Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 550/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Kim Mai
Ngày ban hành: 17/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 550/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành (04 thủ tục) và bãi bỏ (04 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Lĩnh vực Giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, NC. 185

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

Tiếp công dân tại cấp xã

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

2

Xử lý đơn thư tại cấp xã

nt

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

nt

4

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

Giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

1. Tiếp công dân tại cấp xã:

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp xúc với công dân tại UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 2: Những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo... không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Những nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn thì tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và viết biên nhận.

Bước 3: Nhận kết quả tại UBND xã, phường, thị trấn. Thời gian tiếp xúc công dân và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại nơi tiếp công dân UBND xã, phường, thị trấn.

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a/ Thành phần hồ sơ:

- Đơn, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn (trực tiếp)

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tổ chức

7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Không

8

Lệ phí (nếu có)

Không

9

Kết quả thực hiện TTHC

- Hướng dẫn công dân làm đơn hoặc hướng dẫn công dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

- Văn bản trả lời;

- Giấy biên nhận nhận đơn, tài liệu;

- Bản ghi nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo;

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo.

2. Xử lý đơn thư tại cấp xã:

1

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3- Nhận kết quả tại UBND xã, phường, thị trấn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính (Sáng từ 7 giờ đến 11giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện, bưu chính

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân Tổ chức

7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Không

8

Lệ phí (nếu có)

Không

9

Kết quả thực hiện TTHC

Phiếu trả lời đơn, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; Thông báo về việc thụ lý giải quyết đơn, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; Phiếu hướng dẫn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại; Giấy chuyển đơn tố cáo; Thông báo về việc việc chuyển đơn tố cáo; Thông báo không thụ lý giải quyết;

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo.

3. Giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại lần đầu tại cấp xã:

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3- Nhận kết quả tại UBND xã, phường, thị trấn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phn h sơ, bao gm:

- Đơn, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại.

- Các giấy tờ có liên quan đến vụ, việc kiến nghị, phản ánh, khiếu nại.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4

Thời hạn giải quyết

30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tổ chức

7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Không

8

Lệ phí (nếu có)

Không

9

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản trả lời về kiến nghị, phản ánh; Quyết định giải quyết khiếu nại.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Khiếu nại năm 2011

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

II. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO:

4. Giải quyết tố cáo tại cấp xã:

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3- Nhận kết quả tại UBND xã, phường, thị trấn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện, bưu chính.

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn tố cáo theo thẩm quyền hoặc công văn chỉ đạo UBND huyện.

- Cung cấp hồ sơ và bằng chứng có liên quan đến việc tố cáo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4

Thời hạn giải quyết

60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tổ chức

7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Không

8

Lệ phí (nếu có)

Không

9

Kết quả thực hiện TTHC

Thông báo kết quả giải quyết tố cáo

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Tố cáo năm 2011

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo.

 

PHỤ LỤC II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Số TT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Ghi chú

1

075103

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 hết hiệu lực

2

075120

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

nt

nt

3

131565

Tiếp công dân tại cấp xã

nt

nt

4

131568

Xử lý đơn tại cấp xã

nt

nt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.353

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29