Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1782/QĐ-UBND năm 2011 về việc thành lập văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2020

Số hiệu: 1782/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 28/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1782/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 28 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 1266 /QĐ-UBND ngày 22/7/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 724/SNN-CCPTNT ngày 08/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 - 2020 (gọi tắt là Văn phòng điều phối Chương trình) để giúp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; đồng thời giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Chương trình.

Văn phòng điều phối Chương trình đặt tại Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Văn phòng điều phối Chương trình, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo 800 của tỉnh và Văn phòng điều phối Chương trình bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước cấp theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ của Văn phòng điều phối Chương trình

1. Xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo 800 tỉnh, chuẩn bị nội dung chương trình của hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình, kế hoạch phối hợp, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện Chương trình.

3. Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách và cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 – 2020.

4. Nghiên cứu đề xuất trình Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, việc thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo 800 tỉnh.

5. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình và kiến nghị, đề xuất những vấn đề mới phát sinh.

6. Lập dự toán kinh phí hằng năm cho các hoạt động Ban chỉ đạo 800 tỉnh, Văn phòng điều phối Chương trình, trình Trưởng ban chỉ đạo 800, xem xét, phê duyệt và thực hiện.

7. Bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban chỉ đạo 800 tỉnh theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị của Văn phòng điều phối Chương trình theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban chỉ đạo 800 tỉnh giao.

Điều 3. Nhân sự Văn phòng điều phối Chương trình

1. Nhân sự Văn phòng điều phối Chương trình gồm: Cán bộ do các sở, ban, ngành trong Ban chỉ đạo 800 cử đến; một số cán bộ từ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và cán bộ, công chức của Chi cục Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp danh sách các cán bộ tham gia làm việc tại Văn phòng điều phối Chương trình, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Chánh Văn phòng điều phối Chương trình (sau đây gọi tắt là Chánh Văn phòng) do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhiệm.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình.

Chánh Văn phòng điều phối Chương trình chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên được các sở, ngành liên quan cử tham gia làm kiêm nhiệm tại Văn phòng điều phối Chương trình.

3. Giúp việc Chánh Văn phòng có từ một đến hai Phó chánh Văn phòng, (có một Phó chánh Văn phòng thường trực do Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn đảm nhiệm). Phó chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

4. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bố trí, sắp xếp một số cán bộ, công chức trong chỉ tiêu biên chế được giao làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chuyên trách tại Văn phòng điều phối Chương trình. Chánh văn phòng điều phối Chương trình được ký hợp đồng lao động có thời hạn làm việc tại Văn phòng Điều phối Chương trình theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng điều phối Chương trình có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động của Văn Phòng điều phối Chương trình.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1782/QĐ-UBND năm 2011 về việc thành lập văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.875

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85