Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 577/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 577/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA CHỐNG THẤT THOÁT, THẤT THU NƯỚC SẠCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để thực hiện Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025, bao gồm:

1. Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

3. Các ủy viên:

Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

4. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định danh sách các thành viên theo đúng thành phần của Ban Chỉ đạo trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành nêu trên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch năm năm, hàng năm triển khai thực hiện Chương trình; chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình theo kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Quyết định về phương hướng, giải pháp thực hiện Chương trình và lựa chọn các dự án chống thất thoát, thất thu nước sạch; huy động và phân bổ các nguồn lực cho hoạt động chống thất thoát, thất thu nước sạch.

3. Chỉ đạo và phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến Chương trình.

4. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai, thực hiện Chương trình tại các địa phương

5. Rà soát, chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng các cơ chế chính sách về chống thất thoát, thất thu nước sạch.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Giúp việc cho Ban chỉ đạo là Tổ chuyên gia liên ngành do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập. Các thành viên của Tổ chuyên gia liên ngành là cán bộ cấp Cục, Vụ hoặc chuyên viên các Bộ, ngành, đại diện Hội Cấp thoát nước Việt Nam và một số tổ chức có liên quan. Tổ chuyên gia liên ngành chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo – Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban phân công và các hoạt động liên quan đến Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi Bộ, ngành phụ trách; đồng thời tuân thủ các quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

4. Ban Chỉ đạo Chương trình sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng.

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên gia liên ngành được hưởng phụ cấp làm việc kiêm nhiệm theo chế độ hiện hành.

6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên gia liên ngành do ngân sách nhà nước cấp để tổ chức quản lý, triển khai Chương trình, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Xây dựng. Các hoạt động quản lý khác thuộc Chương trình, theo chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương được bố trí trong nguồn dự toán chi ngân sách nhà nước giao cho các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Hội Cấp thoát nước Việt Nam;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTTH, PL, TCCV;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA CHỐNG THẤT THOÁT, THẤT THU NƯỚC SẠCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Ông Nguyễn Hồng Quân – Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;

4. Ông Bùi Quang Vinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Văn Lạng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;

7. Ông Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

8. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Trí Trang, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy viên.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 577/QĐ-TTg ngày 19/04/2011 về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.842

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159