Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 05/2010/TT-BXD hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

Số hiệu: 05/2010/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 26/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 05/2010/TT-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng như sau:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn hoạt động đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng; các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

2. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có nguyện vọng và có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

Chương 2.

ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC, ĐĂNG KÝ, THẨM ĐỊNH VÀ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Điều 3. Điều kiện để được công nhận là cơ sở đào tạo

1. Để được xem xét, công nhận là cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ngoài việc phải đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ, các cơ sở đào tạo còn phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

a) Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng: đảm bảo các phòng học có quy mô, tiện nghi phù hợp với số lượng học viên và các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập.

b) Tài liệu giảng dạy:

- Nội dung tài liệu giảng dạy do cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng biên soạn phải phù hợp với chương trình khung theo quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Tài liệu giảng dạy phải ghi tên của cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, được in, đóng thành quyển;

- Có tối thiểu 3 bộ đề kiểm tra trắc nghiệm của chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.

c) Giảng viên: các giảng viên tham gia giảng dạy phải có trình độ từ đại học trở lên. Mẫu kê khai danh sách và thông tin về đội ngũ giảng viên theo quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

d) Quản lý đào tạo:

- Có bộ máy quản lý đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ để tổ chức các khóa bồi dưỡng; lưu trữ hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan tới công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng;

- Có quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng;

- Có người phụ trách khóa học có kinh nghiệm trong việc tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng hoặc tập huấn nghiệp vụ về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động xây dựng.

Điều 4. Hồ sơ đăng ký

1. Đăng ký: các cơ sở có nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và đáp ứng được điều kiện nêu tại Điều 3 của Thông tư này lập hồ sơ trình Bộ Xây dựng để được xem xét, công nhận là cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.

2. Hồ sơ đăng ký gồm:

a) Văn bản đề nghị được công nhận là cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, trong đó cần thể hiện các thông tin liên quan đến cơ sở đào tạo như: người đại diện theo pháp luật, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email, website.

b) Hồ sơ pháp lý: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với các cơ sở không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quy định chức năng nhiệm vụ hoặc đăng ký hoạt động khoa học.

c) Danh sách giảng viên (Có tờ khai về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động nghề nghiệp) kèm theo hợp đồng giảng dạy hoặc hợp đồng lao động.

d) Tài liệu giảng dạy do cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng biên soạn phù hợp với chương trình khung theo quy định và tối thiểu có 3 bộ đề kiểm tra trắc nghiệm.

đ) Các tài liệu thuyết minh của cơ sở đào tạo thể hiện việc đáp ứng điều kiện nêu tại Điều 3 của Thông tư này.

Điều 5. Thẩm định và công nhận cơ sở đào tạo

1. Thẩm định: Bộ Xây dựng thành lập Hội đồng để thẩm định hồ sơ đăng ký của cơ sở đào tạo. Trước khi họp Hội đồng, Bộ Xây dựng có thể tổ chức kiểm tra trực tiếp năng lực của cơ sở đào tạo theo nội dung quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

2. Công nhận: căn cứ kết quả thẩm định, Bộ Xây dựng quyết định công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và đưa lên Website của Bộ Xây dựng.

Chương 3.

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Điều 6. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

1. Cơ sở đào tạo thực hiện các quy định về tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ như sau:

a) Thông báo tuyển sinh, yêu cầu đối với học viên, chương trình và nội dung khóa bồi dưỡng, thời gian, địa điểm, kinh phí và các thông tin cần thiết khác.

b) Bảy (07) ngày trước ngày khai giảng mỗi khóa đào tạo bồi dưỡng phải gửi văn bản thông báo về Sở Xây dựng nơi dự kiến tổ chức khóa học về: địa điểm, thời gian, số lượng học viên, giảng viên tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng. Trường hợp có thay đổi kế hoạch thì cơ sở đào tạo phải thông báo kịp thời về Sở Xây dựng nơi dự kiến tổ chức khóa học.

c) Phổ biến nội quy, quy định của khóa học và cung cấp đầy đủ tài liệu của khóa học cho học viên trong ngày khai giảng.

d) Tổ chức giảng dạy và học tập theo chương trình đảm bảo về nội dung và thời gian không ít hơn 56 tiết cho mỗi khóa bồi dưỡng; đảm bảo giảng viên lên lớp đúng như danh sách đã đăng ký; tổ chức kiểm soát thời gian học của học viên.

đ) Tổ chức thi, kiểm tra và đánh giá, xếp loại kết quả học tập để cấp chứng nhận cho học viên.

e) Lấy ý kiến đóng góp của học viên về khóa học.

g) Gửi Quyết định cấp chứng nhận và danh sách học viên được cấp chứng nhận, báo cáo việc thực hiện kế hoạch thay đổi (nếu có) về Sở Xây dựng nơi tổ chức khóa học trong thời gian không quá 7 ngày kể từ ngày kết thúc khóa học.

2. Các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng phải được tổ chức tập trung; đảm bảo đủ thời gian, nội dung theo quy định của chương trình khung. Khuyến khích cơ sở đào tạo mở rộng nội dung của từng chuyên đề và bổ sung thêm các chuyên đề nâng cao cho khóa học. Số lượng học viên không được quá 150 học viên cho 01 lớp học để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập.

3. Trường hợp đã có chứng nhận của các chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ khác thì học viên được miễn tham dự các chuyên đề đã học tại các chương trình đào tạo bồi dưỡng nêu trên với điều kiện nội dung và thời lượng là tương đương so với quy định tại Thông tư này. Cơ sở đào tạo kiểm tra, lưu giữ bản sao chứng nhận của học viên và chịu trách nhiệm đối với quyết định cho phép học viên được miễn các chuyên đề này.

4. Mức thu học phí và việc quản lý, sử dụng học phí do cơ sở đào tạo quyết định trên cơ sở đảm bảo bù đắp được chi phí hợp lý của khóa học.

Điều 7. Hội đồng đánh giá kết quả học tập và xét cấp chứng nhận

Thủ trưởng các cơ sở đào tạo quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả học tập, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng để điều hành công tác tổ chức đào tạo bồi dưỡng, đánh giá kết quả kiểm tra, xếp loại cuối khóa và xét cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng cho học viên.

Điều 8. Cấp chứng nhận đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

1. Học viên tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo thời gian theo quy định và có kết quả học tập được Hội đồng đánh giá từ đạt yêu cầu trở lên mới được cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng. Cơ sở đào tạo phải có sổ theo dõi, quản lý việc cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng của đơn vị mình.

2. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm in, quản lý chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng. Nội dung, hình thức, quy cách của chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 9. Cấp lại chứng nhận đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

1. Người đã được cấp chứng nhận đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng có thể đề nghị cơ sở đào tạo cấp lại chứng nhận trong các trường hợp chứng nhận bị rách nát hoặc bị mất.

2. Người xin cấp lại chứng nhận đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng phải làm đơn đề nghị kèm theo ảnh gửi đến cơ sở đào tạo và phải nộp chi phí cho cơ sở đào tạo theo quy định.

3. Cơ sở đào tạo đã cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu cho học viên căn cứ hồ sơ gốc để thực hiện cấp lại chứng nhận. Nội dung chứng nhận cấp lại được ghi đúng như bản cấp lần đầu.

Điều 10. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng

1. Mục đích: nâng cao kiến thức cho các cá nhân đã có chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 và là điều kiện để đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1.

2. Điều kiện của cơ sở đào tạo: cơ sở đào tạo ngoài việc đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Điều 3 của Thông tư này còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tài liệu: có Tài liệu giảng dạy phù hợp với quy định theo chương trình khung quy định tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Giảng viên: có tối thiểu 03 giảng viên trực thuộc là kỹ sư định giá hạng 1 và đã tham gia giảng dạy đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.

c) Thời lượng đào tạo: không ít hơn 14 tiết.

3. Tổ chức đào tạo: cơ sở đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng thực hiện theo các quy định về tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; đánh giá kết quả học tập; xét cấp, cấp lại chứng nhận bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ như quy định tại Điều 6, 7, 8, 9 của Thông tư này.

4. Giấy chứng nhận: giấy chứng nhận đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 11 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 11. Lưu trữ hồ sơ

Cơ sở đào tạo có trách nhiệm lập hồ sơ lưu trữ sau mỗi khóa học ít nhất là 5 năm để phục vụ cho công tác kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và việc cấp lại giấy chứng nhận cho học viên, bao gồm:

1. Danh sách, hồ sơ nhập học của học viên, quyết định và danh sách học viên được cấp chứng nhận (họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, địa chỉ liên hệ, nơi thường trú) cho từng khóa học, kết quả điểm kiểm tra có xác nhận của cơ sở đào tạo.

2. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy cho mỗi khóa học bao gồm: họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, địa chỉ liên hệ, nơi công tác.

3. Sổ gốc ký nhận, quản lý cấp chứng nhận đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng nhận đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng.

Chương 4.

TỔ CHỨC CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Điều 12. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

1. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Số chứng chỉ và lần cấp chứng chỉ.

b) Các thông tin về cá nhân của người được cấp chứng chỉ.

c) Trình độ chuyên môn được đào tạo.

d) Hạng kỹ sư định giá xây dựng.

đ) Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ.

2. Mẫu chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng có kích thước 85 mm x 125 mm, bìa cứng màu xanh đậm, trong ruột có 2 trang màu trắng.

3. Cách đánh số chứng chỉ và lần cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng như sau:

a) Số chứng chỉ bao gồm 2 nhóm số:

- Nhóm số thứ nhất: theo số mã điện thoại của địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);

- Nhóm số thứ hai: số thứ tự của chứng chỉ gồm có 4 chữ số.

Hai nhóm số được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-).

b) Lần cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

- Cấp lần đầu: ghi là cấp lần đầu;

- Cấp lại: ghi theo số lần cấp lại.

Điều 13. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

1. Người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này tới Sở Xây dựng nơi đăng ký cấp chứng chỉ.

2. Sở Xây dựng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

3. Trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng xem xét cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư này.

4. Việc thu và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp và nâng hạng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ.

c) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ.

d) Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu quy định tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

2. Hồ sơ đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng từ hạng 2 lên hạng 1 bao gồm:

a) Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị nâng hạng.

c) Bản sao chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ).

d) Chứng nhận tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng.

đ) Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ khi được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 theo mẫu quy định tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

3. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 khi chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 (Đối với các trường hợp đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ) bao gồm các tài liệu như quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư này.

Điều 15. Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

1. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp lại trong các trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất.

2. Điều kiện để được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

a) Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách nát.

c) Nộp lệ phí theo quy định.

