Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4775/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Đức Giang
Ngày ban hành: 29/11/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4775/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2022-2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ; Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Căn cứ các Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: số 22- KH/TU ngày 23/7/2021 về việc thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025; số 27-KH/TU ngày 13/8/2021 về việc thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ; chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2121/SKHCN-TĐC ngày 24/11/2021; của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 7010/STC-NSHX ngày 12/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (sau đây viết tắt là HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2024, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục đích và yêu cầu:

1.1. Áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch hành động số 22-KH/TU ngày 23/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh;

1.2. Người đứng đầu các ngành, các cấp phải xác định việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và đổi mới, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn; lấy sự hài lòng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung: Áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực, chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, hết lòng phục vụ, vì sự phát triển chung của tỉnh.

2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Đến hết năm 2025, có 92 UBND cấp xã thuộc các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh hoàn thành áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động, nâng tỷ lệ UBND cấp xã trên toàn tỉnh áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đạt 100%.

3. Nội dung Kế hoạch:

3.1. Triển khai, thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của 92 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh theo quy trình sau:

a) Bước 1: Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ISO của cơ quan để triển khai áp dụng HTQLCL.

b) Bước 2: Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng: Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ, xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu và các quy trình xử lý công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

c) Bước 3: Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Áp dụng trên thực tế hệ thống văn bản, tài liệu và quy trình khi được người đứng đầu cơ quan phê duyệt;

- Thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp;

- Tiến hành xem xét của lãnh đạo, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, bảo đảm phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 , quy định của pháp luật và thực tế hoạt động tại cơ quan;

- Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng. d) Bước 4: Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

- Cơ quan áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có);

- Thông báo bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp.

e) Bước 5: Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

- Cập nhật kịp thời các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng;

- Thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ và xem xét của lãnh đạo tối thiểu một năm một lần để bảo đảm Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, quy định của pháp luật và thực tế hoạt động tại cơ quan.

3.2. Thời gian và lộ trình thực hiện:

a) Thời gian thực hiện: 03 năm, từ năm 2022 đến hết năm 2024;

b) Lộ trình thực hiện:

- Năm 2022: 32 UBND cấp xã;

- Năm 2023: 36 UBND cấp xã;

- Năm 2024: 24 UBND cấp xã.

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

4. Kinh phí thực hiện:

4.1. Các đơn vị áp dụng và các cơ quan quản lý nhà nước lập dự toán kinh phí thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL (theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính về quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước) trong dự toán thu - chi của đơn vị hàng năm, gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

4.2. Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực): Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan thường trực chi cho các hoạt động đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị áp dụng trong dự toán thu - chi hằng năm của đơn vị; gửi Sở Tài chính thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

4.3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực):

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, các đơn vị áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 , triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, lộ trình đã được Chủ tịch phê duyệt và các quy định hiện hành của pháp luật; định kỳ, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện;

- Chủ trì, tổ chức phổ biến, đào tạo, tập huấn cho các đơn vị thực hiện áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 về : Mô hình khung HTQLCL, quy trình triển khai, thực hiện; vận hành hệ thống và đánh giá chất lượng nội bộ…

2. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức, triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND cấp xã được phê duyệt tại Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan, thẩm định dự toán và tham mưu bố trí thực hiện Kế hoạch, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan, hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ; gửi Sở Tài chính thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND cấp xã thực hiện Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng lộ trình.

5. UBND cấp xã áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 :

- Tổ chức thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động theo đúng quy định về trình tự, thủ tục và lộ trình được phê duyệt tại Kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; định kỳ tháng 5 và tháng 10 hằng năm, báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh;

- Quản lý, sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, nội dung, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Giang

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH UBND CẤP XÃ ÁP DỤNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 , GIAI ĐOẠN 2022-2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4775/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

1. Năm 2022 (32 đơn vị)

TT

Tên đơn vị áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Tên đơn vị chủ quản

1.

UBND xã Thành Thọ

Huyện Thạch Thành

2.

UBND xã Thạch Cẩm

3.

UBND xã Thành Mỹ

4.

UBND xã Thạch Tượng

5.

UBND xã Thạch Lâm

6.

