầm, nổi liền kề hoặc xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Sau khi xây dựng xong công trình phải hoàn trả mặt bằng nguyên trạng, bảo đảm chất lượng và cao độ để bảo đảm an toàn giao thông.

4. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng, đơn vị có liên quan đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và xử lý giao cắt với công trình khác.

5. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

6. Khi cần thay đổi thiết kế hoặc vướng các công trình ngầm khác thì phải thông báo cho các bên liên quan, báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

7. Nếu có sử dụng hè, đường hoặc không gian công cộng thì phải thỏa thuận với cơ quan quản lý có liên quan về vị trí, thời gian sử dụng và các phương án bảo đảm về an toàn, vệ sinh môi trường, giao thông thông suốt trong quá trình thi công./.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 5

(Trang 1)

(Màu vàng - khổ A4)

TÊN CQ CHỦ QUẢN
CƠ QUAN CẤP GPXD
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /GPXD-(CQ CẤP GPXD)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình ngầm không theo tuyến )

1. Cấp cho: ........................................................ ..........................................................

- Địa chỉ: ................................................... ............................................ ......................

2. Được phép xây dựng công trình theo những nội dung sau: .....................................

- Tên công trình: .......................................... ........................................ .......................

- Vị trí xây dựng: ….............................................................................. ........................

- Theo thiết kế có ký hiệu: ................................... ......................................... ..............

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ..................lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): .......................................... ..............................

 + Điểm đầu công trình: ................................................................................................

 + Điểm cuối công trình: ...............................................................................................

- Quy mô công trình:  ......................................................... .........................................

- Tổng chiều dài công trình: ...................................................................m.

- Chiều rộng công trình:         từ: ..................  m, đến: ...........................m.

- Chiều sâu công trình:           từ: ..................  m, đến: ...........................m.

- Khoảng cách nhỏ nhất đến nhà dân: ........................................................

3. Giấy tờ về đất đai:...................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để mất an toàn, hư hỏng cây xanh, các công trình ngầm, nổi liền kề hoặc xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Sau khi xây dựng xong công trình phải hoàn trả mặt bằng nguyên trạng, bảo đảm chất lượng và cao độ để bảo đảm an toàn giao thông.

4. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng, đơn vị có liên quan đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và xử lý giao cắt với công trình khác.

5. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

6. Khi cần thay đổi thiết kế hoặc vướng các công trình ngầm khác thì phải thông báo cho các bên liên quan, báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

7. Nếu có sử dụng hè, đường hoặc không gian công cộng thì phải thỏa thuận với cơ quan quản lý có liên quan về vị trí, thời gian sử dụng và các phương án bảo đảm về an toàn, vệ sinh môi trường, giao thông thông suốt trong quá trình thi công./.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 6

(Trang 1)

(Màu vàng - khổ A4)

TÊN CQ CHỦ QUẢN
CƠ QUAN CẤP GPXD
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /GPXD-(CQ CẤP GPXD)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cấp cho các công trình thuộc dự án)

1. Cấp cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . . .

- Địa chỉ : Số nhà:  . . .  .Đ­ường . . . . . .Phư­ờng (xã): . . . . .  .Tỉnh, thành phố: . . 

2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: . . . . . . . . . . . .  . . .

- Tổng số công trình: (n) công trình

- Công trình số (1-n): .............................

  + Theo thiết kế có ký hiệu: ........................

  + Do: . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lập . . . . . . . . . . . . .

  + Gồm các nội dung sau đây: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

  . Diện tích xây dựng:………..  . . . . . . . . . . . . . . m2.

  . Tổng diện tích sàn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2.

  . Chiều cao tầng 1:..............................................  m

  . Chiều cao công trình: . . . . . . . . . . . m . . . . . . . . .  số tầng . . . . . . . .

  . Trên lô đất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diện tích . . . . . . . . .m2 

  . Cốt nền xây dựng công trình: . . . . . . . . . . . .

  . Chỉ giới xây dựng. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất .......................................

  . Màu sắc công trình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . Các nội dung khác: .....................................

Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đư­ờng  .. .. . . . . . . . . . . . . .

Ph­ường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . .  . . . . . .

Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Ghi nhận các công trình đã khởi công:

- Công trình:  ........................................

- Công trình:  .........................................

5. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ­ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trư­ớc pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu t­ư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (nh­ư hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nư­ớc thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại tr­ớc khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

........., ngày ...... tháng ...... năm ........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu 7

(Trang 1)

(Màu vàng - khổ A4)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
CƠ QUAN CẤP GPXD
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /GPXD-(CQ CẤP GPXD)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 (Sử dụng cho công trình trạm BTS loại 1)

1. Cấp cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . . .

- Địa chỉ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . .

- Số nhà:  . . .  .Đường . . . . . .Phường (xã): . . . . .  .Tỉnh, thành phố: . . 

2. Được phép xây dựng công trình (loại trạm BTS): . . . . . . . . . . . .  . . .

Theo thiết kế có ký hiệu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lập . . . . . . . . . . . . .

Gồm các nội dung sau đây: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

- Diện tích xây dựng:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2.

