Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2020

Số hiệu: 487/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 14/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 487/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 - 2020 (sau đây gọi tắt là Văn phòng điều phối Chương trình), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Chinh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng;

2. Ông Nguyễn Văn Tú, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn - Phó Chánh Văn phòng;

3. Bà Phạm Thị Tường vân, Trưởng phòng Ngân sách, Sở Tài chính, thành viên;

4. Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

5. Ông Lê Quang Hân, Trưởng phòng Dạy nghề, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thành viên;

6. Ông Mai Giang Nam, Trưởng phòng kiểm soát chi ngân sách nhà nước, kho bạc Nhà nước tỉnh, thành viên;

7. Ông Phan Tuấn Anh, Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

8. Ông Đồng Sĩ Quang, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y dược, Sở Y tế, thành viên;

9. Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng phòng nghiên cứu tổng hợp và kiểm soát nội bộ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng, thành viên;

10. Ông Phạm Ngọc Hà, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy, thành viên;

11. Ông Chế Công Thuận, Phó trưởng phòng Xây dựng Chính quyền, Sở Nội vụ, thành viên;

12. Ông Triệu Vĩnh Lộc, Phó trưởng phòng Kiến trúc quy hoạch, Sở Xây dựng, thành viên;

13. Ông Ngô Thanh Sơn, Phó trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương, thành viên;

14. Ông Hà Đỗ Thái, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên;

15. Ông Lương Anh Quốc, Phó trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải, thành viên;

16. Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, Phó trưởng phòng Báo chí Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên;

17. Ông Trần Viết Dũng, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Quy hoạch kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

18. Ông Đỗ Minh Ngọc, Chuyên viên khối Nông nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh, thành viên;

19. Bà Bùi Trần Thảo Ly, Chuyên viên Ban kinh tế xã hội, Hội Nông dân tỉnh, thành viên;

20. Bà Trương Thị Minh Nguyệt, Kế toán Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm phụ trách kế toán Văn phòng điều phối Chương trình.

21. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí một số công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế được giao của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc theo chế độ chuyên trách tại Văn phòng điều phối Chương trình.

Điều 2. Văn phòng Điều phối có nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo tỉnh; chuẩn bị nội dung Chương trình hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh;

- Xây dựng kinh phí hoạt động của toàn bộ chương trình; kế hoạch giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia thực hiện Chương trình;

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình; cụ thể hóa các hướng dẫn của Trung ương;

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình và tình hình hoạt động Ban Chỉ đạo Tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương.

- Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh giao.

Điều 3. Văn phòng điều phối đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong các văn bản do Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng ký.

Kinh phí hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ CTMT XD NTM tỉnh;
- Như điều 4;
- Các PVP; TKCT;
- Lưu: VT, NN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.560
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0