Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 601/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 28/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 601/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 28 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ, CÔNG BỐ BỔ SUNG, THAY THẾ VÀ SỬA ĐỔI NỘI DUNG MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số: 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

Theo Quyết định số: 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ, công bố bổ sung thay thế và sửa đổi nội dung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên (Phụ lục số 1, 2, 3 và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

PHỤ LỤC SỐ 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ DO QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 601/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Điện Biên)

Stt

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

1

T-DBI-085850- TT

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

Xây dựng

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

Không còn tìm thấy số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia

2

T-DBI-085977- TT

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)

Xây dựng

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

 

3

T-DBI-005313- TT

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.

Xây dựng

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

 

4

T-DBI-086138- TT

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất).

Xây dựng

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 601/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Điện Biên)

Stt

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

GHI CHÚ

1

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2)

Xây dựng

 

2

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 lên hạng 1)

Xây dựng

 

3

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.

Xây dựng

 

4

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất)

Xây dựng

 

 

NỘI DUNG CỤ THỂ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 601/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Điện Biên)

1. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (Trường hợp chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (Trường hợp chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2) chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ thì thụ lý giải quyết. Nếu không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện giải quyết thì trả lại và nói rõ lý do.

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xem xét, thẩm định và trình Giám đốc Sở ký quyết định Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết biên lai thu lệ phí và trả chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 cho cá nhân.

- Cách thức thực hiện:

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

- Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định.

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ.

- Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ.

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

- Số lượng hồ sơ:

01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Chứng chỉ

- Lệ phí:

- 200.000 đồng/chứng chỉ

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu số 01.

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu số 02.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

Có tối thiểu 10 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 18, 19, 20 Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Điều 2 Thông tư số : 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

- Điều 13, 14 Thông tư số : 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

 

Mẫu số 1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Lần đăng ký
cấp chứng chỉ
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…..................., ngày...… tháng ..… năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng …………………………

1. Tên cá nhân: .................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................

3. Nơi sinh: .........................................................................................................................

4. Quốc tịch: .......................................................................................................................

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu): ...............................................................

6. Nơi thường trú: ...............................................................................................................

- Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................

- Email: ...............................................................................................................................

- Website:............................................................................................................................

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):.........................................................................................

8. Trình độ chuyên môn:.....................................................................................................

- Văn bằng chuyên môn đã được cấp: ...............................................................................

- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được cấp.

9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình;

- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện.

Đề nghị được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: ...............................

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 2

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được thực hiện và loại công trình):

Số TT

Thời gian (Tháng - năm)

Tên và loại công trình

Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý
trực tiếp hoặc của chủ đầu tư
(Ký và đóng dấu)

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

2. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (Trường hợp nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 lên hạng 1)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1.Cá nhân xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 lên hạng 1) chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ thì thụ lý giải quyết. Nếu không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện giải quyết thì trả lại và nói rõ lý do;

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xem xét, thẩm định và trình Giám đốc Sở ký quyết định Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1;

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết biên lai thu lệ phí và trả chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 cho cá nhân

- Cách thức thực hiện:

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

- Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy

định.

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị nâng hạng.

- Bản sao chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.

- Chứng nhận tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng.

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ khi được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 theo mẫu quy định có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

- Số lượng hồ sơ:

01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Chứng chỉ

- Lệ phí:

- 200.000 đồng/chứng chỉ

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu số 01

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu số 02.

-Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

- Có Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2; - Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí kể từ khi được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

- Đã tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng;

- Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 18, 19, 20 Nghị định số : 112/2009/NĐ-CP ngày

14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Điều 2 Thông tư số: 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

- Điều 13, 14 Thông tư số: 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

 

Mẫu số 1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG HẠNG KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Lần đăng ký
cấp chứng chỉ
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…......................, ngày… tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG HẠNG KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng ……………………………..

1. Tên cá nhân:.................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................

3. Nơi sinh:.......................................................................................................................

4. Quốc tịch:.....................................................................................................................

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu): .............................................................

6. Nơi thường trú: ............................................................................................................

- Số điện thoại liên hệ:...........................................................................................

- Email: ..................................................................................................................

- Website:...............................................................................................................

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):......................................................................................

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp: .........................................................................................

- Thời gian đã hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 đến thời điểm xin nâng hạng);

- Những công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện;

9. Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng.

Đề nghị được nâng kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thành kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 2

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được thực hiện và loại công trình):

Số TT

Thời gian (Tháng - năm)

Tên và loại công trình

Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý
trực tiếp hoặc của chủ đầu tư
(Ký và đóng dấu)

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

3. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ thì thụ lý giải quyết. Nếu không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện giải quyết thì trả lại và nói rõ lý do;

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xem xét, thẩm định và trình Giám đốc Sở ký quyết định Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết biên lai thu lệ phí và trả chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 cho cá nhân.