- Loại cột ăng ten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Chiều cao ăng ten: . . . . . . . . . . . m . . . . . . . . .  ………….. . . . . . . . .

- Trên lô đất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diện tích . . . . . . . . .m2 . . .

- Cốt nền xây dựng: . . . . . . . . . . . . chỉ giới xây dựng. . . . …………….

- Màu sắc:……………………………………………………………….

Tại : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đường  .. .. . . . . . . . . . . . . . ………..

Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . .  . . . . . .

Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giấy tờ về quyền sử dụng đất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Các nội dung khác:

4. Chủ đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng trong trường hợp quy hoạch xây dựng chi tiết thay đổi có ảnh hưởng đến nội dung giấy phép mà tới thời điểm đó công trình chưa xây dựng .

5. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị cấp mới giấy phép.

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu:

.......ngày     tháng     năm ...……..

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 8

(Trang 1)

(Màu vàng - khổ A4)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
CƠ QUAN CẤP GPXD
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /GPXD-(CQ CẤP GPXD)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:           / GPXD

(Sử dụng cho công trình trạm BTS loại 2)

1. Cấp cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . . .

- Địa chỉ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . .

- Số nhà:  . . .  .Đường . . . . . .Phường (xã): . . . . .  .Tỉnh, thành phố: . . 

2. Được phép lắp đặt trạm thu phát sóng di động - BTS loại 2

Theo thiết kế có ký hiệu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lập . . . . . . . . . . . . .

Gồm các nội dung sau đây: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

- Diện tích sàn lắp đặt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2.

- Loại cột ăng ten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Chiều cao công trình được lắp đặt:………………..m

- Chiều cao ăng ten: . . . . . . . . . . . m . . . . . . . . .  ………….. . . . . . . . .

- Màu sắc:……………………………………………………………….

Tại : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đường  .. .. . . . . . . . . . . . . . ………..

Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . .  . . . . . .

Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hợp đồng thuê địa điểm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Các nội dung khác:

4. Chủ đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng trong trường hợp quy hoạch xây dựng chi tiết thay đổi có ảnh hưởng đến nội dung giấy phép mà tới thời điểm đó công trình chưa xây dựng .

5. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị cấp mới giấy phép.

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu:

.......ngày     tháng     năm ...……..

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 9

(Trang 1)

(Màu vàng - khổ A4)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
CƠ QUAN CẤP GPXD
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /GPXD-(CQ CẤP GPXD)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình quảng cáo)

1. Cấp cho: ........................................................ ...........................

- Địa chỉ:

- Số nhà: .......Đường ....... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: ..........

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)..........................

- Theo thiết kế có ký hiệu: .........................................

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ..................lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ..........................................

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ, tuyến đường): .................................

+ Loại hình quảng cáo : (độc lập hay gắn vào công trình, màn hình điện tử, Bảng hiệu, Pano 1 mặt, 2 mặt, xoay, lật ...)

+ Nội dung lĩnh vực quảng cáo:....

+ Kết cấu, vật liệu:.......

+ Màu sắc công trình: ..........................

+ Diện tích bảng quảng cáo....................m2

+ Chiều cao công trình: ................m;

+ Mặt dựng: Mặt tiền (m2), Mặt .....m2, mặt.....m2,

+ Các nội dung khác tùy theo loại hình quảng cáo cần quản lý:

3. Về nội dung quảng cáo: đề nghị tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xem xét chấp thuận trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

4. Giấy tờ về đất đai:...................................................

5. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 10

(Trang 1)

(Màu vàng - khổ A4)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
CƠ QUAN CẤP GPXD
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /GPXD- (CQ CẤP GPXD)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình tượng đài, tranh hoành tráng)

1. Cấp cho: ........................................................ ...........................

- Địa chỉ:

- Số nhà: .......Đường ....... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: ..........

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)..........................

- Theo thiết kế có ký hiệu: .........................................

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ..................lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ..........................................

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ, tuyến đường): .....................................

+ Loại hình công trình: (Tranh nghệ thuật, tranh về lịch sử...Tượng đài, tượng danh nhân, tượng tôn giáo...)

+ Kết cấu, vật liệu:.......

+ Màu sắc công trình: ..........................

+ Diện tích tranh....................m2

+ Chiều cao công trình: ................m;

+ Các nội dung khác tùy theo yêu cầu cần quản lý:

3. Giấy tờ về đất đai:...................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 11

(Trang 1)

TÊN CQ CHỦ QUẢN
CƠ QUAN CẤP GPXD
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /GPXD-UBND

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dựng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn)

1. Cấp cho (ông/bà): .............................................................................

- Địa chỉ thường trú: ............................................................................

2. Được phép xây dựng nhà ở: .............................................................

- Tại: ....................................................................................................

- Diện tích xây dựng tầng 1: .................................. m2.........................

- Tổng diện tích sàn xây dựng: ...............................m2........................

- Chiều cao công trình: .............................. m, số tầng: ......................

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Chủ tịch UBND xã ...

(Ký tên, đóng dấu)

 

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

....., ngày ........ tháng .......... năm..........

Chủ tịch UBND xã ...

