Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4794/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 4794/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 26/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4794/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 153/TTr-STP ngày 20/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ Kế hoạch này chủ động xây dựng và thực hiện đảm bảo Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Giao cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, làm đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòn
g Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường tr
c HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (Phòng KSTTHC);
- Lưu: VT, K2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định s 4794/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Kết quả công việc

Thời gian thực hiện

I. Công bố, công khai thủ tục hành chính, kiểm soát chất lượng TTHC và cập nhập TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

1

Xây dựng dự thảo Quyết định công bthủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ dưới hình thức “Bản sao y bản chính” .

Các Sở, ban ngành (trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC thuộc thẩm quyền 3 cấp trong tỉnh)

- Cơ quan KSTTHC;

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

Quyết định công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ

Trong năm 2017

2

Kiểm soát chất lượng hồ sơ trình công bố TTHC

Cơ quan KSTTHC

Đơn vị có liên quan

Văn bản góp ý

Trong năm 2017

3

Cập nhập các thủ tục hành chính và văn bản quy định về thủ tục hành chính đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Cơ quan KSTTHC

Đơn vị có liên quan

Công văn đề nghị công khai

Trong năm 2017

4

Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị

- Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

 

Đảm bảo các hình thức công khai đy đủ, rõ ràng, minh bạch, dễ tiếp cận theo hướng dẫn tại Thông tư s05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Trong năm 2017

II. Thực hiện rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính

1

Nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017

Các Sở, ban ngành tỉnh

Cơ quan KSTTHC

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017

Tháng 01/2017

Cơ quan KSTTHC

Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017

Tháng 01/2017

2

Tổ chức họp tham vn phục vụ việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính (khi cn thiết)

Cơ quan KSTTHC; Các Sở, ban ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Các đơn vị liên quan

Hoàn thành việc tổ chức họp tham vấn lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức về phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, TTHC; các sáng kiến cải cách TTHC

Trong Quý II, Quý III năm 2017

3

Tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt

Các Sở, ban ngành

Cơ quan KSTTHC; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính

Trong Quý I, II, III năm 2017

Các Sở, ban ngành

Cơ quan KSTTHC

Quyết định thông qua các phương án đơn giản hóa quy định hành chính, TTHC, các sáng kiến cải cách TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (nếu có) để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ TTHC

Trong Quý I, II, III năm 2017

III. Bảo đảm chất lượng dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh

1

Tổ chức đánh giá tác động các TTHC trong dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC

Sở, ban ngành tỉnh

- Cơ quan KSTTHC

- Các đơn vị liên quan (khi cần thiết)

- Báo cáo kết quả đánh giá tác động TTHC (dự thảo Quyết định và kèm theo các biểu mẫu đánh giá tác động TTHC)

Trong năm 2017

2

Tổ chức hội thảo, hội nghị tham vấn ý kiến về các dự án, dthảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC (đối với các TTHC mang tính chất phức tạp)

Sở, ban ngành tỉnh

Các đơn vị liên quan

Tổ chức hội thảo, hội nghị tham vấn ý kiến về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC

Trong năm 2017

3

Đánh giá độc lập và cho ý kiến đối với dthảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC (khi cần thiết)

Cơ quan KSTTHC

Sở, ban ngành tỉnh

- Điền các Biu mẫu về sự cần thiết, tính hợp lý, hp pháp và tính toán chi phí tuân thủ TTHC

Trong năm 2017

4

Tham gia ý kiến, tham gia thẩm định quy định TTHC tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Cơ quan KSTTHC

Các đơn vị liên quan

Công văn góp ý, Công văn thẩm định

Trong năm 2017

IV. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

1

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định

- Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

Cơ quan KSTTHC

Thực hiện việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại bộ phận một cửa, cơ quan tiếp nhận và giải quyết công việc

Trong năm 2017

2

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Cơ quan KSTTHC

- Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

Xử lý hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, theo dõi, xử lý; đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị

Trong năm 2017

3

Tham vấn vi các cá nhân, tổ chức có liên quan, qua đó đề xuất phương án xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức (khi cần thiết)

Cơ quan KSTTHC

Các cá nhân, tổ chức có liên quan

Tổ chức tham vấn

Trong năm 2017

V. Công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

 

Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Cơ quan KSTTHC

- Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

Báo cáo UBND tỉnh và Cục Kiểm soát TTHC về kết quả thanh tra, kiểm tra

Trong năm 2017

VI. Chế độ thông tin, báo cáo

1

Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện (tổng hợp tình hình thực hiện kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC của đơn vị mình và kể cả cấp xã);

- UBND Cấp xã.

Cơ quan KSTTHC

Báo cáo gửi Cơ quan KSTTHC tổng hợp báo cáo UBND tỉnh

- Quý I (báo cáo năm chính thức của năm trước)

- Quý II (Báo cáo 6 tháng đầu năm)

- Quý IV (Báo cáo năm ln 1)

Cơ quan KSTTHC

- Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện (tng hợp tình hình thực hiện kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC của đơn vị mình và kcả cấp xã);

- UBND cấp xã.

Báo cáo theo quy định

-Quý I (báo cáo năm chính thức của năm trước)

- Quý II (Báo cáo 6 tháng đầu năm)

- Quý IV (Báo cáo năm ln 1)

2

Báo cáo đột xuất, chuyên đề theo yêu cầu của cơ quan cấp trên

- Cơ quan KSTTHC;

Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

 

Báo cáo theo quy định

Trong năm 2017

VII. Công tác nâng cao nghiệp vụ Kiểm soát TTHC

1

Tập huấn và hỗ trợ nghiệp vụ, hướng dẫn mức chi, kinh phí phục vụ kiểm soát TTHC cho tổ cán bộ đầu mối (cấp tỉnh, cấp huyện)

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (chủ động triển khai hoặc yêu cầu mời khi cn thiết)

-Cơ quan KSTTHC

- Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện;

Tổ chức lớp tập huấn, giới thiệu, hỗ trợ nghiệp vụ, hướng dẫn kinh phí phục vụ kiểm soát TTHC cho tcán bộ đầu mối tại cấp huyện và cấp tỉnh

Quý II, III năm 2017

2

Tổ chức đi thực tế tham khảo, học tập kinh nghim về Kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC tại một số tỉnh bạn

Cơ quan KSTTHC

Đại diện một số Tổ cán bộ đầu mối 3 cấp trong tỉnh

Báo cáo kết quả đi thực tế tham khảo, học tập kinh nghiệm của Đoàn

Quý III, IV năm 2017

VIII. Truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1

Điều tra, khảo sát về công tác kiểm soát TTHC (khi cần thiết)

Cơ quan KSTTHC

Các đơn vị liên quan

Mu phiếu điều tra

Trong năm 2017

IX- Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

1

Tổ chức đi thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC;

- Lãnh đạo UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn

- Các đơn vị liên quan

- Lãnh đạo Sở, ban ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện và UBND cấp xã

Cuộc đi thoại

Định kỳ 6 tháng/1 lần

2

Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và các nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch này, định kỳ 6 tháng tng hp báo cáo Chủ tịch UBND tình tình hình, kết quả thực hiện theo quy định

Cơ quan KSTTHC

- Các Sở, ban ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

Báo cáo kết quả thực hiện

Quý II, IV năm 2017

X. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính hiện hành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4794/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


218
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177