Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 473/QĐ-BKH năm 2009 sửa đổi quy định của Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước

Số hiệu: 473/QĐ-BKH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 13/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 473/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 53/2007/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-BKH ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian hoàn thành một số công việc được quy định tại Chương trình hành động Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-BKH ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (viết tắt là Chương trình hành động số 1518) thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước (nội dung điều chỉnh xem Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Đảng ủy, Công đoàn cơ quan;
- Lưu: VT, TCCB (2 bản).

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HOÀN THÀNH MỘT SỐ CÔNG VIỆC ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 1518 CỦA BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-BKH ngày 13/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Nội dung công việc

Theo quy định tại Chương trình hành động số 1518

Thời gian hoàn thành (điều chỉnh)

Điều khoản quy định

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

1

Rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, giải thể doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư

khoản 3.2 mục 3 phần II

Quý IV/2007

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW

Thực hiện thường xuyên

2

Rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực phá sản doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

khoản 3.3 mục 3 phần II

Quý IV/2007

Cục Phát triển doanh nghiệp

Thực hiện thường xuyên

3

Thực hiện đổi mới, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ

điểm c khoản 4.2 mục 4 phần II

Quý I/2008

Vụ TCCB

Quý II/2009

4

Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

điểm d khoản 4.2 mục 4 phần II

Tháng 11, 12 năm 2007 và Quý I/2008

Vụ TCCB

Quý II/2009

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 473/QĐ-BKH năm 2009 sửa đổi quy định của Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.121
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122