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi khởi công xây dựng.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

 

Mẫu 12

(Trang 1)

(Màu xanh - khổ A4)

TÊN CQ CHỦ QUẢN
CƠ QUAN CẤP GPXD
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /GPXD- (CQ CẤP GPXD)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

1. Cấp cho: ........................................................ ...........................

- Địa chỉ: Số nhà: .......Đường ....... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: ..........

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)..........................

- Theo thiết kế có ký hiệu:..................................

- Do : .........................................lập

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ...................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình: ...............................................................

+ Mật độ xây dựng: ............, hệ số sử dụng đất: .................................

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: .............................................

+ Màu sắc công trình (nếu có): ..........................

+ Diện tích xây dựng (tầng một): ....................m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gổm cả tầng hầm và tầng lửng)........................m2

+ Chiều cao tầng 1:....................m

+ Chiều cao công trình: ................m; số tầng  ...........................

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: ............................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 13

(Trang 1)

TÊN CQ CHỦ QUẢN
CƠ QUAN CẤP GPXD
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /GPXD – (CQ CẤP GPXD)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH/NHÀ Ở

1. Cấp cho : ........................................................................................

- Địa chỉ:  ...............................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

 Tỉnh, thành phố: ......................... ...................................................................

 Số điện thoại: .................................................................................................

2. Hiện trạng công trình: ......................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3. Được phép sửa chữa, cải tạo với nội dung sau: ..........................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

- Diện tích cải tạo: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất và sở hữu công trình: ............................

5. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi khởi công xây dựng.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

 

Mẫu 14

( khổ A4- màu hồng cấp cho công trình và nhà ở riêng lẻ đô thị)

(Trang 1)

TÊN CQ CHỦ QUẢN
CƠ QUAN CẤP GPXD
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /GPXDT –( CQ CẤP GPXD)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

1. Nội dung tương ứng với nội dung của giấy phép xây dựng đối với các loại công trình và nhà ở riêng lẻ;

2. Công trình được tồn tại đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch (hoặc đến:...........)

3. Chủ đầu tư phải tự dỡ bỏ công trình theo giấy phép xây dựng tạm khi Nhà nước thực hiện quy hoạch (hoặc theo thời hạn ghi trong giấy phép được cấp) theo nội dung đã cam kết.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC III

(Kèm theo Quyết định số     /2013/QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai)

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ...................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ...................................

- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: ...............................................Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                  

 

 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình theo tuyến, công trình ngầm theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Tuyến công trình:...........m.

- Đi qua các địa điểm: ........................................... . ......................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ................................

- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

a. (Đối với công trình theo tuyến)

+ Hướng tuyến công trình: ......................................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình: ................. (qua các khu vực)

+ Khoảng cách từ cốt 0,00 và khoảng cách đến các công trình đặc thù:....

+ Điểm đầu công trình: ..............................................................................

+ Điểm cuối công trình: ..............................................................................

+ Quy mô công trình: .................................................................................

+ Tổng chiều dài công trình: ...... (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

+ Chiều cao tĩnh không của tuyến:..(ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

+ Chiều rộng công trình:           từ: ………............ m, đến: ................... m.

b. (Đối với công trình ngầm theo tuyến) ngoài các nội dung trên bổ sung thêm

+ Chiều sâu công trình:từ: .m,đến: ..m.(ghi rõ độ sâu qua các khu vực)

+ Khoảng cách nhỏ nhất đến nhà dân: .....................................................

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                               

 

 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình tượng đài, tranh hoành tráng)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

+ Loại hình công trình: (Tranh nghệ thuật, tranh về lịch sử...Tượng đài, tượng danh nhân, tượng tôn giáo...)

+ Kết cấu, vật liệu:.......

+ Màu sắc công trình: ..........................

+ Diện tích tranh....................m2

+ Chiều cao công trình: ................m;

+ Các nội dung khác tùy theo yêu cầu loại hình công trình:

- Diện tích xây dựng: .........m2.  - Cốt xây dựng:...........m - Chiều cao công trình: .....m

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                        

 

 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình quảng cáo)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.

- Tại: ........................................Tuyến đường... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

+ Loại hình quảng cáo : (độc lập hay gắn vào công trình, màn hình điện tử, Bảng hiệu, Pano 1 mặt, 2 mặt, xoay, lật ...)

+ Nội dung lĩnh vực quảng cáo:....    + Kết cấu, vật liệu:.......

+ Màu sắc công trình: .......................+ Diện tích bảng quảng cáo....................m2

+ Chiều cao công trình: ................m;

+ Mặt dựng: Mặt tiền (m2), Mặt .....m2, mặt.....m2,

+ Các nội dung khác tùy theo loại hình quảng cáo:

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                        

 

 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

 Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

 Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

+ Giai đoạn 1:

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng: .........m2.

- Cốt xây dựng:...........m

- Chiều sâu công trình:........m (tính từ cốt xây dựng)

+ Giai đoạn 2:

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng:......(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -                                                  

2 -

 

 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN

(Sử dụng cho công trình theo tuyến, công trình ngầm theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

 Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

 Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Tuyến công trình:...........m.