3. Thủ tục cấp lại chứng chỉ:

a) Người xin cấp lại chứng chỉ nộp hồ sơ theo các điều kiện quy định tại khoản 2 điều này. Cơ quan cấp chứng chỉ xem xét, cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho các cá nhân đủ điều kiện theo quy định. Thời gian cấp lại trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Nội dung của chứng chỉ cấp lại được ghi đúng như chứng chỉ cũ.

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của người được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

1. Người được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng có các quyền sau:

a) Được thực hiện các công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phù hợp với hạng kỹ sư định giá xây dựng được cấp.

b) Được ký chủ trì trong hồ sơ sản phẩm của các công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

c) Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng có các nghĩa vụ sau:

a) Chịu trách nhiệm trước người sử dụng lao động, chủ đầu tư và pháp luật về kết quả hoạt động theo nội dung hợp đồng tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã ký kết.

b) Hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đúng với hạng kỹ sư định giá xây dựng được cấp.

c) Không được cho người khác thuê, mượn chứng chỉ để hành nghề.

d) Không được tự ý tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ.

đ) Không được vi phạm các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp.

e) Hàng năm cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng nơi hoạt động tư vấn về các hoạt động có liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sau khi được cấp chứng chỉ. Nội dung thông tin cung cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

g) Xuất trình chứng chỉ và chấp hành các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

3. Đối với các cá nhân chưa có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được tham gia các hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình nhưng không được ký chủ trì vào các hồ sơ sản phẩm của hoạt động này.

Chương 5.

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, BÁO CÁO, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 17. Quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

1. Bộ Xây dựng:

a) Thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

b) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

c) Xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm trong hoạt động đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

2. Sở Xây dựng:

a) Thanh tra, kiểm tra việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng của các cơ sở đào tạo trên địa bàn.

b) Cung cấp thông tin cho các đối tượng liên quan về việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

c) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho các cá nhân có đủ điều kiện theo đúng quy định.

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

đ) Lưu giữ hồ sơ theo quy định hiện hành.

e) Thu hồi chứng chỉ, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm của cá nhân có chứng chỉ trong quá trình tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 18. Xử lý vi phạm

1. Các hình thức vi phạm của cơ sở đào tạo: cho thuê mượn tư cách pháp nhân; rút ngắn thời lượng của chương trình, không tổ chức cho học viên làm bài kiểm tra; giảng viên không đáp ứng yêu cầu quy định; không công khai các nội dung cần thiết cho học viên khi thông báo tuyển sinh; không có quy trình quản lý; không thành lập Hội đồng đánh giá kết quả học tập; không gửi văn bản thông báo cho Sở Xây dựng trước khi tổ chức khóa học; không gửi Quyết định cấp chứng nhận và danh sách học viên được cấp chứng nhận về Sở Xây dựng; không gửi báo cáo định kỳ về Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng; không lưu trữ hồ sơ học viên sau khóa học; vi phạm các quy định khác của Thông tư này.

2. Xử lý vi phạm đối với cơ sở đào tạo: tùy mức độ vi phạm mà cơ sở đào tạo có thể bị xử lý theo các hình thức: nhắc nhở, khắc phục hậu quả vi phạm, bồi thường thiệt hại, tạm đình chỉ, thu hồi có thời hạn hoặc vĩnh viễn Quyết định công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng. Người đứng đầu cơ sở đào tạo và cá nhân liên quan tùy mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Xử lý vi phạm về cấp chứng chỉ kỹ sư định giá

a) Người được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng sẽ bị thu hồi chứng chỉ khi vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

- Tự ý tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ, cho mượn hoặc cho thuê chứng chỉ;

- Vi phạm đạo đức nghề nghiệp;

- Sau 3 năm liên tục không hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

b) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng nếu vi phạm các quy định của Thông tư này thì tùy mức độ vi phạm, ngoài việc bị xử lý theo quy định của Thông tư này có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

4. Thẩm quyền xử lý vi phạm:

a) Bộ Xây dựng có thẩm quyền:

- Quyết định yêu cầu khắc phục hậu quả vi phạm, tạm đình chỉ, thu hồi có thời hạn hoặc vĩnh viễn Quyết định công nhận cơ sở đào tạo; thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng về sai phạm của cơ sở đào tạo;

- Thu hồi Quyết định công nhận đủ điều kiện tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng nếu cơ sở đào tạo không tổ chức được khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng nào trong thời gian 24 tháng tính từ ngày ký Quyết định công nhận.

b) Sở Xây dựng có thẩm quyền:

- Nhắc nhở bằng văn bản đối với các vi phạm của cơ sở đào tạo tại địa phương và báo cáo về Bộ Xây dựng;

- Tuyên hủy giấy chứng nhận đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng của cá nhân nếu phát hiện sai phạm của cơ sở đào tạo trong việc cấp chứng nhận, hoặc kiến nghị hình thức xử lý sai phạm khác báo cáo Bộ Xây dựng;

- Thu hồi chứng chỉ, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 19. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ 6 tháng một lần, cơ sở đào tạo phải báo cáo bằng văn bản kết quả đào tạo bao gồm các nội dung: khóa đào tạo; số lượng, danh sách học viên trích ngang (Họ tên, năm sinh, nơi thường trú, …) tham gia đã được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về Sở Xây dựng nơi đặt trụ sở chính và nơi tổ chức đào tạo.

2. Định kỳ mỗi năm một lần, cơ sở đào tạo phải báo cáo về Bộ Xây dựng bằng văn bản và qua trang thông tin điện tử (Website) của Bộ Xây dựng bao gồm: số lượng khóa đào tạo và số lượng học viên tham gia hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

3. Định kỳ mỗi năm một lần, Sở Xây dựng phải báo cáo bằng văn bản và qua trang thông tin điện tử (Website) của Bộ Xây dựng về kết quả cấp, thu hồi chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, kết quả tuyên hủy giấy chứng nhận đào tạo hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

4. Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng có trách nhiệm cập nhật danh sách cơ sở đào tạo được công nhận đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng, thông tin về cơ sở đào tạo, cá nhân vi phạm để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Xử lý chuyển tiếp

1. Các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được Bộ Xây dựng công nhận trước khi Thông tư này có hiệu lực vẫn được tiếp tục tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, nhưng phải có trách nhiệm hoàn thiện, bổ sung các điều kiện theo quy định của Thông tư này và báo cáo về Bộ Xây dựng trong thời hạn 60 ngày kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực.

2. Các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đang tiến hành trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục sử dụng chương trình đào tạo theo quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và văn bản số 734/BXD-VP ngày 21/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng của Bộ Xây dựng.

3. Các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng triển khai sau thời điểm có hiệu lực của Thông tư này thì sử dụng chương trình đào tạo theo quy định tại Thông tư này.

4. Các chứng nhận đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng do các cơ sở đào tạo đã cấp trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng.

5. Các chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đã cấp trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng.

6. Việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đối với những hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng nộp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo các quy định trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành. Đối với các hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng nộp sau thời điểm có hiệu lực của Thông tư này thì việc cấp chứng chỉ thực hiện theo quy định của Thông tư này.

Điều 21. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2010 và thay thế cho các văn bản sau:

a) Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình khung đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.

b) Văn bản số 734/BXD-VP ngày 21/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố những Nội dung cơ bản của Tài liệu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.

c) Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

d) Quyết định số 905/QĐ-BXD ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đính chính Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

đ) Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung những nội dung cơ bản của tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước;
- Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-BTP, Công báo;
- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra XD;
- Lưu: VP, PC, Vụ KTXD, Viện KTXD, T300.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

PHỤ LỤC SỐ 1

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng bao gồm 9 chuyên đề với thời lượng 56 tiết, cụ thể như sau:

Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành (8 tiết)

I. Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình (Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai)

1. Những nội dung cơ bản của Luật Xây dựng

1.1. Phạm vi, đối tượng và kết cấu của Luật Xây dựng

1.2. Hoạt động xây dựng

1.3. Nội dung quản lý nhà nước về xây dựng

2. Những nội dung cơ bản của Luật Đất đai liên quan tới hoạt động xây dựng

2.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

2.2. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

2.3. Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

2.4. Tài chính về đất đai và giá đất

2.5. Thu hồi đất, bồi thường, tái định cư liên quan tới dự án đầu tư xây dựng công trình

2.6. Quản lý nhà nước về đất đai

3. Những nội dung cơ bản của Luật Đầu tư liên quan đến hoạt động xây dựng

3.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

3.2. Hình thức đầu tư

3.3. Thủ tục về đầu tư khi triển khai dự án

3.4. Quản lý nhà nước về đầu tư

4. Những nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu liên quan tới hoạt động xây dựng

4.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

4.2. Quy định chung về đấu thầu

4.3. Các chủ thể tham gia đấu thầu

4.4. Nội dung quản lý nhà nước về đấu thầu

II. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C

1.1. Xác định chủ đầu tư xây dựng công trình

1.2. Báo cáo đầu tư xây dựng công trình

1.3. Lấy ý kiến chấp thuận về quy hoạch

1.4. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

1.5. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

1.6. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

2. Lập thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình

2.1. Phạm vi áp dụng các công trình lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật

2.2. Nội dung Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình

2.3. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình

3. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

3.1. Các trường hợp được điều chỉnh

3.2. Thẩm quyền điều chỉnh và tổ chức điều chỉnh

III. Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Các hình thức quản lý dự án

1.1. Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

1.2. Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án

2. Các yêu cầu nội dung về quản lý dự án

2.1. Quản lý khối lượng, quản lý chi phí

2.2. Quản lý chất lượng xây dựng công trình

2.3. Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình

2.4. Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng

2.5. Quản lý môi trường xây dựng

IV. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

1. Khái niệm chi phí đầu tư xây dựng công trình

2. Quá trình hình thành giá xây dựng công trình

3. Nghiệp vụ định giá xây dựng

4. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

5. Quản lý tổng mức đầu tư

6. Quản lý dự toán công trình

7. Quản lý định mức xây dựng

8. Quản lý giá xây dựng công trình

9. Quản lý chỉ số giá xây dựng

10. Quản lý hợp đồng xây dựng

11. Quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư

V. Điều kiện năng lực các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng công trình

1. Các quy định chung về điều kiện năng lực đối với tổ chức và cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng.

2. Điều kiện năng lực hành nghề xây dựng đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

3. Điều kiện năng lực và phạm vi hoạt động xây dựng của tổ chức

Chuyên đề 2: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)

I. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án

1. Một số vấn đề chung về tổng mức đầu tư

1.1. Khái niệm và vai trò của tổng mức đầu tư

1.2. Nội dung và cơ cấu các thành phần chi phí của tổng mức đầu tư

1.3. Nguyên tắc xác định tổng mức đầu tư

1.4. Yêu cầu của công việc tính toán

2. Một số phương pháp xác định tổng mức đầu tư

2.1. Phương pháp xác định TMĐT theo thiết kế cơ sở của dự án đầu tư

2.2. Phương pháp xác định TMĐT theo diện tích hoặc công suất sử dụng của công trình và giá xây dựng tổng hợp

2.3. Phương pháp xác định TMĐT theo số liệu của các dự án có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương tự.

