Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 454/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 454/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 21/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 454/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRỰC THUỘC SỞ DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 20/TTr-SDL ngày 11/01/2017 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 107/TTr-SNV ngày 15/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Du lịch tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1889/QĐ-CTUBND ngày 20/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRỰC THUỘC SỞ DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1: Tên gọi, vị trí, chức năng

1. Tên gọi:

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch.

- Tên tiếng Anh: Binh Dinh Tourism Promotion Information Center (viết tắt là BTPI).

2. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Du lịch, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo phương thức tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động.

Trụ sở: Đặt tại nhà số 187, đường Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Trung tâm có chức năng thông tin, xúc tiến, tư vấn, dịch vụ du lịch, hỗ trợ thông tin cho khách du lịch.

4. Trung tâm có trách nhiệm đăng ký các hoạt động được cho phép với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án thông tin, xúc tiến du lịch trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Chủ trì, phối hợp tổ chức xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về du lịch và liên quan đến du lịch; xây dựng hệ thống cung cấp thông tin du lịch đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác, sử dụng của các tổ chức, cá nhân đảm bảo thuận lợi, hiệu quả;

3. Phối hợp với các doanh nghiệp du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng các sản phẩm du lịch của tỉnh và của ngành; sản xuất, phát hành các ấn phẩm, tuyên truyền quảng bá du lịch; phối hợp xây dựng phim du lịch, chuyên trang, chuyên mục du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động du lịch tham gia hội thảo, hội chợ, triển lãm, trưng bày, quảng bá về lĩnh vực du lịch và các hoạt động giao lưu về văn hóa, du lịch trong và ngoài nước;

5. Thực hiện các dịch vụ tư vấn về xúc tiến du lịch, tổ chức điều tra nghiên cứu, tổng hợp, cung cấp thông tin thị trường du lịch cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp du lịch có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

6. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về du lịch và xúc tiến du lịch;

7. Thực hiện hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao;

8. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc hỗ trợ thông tin cho khách du lịch;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Du lịch giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền hạn

1. Tổ chức hoặc liên kết với các tổ chức khác để tổ chức các hoạt động về công tác thông tin, công tác xúc tiến du lịch; các hoạt động tư vấn, dịch vụ du lịch phù hợp với năng lực và nhiệm vụ của Trung tâm và theo đúng quy định của Nhà nước;

2. Tham gia, đề xuất Giám đốc Sở Du lịch để kiến nghị UBND tỉnh ban hành, sửa đổi hoặc bổ sung các chính sách liên quan đến cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm, quảng cáo, hội thảo liên quan về du lịch;

3. Quản lý về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức; về tài chính, tài sản của Trung tâm theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Điều 4. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a. Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, đại diện pháp nhân của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Du lịch và liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công hoặc ủy quyền;

b. Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác của Trung tâm theo sự phân công của Giám đốc; được thay mặt Giám đốc giải quyết công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Giám đốc khi được Giám đốc ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công và ủy quyền;

c. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Xúc tiến du lịch.

a. Việc thành lập mới, sáp nhập, chia tách, giải thể, đổi tên các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định trên cơ sở đề án được Giám đốc Sở Du lịch phê duyệt.

b. Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và trách nhiệm người đứng đầu của các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm.

c. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức các chức danh cấp trưởng, cấp phó các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm đề nghị Giám đốc Sở Du lịch quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh.

Điều 5. Số lượng người làm việc

1. Số lượng người làm việc (biên chế viên chức) của Trung tâm do Giám đốc Sở Du lịch quyết định trong tổng số biên chế công chức, viên chức của Sở Du lịch được UBND tỉnh giao hàng năm trên cơ sở đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Đối với các hoạt động tư vấn, dịch vụ không thực hiện phân bổ biên chế, Giám đốc Trung tâm được phép hợp đồng thêm lao động ngoài chỉ tiêu biên chế để thực hiện, trên cơ sở bảo đảm cân đối thu - chi từ nguồn kinh phí hoạt động tư vấn, dịch vụ và thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động.

3. Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và người lao động của Trung tâm trên cơ sở vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Viên chức, Bộ Luật lao động và theo phân cấp hiện hành của Sở Du lịch và UBND tỉnh.

Chương III

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 6. Tài sản và quản lý, sử dụng tài sản

1. Tài sản của Trung tâm gồm: Đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, trang thiết bị, các tài sản khác do Nhà nước giao, đầu tư, mua sắm hoặc được biếu, tặng để phục vụ cho nhiệm vụ của Trung tâm.

2. Tài sản của Trung tâm thuộc sở hữu nhà nước, được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật. Hàng năm, Trung tâm có trách nhiệm tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước.

Điều 7. Tài chính

1. Nguồn tài chính của Trung tâm:

a. Ngân sách nhà nước cấp:

- Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện, trang thiết bị, sửa chữa tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án và kế hoạch hàng năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên của Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ thông tin kinh tế, du lịch, xúc tiến du lịch và các hoạt động khác theo dự toán được giao;

- Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất do cấp có thẩm quyền giao;

- Kinh phí hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãm và kinh phí khác (nếu có).

b. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp:

- Thu phí, lệ phí (phần được để lại đơn vị sử dụng theo quy định).

- Thu từ hoạt động thông tin, tư vấn, dịch vụ du lịch và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

c. Nguồn thu khác:

- Nguồn vốn khấu hao cơ bản tài sản cố định và tiền thu thanh lý tài sản được để lại theo quy định.

- Nguồn viện trợ, dự án tài trợ trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Nguồn vốn vay, vốn tham gia liên doanh, liên kết, vốn góp của cán bộ công nhân viên và các thành phần kinh tế khác (nếu có).

2. Các nội dung chi của Trung tâm:

- Các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các hoạt động sự nghiệp (chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp lương, các khoản trích BHXH, BHYT cho viên chức, người lao động).

- Chi hoạt động tư vấn, dịch vụ (kể cả chi nộp các loại thuế, trích khấu hao tài sản).

- Chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn và nhỏ tài sản cố định, mua sắm đầu tư mới để phục vụ hoạt động sự nghiệp.

- Chi thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh và Sở Du lịch giao.

- Các khoản chi phí khác theo quy định của Nhà nước.

Điều 8. Quản lý và sử dụng tài chính

1. Cơ chế quản lý tài chính của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

2. Trung tâm có trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn tài chính hiệu quả, bảo đảm tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán theo quy định.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Chế độ làm việc

1. Trung tâm làm việc theo chế độ Thủ trưởng;

2. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 10. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Sở Du lịch:

a. Trung tâm hoạt động chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Du lịch. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc Sở Du lịch về chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng và kết quả thực hiện để theo dõi và chỉ đạo.

b. Trung tâm có mối quan hệ phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Sở Du lịch để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy chế làm việc của Sở Du lịch.

2. Đối với các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực thông tin, xúc tiến du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Trung tâm có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác của Trung tâm trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra của các đơn vị về chuyên môn nghiệp vụ.

3. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh:

a. Trung tâm trực tiếp liên hệ, phối hợp để giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao.

b. Trung tâm chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan chức năng trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

c. Trung tâm có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo quy định của Nhà nước.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Tất cả hoạt động của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch phải theo đúng nội dung Quy chế này và những quy định khác của pháp luật.

2. Giám đốc Sở Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này đối với Trung tâm.

3. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Trung tâm theo quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong trường hợp cần thiết hoặc có sự thay đổi, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đề xuất Giám đốc Du lịch phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 454/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


445
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235