Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 576/QĐ-VPCP năm 2009 phê duyệt kế hoạch hoạt động giai đoạn 2009 – 2010 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 576/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 576/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2009 – 2010 CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-VPCP ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 1645/QĐ-VPCP ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2009 – 2010 của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Tổ Thư ký và các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC;
- Tổ công tác CCCC TTHC của TTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TV, Cục Quản trị, Cục Hành chính – Quản trị II, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, TCCV (10b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2009 – 2010

CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 576/QĐ-VPCP ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

STT

Nội dung hoạt động

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

I. HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ

1

Xây dựng tài liệu hướng dẫn hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính

01/01/2009

31/01/2009

Tổ Thư ký

2

Lập kế hoạch hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính

01/01/2009

31/01/2009

Tổ Thư ký

3

Các thành viên Hội đồng Tư vấn thành lập nhóm công tác

01/01/2009

30/04/2009

Thành viên Hội đồng Tư vấn

4

Các nhóm công tác tiến hành rà soát, hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính

01/01/2009

31/12/2010

Nhóm công tác

5

Tổng hợp kết quả rà soát, hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính và chuyển cho Tổ công tác chuyên trách (lần 1)

01/02/2009

28/02/2009

Tổ thư ký

6

Tiếp tục tổng hợp kết quả rà soát, hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính và chuyển cho Tổ công tác chuyên trách

01/03/2009

31/12/2010

Tổ Thư ký

II. HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT

1

Thu thập bằng chứng thực tế về các thủ tục hành chính gây cản trở cho hoạt động của doanh nghiệp để phục vụ cho rà soát đơn lẻ và rà soát theo nhóm thủ tục hành chính

01/01/2009

31/12/2010

Thành viên Hội đồng Tư vấn

2

Phân công thành viên Hội đồng Tư vấn và các nhóm công tác nghiên cứu, rà soát các thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực cụ thể.

01/01/2009

15/05/2009

Tổ Thư ký

3

Gửi Phiếu lấy ý kiến tới các doanh nghiệp để khảo sát về các thủ tục hành chính gây khó khăn, cản trở cho hoạt động của doanh nghiệp và nhà đầu tư

01/04/2009

30/04/2009

Thành viên Hội đồng Tư vấn; Tổ Thư ký

4

Tổng hợp kết quả khảo sát, xác định danh mục các thủ tục hành chính cần ưu tiên rà soát

01/05/2009

31/05/2009

Tổ thư ký (phối hợp với IFC, Amcham)

Rà soát đơn lẻ

1

Xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính thông qua việc điền biểu mẫu rà soát do Tổ công tác chuyên trách cung cấp

01/05/2009

30/6/2009

Tổ thư ký (phối hợp với Tổ công tác chuyên trách)

2

Xây dựng tài liệu hướng dẫn điền biểu mẫu rà soát cho Hội đồng Tư vấn

15/04/2009

15/5/2009

Tổ thư ký (phối hợp với Tổ công tác chuyên trách và VNCI)

3

Tập huấn cho các nhóm công tác về triển khai điền biểu rà soát

15/05/2009

30/07/2009

Tổ thư ký, nhóm công tác (phối hợp với Tổ công tác chuyên trách và VNCI)

4

Các nhóm công tác triển khai việc điền biểu mẫu rà soát

01/06/2009

30/6/2010

Thành viên Hội đồng Tư vấn, nhóm công tác

5

Thu thập và tổng hợp kết quả việc điền biểu mẫu rà soát

01/07/2009

30/6/2010

Tổ thư ký, nhóm công tác

Rà soát theo nhóm thủ tục hành chính

1

Xây dựng kế hoạch rà soát theo nhóm thủ tục hành chính

01/5/2009

30/6/2009

Tổ Thư ký, nhóm công tác

2

Xây dựng tài liệu hướng dẫn về phương pháp nghiên cứu theo các nhóm thủ tục hành chính cho các nhóm công tác

15/4/2009

15/5/2009

Tổ Thư ký (phối hợp với IFC, VNCI, Tổ công tác chuyên trách)

3

Tập huấn cho các nhóm công tác về hoạt động rà soát theo nhóm thủ tục hành chính, phương pháp nghiên cứu và cách thức tổ chức triển khai

15/5/2009

30/7/2009

Tổ Thư ký, nhóm công tác (phối hợp với IFC)

4

Triển khai hoạt động nghiên cứu, rà soát các nhóm thủ tục hành chính

01/6/2009

30/6/2010

Nhóm công tác

5

Tổng hợp kết quả nghiên cứu, rà soát của các nhóm công tác và chuyển cho Tổ công tác chuyên trách

01/7/2009

30/6/2010

Tổ Thư ký

III. HOẠT ĐỘNG KHÁC

Truyền thông

1

Xây dựng kế hoạch truyền thông của Hội đồng Tư vấn căn cứ theo chiến lược truyền thông chung của Đề án 30

Theo Kế hoạch truyền thông chung cho Đề án 30

Tổ Thư ký

2

Gặp mặt giữa Hội đồng Tư vấn với các Hiệp hội, tổ chức để giới thiệu, cập nhật thông tin về hoạt động của Đề án 30

01/01/2009

31/12/2010

Thành viên Hội đồng Tư vấn, Tổ Thư ký

3

Triển khai kế hoạch truyền thông

Theo kế hoạch riêng của Hội đồng Tư vấn

Thành viên Hội đồng Tư vấn, Tổ Thư ký

4

Cập nhật thông tin về hoạt động của Hội đồng Tư vấn trên trang web thủ tục hành chính

01/01/2009

31/12/2010

Tổ Thư ký

Huy động nguồn lực hỗ trợ

1

Xây dựng dự trù ngân sách cho Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2009 – 2010 của Hội đồng Tư vấn

01/01/2009

31/05/2009

Tổ Thư ký

2

Tổ chức các đoàn khảo sát, nghiên cứu về công tác cải cách thủ tục hành chính, phục vụ cho việc nghiên cứu, rà soát

01/06/2009

30/06/2010

Nhóm công tác, Tổ Thư ký (phối hợp với Tổ công tác chuyên trách)

3

Huy động sự hỗ trợ nguồn lực của các tổ chức, cá nhân

01/01/2009

31/12/2010

Thành viên Hội đồng Tư vấn

Hoạt động thường xuyên khác

1

Họp định kỳ Hội đồng Tư vấn

Hàng tháng

Thành viên Hội đồng Tư vấn

2

Lập báo cáo hoạt động của Hội đồng Tư vấn

Hàng tháng

Tổ Thư ký

3

Phối hợp giữa Tổ Thư ký với thành viên Hội đồng Tư vấn, các nhóm công tác và Tổ công tác chuyên trách.

Thường xuyên

Tổ Thư ký, Hội đồng Tư vấn, nhóm công tác (phối hợp với Tổ công tác chuyên trách)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 576/QĐ-VPCP năm 2009 phê duyệt kế hoạch hoạt động giai đoạn 2009 – 2010 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.333

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91