2.4. Kết hợp các phương pháp để xác định tổng mức đầu tư

3. Phân tích mức độ áp dụng của các phương pháp

II. Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án

1. Khái niệm hoạt động đầu tư và hiệu quả đầu tư của dự án

1.1. Khái niệm về hoạt động đầu tư

1.2. Các đặc trưng cơ bản của hoạt động đầu tư

1.3. Hiệu quả của dự án đầu tư

1.4. Phân tích đánh giá hiệu quả dự án

2. Xác định các yếu tố làm căn cứ phân tích, tính toán kinh tế - tài chính dự án

2.1. Tổng mức đầu tư

2.2. Lập kế hoạch đầu tư

2.3. Lập kế hoạch hoạt động

2.4. Kế hoạch khấu hao và xử lý các khoản thu hồi

2.5. Vốn lưu động

2.6. Kế hoạch trả nợ

3. Xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế - tài chính dự án

3.1. Báo cáo tài chính trong phân tích, đánh giá hiệu quả dự án

3.2. Xác định các chỉ tiêu kinh tế - tài chính dự án đầu tư

4. Phân tích và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của dự án đầu tư

5. So sánh các kết quả và lựa chọn phương án

III. Giới thiệu phương pháp xác định suất vốn đầu tư

1. Một số vấn đề chung về suất vốn đầu tư

1.1. Khái niệm, ý nghĩa và vai trò của suất vốn đầu tư

1.2. Nội dung kinh tế của chỉ tiêu suất vốn đầu tư

1.3. Phân loại suất vốn đầu tư

2. Phương pháp và các bước tiến hành tính toán suất vốn đầu tư xây dựng công trình

2.1. Một số quan điểm cơ bản

2.2. Các căn cứ tính toán suất vốn đầu tư

2.3. Các bước tiến hành xác định suất vốn đầu tư

IV. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

1. Khái niệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số giá

2. Phân loại chỉ số giá xây dựng

2.1. Chỉ số giá xây dựng công trình

2.2. Các chỉ số giá xây dựng theo cơ cấu chi phí

2.3. Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí

2.4. Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu

3. Nguyên tắc và phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình

3.1. Nguyên tắc tính toán chung

3.2. Các căn cứ xác định chỉ số giá xây dựng

3.3. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình

V. Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng

1. Vai trò và ý nghĩa của độ dài thời gian xây dựng

2. Các phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng công trình

Chuyên đề 3: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình (12 tiết)

I. Phương pháp lập định mức xây dựng công trình

1. Hệ thống định mức xây dựng

1.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật

1.2. Định mức tỷ lệ

2. Phương pháp lập định mức dự toán xây dựng công trình

2.1. Trình tự lập định mức dự toán xây dựng công trình

2.2. Lập định mức dự toán mới cho công tác xây dựng chưa có định mức

2.3. Vận dụng có điều chỉnh các định mức dự toán công tác xây dựng đã có

2.4. Áp dụng định mức dự toán công tác xây dựng đã có

3. Những tài liệu cần thiết phục vụ lập định mức dự toán xây dựng công trình

II. Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình

1. Khái niệm, yêu cầu và phân loại đơn giá xây dựng công trình

1.1. Khái niệm đơn giá xây dựng công trình

1.2. Yêu cầu đối với đơn giá xây dựng công trình

1.3. Phân loại đơn giá xây dựng công trình

2. Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình

2.1. Đối với đơn giá chi tiết xây dựng công trình

2.2. Đối với đơn giá tổng hợp xây dựng công trình

III. Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công công trình

1. Một số lý luận chung về giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

1.1. Khái niệm máy và thiết bị thi công

1.2. Khái niệm và vai trò của giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

2. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

2.1. Trình tự xác định

2.2. Phương pháp xác định giá ca máy mới đối với các loại máy và thiết bị chưa có giá ca máy

3. Phương pháp xác định giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

3.1. Trình tự xác định

3.2. Nội dung và phương pháp xác định giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

4. Các ví dụ tính toán giá ca máy và giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

IV. Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

1. Một số vấn đề chung liên quan đến chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

1.1. Khái niệm về hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình

1.2. Phân loại hoạt động tư vấn

1.3. Nội dung chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

1.4. Các quy định hiện hành liên quan đến quản lý chi phí tư vấn

2.2. Phương pháp xác định chi phí tư vấn

2.1. Xác định theo định mức chi phí tư vấn (tỉ lệ %) được công bố

2.2. Xác định theo dự toán

3. Sử dụng các phương pháp trên để xác định chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư, dự toán công trình

3.1. Xác định chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư của dự án

3.2. Xác định chi phí tư vấn trong dự toán công trình

Chuyên đề 4: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí (4 tiết)

I. Phương pháp đo bóc khối lượng

1. Khái niệm về đo bóc khối lượng xây dựng và vai trò của việc đo bóc khối lượng trong việc định giá xây dựng

1.1. Khái niệm

1.2. Vai trò của việc đo bóc khối lượng trong việc định giá xây dựng

2. Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình

2.1. Nguyên tắc đo bóc khối lượng xây dựng công trình

2.2. Trình tự triển khai công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình

2.3. Một số quy định cụ thể khi đo bóc khối lượng xây dựng công trình

II. Kiểm soát chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình

1. Khái niệm, vai trò của việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

1.1. Khái niệm

1.2. Vai trò

2. Mục đích và yêu cầu của việc kiểm soát chi phí

3. Điều kiện cần thiết để thực hiện quá trình kiểm soát chi phí

4. Nội dung kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

4.1. Kiểm soát chi phí trong giai đoạn trước xây dựng

4.2. Kiểm soát chi phí trong giai đoạn thực hiện xây dựng công trình

5. Tổ chức quản lý việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

5.1. Hình thức tổ chức kiểm soát chi phí

5.2. Trách nhiệm của chủ đầu tư đối với việc kiểm soát chi phí

5.3. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tư vấn kiểm soát chi phí

Chuyên đề 5: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình (4 tiết)

I. Khái niệm, nội dung, vai trò của dự toán xây dựng công trình

1. Khái niệm

2. Nội dung

3. Vai trò

II. Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

1. Nguyên tắc xác định

2. Phương pháp xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình

2.1. Xác định chi phí xây dựng

2.2. Xác định chi phí thiết bị

2.3. Xác định chi phí quản lý dự án

2.4. Xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

2.5. Xác định chi phí khác

2.6. Xác định chi phí dự phòng

III. Quản lý dự toán xây dựng công trình

1. Thẩm tra, phê duyệt dự toán xây dựng công trình

1.1. Nội dung thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

1.2. Thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

2. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (4 tiết)

1. Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

- Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu

- Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

- Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu

- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng

Chuyên đề 7: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng (8 tiết)

A. Những quy định chung

I. Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

II. Các loại hợp đồng xây dựng

1. Theo tính chất, loại công việc trong hoạt động xây dựng cần thực hiện

1.1. Hợp đồng tư vấn xây dựng

1.2. Hợp đồng thi công xây dựng công trình

1.3. Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ

1.4. Hợp đồng thiết kế thi công xây dựng công trình

1.5. Hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ

1.6. Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình

1.7. Hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

1.8. Hợp đồng chìa khóa trao tay

2. Theo giá hợp đồng

2.1. Hợp đồng trọn gói

2.2. Hợp đồng theo giá cố định

2.3. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

2.4. Hợp đồng theo thời gian

2.5. Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm

III. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

IV. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng

V. Hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng xây dựng

VI. Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

B. Những quy định cụ thể

I. Các thông tin về Hợp đồng xây dựng

1. Thông tin về hợp đồng xây dựng

2. Căn cứ ký kết hợp đồng

3. Hồ sơ hợp đồng xây dựng

4. Luật và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng xây dựng

II. Nội dung và khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng và tiến độ thực hiện

1. Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng xây dựng

2. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng xây dựng

3. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng

III. Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng

1. Giá hợp đồng xây dựng

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng

3. Tạm ứng hợp đồng xây dựng

4. Thanh toán hợp đồng xây dựng

5. Hồ sơ thanh toán

6. Đồng tiền và hình thức thanh toán hợp đồng xây dựng

7. Quyết toán hợp đồng xây dựng

8. Thanh lý hợp đồng xây dựng

IV. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng

1. Quyền và nghĩa vụ chung của bên giao thầu và bên nhận thầu

2. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu tư vấn

3. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu tư vấn

4. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu thi công xây dựng công trình

5. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu thi công xây dựng công trình

6. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu cung cấp thiết bị công nghệ

7. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu cung cấp thiết bị công nghệ

8. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu EPC

9. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu EPC

10. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu trong hợp đồng chìa khóa trao tay

11. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu hợp đồng chìa khóa trao tay

V. Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng

1. Nguyên tắc điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng

2. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng

3. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

4. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

5. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng

VI. Tạm ngừng, chấm dứt, thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng

1. Tạm ngừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng

2. Chấm dứt (hủy bỏ) hợp đồng xây dựng

3. Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng

4. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

VII. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

1. Khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng

2. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

VIII. Các nội dung khác của hợp đồng

1. Bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng xây dựng

2. Hợp đồng thầu phụ

3. An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ

4. Điện, nước và an ninh công trường

5. Vận chuyển thiết bị công nghệ

6. Rủi ro và bất khả kháng

Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)

I. Thanh toán vốn đầu tư

1. Các yêu cầu cơ bản

2. Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền trong thanh toán vốn đầu tư

II. Quyết toán vốn đầu tư

1. Các yêu cầu cơ bản

2. Nội dung, hồ sơ, thẩm quyền thẩm tra báo cáo quyết toán

2.1. Nội dung báo cáo quyết toán

2.2. Biểu mẫu báo cáo quyết toán

2.3. Hồ sơ trình duyệt quyết toán

2.4. Thẩm quyền thẩm tra quyết toán

3. Kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư

4. Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

4.1. Nội dung thẩm tra

4.2. Trình tự thẩm tra và nội dung của báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

5. Phê duyệt quyết toán

5.1. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán

5.2. Quản lý quyết định phê duyệt quyết toán.

6. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, kiểm toán

6.1. Xác định chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán

6.2. Quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán

6.3. Nội dung chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán

7. Thời hạn quyết toán

8. Trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành

8.1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

8.2. Trách nhiệm của các nhà thầu

8.3. Trách nhiệm của cơ quan kiểm soát thanh toán, cho vay vốn đầu tư

8.4. Trách nhiệm của nhà thầu kiểm toán

8.5. Trách nhiệm của cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán

8.6. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương

8.7. Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp

III. Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng

1. Các yêu cầu, nguyên tắc

2. Phương pháp quy đổi

2.1. Căn cứ quy đổi

2.2. Trình tự quy đổi

2.3. Phương pháp quy đổi

2.4. Quy đổi chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư

2.5. Quy đổi chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác

IV. Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng

1. Các yêu cầu chung

2. Các quy định cụ thể về xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng

2.1. Tài sản cố định

2.2. Tài sản lưu động

2.3. Báo cáo xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng

Chuyên đề 9: Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo (4 tiết)

 

PHỤ LỤC 2

MẪU KÊ KHAI DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

(TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO)

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quốc tịch

Chức vụ, nơi công tác

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm nghề nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Giảng các chuyên đề

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện hợp pháp của cơ sở đào tạo
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 3

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
-------

 

 

Ảnh 3x4 (đóng dấu của cơ sở đào tạo)

 

 

 

Số: ………../ĐTBDKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH
KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

 

Cấp cho ông/bà: ...........................................