UBND xã Thành Yên

7.

UBND xã Nguyệt Ấn

Huyện Ngọc Lặc

8.

UBND xã Thuý Sơn

9.

UBND xã Minh Sơn

10.

UBND xã Minh Tiến

11.

UBND xã Phùng Giáo

12.

UBND xã Vân Am

13.

UBND xã Cao Ngọc

14.

UBND xã Mỹ Tân

15.

UBND xã Phùng Minh

16.

UBND thị trấn Sơn Lư

Huyện Quan Sơn

17.

UBND xã Trung Hạ

18.

UBND xã Trung Tiến

19.

UBND xã Sơn Thuỷ

20.

UBND xã Đồng Lương

Huyện Lang Chánh

21.

UBND xã Tân Phúc

22.

UBND xã Trí Nang

23.

UBND xã Yên Thắng

24.

UBND xã Tam Văn

25.

UBND xã Giao Thiện

26.

UBND xã Yên Khương

27.

UBND xã Lâm Phú

28.

UBND xã Bình Lương

Huyện Như Xuân

29.

UBND xã Tân Bình

30.

UBND xã Thượng Ninh

31.

UBND xã Cát Vân

32.

UBND xã Cát Tân

2. Năm 2023 (36 đơn vị)

TT

Tên đơn vị áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Tên đơn vị chủ quản

1.

UBND xã Yên Nhân

Huyện Thường Xuân

2.

UBND xã Xuân Thắng

3.

UBND xã Luận Khê

4.

UBND xã Xuân Cao

5.

UBND xã Kỳ Tân

Huyện Bá Thước

6.

UBND xã Văn Nho

7.

UBND xã Thiết Kế

8.

UBND xã Thiết Ống

9.

UBND xã Ban Công

10.

UBND xã Cổ Lũng

11.

UBND xã Lũng Cao

12.

UBND xã Thành Lâm

13.

UBND xã Thành Sơn

14.

UBND xã Mường Chanh

Huyện Mường Lát

15.

UBND xã Quang Chiểu

16.

UBND xã Tam Chung

17.

UBND thị trấn Mường Lát

18.

UBND xã Pù Nhi

19.

UBND xã Nhi Sơn

20.

UBND xã Trung Lý

21.

UBND xã Mường Lý

22.

UBND xã Trung Xuân

Huyện Quan Sơn

23.

UBND xã Trung Thượng

24.

UBND xã Sơn Hà

25.

UBND xã Tam Lư

26.

UBND xã Tam Thanh

27.

UBND xã Sơn Điện

28.

UBND xã Mường Mìn

29.

UBND xã Na Mèo

30.

UBND xã Trung Sơn

Huyện Quan Hóa

31.

UBND xã Nam Xuân

32.

UBND xã Nam Tiến

33.

UBND xã Nam Động

34.

UBND xã Thiên Phủ

35.

UBND xã Hiền Chung

36.

UBND xã Hiền Kiệt

3. Năm 2024 (24 đơn vị)

TT

Tên đơn vị áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Tên đơn vị chủ quản

1.

UBND thị trấn Hồi Xuân

Huyện Quan Hoá

2.

UBND xã Phú Nghiêm

3.

UBND xã Phú Xuân

4.

UBND xã Phú Lệ

5.

UBND xã Phú Sơn

6.

UBND xã Phú Thanh

7.

UBND xã Thành Sơn

8.

UBND xã Trung Thành

9.

UBND xã Xuân Bình

Huyện Như Xuân

10.

UBND xã Xuân Hoà

11.

UBND xã Thanh Xuân

12.

UBND xã Thanh Sơn

13.

UBND xã Thanh Quân

14.

UBND xã Thanh Phong

15.

UBND xã Thanh Lâm

16.

UBND xã Thanh Hoà

17.

UBND xã Ái Thượng

Huyện Bá Thước

18.

UBND xã Hạ Trung

19.

UBND xã Điền Quang

20.

UBND xã Điền Hạ

21.

UBND xã Điền Thượng

22.

UBND xã Lương Ngoại

23.

UBND xã Lương Trung

24.

UBND xã Lương Nội

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4775/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 phê duyệt Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2024

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


188

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194