Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 510/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính công bố mới; sửa đổi, bổ sung và được thay thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

Số hiệu: 510/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 07/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 510/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ ĐƯỢC THAY THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/112018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 và Quyết định số 286/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 617/TTr-GTVT ngày 20/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính chính công bố mới; sửa đổi, bổ sung và được thay thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải:

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải công khai đầy đủ nội dung thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin Dịch vụ công tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở; phối hợp với Trung tâm hành chính công tỉnh, cơ quan có liên quan niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật quy trình nội bộ, rà soát xây dựng quy trình điện tử và hoàn thiện việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại phần mềm Hệ thống thông tin Một cửa của tỉnh theo quy định.

Thời hạn hoàn thành trước 18/5/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TT&TT, Trung tâm HCC
(để phối hợp thực hiện);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh,
Cổng TTĐT, Chuyên viên XDCB;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Tuấn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 501 ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

I. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

1

2.001002

Cấp giấy phép lái xe quốc tế

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến https://dichvucong.gplx.gov.vn/

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc.

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho cá nhân để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho công dân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc.

135.000 đồng/lần

 

Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 07 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

2

1.002300

Cấp lại giấy phép lái xe quốc tế

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến https://dichvucong.gplx.gov.vn/

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc.

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho cá nhân để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho công dân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc.

135.000 đồng/lần

Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 07 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

3

1.002835

Cấp mới giấy phép lái xe

Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở đào tạo

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: tại các cơ sở đào tạo và sát hạch

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người học lái xe nộp hồ sơ tại cơ sở đào tạo lái xe. Cơ sở đào tạo lái xe lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp Sở GTVT

- Ngay sau khi kết thúc kỳ sát hạch hồ sơ, kết quả sát hạch được tổ sát hạch chuyển về phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn 01 ngày làm việc.

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 7,5 ngày làm việc kể từ ngày tổ sát hạch chuyền hồ sơ đến

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho cơ sở đào tạo.

Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Căn cứ quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch, Lãnh đạo ký duyệt kết quả và chuyển cho cơ sở đào tạo

Thời hạn 1,5 ngày làm việc

- Lệ phí cấp giấy phép: 135.000 đồng/lần

- Phí sát hạch lái xe:

+ Đối với sát hạch lái xe mô tô (A1, A2, A3, A4): sát hạch lý thuyết 40.000 đồng/lần, sát hạch thực hành 50.000 đồng/lần

+ Đối với sát hạch lái xe ô tô (B1, B2, C, D, E, F) sát hạch lý thuyết 90.000 đồng/lần, sát hạch trong hình 300.000 đồng/lần, sát hạch trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần

 

4

1.002809

Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến https://dichvucong.gplx.gov.vn/

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc.

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho cá nhân để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho công dân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc.

135.000 đồng/lần

Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 07 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

5

1.002804

Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Nộp hồ sơ trực tiếp

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc.

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho cá nhân để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho công dân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc.

135.000 đồng/lần

Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 07 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

6

1.002801

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Nộp hồ sơ trực tiếp

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho cá nhân để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho công dân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc.

135.000 đồng/lần

Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 07 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

II. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đường thủy nội địa

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL quy định nội dung TTHC

1

 

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

 

 

 

 

 

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung thỏa thuận về thông số kỹ thuật luồng địa phương, luồng chuyên dùng nối luồng địa phương) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc

 

 

2

 

Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

 

 

 

 

 

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung đổi tên đối với cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa địa phương và bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT và các trường hợp khác do Bộ GTVT quyết định) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc

 

 

3

 

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

 

 

 

 

 

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung gia hạn đối với cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa địa phương và bến thủy nội trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT và các trường hợp khác do Bộ GTVT quyết định; gia hạn bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc

 

 

4

 

Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

 

 

 

 

 

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối đường thủy nội địa địa phương, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT và các trường hợp khác do Bộ GTVT quyết định) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc

 

 

5

 

Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

 

 

 

 

 

+ Cảng thủy tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

- 03 ngày làm việc, thẩm định hồ sơ đúng đủ thì báo cáo Bộ GTVT

- 03 ngày làm việc Bộ GTVT ban hành quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa

+ Cảng thủy không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: 03 ngày làm việc Sở GTVT ban hành quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương; cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa địa phương, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT và các trường hợp khác do Bộ GTVT quyết định) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc

 

 

6

 

Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

 

 

 

 

 

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nước, vùng đất vừa trên đường thủy nội địa quốc gia vừa trên đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa quốc gia, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT và các trường hợp khác do Bộ GTVT quyết định; hoặc bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc

 

 

7

 

Thiết lập khu neo đậu

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung thỏa thuận thiết lập khu neo đậu trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và các trường hợp khác do Bộ GTVT quyết định) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân. Thời hạn 1,5 ngày làm việc

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

8

 

Công bố hoạt động khu neo đậu

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung công bố hoạt động khu neo đậu trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và các trường hợp khác do Bộ GTVT quyết định) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân. Thời hạn 1,5 ngày làm việc

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

9

 

Công bố đóng khu neo đậu

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung công bố đóng khu neo đậu trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và các trường hợp khác do Bộ GTVT quyết định) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân. Thời hạn 1,5 ngày làm việc

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

10

 

Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

 

 

 

 

 

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung thỏa thuận thiết lập báo hiệu với luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương, công trình, khu vực hoạt động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc

 

 

III. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC được thay thế

Tên TTHC thay thế

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

1

1.003788

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc.