Sinh ngày: …. tháng….. năm ………………

Nơi thường trú:..............................................

Đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng do (tên cơ sở đào tạo)..

.....................................................................

.....................................................................

…….

tổ chức từ ngày … tháng … năm … đến ngày …. tháng … năm …. tại ….. (nơi tổ chức đào tạo)

Xếp loại:........................................................

 

 

…., ngày…. tháng…. năm ….
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

1. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng có kích thước 210mm x 150mm.

2. Chứng nhận có 2 mặt: mặt ngoài nền màu nâu đỏ, chữ vàng; mặt trong nền màu trắng, có hình lô gô của cơ sở đào tạo, chữ đen.

 

PHỤ LỤC 4

MẪU CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

TÊN CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ
-----

 

 

 

 

CHỨNG CHỈ
KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

 

 

 

                     Số chứng chỉ: (*)

                     Lần cấp:

 

Ảnh 3x4 của người được cấp chứng chỉ (đóng dấu nổi của cơ quan cấp chứng chỉ)

Thông tin cá nhân của người được cấp chứng chỉ:

- Số CMND (hoặc hộ chiếu)

- Ngày cấp:                    Nơi cấp:

- Quốc tịch:

 

 

- Số chứng chỉ: (*)

- Lần cấp:

Trang bìa 1 (màu xanh đậm)

Trang 2 (màu trắng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Thủ trưởng cơ quan cấp chứng chỉ

- Cấp cho ông/bà:

- Ngày tháng năm sinh:

- Nơi thường trú:

- Trình độ chuyên môn:

Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng:

 

 

 

…., ngày…. tháng…. năm ….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Trách nhiệm của người
được cấp chứng chỉ

 

- Hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

- Không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung chứng chỉ.

- Không được cho thuê, mượn chứng chỉ này để hành nghề.

Trang 3 (màu trắng)

Trang 4 (màu xanh đậm)

- Ghi chú: (*) Số chứng chỉ ghi theo ví dụ sau: chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cấp ở Hà Nội ghi là: 04-0001; tại TPHCM ghi là: 08-0001…vv.

- Kích thước: 85 mm x 125 mm.

 

PHỤ LỤC 5

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Lần đăng ký
cấp chứng chỉ
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

….., ngày… tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng …………………………

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng chuyên môn đã được cấp;

- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được cấp.

9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình;

- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện.

Đề nghị được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: …

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 6

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được thực hiện và loại công trình):

Số TT

Thời gian (Tháng - năm)

Tên và loại công trình

Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư
(Ký và đóng dấu)

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 7

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG HẠNG KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Lần đăng ký
cấp chứng chỉ
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

….., ngày… tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG HẠNG KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng ……………………………..

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 đến thời điểm xin nâng hạng);

- Những công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện;

9. Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng.

Đề nghị được nâng kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thành kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 8

CÁC THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN CỦA KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

1. Tên cá nhân:

2. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

3. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

4. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng số:

5. Cơ quan cấp chứng chỉ:

6. Hạng kỹ sư định giá xây dựng hiện tại:

7. Ngày, tháng, năm được chuyển hạng:

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.

9. Những công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện đến thời điểm cập nhật thông tin (địa chỉ công trình nơi hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cấp công trình, loại công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đang thực hiện…).

 

PHỤ LỤC 9

MẪU BÁO CÁO CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Kính gửi: .......................

- Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: ...........................................................................................

- Tên tiếng Anh: (nếu có)........................................................................................................

- Địa chỉ: ..............................................................................................................................

- Điện thoại: .........................................................................................................................

- Fax: ...................................................................................................................................

- Đại diện pháp nhân: ............................................................................................................

THÔNG TIN VỀ CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐÃ TỔ CHỨC

(Từ ngày… tháng …. năm ….đến ngày… tháng …. năm ….)

STT

Tên khóa học (báo cáo cho từng khóa)

Thời gian tổ chức (từ… đến…..)

Địa điểm tổ chức

Số lượng học viên tham gia

Số lượng học viên được cấp chứng nhận

Xếp loại

Ghi chú

Giỏi

Khá

Trung bình

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

- Các thông tin, ý kiến khác về chương trình:

............................................................................................................................................

- Đề xuất, kiến nghị:

............................................................................................................................................

 

 

Đại diện hợp pháp của cơ sở đào tạo
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 10

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Chương trình khung đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng bao gồm 04 chuyên đề với thời lượng 14 tiết; cụ thể như sau:

Chuyên đề 1: Nâng cao kỹ năng lập, thẩm tra tổng mức đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư (4 tiết):

I. Kỹ năng lập tổng mức đầu tư các dự án có quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp hoặc có tầm quan trọng quốc gia;

II. Kỹ năng thẩm tra tổng mức đầu tư các dự án nói trên.

III. Kỹ năng đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình:

1. Vai trò ý nghĩa của việc đánh giá rủi ro của dự án;

2. Giới thiệu nội dung của phương pháp phân tích, đánh giá rủi ro của dự án;

3. Kỹ năng đánh giá hiệu quả các dự án có quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp hoặc có tầm quan trọng quốc gia.

Chuyên đề 2: Nâng cao kỹ năng quản lý và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình (4 tiết):

I. Kinh nghiệm của Quốc tế trong quản lý và kiểm soát chi phí các dự án quy mô lớn;

II. Nâng cao kỹ năng quản lý và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình các dự án có quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp;

Chuyên đề 3: Cập nhật các cơ chế chính sách đầu tư xây dựng (4 tiết):

I. Các quy định mới liên quan đến lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

II. Những quy định mới về cơ chế, chính sách quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

III. Những đổi mới về cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chuyên đề 4: Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo (2 tiết).

 

PHỤ LỤC 11

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
-------

 

Ảnh 3x4 (đóng dấu của cơ sở đào tạo)

 

 

 

Số: ………../ĐTBDNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

Cấp cho ông/bà: ...........................................

Sinh ngày: …. tháng….. năm ………………

Nơi thường trú:..............................................

Đã hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng do (tên cơ sở đào tạo)

.....................................................................

.....................................................................

tổ chức từ ngày … tháng … năm … đến ngày …. tháng … năm …. tại ….. (nơi tổ chức đào tạo)

Xếp loại:........................................................

 

 

…., ngày…. tháng…. năm ….
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

1. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng có kích thước 210mm x 150mm.

2. Chứng nhận có 2 mặt: mặt ngoài nền màu đỏ, chữ vàng; mặt trong nền màu trắng, có hình lô gô của cơ sở đào tạo, chữ đen.

 

PHỤ LỤC 12

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Lần đăng ký
cấp lại chứng chỉ
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

….., ngày… tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng ………………………………..

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Số chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đã được cấp:

9. Lý do xin cấp lại:

Đề nghị được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng:….

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
--------------

No.: 05/2010/TT-BXD

Hanoi, May 26, 2010

 

CIRCULAR

GUIDING ON TRAINING, RETRAINING FOR PROFESSIONAL SKILLS OF CONSTRUCTION VALUATION AND GRANTING CERTIFICATES OF CONSTRUCTION VALUATION ENGINEER

Pursuant to the Decree No.17/2008/ND-CP dated 04/02/2008 of the Government stipulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;

Pursuant to the Decree No.112/2009/ND-CP dated 14/12/2009 of the Government on managing costs of work construction investment;

Ministry of Construction guides on training, retraining for professional skills of construction valuation and granting certificates of construction valuation engineer as follows:

Chapter 1.

GENERAL PROVISION

Article 1. Scope of governing

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Subjects of application

1. Organizations and individuals involved in the training, retraining for professional skills of construction valuation and granting certificates of construction valuation engineer; the State management agency on construction.

2. Certificates of construction valuation engineer are issued to individuals who are citizens of Vietnam, the Vietnamese residing abroad, foreigners who wish and are eligible under the provisions of Article 20 of Decree No.112/2009/ND-CP dated 14/12/2009 of the Government.

Chapter 2.

ABILITY CONDITIONS, REGISTRATION, APPRAISAL, AND RECOGNITION OF FACILITIES OF TRAINING, RETRAINING CONSTRUCTION VALUATION PROFESSIONAL SKILLS

Article 3. Conditions to be recognized as a training facility

1. To be considered, recognized as a facility of training, retraining professional skill of construction valuation in addition to meeting the requirements as prescribed in clause 1 of Article 23 of Decree No.112/2009/ND-CP dated 14/12/2009 of the Government, the training facilities must also meet the following conditions:

a) The material facilities for training, retraining professional skill of construction valuation: To ensure the rooms to have scale, facilities consistent with the number of students and facilities and equipment to meet the requirements of teaching and learning.

b) Teaching materials:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Training materials must include names of facilities of training, retraining professional skill of construction valuation, be printed, bound into volume;

- There are at least 3 sets of questions for multiple choice of the programs of training, retraining professional skill of construction valuation.

c) Teachers: the teachers joining in teaching must have qualifications from level of university or higher. Form of list of information of team of teachers as prescribed in Appendix 2 attached to this Circular.

d) Training Management:

- With the management apparatus to meet requirements of professional skills and to organize training courses; store learners’ records, dossiers and documents related to the training, retraining of construction valuation profession;

- With process of management and quality control of the training, retraining of construction valuation;

- With personnel in charge of courses having experience in organizing the courses of training or retraining profession skills of the areas related to construction activities.