- Đi qua các địa điểm: .................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ...................................

- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................

a. (Đối với công trình theo tuyến)

+ Hướng tuyến công trình: ......................................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình: .... (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

+ Khoảng cách từ cốt 0,00 và khoảng cách đến các công trình đặc thù:....

+ Điểm đầu công trình: ...........................................................................

+ Điểm cuối công trình: ..........................................................................

+ Quy mô công trình: ..............................................................................

+ Tổng chiều dài công trình: ...... (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

+ Chiều cao tĩnh không của tuyến:..(ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

+ Chiều rộng công trình:           từ: ………............ m, đến: .................. m.

b. (Đối với công trình ngầm theo tuyến) ngoài các nội dung trên bổ sung thêm

+ Chiều sâu công trình:từ: .m,đến: ..m.(ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

+ Khoảng cách nhỏ nhất đến nhà dân: .....................................................

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                               

 

 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN

 cho công trình thuộc dự án ..................

Kính gửi: ... . (cơ quan cấp GPXD). . . . . . . . . . . .. . . . . .

1. Tên chủ đầu tư­:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .......

- Ngư­ời đại diện  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . ..

- Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . .  . ......

Số nhà:  . . . . . . . .Đư­ờng. .   .. .. . . . . . . Phư­ờng (xã). . .. .  . . . . ..

Tỉnh, thành phố: . . . . . .. . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số điện thoại: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Địa điểm xây dựng: . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Lô đất số  . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .Diện tích . . . . . .. . . ... . .m2.

- Tại: . . . . . . . . . . .  . . . . . .. . . . . . Đư­ờng: . . .. . . . . . . . .. . . .. . .

- Phư­ờng (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). .......... . . . . .  . .

- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

3. Nội dung đề nghị cấp phép: . . . .. ...... . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .

- Tên dự án:........................................................

- Đã được: ..............phê duyệt, theo Quyết định số: ............... ngày............

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n):   (tên công trình)

- Loại công trình: ....................................Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Nội dung khác:................................................

4. Tổ chức t­ư vấn thiết kế: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Công trình số (1-n): ........................

- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .

- Điện thoại . . . . . . . . . . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế: ..........cấp ngày:.........

5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: .  ............... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép đ­ược cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -                                                        

2 -                                                       

 

 

...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....

Ngư­ời làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ hộ: ........................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế (nếu có): .............................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có): ..........................cấp ngày ..................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                            

 

 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)

Kính gửi: UBND xã ..........................................................

1. Tên chủ hộ gia đình:  ................................................. ...........................

- Số chứng minh thư: ..............................Ngày cấp: ..................................

- Địa chỉ thường trú: ............................................................................

- Số điện thoại: ............................. ..................................................

2. Địa điểm xây dựng: ....................................... .....................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép xây dựng: .......................................

- Diện tích xây dựng tầng một .......................m2 .....................................

- Tổng diện tích sàn ....................... m2 .......................................................

- Chiều cao công trình ....................m; số tầng  ........................................

4. Cam kết:

Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1-

2-

 

 

........,ngày........tháng........năm........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Cải tạo/sửa chữa ……..................

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ:  Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) .........

Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

Số điện thoại: .................................................................................................

2. Hiện trạng công trình: ......................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.

- Tại: .......... - Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ..................

- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:.2(ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: ...m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Hoặc tùy thuộc loại hình công trình, nội dung căn cứ vào mẫu đơn cấp GPXD mới theo từng loại công trình đó

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Hoặc tùy thuộc loại hình công trình, nội dung điều chỉnh sẽ căn cứ vào mẫu đơn cấp GPXD mới theo từng loại công trình đó.

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .........................- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -                                                                

2 -

 

 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ............................................................................................

- Người đại diện: ..............................................Chức vụ: ..............................

- Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................

Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) .....................................

Tỉnh, thành phố: ...............................................................................................

Số điện thoại: ...................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ......................................................................................

- Lô đất số:........................................Diện tích .......................................... m2.

- Tại: ......................................................... Đường: .........................................

- Phường (xã) ......................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép :

-

-

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp:

-

-

5. Lý do điều chỉnh

6. Đơn vị hoặc người thiết kế điều chỉnh: ...........................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: .......................... Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Địa chỉ: .......................................................... Điện thoại: ...............................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh: ....... tháng.

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                            

 

 

........ ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ hộ: ........................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp (số, ngày, cơ quan cấp): ...............................

Nội dung giấy phép:

-

-

4. Nội dung giấy phép đề nghị điều chỉnh:

-

-

5. Lý do điều chỉnh

6. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế điều chỉnh (nếu có): ...................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có): ..........................cấp ngày ..................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh: ................ tháng

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                           

 

 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)

Kính gửi: UBND xã ..........................................................

1. Tên chủ hộ gia đình:  ................................................. ............................

- Số chứng minh thư: ..............................Ngày cấp: ...................................

- Địa chỉ thường trú: ............................................................................

- Số điện thoại: ............................. ..................................................

2. Địa điểm xây dựng: ....................................... .....................................

3. Nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp: .......................................

-

-

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh:

-

-

5. Lý do điều chỉnh

6. Cam kết:

Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1-

2-

 

 

........,ngày........tháng........năm........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Kính gửi: …(Cơ quan cấp giấy phép xây dựng)…

1. Tên chủ đầu tư:

(Hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật):

- Địa chỉ liên hệ:

Số nhà:                                                             đường:

Phường (xã, thị trấn):                                        quận (huyện):

- Số điện thoại:

Là chủ đầu tư xây dựng công trình .......................

tại số                                                                đường

Phường (xã, thị trấn):                                        quận (huyện):

Đã được ……………............................................................. cấp Giấy phép xây dựng số:……/GPXD ngày...... tháng.......            năm........

2. Lý do xin gia hạn: (lý do chưa đủ điều kiện khởi công theo thời hiệu của giấy phép xây dựng)

 

Đính kèm:
- Giấy phép xây dựng (bản chính)
-

……………, ngày.....tháng..... năm.........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là pháp nhân)

 

Mẫu 15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Kính gửi: ……………………………………………………

1. Nội dung tương ứng với nội dung của đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình và nhà ở riêng lẻ;

2. Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp và không yêu cầu bồi hoàn. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

……, ngày … tháng … năm ….
Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu nếu có)

 

Mẫu 16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt đất – BTS loại 1)

Kính gửi: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

1. Tên chủ đầu tư:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

- Người đại diện  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . .

- Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . .  . ......

- Số nhà:  . . . . . . . .Đường. .  . . . . . .. . . . . . . Phường (xã). . .. .  . . . .

- Tỉnh, thành phố: . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Số điện thoại: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Địa điểm xây dựng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Lô đất số  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Diện tích . . . . . .. . .  . .m2.

- Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đường: . . . . . . . . . . .. . . ..

- Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . . .  .

- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

- Nguồn gốc đất (thuộc quyền sử dụng của chủ đầu tư hay thuê) . . . . .

3. Nội dung xin phép: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .

- Loại trạm BTS:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………... . . . . . . . . .

- Diện tích xây dựng:. . . . . . . ... m2.

- Chiều cao trạm: . . . . . . . . m.

- Loại ăng ten:………………………………………………………

- Chiều cao cột ăng ten:  . . . . . . . . . . m. – Màu sắc:…………..

- Theo thiết kế:……………………………………………………..

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .

- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

- Điện thoại . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Địa chỉ: . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Điện thoại . . . . .. . . . . . . . .

- Giấy phép hành nghề số (nếu có) : . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày . .  . .

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ....................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: . . . . . . .  tháng.

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Hồ sơ gồm:

...... Ngày ..... tháng .... năm ..…..

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho trạm và cột ăng ten được lắp đặt vào công trình đã xây dựng- BTS loại 2)

Kính gửi: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

1. Tên chủ đầu tư:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .......

- Người đại diện  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . ..

- Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . .  . ......

- Số nhà:  . . . . . . . .Đường. .  . . . . . .. . . . . . . Phường (xã). . .. .  . . . . ..

- Tỉnh, thành phố: . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Số điện thoại: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Địa điểm lắp đặt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Công trình được lắp đặt:  . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….

- Chiều cao công trình: . . .  . . .m.

- Kết cấu nhà (nhà khung hay nhà xây):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Thuộc sở hữu của: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đường: . . . . . . . . . . .. . . .. . .

- Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . . .  . .

- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

- Giấy tờ quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng công trình:. . . . . . . . . . . . .

- Hợp đồng thuê địa điểm: . . . .. . . .. . . . .. .  . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .

3. Nội dung xin phép: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .

- Loại trạm BTS:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………... . . . . . . . . .

- Diện tích mặt sàn:. . . . . . . ... m2.

- Loại cột ăng ten:  . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Chiều cao cột ăng ten:  . . . . . . . . . . m.

- Theo thiết kế:………………………………………………………….

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .

- Điện thoại . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Địa chỉ: . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Điện thoại . . . . .. . . . . . . . . .

- Giấy phép hành nghề số (nếu có) : . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày . .  . . . .

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): .....................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: . . . . . . .  tháng.

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

...... Ngày ..... tháng .... năm ….…..

Người làm đơn

 

PHỤ LỤC IV

(Kèm theo Quyết định số 62 /2013/QĐ-UBND ngày     tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Trang 1

(Mẫu sau sử dụng để đóng dấu vào bản vẽ Mặt bằng tổng thể, hoặc bản vẽ sơ đồ vị trí xây dựng công trình (nhà ở nông thôn) hoặc bản vẽ thiết kế chính (công trình quảng cáo) thuộc bộ hồ sơ thiết kế kèm theo giấy phép xây dựng - mực đỏ)

 

Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng
____________________________

 

Bản vẽ đính kèm Giấy phép xây dựng

Số: ……………./GPXD

Ngày …………………

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên - đóng dấu)

 

(Mẫu sau sử dụng để đóng dấu vào bản vẽ kiến trúc, kết cấu chính, sơ đồ đấu nối kỹ thuật còn lại thuộc bộ hồ sơ thiết kế kèm theo giấy phép xây dựng – mực đỏ)

 

 

Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng
____________________________

Bản vẽ đính kèm Giấy phép xây dựng

Số: ……………./GPXD

Ngày …………………

Do ……. cấp

 

 

Trang 2

(Mẫu sau sử dụng để đóng dấu vào bản vẽ Mặt bằng tổng thể, hoặc bản vẽ sơ đồ vị trí xây dựng công trình (nhà ở nông thôn) hoặc bản vẽ thiết kế chính (công trình quảng cáo) thuộc bộ hồ sơ thiết kế kèm theo giấy phép xây dựng điều chỉnh - mực đỏ)

 

Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng
____________________________

 

Bản vẽ điều chỉnh đính kèm Giấy phép xây dựng

Số: …./GPXD  ngày …/../… được điều chỉnh ngày …/…/..