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

 

2

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung cấp thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc.

 

 

3

1.003675

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Công bố hoạt động bến thủy nội địa

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc.

100.000 đồng/lần

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

4

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc.

100.000 đồng/lần

 

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

5

1.004248

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

**Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

+ Cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: 05 ngày làm việc thẩm định hồ sơ đủ điều kiện thì báo cáo Bộ GTVT, 05 ngày làm việc Bộ GTVT ban hành quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa

+ Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: 03 ngày thẩm định

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

100.000 đồng/lần

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

 

 

 

 

 

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả ((Nội dung công bố hoạt động cảng thủy nội địa trên đường thủy trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa địa phương trừ trường hợp, thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT và các trường hợp khác do Bộ GTVT quyết định) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc.

 

 

6

1.004248

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không còn nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

100.000 đồng/lần

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung công bố cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa địa phương) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc

 

 

7

1.001436

Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương

Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo của Sở GTVT, UBND tỉnh ban hành quyết định mở luồng

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

1.001529

Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 

 

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Công bố luồng chuyên dùng nối luồng địa phương) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc

 

 

8

1.001512

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương

Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

Thời hạn giải quyết:

- 10 ngày thẩm định hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh

- 10 ngày UBND ban hành quyết định

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở, báo cáo UBND tỉnh

Thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo của Sở GTVT, UBND tỉnh ban hành quyết định đóng luồng theo phạm vi quản lý

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung đối với luồng địa phương, luồng chuyên dùng nối luồng địa phương) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc

Chi phí liên quan khi đóng luồng chuyền dùng do tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng tri trả, trừ trường hợp đóng luồng vì lý do bảo đảm quốc phòng, an ninh do cơ quan đề nghị đóng luồng tri trả

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

1.001410

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

9

1.001415

Thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia

Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung thông báo lần đầu, định kỳ, thường xuyên và đột xuất luồng chuyên dùng nối luồng địa phương) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 0,5 ngày làm việc

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

1.001421

Thông báo thường xuyên đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia

1.001426

Thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

1.001429

Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

10

1.004252

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

* Thời hạn giải quyết:

- Cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

+ 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở GTVT, Bộ GTVT lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND cấp tỉnh

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND cấp tỉnh có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ GTVT

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thống nhất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND cấp tỉnh, Bộ GTVT ban hành văn bản thỏa thuận gửi chủ đầu tư.

- Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

+ 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở GTVT, Bộ GTVT lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND cấp tỉnh

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND cấp tỉnh có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ GTVT

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thống nhất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công

an và UBND cấp tỉnh, Bộ GTVT ban hành văn bản thỏa thuận gửi chủ đầu tư.

- Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: 03 ngày thẩm định

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủ nội địa địa phương trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT và các trường hợp khác do Bộ GTVT quyết định) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

11

1.001520

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa quốc gia

Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1:- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả ((Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với các công trình, hoạt động trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, hành lang bảo vệ luồng, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh; Nơi chưa có cảng thì thỏa thuận đối với hoạt động nạo vét cải tạo vùng nước cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu thuộc phạm vi quản lý) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

1.001535

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia; đường thuy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng đi qua hải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương

1.001531

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

1.001542

Cho ý kiến trong gia đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

12

1.001404

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa quốc gia

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1:- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung công bố hạn chế giao thông đối với các trường hợp trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trừ vùng nước thuộc thẩm quyền của Cục đường thủy nội địa và Chi cục đường thủy nội địa) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

1.001406

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

1.002900

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương

1.001551

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương

1.001576

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương

1.001582

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương

13

 

1.001394

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa quốc gia

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1:- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc

Không

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

1.001596

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương

1.001608

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

14

1.003658

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết:

- Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa: 05 ngày

- Thay đổi chủ bến mới: 10 ngày

* Trình tự thực hiện:

Bước 1:- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc

100.000 đồng/lần

 

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

15

1.004242

Công bố lại cảng thủy nội địa

Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

*Thời hạn giải quyết:

- Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: 05 ngày làm việc

- Cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nội địa nước ngoài: 05 ngày làm việc Sở GTVT báo cáo Bộ GTVT;

- Thay đổi chủ bến mới: 10 ngày

* Trình tự thực hiện:

Bước 1:- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định

Thời hạn ½ ngày làm việc

Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến đối với Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài:

- Cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nội địa nước ngoài: 05 ngày làm việc Sở GTVT báo cáo Bộ GTVT; 05 ngày việc và nhận đủ hồ sơ và báo cáo thẩm định Bộ GTVT ban hành quyết định công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa địa phương trừ trường hợp, thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT và các trường hợp khác do Bộ GTVT quyết định) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân

Thời hạn 1,5 ngày làm việc

100.000 đồng/lần

 

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 510/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính công bố mới; sửa đổi, bổ sung và được thay thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.126

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173