Article 4. Registration dossiers

1. Registration: the facilities with needs for training, retraining professional skills of construction valuation, and meeting the conditions specified in Article 3 of this Circular document to submit to the Ministry of Construction to be considered and recognized as the facilities of training or retraining professional skills of construction valuation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) A written request to be recognized as the facility of training or retraining professional skills of construction valuation, which should show the information related to the facility of training such as: the legal representative, contact address, phone number, email, website.

b) Legal documents: copy of business registration certificate or establishment decision for the facilities without certificates of business registration or Regulation on functions, tasks, or registration of scientific activities.

c) List of teachers (Declaration on professional qualifications, practical experience in professional activities) together with teaching contracts or labor contracts.

d) Teaching materials compiled by the facility of training, retraining professional skills of construction valuation in accordance with the framework program as prescribed and at least have 3 sets of questions of multiple choices.

đ) The explanation documents of the facility of training expressing the satisfaction of the conditions specified in Article 3 of this Circular.

Article 5. Appraisal and recognition of training facilities

1. Evaluation: The Ministry of Construction sets up a Council to appraise the registration dossiers of the training facilities. Before the Council’s meeting, the Ministry of Construction may inspect directly the capacity of training facility according to the contents specified in Article 3 of this Circular.

2. Recognition: Based on the appraisal results, the Ministry of Construction decides to recognize the training facility eligible for organizing the training, retraining professional skills of construction valuation and up load to the website of the Ministry of Construction.

Chapter 3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Organization of training and retraining professional skill of construction valuation

1. Training facilities implement the regulations on training, retraining professional skill as follows:

a) Notice of enrollment, demands for learners, programs, and contents of the training course, time, location, funding and other necessary information.

b) Seven (07) days before the opening date of each course of training, retraining, the written notice shall be sent to the Department of Construction where the training course is expected to organize on the location, time, number of learners, teachers participating in the retraining, training course. Where there are changes of plan, the training facility must promptly notify the Department of Construction where the training course is expected to organize.

c) Dissemination of the rules and regulations of the course and provision of full documentation of the course for learners in the starting date.

d) Organization of teaching and learning according to the programs to ensure the content and time not less than 56 class hours for each retraining course, to ensure that teachers join the class as proper as the list registered; organization to control their learners' learning time.

đ) Organization to take contest, examination and evaluation and classification of learning results to certify for learners.

e) Getting the opinions of learners on the courses.

g) Submission of certificates granting decision and list of certified learners, the report on implementation of the changed plan (if any) to the Department of Construction where the course was organized not later than 7 days from the end of the course.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. In case of having had certificates of other programs training, retraining professional skills, learners shall be exempted from attending the topics that have learned in the above mentioned retraining, training programs with the conditions that contents and time are equivalent compared to those specified in this Circular. The training facility inspects, stores copies of certificates of the learners, and is responsible for the decision to allow learners to be exempted from these topics.

4. Tuition fees and the management and use of tuition fees shall be decided by the training facilities on the basis of making sure to cover the reasonable costs of the course.

Article 7. Council of assessment of learning results and consideration of granting certificates

Heads of the training facilities decided to establish the Council to assess the learning results, issue the Regulation on operation of the Council to execute the organization of training, retraining, assessing the results of examination, ranking at the end of the course and review to grant certificates of retraining professional skills of construction valuation for learners.

Article 8. Grant of certificates of training, retraining professional skill of construction valuation

1. Learners who attend the course of training, retraining professional skill ensuring the time as prescribed, and having the learning results to be evaluated from satisfactory or more by the Council shall be granted certificates of retraining professional skill of construction valuation. The training facilities must have books to monitor and manage the grant of certificates of retraining professional skill of construction valuation of their units.

2. The training facilities are responsible for printing, managing certificates of retraining professional skill of construction valuation. Contents; form and specifications of certificates of retraining professional skill of construction valuation according to prescribed form in Appendix No.3 issued together with this Circular.

Article 9. Re-issuance of certificates of retraining professional skill of construction valuation

1. Those who have been certified the training, retraining professional skill of construction valuation may request the training facilities for re-issuance of the certificates to be torn or lost.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The training facilities that have certified the first training, retraining professional skill for learners based on original records to re-grant certificates. Contents of the certificates re-granted are recorded as same as the first version.

Article 10. Training, retraining to improve professional skill of cost management and mechanism, policies of construction investment

1. Purpose: To improve knowledge for individuals with certificates of second-grade valuating engineer and used as a condition for requesting to be granted certificates of first-grade valuating engineer.

2. Conditions of the training facilities: the training facilities, in addition to meeting the capacity conditions specified in Article 3 of this Circular, must also meet the following conditions:

a) Materials: having teaching materials in accordance with regulations under the framework program specified in Appendix No.10 issued together with this Circular.

b) Teachers: having at least 03 affiliated teachers to be first-grade valuating engineers and have taught professional skill of construction valuation.

c) Duration of training: not less than 14 class hours.

3. Organization of training: facilities of training, retraining to improve professional skill of cost management and construction investment policies, mechanism comply with the regulations on organization of training, retraining to improve professional skill; assess the learning results; review to re-grant the certificates of training to improve professional skill as specified in Article 6, 7, 8 and 9 of this Circular.

4. Certificates: Certificates of training, retraining to improve professional skill of cost management and construction investment policies, mechanism comply with the form prescribed in Appendix No.11 issued together with this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The training facilities are responsible for making archiving records after each training course for at least five years for the inspection of the competent state agencies and the re-issuance of the certificates for learners, including:

1. Lists, records of enrollment of learners, decisions, and lists of learners granted certificates (full name, year of birth, occupation, qualifications, contact address, place of residence) for each training course, the examination results certified by the training facility.

2. List of teachers teaching each training course includes: full name, year of birth, occupation, qualifications, contact address, place of working.

3. Original books of signature, management of the grant of certificates of training, retraining professional skill of construction valuation, certification of training, retraining to improve professional skill of cost management and construction investment policies, mechanism.

Chapter 4.

ORGANIZATION TO GRANT CERTIFICATES OF CONSTRUCTION VALUATION ENGINEER

Article 12. Certificates of construction valuation engineer

1. A certificate of construction valuation engineer includes the following main contents:

a) Number of certificate and times of granting certificate.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Professional level to be trained.

d) The grade of engineer of construction valuation.

đ) Responsibilities of person granted certificate.

2. Form of certificate of engineer of construction valuation according to form prescribed in Appendix 4, issued together with this Circular. Certificate of engineer of construction valuation has the size 85 mm x 125 mm, dark blue hardcover, with two white pages inside.

3. The numbering plan for certificate and times of issuing certificate of engineer of construction valuation as follows:

a) The number of certificate consists of 2 groups of number:

- The first group of number: by the local telephone code (provinces or cities under central authority);

- The second group of number: ordinal number of the certificate consists of 4 digits.

Two groups of numbers are connected with each other by a hyphen (-).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The first issue: record as the first issue;

- Reissue: record by the number of time of reissue.

Article 13. The order and procedures for granting certificates of construction valuation engineers

1. Person who proposes for granting certificate of construction valuation engineer sends 01 set of dossier as prescribed in Article 14 of this Circular to the Department of Construction where registers for granting Certificate.

2. The Department of Construction receives and examines dossiers, requests for additional documents if it is missed or invalid.

3. Within maximum period of 10 working days after receiving complete and valid dossiers, the Department of Construction reviews to issue certificate of construction valuation engineer in accordance with provisions of this Circular.

4. The collection and use of fees for granting certificate of construction valuation engineer comply with provisions of the Ministry of Finance.

Article 14. Dossiers requesting for granting and upgrading certificates of construction valuation engineers

1. Dossier requesting for granting second-grade certificate of construction valuation engineer includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) 02 color photos of size 3x4 taken within 6 months before the date requesting for issuance of the certificate.

c) A certified copy (or copy if having the original for comparison), the diplomas, certificates of training, retraining professional skill of construction valuation, identification card or passport of the person who requests for issuance of certificate.

d) Declaration of experience of professional skill related to operations consulting investment cost management of work construction in the Form prescribed in Appendix 6, issued together with this Circular, be certified by the agency, organizations directly managing or by the investor.

2. A dossier of application for upgrading class of engineer of construction valuation from second grade to first grade includes:

a) An application for upgrading class of engineer of construction valuation in the Form provided in Appendix 7, issued together with this Circular.

b) 02 color photos of size 3x4 taken within 6 months before the date requesting for upgrading class.

c) Copy of second grade certificate of construction valuation engineer (unless those specified in Clause 3 of Article 20 of Decree 112/2009/ND-CP dated 14/12/2009 of the Government).

d) Written certification of attended the retraining, training course to improve professional skill of cost management and mechanism, policies of investment and construction.

đ) Declaration of experience of professional skill related to operations consulting investment cost management of work construction since the date of issuance of second grade certificate of engineer of construction valuation in the Form prescribed in Appendix 6, issued together with this Circular, is certified by the agency, organizations directly managing or by the investor.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Re-issuance of certificates of construction valuation engineers

1. Certificates of construction valuation engineers are reissued when the certificates are torn or lost.

2. Conditions for being re-granted the certificate of construction valuation engineer:

a) With written request for being re-granted the certificate of construction valuation engineer in the form prescribed in Appendix No.12 issued together with this Circular;

b) The old certificate in the case of being torn.

c) Paying fees as prescribed.

3. Procedures for re-granting certificates:

a) Applicants for the certificate file dossiers under the conditions specified in Clause 2 of this Article. Agency granting certificate reviews, re-issues certificates of engineers of construction valuations for individuals eligible under the regulations. Time to reissue is within 10 working days after receiving full valid dossiers.

b) The content of the certificate reissued is recorded properly as the former certificate.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. People issued certificate of engineers of construction valuation have the following rights:

a) To carry out the consultancy of investment cost management of work construction suitable to the grade of engineer of construction valuation to be granted.

b) To be signed in the role of preside in the record of the consultancy product of investment cost management of work construction.

c) To exercise other rights as prescribed by law.

2. People issued certificate of engineers of construction valuation have the following obligations:

a) To be responsible before the employers, investors and law for the performance according to content of the consultancy contract of cost management of work construction investment signed.

b) Operating investment cost management consultancy of work construction correctly with the grade of engineer of construction valuation to be granted.

c) Not to rent out, lend other persons certificates to practice.

d) Not to arbitrarily erase or repair the certificates.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Annually provide information for the Department of Construction where there is consultancy activities related to investment cost management consultancy of work construction after being granted certificate. The contents of the information provided in the Form specified in Appendix No.8, issued together with this Circular.

g) To present the certificate and observe the requirements for inspection and examination as the competent agencies’ requirements.

3. For individuals who have not got yet certificates of training professional skill of construction valuation, have not got yet certificates of engineers of construction valuation may participate in the investment cost management consultancy activities of work construction but may not be signed in the role of presides in the records of the consultancy products.