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên - đóng dấu)

 

(Mẫu sau sử dụng để đóng dấu vào bản vẽ kiến trúc, kết cấu chính, sơ đồ đấu nối kỹ thuật còn lại thuộc bộ hồ sơ thiết kế kèm theo giấy phép xây dựng điều chỉnh – mực đỏ)

 

 

Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng
____________________________

Bản vẽ điều chỉnh đính kèm theo Giấy phép xây dựng

Số: …./GPXD  ngày …/..,/… được điều chỉnh ngày …/…/..

Do ……. cấp

 

 

PHỤ LỤC V

(Kèm theo Quyết định số     /2013/QĐ-UBND ngày     tháng 10  năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:

a)

b)

c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:

a) Số lượng:

Trong đó:

- KTS:

- KS các loại:

b) Chủ nhiệm thiết kế:

- Họ và tên:

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):

c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):

- Họ và tên:

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):

 

 

...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....

Đại diện đơn vị thiết kế

 

PHỤ LỤC VI

(Kèm theo Quyết định số     /2013/QĐ-UBND ngày     tháng 10  năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

 

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG

 

PHỤ LỤC VII

(Kèm theo Quyết định số     /2013/QĐ-UBND ngày     tháng  10  năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
CƠ QUAN CẤP GPXD…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…  /…

V/v xử lý công công trình…1

……………, ngày…… tháng……. năm ………

 

Kính gửi: Ông (Bà, Công ty)2

                        Địa chỉ số:                                            đường

                        phường (xã, thị trấn):                             , quận (huyện):

3 ............... có nhận được hồ sơ của Ông (Bà, Công ty): 4…...................... đề nghị cấp phép xây dựng công trình:1……................................................................. tại số ….. đường ................................., phường (xã, thị trấn): ......................, quận (huyện): ........

Sau khi xem xét hồ sơ, 3…………………..………. có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ cần bổ sung:

-

-

2. Thiết kế cần nghiên cứu chỉnh sửa:

-

-

3. Các vấn đề khác:

-

-

Đề nghị 2 .................................... liên hệ tại 3 ...................... để nhận lại hồ sơ và thực hiện theo nội dung hướng dẫn nêu trên. Sau khi hoàn tất và nộp lại hồ sơ, 3 .................... sẽ giải quyết cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định.

Lưu ý: Nếu quá 30 ngày từ khi phát hành văn bản này mà chủ đầu tư không nhận lại hồ sơ, 3 ................................ không chịu trách nhiệm về việc bảo quản hồ sơ theo biên nhận

 

Nơi nhận:
- Như trên.
-

Thủ trưởng cơ quan cấp phép xây dựng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

* Chủ đầu tư mang theo Biên nhận

và giấy báo này khi liên hệ.

1 Tên công trình xây dựng.

2 Họ và tên người chủ đầu tư ghi tại đơn xin phép xây dựng.

3 Cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

4 Họ và tên người chủ đầu tư (hoặc người xin cấp giấy phép xây dựng nếu có ủy quyền)

 

PHỤ LỤC VIII

(Kèm theo Quyết định số     /2013/QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

TÊN CQ CHỦ QUẢN
(nếu có)
CƠ QUAN CẤP GPXD….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO GPXD

Công trình         : ………………………………………………….......

Địa điểm           : …………………………………………………...

Chủ công trình   : …………………………………………………...

- Căn cứ Giấy phép xây dựng số           /GPXD   ngày        /        /          

do ………. cấp, kèm bản vẽ thiết kế được duyệt.

Hôm nay, hồi                 giờ, ngày        tháng        năm       Chúng tôi gồm:

- Đại diện Cơ quan cấp phép     : ……………………………………

- Đại diện chủ công trình            : …………………………………………..

Đã đến địa điểm xây dựng công trình để kiểm tra và lập Biên bản việc thực hiện xây dựng công trình theo GPXD như sau :

- Về vị trí xây dựng (mặt bằng tổng thể) :

……………………………………………………………………………............

……………………………………………………………………………............

……………………………………………………………………………………

- Về kiến trúc và kết cấu nhà đã xây so với bản vẽ thiết kế được duyệt :

……………………………………………………………………………............

……………………………………………………………………………............

……………………………………………………………………………………

- Ý kiến kết luận :

………………………………………………………………………....................