- Cách thức thực hiện:

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

- Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định.

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ.

- Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ.

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

- Số lượng hồ sơ:

01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Chứng chỉ

- Lệ phí ( nếu có):

- 200.000 đồng/chứng chỉ

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 01

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu số 02.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;

- Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng;

- Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp. Riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm;

- Đã tham gia thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều18 Nghị định này.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 18, 19, 20 Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Điều 2 Thông tư số: 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

- Điều 13, 14 Thông tư số: 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

 

Mẫu số 1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Lần đăng ký
cấp chứng chỉ
….......…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…......................., ngày… tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng …………………………

1. Tên cá nhân: ......................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................

3. Nơi sinh: ............................................................................................................

4. Quốc tịch: ..........................................................................................................

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu): ..................................................

6. Nơi thường trú: ..................................................................................................

- Số điện thoại liên hệ: ................................................................................

- Email:........................................................................................................

- Website: ....................................................................................................

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có): ...........................................................................

8. Trình độ chuyên môn: .......................................................................................

- Văn bằng chuyên môn đã được cấp: ...................................................................

- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được cấp.

9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình;

- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện.

Đề nghị được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: ............................... Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 2

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được thực hiện và loại công trình):

Số TT

Thời gian (Tháng - năm)

Tên và loại công trình

Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư
(Ký và đóng dấu)

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

4. Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (Trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân xin cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ thì thụ lý giải quyết. Nếu không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện giải quyết thì trả lại và nói rõ lý do.

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xem xét, thẩm định và trình Giám đốc Sở ký quyết định cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết biên lai thu lệ phí và trả chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho cá nhân

- Cách thức thực hiện:

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

- Thành phần hồ sơ:

- Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp lại chứng chỉ.

- Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát.

- Có xác minh của cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ;

- Số lượng hồ sơ:

01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Chứng chỉ

- Lệ phí ( nếu có):

- 200.000 đồng/chứng chỉ

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá theo mẫu số 01

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

- Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định

- Chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách nát.

- Nộp lệ phí theo quy định

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 13, 15 Thông tư số: 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

- Điều 2 Thông tư số: 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

 

Mẫu số 01

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Lần đăng ký
cấp lại chứng chỉ
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…...................., ngày… tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng ………………………………..

1. Tên cá nhân:.................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................

3. Nơi sinh:.......................................................................................................................

4. Quốc tịch:.....................................................................................................................

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):..............................................................

6. Nơi thường trú: ............................................................................................................

- Số điện thoại liên hệ:...........................................................................................

- Email: ..................................................................................................................

- Website:...............................................................................................................

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):......................................................................................

8. Số chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đã được cấp: ..................................................

9. Lý do xin cấp lại: ........................................................................................................

Đề nghị được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: .......................... Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành

nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 3

DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG MỘT SỐ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 601/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Điện Biên)

Stt

Số hồ sơ

Tên TTHC

Lĩnh vực

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Lý do sửa đổi, bổ sung

Ghi chú

1

T-DBI- 005338- TT

Cấp giấy phép xây dựng công trình

Xây dựng

Bãi bỏ áp dụng phí xây dựng công trình:

- Công trình nhóm A là: 0,2% giá trị công trình không bao gồm chi phí thiết bị.

- Công trình nhóm B là: 0,5% giá trị công trình không bao gồm chi phí thiết bị.

- Công trình nhóm C là: 1,0% giá trị công trình không bao gồm chi phí thiết bị.

Quyết định số: 04/2011/QĐ- UBND ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh Điện Biên V/v miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

2

T-DBI- 086199- TT

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Xây dựng

Bãi bỏ áp dụng phí xây dựng công trình:

- Công trình nhóm A là: 0,2% giá trị công trình không bao gồm chi phí thiết bị.

- Công trình nhóm B là: 0,5% giá trị công trình không bao gồm chi phí thiết bị.

- Công trình nhóm C là: 1,0% giá trị công trình không bao gồm chi phí thiết bị.

Quyết định số: 04/2011/QĐ- UBND ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh Điện Biên V/v miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh

 

3

T-DBI- 005319- TT

Cấp giấy phép thầu chonhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt nam

Xây dựng

Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí 2.000.000 đ/chứng chỉ

- Căn cứ pháp lý: Thông tư số: 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.

Văn bản quy định phí hết hiệu lực pháp luật.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 601/QĐ-UBND ngày 28/06/2011 bãi bỏ, công bố bổ sung thay thế và sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.784

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43