Chapter 5.

REGIME OF MANAGEMENT, REPORT, INSPECTION, AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 17. Management of activities of training, retraining professional skill of construction valuation and grant of certificates of engineers of construction valuation

1. Ministry of Construction:

a) To unify the State management of activities of training, retraining professional skill of construction valuation; training and retraining to improve professional skill of cost management and construction investment mechanism, policies and grant of certificates of engineers of construction valuation.

b) To inspect and examine the observance of the regulations on training, retraining professional skill of construction valuation; training and retraining to improve professional skill of cost management and construction investment mechanism, policies and grant of certificates of engineers of construction valuation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Department of Construction:

a) To inspect and examine the training, retraining of professional skill of construction valuation; training and retraining to improve professional skill of cost management and construction investment mechanism, policies of the training establishments in the area.

b) To provide information for stakeholders on the grant of certificates of construction valuation engineers.

c) To receive registration dossiers for granting certificates of construction valuation engineers and grant certificates of construction valuation engineers for the individuals who are eligible under the regulations.

d) To settle complaints and denunciations according to competence.

đ) To maintain records in accordance with current regulations.

e) To revoke certificates, handle according to competence or propose competent agencies to handle violations of individuals certified in the process of participating in the investment cost management consultancy of work construction.

Article 18. Handling of violations

1. Forms of violation of the training establishment: renting out, lending the legal entities; shortening the duration of the program, not organizing the examination for learners; teachers do not meet the requirements of regulations; not publicizing the necessary contents for learners upon notice of enrollment; having no management process; not setting up a Council to assess the learning outcomes; not sending written notice to the Construction Department before the course; not sending the decision on the grant of certificates and list of learners certified to the Department of Construction; not sending periodic reports to the Department of Construction and the Construction Ministry; no recording documents of learners after the course; violating other provisions of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Handling of violations of grant of certificates of engineers of construction valuation

a) Those who are granted certificates of engineers of construction valuation will be revoked their certificates upon violating one of the following circumstances:

- Arbitrarily erase, repair certificates, lend, or lease certificates;

- Violate professional ethics;

- After 3 continuous years, not operating management consultancy of work construction investment cost.

b) If the concerned organizations and individuals for the grant of certificates of engineers of construction valuation violate the provisions of this Circular, depending on seriousness of the violation, in addition to the penalties as prescribed by this Circular may be disciplined, administratively sanctioned or examined for penal liability as prescribed by law.

4. Competence to handle violations:

a) The competence of the Ministry of Construction:

- To make decision on requirement to overcome consequence of violations, temporary suspension and revocation with a term or indefinite revocation of the Decisions to accredit the training establishments; notify on the website of the Ministry of Construction on the violations of the training establishments;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Competence of Department of Construction:

- To remind in writing for the violations of the local training establishments and report to the Ministry of Construction;

- To declare the cancellation of the certificates of training, retraining professional skill of construction valuation; training and retraining to improve professional skill of cost management and construction investment mechanism, policies of the individuals if detecting violations of the training establishments in the grant of certificates, or recommend the other forms processing violations, report to the Ministry of Construction;

- To revoke the certificates, handle according to competence or propose the competent agencies to handle violations in the operations of management consultancy of work construction investment cost.

Article 19. Report Regime

1. Every 6 months, the training establishments must report in writing the results of training including the contents: training courses, quantity, and brief list of participants (full name, year of birth, place of residence,...) have been issued certificates to complete the training courses to the Department of Construction where their head offices are located and the training is organized.

2. Once every year, the training establishments must report in writing to the Ministry of Construction and through electronic information page (website) of the Ministry of Construction including: the number of training courses and the number of participants or irregular reports at request of the Construction Ministry.

3. Once every year, the Department of Construction must report in writing and via electronic information page (website) of the Ministry of Construction on the results of grant and revocation of certificates of construction valuation engineers, the results for declaring cancellation of certificates of training or irregular reports at request of the Construction Ministry.

4. Information Center - Ministry of Construction shall update the list of the training establishments accredited the training, retraining of professional skill of construction valuation; training, and retraining to improve professional skill of cost management and construction investment mechanism, policies, information on training establishments and individuals of violations for posting on the website of the Ministry of Construction.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 20. Transitional handling

1. The the establishments of training, retraining professional skill of construction valuation accredited by the Ministry of Construction before the effective date of this Circular shall allowed to continue the training, retraining of professional skill of construction valuation, but must have responsibilities to improve and supplement by the conditions prescribed in this Circular and report to the Ministry of Construction within 60 days from the effective date of this Circular.

2. The courses of training, retraining of professional skill of construction valuation are being conducted before the effective date of this Circular shall continue to use the curriculum as prescribed in Decision No.01/2008/QD-BXD on 01/02/2008 and Document No.734/BXD-VP dated 21/4/2008 of the Ministry of Construction on announcement of the frame program of retraining professional skill of construction valuation of the Ministry of Construction.

3. The courses of training, retraining professional skill of construction valuation deployed after the effective date of this Circular, shall be used the curriculum as prescribed in this Circular.

4. The certificates of training, retraining professional skill of construction valuation issued by the training establishments before effective date of this Circular shall remain their validity.

5. The certificates of engineers of construction valuations issued before effective date of this Circular shall remain their validity.

6. The grant of certificates of engineers of construction valuations for the dossiers requesting for granting certificates of engineers of construction valuations filed before the effective date of this Circular shall comply with the regulations before this Circular takes effective. For the dossiers requesting for granting certificates of engineers of construction valuations filed after the effective date of this Circular, the grant of certificates shall comply with the provisions of this Circular.

Article 21. Implementation provisions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Decision No.01/2008/QD-BXD dated 01/02/2008 of the Minister of Construction promulgating the framework program for training, retraining professional skill of construction valuation.

b) Document No.734/BXD-VP dated 21/4/2008 of Ministry of Construction on the publication of the basic contents of materials of training, retraining professional skill of construction valuation.

c) Decision No.06/2008/QD-BXD dated 18/04/2008 of the Minister of Construction promulgating the Regulations on grant of certificates of construction valuation engineers.

d) Decision No.905/QD-BXD dated 14/07/2008 of the Minister of Construction on correcting Decision No.01/2008/QD-BXD dated 01/02/2008 promulgating the framework program for training, retraining professional skill of construction valuation and Decision No.06/2008/QD-BXD dated 18/04/2008 of the Minister of Construction promulgating the Regulations on grant of certificates of construction valuation engineers.

đ) Decision No.17/2008/QD-BXD dated 31/12/2008 of the Minister of Construction on amendment and supplement of the basic contents of materials of training, retraining professional skill of construction valuation issued attached to Decision No.01/2008/QD-BXD dated 01/02/2008 and the Regulations on grant of certificates of construction valuation engineers issued together with Decision No.06/2008/QD-BXD dated 18/4/2008 of the Minister of Construction.

2. In the implementation process if any problems arise, the organizations and individuals submit comments to the Ministry of Construction for reviewing and settling.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX NO.1

FRAME PROGRAM OF TRAINING, RETRAINING PROFESSIONAL SKILL OF CONSTRUCTION VALUATION
(Issued together with Circular No.05/2010/TT-BXD dated 26/5/2010 of Ministry of Construction)

The program of training, retraining professional skill of construction valuation includes 9 special subjects with 56 class hours, specifically as follows:

Special subject 1: Project Management of work construction investment under current regulations (8 class hours)

I. The basic contents of the legal system related to investment in work construction (Construction Law, Investment Law, Procurement Law, Land Law)

1. The basic contents of the Construction Law

1.1. Scope, objects and structure of the Construction Law

1.2. Construction activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The basic contents of the Land Law related to construction activities

2.1. Scope of governing and application subjects

2.2. On planning, land use plan

2.3. On land allocation, land lease, conversion of land use object to implement investment projects in work construction

2.4. Finance for land and land prices

2.5. Rovocation of land, compensation and resettlement related to work construction investment projects

2.6. State management on land

3. The basic contents of the Investment Law related to construction activities

3.1. Scope of governing and application subjects

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3. Procedures on investment when implementing projects

3.4. State management on investment

4. The basic contents of the Procurement Law related to construction activities

4.1. Scope of governing and application subjects

4.2. General provisions on bidding

4.3. The participants in the bidding

4.4. Contents of state management on bidding

II. The order of formation, appraisal and approval of investment projects in work construction

1. For important national projects, project of groups A, B, C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2. Report on investment in work construction

1.3. Consultation on planning approval

1.4. Formation of investment projects in work construction

1.5. Appraisal of investment projects in work construction

1.6. Approval of the investment projects in work construction

2. Appraisal of of economic – technical reports of work construction

2.1. Scope of application of the works to establish economic - technical reports

2.2. Contents of economic – technical report of work construction

2.3. Appraisal, approval of economic – technical report of work construction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1. The cases to be adjusted

3.2. Competence to adjust and organization to adjust

III. Organization of investment project management in work construction

1. The forms of project management

1.1. The cases that investors directly manage projects

1.2. The cases of hiring consultants of project management

2. The requirements of content of project management

2.1. Volume management, cost management

2.2. Management of work construction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4. Management of occupational safety on the construction sites

2.5. Management of the construction environment

IV. Management of investment costs in work construction

1. The concept of investment cost in work construction

2. The process of formation of work construction price

3. Professional skill of construction valuation

4. Principles of management of the investment cost in work construction

5. Management of total investment amount

6. Management of the work estimate

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Management of work construction cost

9. Management of the construction price index

10. Management of the construction contracts

11. Management of payment and settlement of investment capital

V. Conditions of the capacity of participants in the process of investment in work construction

1. The general provisions on the capability conditions for organizations and individuals engaged in construction activities.