……………………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………………… 

 

CHỦ CÔNG TRÌNH

CÁN BỘ KIỂM TRA

PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

 

(Đ/v cơ quan cấp phép là Sở Xây dựng)

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

 (hoặc thủ trưởng Phòng chuyên môn quản lý xây dựng đối với cấp huyện)

 

PHỤ LỤC IX

(Kèm theo Quyết định số     /2013/QĐ-UBND ngày     tháng 10  năm 2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai)

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
----------------------------

THÔNG BÁO

NGÀY KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH/ DỰ ÁN 1

Kính gửi: - Cơ quan cấp phép;

- Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):2

1. Tên chủ đầu tư:3

- Địa chỉ liên hệ:4

Số nhà:                                                 đường:

Phường (xã, thị trấn):                                        quận (huyện):

- Số điện thoại:

2. Tên công trình/dự án:5

Địa điểm xây dựng:

Số nhà:                                                 đường:

Phường (xã, thị trấn):                                        quận (huyện):

Thuộc lô, thửa đất số:                           tờ bản đồ:                    (theo tài liệu...)

3. Giấy phép xây dựng  số:............/GPXD ngày ........tháng.........năm...............

do.............................................................cấp.

4. Ngày khởi công:

5. Dự kiến ngày hoàn thành:6

Xin báo Cơ quan cấp phép, UBND phường (xã, thị trấn).....................................biết để theo dõi và kiểm tra việc xây dựng theo đúng quy định.

 

 

…………, ngày...... tháng…....năm..........

Chủ đầu tư

(ký, ghi rõ họ tên) 7

 

1 Mẫu này dùng để thông báo cho cơ quan cấp phép, UBND phường-xã-thị trấn (nơi công trình xây dựng) về việc xây dựng công trình/dự án trong thời hạn 7 ngày trước khi khởi công xây dựng công trình.

2 UBND phường-xã-thị trấn nơi công trình xây dựng.

3 Tên chủ đầu tư xây dựng công trình ghi tại giấy phép xây dựng.

4 Địa chỉ liên hệ của cá nhân, nếu là doanh nghiệp thì ghi địa chỉ doanh nghiệp.

5 Tên công trình ghi tại giấy phép xây dựng

6 Ngày hoàn thành công trình theo kế hoạch.

7Đóng dấu nếu là doanh nghiệp.

 

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
----------------------------

THÔNG BÁO

Về việc lắp đặt trạm BTS

                     Kính gửi: UBND phường (xã):……………………………

                     ……………………………………………………….

(Tên chủ đầu tư lắp đặt trạm BTS) …………………………………. …………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………

Có giấy đăng ký kinh doanh số:………………do ………………………..cấp

Đã ký hợp đồng số: …………., ngày:………… thuê vị trí để lắp đặt trạm BTS với ……(tên đơn vị hoặc hộ gia đình cho thuê)…, địa chỉ tại: …………………

…………………………………………………………………………………

Đã được ……..cấp Giấy phép xây dựng số……ngày    ….(đối với BTS quy định phải cấp phép)

(Tên chủ đầu tư)………xin thông báo với UBND phường (xã)………..…….

………………………………………, (chủ đầu tư) sẽ dự định lắp đặt trạm BTS tại vị trí thuê nêu trên vào khoảng thời gian từ ngày…………… đến ngày………

Đề nghị UBND phường tạo điều kiện và giúp đỡ (đơn vị) hoàn thành tốt việc lắp đặt này. (chủ đầu tư) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định có liên quan của Nhà nước.

Xin báo UBND phường (xã, thị trấn).....................................biết để theo dõi và kiểm tra việc xây dựng theo đúng quy định.

Xin chân thành cảm ơn.

 

 

…………., Ngày ……tháng…..năm……

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên đóng dấu)

 

Lưu ý: Đối với Trạm BTS loại 2 thuộc diện miễn GPXD quy định tại Khoản 10 Điều 6 Quy định này phải gửi kèm theo bản sao các giấy tờ sau:

- Hợp đồng thuê đặt trạm với chủ công trình;

- Hồ sơ thiết kế và văn bản thẩm định  thiết kế của đơn vị pháp

- Có văn bản chấp thuận của Bộ Quốc phòng về quản lý độ cao tĩnh không và văn bản chấp thuận vị trí lắp đặt trạm của Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định;

 

PHỤ LỤC X

(Kèm theo Quyết định số     /2013/QĐ-UBND ngày     tháng 10  năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......../QĐ-............

....,  ngày .... tháng .... năm 2...

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy phép xây dựng số ..../GPXD ngày  .../ ...  / ...   do ....cấp

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ...;

Căn cứ....;

Xét đề nghị của....,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy phép xây dựng số ..../GPXD ngày  /   /   / do ....cấp đối với Công trình xây dựng..................tại số .........................đường phố (thôn, xóm) .......................tổ ............... phường (xã, thị trấn) ………....... thành phố (huyện)..............................

Do:  ông/bà (hoặc tổ chức): ..............................................................làm Chủ đầu tư.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức): ...................

Lý do thu hồi:.......................................................

