Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 54/2018/QĐ-UBND quy định về tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với cơ quan thông tấn, báo chí

Số hiệu: 54/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 19/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2018/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HỌP BÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VỚI CÁC CƠ QUAN THÔNG TẤN, BÁO CHÍ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ qui định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 311/TTr-VPUB ngày 04 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với các cơ quan thông tấn, báo chí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2018.

Bãi bỏ Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ TT&TT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TVTU, TT.HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh;
- VP: Lãnh đạo + CV (qua mạng);
- Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, GD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC HỌP BÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VỚI CÁC CƠ QUAN THÔNG TẤN, BÁO CHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định việc tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với các cơ quan thông tấn, báo chí.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Cơ quan báo chí địa phương, cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

c) Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh.

d) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Thời gian họp báo

1. Họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với các cơ quan thông tấn, báo chí được tổ chức trong các trường hợp sau:

a) Họp báo định kỳ một tháng một (01) lần.

b) Họp đột xuất khi có sự kiện, sự việc quan trọng, phức tạp diễn ra ở địa phương.

2. Thời gian tối đa của mỗi lần họp báo là một (01) buổi. Họp báo định kỳ được tổ chức sau một ngày kể từ ngày họp định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trường hợp không tổ chức họp báo đúng định kỳ do yêu cầu công tác ở địa phương hoặc do lý do khác thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định thời gian cụ thể khác.

Trường không thể tổ chức họp báo được trong tháng, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đăng tải nội dung thông cáo báo chí trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ www.thuathienhue.gov.vn.

Điều 3. Chủ trì họp báo

1. Họp báo định kỳ hàng tháng do Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Người phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì; Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan nội dung cần thông tin cho báo chí đồng chủ trì. Số lượng đơn vị chủ trì căn cứ nội dung họp báo.

2. Trường hợp họp báo đột xuất, tùy theo sự việc, sự kiện diễn ra tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cử thành phần chủ trì họp báo phù hợp.

3. Khi thấy cần thiết Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chủ trì họp báo.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp báo và gặp mặt báo chí cuối năm.

Điều 4. Nội dung họp báo

1. Nội dung họp báo định kỳ hàng tháng là thông báo tình hình kinh tế, xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của tỉnh từ đầu năm đến thời điểm tổ chức họp báo; một số chủ trương, chính sách mà Ủy ban nhân dân tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện; thông tin các sự kiện, hoạt động, chủ trương quan trọng được tổ chức trong thời gian đến và các vấn đề báo chí quan tâm.

2. Nội dung họp đột xuất là thông báo về nội dung sự kiện, sự việc quan trọng, phức tạp phải tổ chức họp báo và định hướng dư luận về sự kiện, sự việc đó.

Điều 5. Các cơ quan, đơn vị được mời tham dự họp báo

1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, tùy theo tình hình báo chí phản ánh để mời đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan trao đổi, cung cấp và giải đáp thông tin báo chí phản ánh.

3. Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, địa phương ngoài tỉnh có phóng viên thường trú, văn phòng đại diện được cấp phép hoạt động tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; lãnh đạo và thư ký tòa soạn, trưởng phòng thời sự của cơ quan báo chí của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chương II

TỔ CHỨC HỌP BÁO

Điều 6. Trách nhiệm chuẩn bị họp báo

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị nội dung họp báo định kỳ; tổng hợp nội dung chỉ đạo điều hành quan trọng của Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành hoặc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan chuẩn bị nội dung họp báo; đề xuất thành phần khách mời tại mỗi cuộc họp báo; chuẩn bị tài liệu và các công tác hậu cần phục vụ họp báo.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh theo kỳ họp báo; gửi file báo cáo về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất trước một ngày họp báo diễn ra.

3. Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp tình hình báo chí quan tâm phản ánh trong tháng, đặc biệt là các vấn đề phức tạp mà báo chí nêu lên gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước họp báo năm ngày để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thông tin, giải đáp cho báo chí; chịu trách nhiệm tổng hợp các câu hỏi của báo chí nêu lên tại họp báo và tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết các câu hỏi báo chí nêu tại cuộc họp báo tháng trước.

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chuẩn bị nội dung trả lời và cung cấp thông tin đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp mà báo chí nêu lên thuộc ngành, lĩnh vực và địa bàn quản lý.

Điều 7. Trình tự tiến hành họp báo

1. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm công tác tổ chức và thông qua nội dung họp báo.

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc người được ủy quyền trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến thời điểm họp báo.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc người được ủy quyền báo cáo một số công tác chỉ đạo điều hành quan trọng của Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng được Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh và một số vấn đề quan trọng khác.

4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền hoặc người được ủy quyền thông báo cáo kết quả giải quyết các câu hỏi báo chí nêu tại cuộc họp báo tháng trước.

5. Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự họp báo nêu câu hỏi về các vấn đề có liên quan nội dung họp báo trên tinh thần dân chủ, xây dựng, theo đúng Luật Báo chí và trong khuôn khổ pháp luật.

6. Người chủ trì họp báo trả lời hoặc yêu cầu lãnh đạo cơ quan, địa phương liên quan trả lời những câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí. Việc trả lời ngay câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí hay trả lời sau bằng văn bản đối với một số câu hỏi do chủ trì họp báo quyết định.

7. Kết luận của chủ trì họp báo.

Điều 8. Nghiêm cấm hành vi lợi dụng diễn đàn họp báo để thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác hoặc hành vi gây rối làm mất trật tự cuộc họp báo.

Điều 9. Trách nhiệm sau khi họp báo

1. Đối với các cơ quan thông tấn, báo chí dự họp báo

a) Thực hiện việc đăng tải những nội dung họp báo theo quy định của Luật Báo chí và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ qui định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh.

b) Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những thông tin sai, không có trong nội dung họp báo.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình các thông tin được đăng tải trên báo chí có liên quan đến nội dung buổi họp báo để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời những thông tin không đúng, không có trong nội dung họp báo theo đúng Luật Báo chí và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện việc trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan, thông tấn, báo chí sau họp báo bằng văn bản hoặc gặp gỡ trực tiếp theo yêu cầu của người chủ trì họp báo, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 10. Kinh phí phục vụ cho các cuộc họp báo được ghi vào kế hoạch ngân sách hàng năm và được cấp qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để thanh quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 11. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung những quy định này cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/2018/QĐ-UBND quy định về tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với cơ quan thông tấn, báo chí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.863

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.192.150