2. Conditions on construction practicing capability for individuals engaged in construction activities

3. Conditions on capacity and scope of building activities of the organizations

Special subject 2: Method to determine total investment amount and evaluate investment effect of investment projects in work construction (8 class hours)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Some general issues on the total investment amount

1.1. The concept and the role of total investment amount

1.2. The content and structure of the cost components of the total investment amount

1.3. Principles for determining the total investment amount

1.4. Requirements of the calculation

2. Some methods of determining the total investment amount

2.1. Method of determining the total investment amount by the basic design of investment project

2.2. Method of determining the total investment amount by the area or use capacity of the work and general construction cost

2.3. Method of determining the total investment amount by data of the projects with the same economic – technical norms.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Analysis of application levels of the methods

II. Method of determining the investment efficiency of the projects

1. The concept of investment activities and investment efficiency of the projects

1.1. The concept of investment activities

1.2. The basic characteristics of the investment activities

1.3. The efficiency of investment projects

1.4. Analysis and assessment of project efficiency

2. Determination of factors used as a basis for analysis, economic – financial calculations of the projects

2.1. The total investment amount

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3. Making operation plan

2.4. Plan of depreciation and handling of recovered amounts

2.5. Working capital

2.6. Payment plan

3. Determination of the evaluation criteria of economic - financial efficiency of the project

3.1. Financial statement in analysis, evaluation of the project’s efficiency

3.2. Determination of economic - financial criteria of the investment projects

4. Analysis and evaluation of economic - social criteria of the investment projects

5. Comparison of results and selection of the method

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Some general issues on investment capital rate

1.1. Concept, meaning and role of the investment capital rate

1.2. Economic content of the criteria of investment capital rate

1.3. Classification of investment capital rate

2. Method and calculation steps of investment capital rate in work construction

2.1. Some of the basic viewpoints

2.2. The basis for calculating the investment capital rate

2.3. The steps to identify investment capital rate

IV. Method of determining the construction price index

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Classification of the construction price index

2.1. Index of work construction price

2.2. The construction price index by the cost structure

2.3. The construction price index by the cost factor

2.4. Price index of major construction materials

3. Principles and methods of determining the price index of work construction

3.1. General principles of calculations

3.2. The basis for determining the construction price index

3.3. Method of determining work construction price index

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The role and significance of the length of construction time

2. The methods of determining the length of construction time

Special subject 3: Methods of determining the norms, unit price of work construction (12 class hours)

I. Method of setting norms for work construction

1. System of construction norms

1.1. The economic - technical norms

1.2. The percentage norms

2. Method of setting norms for estimates of work construction

2.1. Order of norm formation for work construction estimates

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3. Applying with adjustment of the norms of the construction estimate has had

2.4. Applying the norms of the construction estimate has had

3. The necessary documents for the establishment of the construction estimate norms

II. Method of determining the unit price of work construction

1. Concepts, requirements and classification of unit price of work construction

1.1. The concept of unit price of work construction

1.2. Requirements for work construction unit price

1.3. Classification of work construction unit prices

2. The method of making the unit price of work construction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. For the general unit price of work construction

III. Method of determining the price of machine shift, rental of machines and work construction equipment

1. Some general arguments on the price of machinery shift, rental of machineries and work construction equipment

1.1. The concept of machinery and construction equipment

1.2. The concept and role of the price of machinery shift, rental of machineries and work construction equipment

2. Method of determining the price of machinery shift, and work construction equipment

2.1. The order of determination

2.2. Method of determining price of new machinery shift for types of machinery and equipment that have not got yet the price of machinery shift

3. Method of determining the rental of machineries and work construction equipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2. The content and method of determining the rental of machineries and work construction equipment

4. The examples calculating the price of machinery shift, rental of machineries and work construction equipment

IV. Method of determining the cost of investment consultancy of work construction

1. Some general issues related to the cost of investment consultancy of work construction

1.1. The concept of investment consultancy of work construction

1.2. Classification of consultancy activities

1.3. Contents of cost of investment consultancy of work construction

1.4. The current provisions related to management of consultancy cost

2. Method of determining the cost of consultancy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. Determination by estimate

3. Use of the above methods to determine consulting fees in the total investment amount, work estimates

3.1. Determination of consultancy fees in the total investment amount of the project

3.2. Determination of consultancy fees in cost estimate

Special subject 4: Methods of measurement of quantity and cost control (4 class hours)

I. The method of measuring volume.

1. The concept of measuring construction volume and the role of the measurement of volume in the construction valuation

1.1. The concept

1.2. The role of measurement of volume in the construction valuation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1. Principles for measuring volume of work construction

2.2. The order of implementation of measuring volume of work construction

2.3. Some specific provisions when measuring volume of work construction

II. Control of costs by the periods of work construction investment

1. Concept, role of control of work construction investment cost

1.1. The concept

1.2. The role

2. The purpose and requirements of the costs control

3. Necessary conditions to implement the process of cost control

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1. Cost control in the period before construction

4.2. Cost control in the period of work construction implementation

5. Organization to manage the control of work construction investment cost

5.1. Organizational form of cost control

5.2. Responsibilities of investors for cost control

5.3. Responsibilities of individuals and organizations of cost control consultancy

Special subject 5: Method to determinate work construction estimate (4 class hours)

I. Concept, content and role of the work construction estimates

1. The concept

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The role

II. Method of determining the work construction cost estimates

1. The principles of determination

2. Method of determining the expenditure items in the work construction estimates

2.1. Determination of the construction costs

2.2. Determination of equipment costs

2.3. Determination of the project management costs

2.4. Determination of the cost of construction investment consultancy

2.5. Determination of other costs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III. Management of work construction estimates

1. Appraisal and approval of work construction estimate

1.1. The contents of appraisal and approval of work construction estimates

1.2. Competent of appraisal and approval of construction estimate

2. Adjustment of the work construction estimates

Special subject 6: Selection of contractors in construction activities (4 class hours)

1. The purpose and requirements of the contractor selection in construction activities

2. The forms of selection of contractors in construction activities

3. The order and procedures for contractor selection in construction activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Organization of bidding, evaluation of bidding documents

- Approval and announcement of the bidding results

- Negotiation, discussion and signing contracts

Special subject 7: Management of contracts in construction activities (8 class hours)

A. General Provisions

I. General issues on contracts in construction activities

II. Types of construction contracts

1. According to the nature and type of work in construction activities need to be conducted  

1.1. Construction consulting contract

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3. The contracts to supply technical equipment

1.4. Design contracts for work construction

1.5. The contracts of design and supply of technological equipment

1.6. The contracts of provision for technological equipment and work construction

1.7. The contracts of design and supply of technological equipment and work construction.

1.8. Turnkey contracts

2. According to the contract price

2.1. Package contract

2.2. Contract by fixed price

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4. Contract by time

2.5. Contract by a percentage

III. Principles of signing the construction contracts

IV. Implementation principles of the construction contracts

V. The validity and legality of the construction contracts

VI. Performance management of the construction contracts

B. The specifically provisions

I. The information on construction contract

1. Information on construction contracts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Construction contract documents

4. Law and language used in the construction contracts

II. Content and workload, quality requirements and progress of implementation

1. Content and workload of the construction contracts

2. Quality requirements of products and acceptance, handover of products of construction contracts

3. Time and progress of the construction contracts

III. Contract price, advance, payment and settlement and liquidation of the construction contracts

1. Price of construction contracts

2. Assurance of the implementation of construction contracts and contract performance guarantee

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Payment of construction contracts

5. Payment dossiers

6. Currencies and forms of payment of construction contracts

7. Construction contract settlement

8. Liquidation of the construction contracts

IV. Rights and obligations of the parties to the construction contracts

1. General rights and obligations of the parties to the principals and the contractors

2. Rights and obligations of the consultantcy principals

3. Rights and obligations of the consultantcy contractors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Rights and obligations of the contractors for work construction

6. Rights and obligations of the principals for providing equipment and technology

7. Rights and obligations of the contractors for providing equipment and technology

8. Rights and obligations of the EPC principals

9. Rights and obligations of the EPC contractors

10. Rights and obligations of the principals in the turnkey contracts

11. Rights and obligations of the contractors in the turnkey contracts

V. Price adjustment and adjustment of construction contracts

1. Principles of price adjustment and adjustment of construction contracts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Adjustment of price in construction contracts

4. Adjustment of the construction contracts

5. Adjustment of the progress of the construction contracts

VI. Suspension, termination, bonus, penalty for breach of construction contracts

1. Suspension of performance of the works in construction contracts

2. Termination (cancellation) of construction contracts

3. Reward, penalty for breach of construction contracts

4. Liabilities for breach of contracts

VII. Complaints and dispute resolution of construction contracts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Settlement of Contract Dispute

VIII. Other contents of the contract

1. Insurance and warranty under construction contracts

2. Subcontract

3. Occupational safety, environmental protection and fire and explosive prevention

4. Electricity, water and construction site security

5. Transport of equipment and technology

6. Risk and force majeure

Speicial subject 8: Payment and settlement of work construction investment capital (4 class hours)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The basic requirements

2. Records, procedures and competence in investment capital payment

II. Settlement of investment capital

1. The basic requirements

2. Content, dossiers, competence to appraise settlement statement

2.1. The contents of settlement statement

2.2. Forms of settlement statement

2.3. Dossier of submission for approving Settlement

2.4. Competence to appraise settlement

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Appraisal of settlement of completed projects

4.1. The appraisal contents

4.2. The order of appraisal and content of report on the settlement appraisal result of completed projects

5. Approval of the settlement

5.1. Competence to approve settlement

5.2. Management of decision on approval of settlement

6. The expenses for appraisal and approval of settlement, audit

6.1. Identification of costs of appraisal, approval of settlement, audit costs

6.2. Management, use of costs of appraisal and approval of settlement

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Time limits for settlement

8. Responsibility in settlement of completed projects

8.1. Responsibilities of the investors

8.2. Responsibilities of the contractors

8.3. Responsibilities of the agencies controlling payment, investment loan

8.4. The responsibilities of the audit contractors

8.5. The responsibilities of the agencies of appraisal and approval of the settlement

8.6. Responsibilities of the ministries, branches, and localities

8.7. The responsibilities of financial institutions at all levels

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The requirements and principles

2. The conversion methods

2.1. The Bases for conversion

2.2. The order of conversion

2.3. The method of conversion

2.4. Conversion of costs for compensation and ground clearance, resettlement

2.5. Conversion of costs of project management, construction investment consultancy costs, and other costs

 IV. Determination of the value of assets handed over to put into use

1. General requirements

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1. Fixed assets

2.2. Current assets

2.3. Report of valuation of assets handed over to put into use

Special subject 9: Discussion and examination of the evaluation of the training results (4 class hours)

APPENDIX 2

FORM OF DECLARATION OF LIST AND INFORMATION OF TEAMS OF TEACHERS
(Issued together with Circular No.05/2010/TT-BXD dated 26/5/2010 of Ministry of Construction)

(NAME OF THE TRAINING ESTABLISHMENT)

LIST AND INFORMATION OF TEAMS OF TEACHERS

NO.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Year of birth

Nationality

Position, place of working

Qualification

Occupational experience

Contact address

Special subjects

(1)

(2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

Legal representative of the training establishment
(Signature, full name, title and stamp)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORM OF CERTIFICATE OF COMPLETION OF THE COURSE OF TRAINING, RETRAINING PROFESSIONAL SKILL OF CONSTRUCTION VALUATION
(Issued together with Circular No.05/2010/TT-BXD dated 26/5/2010 of Ministry of Construction)

NAME OF THE TRAINING ESTABLISHMENT
-------

 

 

Photo of size 3x4 (sealed by the training course)

 

 

 

No.: ………../DTBDKT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

CERTIFICATE OF COMPLETION OF THE COURSE OF TRAINING, RETRAINING PROFESSIONAL SKILL OF CONSTRUCTION VALUATION

 

Issued to Mr./Ms.: .........................................