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

1. Yêu cầu ông/bà (hoặc tổ chức).......nộp lại Bản gốc Giấy phép xây dựng số ..../GPXD ngày  /   /   / do ....cấp và bộ bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng cho ..................trước ngày ..............(tính 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định thu hồi giấy phép);

2. Sau thời hạn trên, nếu chủ đầu tư không nộp lại hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này cho cơ quan ...............thì ..........................có quyết định công bố hủy giấy phép xây dựng, đồng thời thông báo cho Ủy ban nhân dân .....(cấp xã) và đăng tải nội dung này trên mạng thông tin của ...........

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. ...............(Các cá nhân, tổ chức) có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 ;
-....(xác định các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản và có trách nhiệm như để: xem, giải quyết, thi hành, kiểm tra, giám sát, trao đổi, biết;
- Lưu: ....

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

 

Họ tên

 

PHỤ LỤC XI

(Kèm theo Quyết định số     /2013/QĐ-UBND ngày     tháng  10  năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......../QĐ-............

....,  ngày .... tháng .... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố hủy Giấy phép xây dựng số ..../GPXD ngày  .../ ...  / ...   do ....cấp

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ...;

Căn cứ....;

Xét đề nghị của....,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hủy Giấy phép xây dựng số ..../GPXD ngày  /   /   / do ....cấp đối với Công trình xây dựng..................tại số .........................đường phố (thôn, xóm) .......................tổ ............... phường (xã, thị trấn) ............................ thành phố (huyện).................................

Do:  ông/bà (hoặc tổ chức): ..............................................................làm Chủ đầu tư.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức): ...................

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân .....(cấp xã)...............có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra quản lý theo dõi, Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm đăng tải nội dung này trên mạng thông tin của Sở. (Các cá nhân, tổ chức) có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 ;
-....(xác định các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản và có trách nhiệm như để: xem, giải quyết, thi hành, kiểm tra, giám sát, trao đổi, biết;
- Lưu: ....

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

 

Họ tên

 

PHỤ LỤC XII

(Kèm theo Quyết định số     /2013/QĐ-UBND ngày     tháng 10  năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
----------------------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Định vị móng, công trình ngầm, cốt xây dựng công trình.

1. Công trình: ........................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ..........................................................................................

3. Giấy phép xây dựng số:..............do .............. cấp ngày .......tháng....... năm....

4. Thành phần tham gia kiểm tra:

a) Đại diện cơ quan cấp GPXD:................................................................................

Ông (bà): ................................................................. Chức vụ:..................................

b) Đại diện chủ đầu tư:..............................................................................................

Ông (bà): ................................................................. Chức vụ:..................................

c) Đại diện nhà thầu thi công:....................................................................................

Ông (bà): ................................................................. Chức vụ:..................................

d) Đại diện nhà thầu tư vấn (nếu có):........................................................................

Ông (bà): ................................................................. Chức vụ:..................................

5. Thời gian kiểm tra:   Bắt đầu lúc:......... ngày ....... tháng........ năm.........

                                    Kết thúc lúc:....... ngày ........ tháng........ năm.........

6. Kết quả kiểm tra:

a) Định vị móng: ........................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

b) Công trình ngầm: ..................................................................................................

...................................................................................................................................

c) Nội dung khác :

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

7.  Kết luận :.

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

- Yêu cầu sửa chữa, bổ sung và các ý kiến khác nếu có..........................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Biên bản được lập thành 04 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

 

Đại diện Cơ quan cấp GPXD

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Nhà thầu tư vấn (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Nhà thầu thi công

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC XIII

(Kèm theo Quyết định số     /2013/QĐ-UBND ngày     tháng 10  năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
CƠ QUAN CẤP GPXD….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…  /…

V/v xử lý cấp GPXD công công trình1

……………, ngày…… tháng……. năm ………

 

 

            Kính gửi: Ông (Bà, Công ty)2

                        Địa chỉ số:                                            đường

                        phường (xã, thị trấn):                             , quận (huyện):

3 ............... có nhận được hồ sơ của Ông (Bà, Công ty): 4…...................... đề nghị cấp phép xây dựng công trình:1……................................................................. tại số ….. đường ................................., phường (xã, thị trấn): ......................, quận (huyện): ........ Theo quy định, thời hạn trả kết quả cho chủ đầu tư trong biên nhận sẽ vào ngày…./…./….

Tuy nhiên, do…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Do đó, 3…………. xin thông báo đến chủ đầu tư được biết về tình trạng hồ sơ và xin được phép gia hạn thời hạn trả kết quả từ ngày /…/….đến ngày…/…/….

3…………….xin trân trọng thông báo đến 4……………….được biết./.

Lưu ý: Gia hạn thời hạn trả kết quả nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn theo quy định.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Cơ quan theo Khoản 3 Điều 24 Quy định này (báo cáo);

Thủ trưởng cơ quan cấp phép xây dựng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

1 Tên công trình xây dựng.

2 Họ và tên người chủ đầu tư ghi tại đơn xin phép xây dựng.

3 Cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

4 Họ và tên người chủ đầu tư (hoặc người xin cấp giấy phép xây dựng nếu có ủy quyền)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.194

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!