Date, month, year of birth:………………

Place of permanent residence:........................

Completed the course of training, retraining professional skill of construction valuation organized by (name of the training establishment)...............................................

.....................................................................

.....................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

from … month … year … to date …. month … year … at ….. (place of organization for training)

Classification:................................................

 

 

…., date…. month … year ….
HEAD OF THE TRAINING ESTABLISHMENT
(Signature, full name and stamp)

 

Note:

1. Certificate of completion of the course of training, retraining professional skill of construction valuation of 210mm x 150mm size.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX 4

FORM OF CERTIFICATE OF CONSTRUCTION VALUATION ENGINEER
(Issued together with Circular No.05/2010/TT-BXD dated 26/5/2010 of Ministry of Construction)

NAME OF THE AGENCY GRANTING CERTIFICATE
-----

 

 

 

 

CERTIFICATE OF CONSTRUCTION VALUATION ENGINEER

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

                     Number of certificate: (*)

                     Granting time:

 

Photo of 3x4 size of person granted certificate (stamped by the agency granting certificate)

Personal information of person granted certificate:

- ID number (or passport)

- Date of issue:                    Place of issue:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- Number of certificate: (*)

- Granting time:

Cover page 1 (Prussian blue)

page 2 (white color)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------

Head of the agency granting certificate

- Grants to Mr./Ms.:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Place of permanent residence:

- Qualifications:

Certificate of construction valuation engineer of grade:

 

 

 

…., date…. month…. year ….
HEAD OF THE AGENCY GRANTING CERTIFICATE


(Signature, full name and stamp)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- To consult investment cost management of work construction in accordance with provisions.

- Not to erase, repair information of the certificate.

- Not to lend, rent out this certificate for practice.

page 3 (white color)

Page 4 (Prussian blue)

- Note: (*) Number of the certificate recorded by the following example: Certificate of construction valuation engineer issued in Hanoi stated as: 04-0001; in HCMC stated as: 08-0001….

- Size: 85 mm x 125 mm.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORM OF APPLICATION FOR GRANTING CERTIFICATE OF CONSTRUCTION VALUATION ENGINEER
(Issued together with Circular No.05/2010/TT-BXD dated 26/5/2010 of Ministry of Construction)

Time of registration for granting certificate
……………

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------

 

….., date… month … year ……

 

APPLICATION FOR GRANTING CERTIFICATE OF CONSTRUCTION VALUATION ENGINEER

To: Department of Construction …………………………

1. Name of individual:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Place of birth:

4. Nationality:

5. ID number (Passport number):

6. Place of permanent residence:

- Phone number:

- Email:

- Website:

7. Address of working place (if any):

8. Qualifications:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Certificate of completion of the course of training, retraining professional skill of construction valuation has been issued.

9. Occupational experience:

- Duration operated in the sector of work construction investment;

- The jobs related to the consultancy of investment cost management of work construction have been implemented.

Request for being re-granted certificate of construction valuation engineer of grade:….

I am responsible for all information declared in this application and commit to practice in accordance with certificate of construction valuation engineer issued and comply with provisions of concerned law

 

 

Applicant
(Signature and full name)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX 6

DECLARATION OF PROFESSIONAL EXPERIENCE IN THE CONSULTANCY OF INVESTMENT COST MANAGEMENT OF WORK CONSTRUCTION
(Issued together with Circular No.05/2010/TT-BXD dated 26/5/2010 of Ministry of Construction)

1. Full name:

2. The process of working related to the consultancy of investment cost management of work construction (declaring clearly duration, working unit, the consultancies of investment cost management of work construction have been performed and type of works):

No.

Duration (Month - year)

Names and types of works

Contents of the works related to the consultancy of investment cost management of work construction

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

I am responsible for the information of this declaration.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Certification of agency, organization directly managing or of investor
(Signature and stamp)

Declarant
(Signature and full name)

 

APPENDIX 7

APPLICATION FOR UPGRADING CLASS OF ENGINEER OF CONSTRUCTION VALUATION
(Issued together with Circular No.05/2010/TT-BXD dated 26/5/2010 of Ministry of Construction)

Time of registration for granting certificate
……………

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------

 

….., date…month … year ……

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPLICATION FOR UPGRADING CLASS OF ENGINEER OF CONSTRUCTION VALUATION

To: Department of Construction ……………………………..

1. Name of individual:

2. Date, month, year of birth:

3. Place of birth:

4. Nationality:

5. ID number (Passport number):

6. Place of permanent residence:

- Phone number:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Website:

7. Address of working place (if any):

8. Occupational experience:

- Duration operated the consultancy of investment cost management of work construction (from the time granted second grade certificate of engineer of construction valuation to the time of upgrading class)

- The jobs related to the consultancy of investment cost management of work construction have been implemented.

9. Certificate of participation in the course of training, retraining to improve professional skill of cost management and mechanism, policies of construction investment.

Request for being upgraded second-grade construction valuation engineer into first-grade construction valuation engineer.

I am responsible for all information declared in this application and commit to practice in accordance with certificate of construction valuation engineer issued and comply with provisions of concerned law.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Applicant
(Signature and full name)  

 

APPENDIX 8

PERSONAL INFORMATION OF CONSTRUCTION VALUATION ENGINEER
(Issued together with Circular No.05/2010/TT-BXD dated 26/5/2010 of Ministry of Construction)

1. Name of individual:

2. Place of permanent residence:

- Phone number:

- Email:

- Website:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Certificate of construction valuation engineer No.:

5. Agency granting certificate:

6. Current grade of construction valuation engineer:

7. Date, month, year to be transferred grade:

8. Qualifications:

- Diplomas, degrees have been issued.

9. The jobs related to the consultancy of investment cost management of work construction have been implemented till the time of updating information (address of the work where the consultancy of investment cost management of work construction, level of work, type of the consultancy of investment cost management of work construction being perform…).

 

APPENDIX 9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: .......................

- Full name of the training establishment: ...............................................................................

- English name: (if any)..........................................................................................................

- Address: ............................................................................................................................

- Tel: ....................................................................................................................................

- Fax: ...................................................................................................................................

- Legal representative: ..........................................................................................................

INFORMATION OF THE COURSES OF RETRAINING PROFESSIONAL SKILL WERE ORGANIZED

(From date… month …. year ….to … date… month …. year)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Names of the courses (report for each course)

Duration of organization (from… to…..)

Place of organization

Quantity of participants

Quantity of participants granted certificates

Classification

Note

Well

Pretty good

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total

 

 

 

 

 

 

- Other information, opinions of the program:

............................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

............................................................................................................................................

 

 

Legal representative of the training establishment
(Signature, full name, title and stamp)

 

APPENDIX 10

FRAME PROGRAM OF TRAINING, RETRAINING TO IMPROVE PROFESSIONAL SKILL OF COST MANAGEMENT AND MECHANISM, POLICIES OF CONSTRUCTION INVESTMENT
(Issued together with Circular No.05/2010/TT-BXD dated 26/5/2010 of Ministry of Construction)

Frame program of training, retraining to improve professional skill of cost management and mechanism, policies of construction investment includes 04 special subjects with 14 class hours; specifically as follows:

Special subject 1: Improving skills of formation, appraisal of the total investment amount, investment efficiency evaluation (4 class hours):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. Skills to appraise total investment amount of the above mentioned projects.

III. Skills of performance evaluation of investment projects of work construction:

1. The role and significance of risk assessment of the project;

2. Introduction of contents of the method of analysis, risk assessment of the project;

3. Skills to assess the effects of large-scale projects, with complex technical requirements or national importance.

Special subject 2: Improving skills of management and investment cost control of work construction (4 class hours):

I. International experience in management and investment cost control for the large-scale projects;

II. Improving skills of management and investment cost control of work construction for the large scale projects, with complex technical requirements;

Special subject 3: Updating the policy mechanism of construction investment (4 class hours):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. The new regulations on mechanisms and policies for management of construction investment projects;

III. The innovation on mechanisms and policies related to investment management cost of work construction.

Special subject 4: Discussion and examination of evaluation of the training results (2 class hours).

 

APPENDIX 11

FORM OF CERTIFICATE OF COMPLETION OF THE COURSE OF TRAINING, RETRAINING TO IMPROVE PROFESSIONAL SKILL OF COST MANAGEMENT AND MECHANISM, POLICIES OF CONSTRUCTION INVESTMENT
(Issued together with Circular No.05/2010/TT-BXD dated 26/5/2010 of Ministry of Construction)

NAME OF THE TRAINING ESTABLISHMENT
-------

 

Photo of size 3x4 (sealed by the training establishment)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

No.: ………../DTBDNC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------

 

CERTIFICATE OF COMPLETION OF THE COURSE OF TRAINING, RETRAINING TO IMPROVE PROFESSIONAL SKILL OF COST MANAGEMENT AND MECHANISM, POLICIES OF CONSTRUCTION INVESTMENT

Issued to Mr./Ms.: .........................................

Date, month, year of birth:………………

Place of permanent residence:........................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

.....................................................................

.....................................................................

from … month … year … to date …. month … year … at ….. (place of organization for training)

Classification:................................................

 

 

…., date…. month … year ….
HEAD OF THE TRAINING ESTABLISHMENT
(Signature, full name and stamp)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Certificate of completion of the course of training, retraining to improve professional skill of cost management and mechanism, policies of construction investment of 210mm x 150mm size.

2. The Certificate has two sides: the outer side with red background, yellow letters; the inside with white background, with the logo of the training establishment, black letters.

 

APPENDIX 12

FORM OF APPLICATION FOR REISSUE OF CERTIFICATE OF CONSTRUCTION VALUATION ENGINEER
(Issued together with Circular No.05/2010/TT-BXD dated 26/5/2010 of Ministry of Construction)

Time of registration for reissue of certificate
……………

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------

 

….., date… month … year ……

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPLICATION FOR REISSUE OF CERTIFICATE OF CONSTRUCTION VALUATION ENGINEER

To: Department of Construction ………………………………..

1. Name of individual:

2. Date, month, year of birth:

3. Place of birth:

4. Nationality:

5. ID number (Passport number):

6. Place of permanent residence:

- Phone number:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Website:

7. Address of working place (if any):

8. Number of certificate of construction valuation engineer to be issued:

9. Reason of requesting for reissue:

Request for being re-granted certificate of construction valuation engineer of grade:….

I am responsible for all information declared in this application and commit to practice in accordance with certificate of construction valuation engineer issued and comply with provisions of concerned law.

 

 

Applicant
(Signature and full name)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.612

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!