Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 45/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2015/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÂN LOẠI, XẾP HẠNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP; CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Viên chức;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phân loại xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể, phân loại, xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÂN LOẠI, XẾP HẠNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP; CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về phân cấp thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể, phân loại xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quản lý tổ chức, bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp (sau đây gọi chung là Sở, ngành tỉnh).

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Chi cục (và tương đương); đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp

Thực hiện theo Điều 3 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ và quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điều 4. Trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp

Thực hiện theo Chương II Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ và quy định của pháp luật chuyên ngành.

Chương II

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÂN HẠNG, XẾP LOẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Điều 5. Nguyên tắc phân cấp

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ; chế độ trách nhiệm cá nhân gắn với quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu; đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ, chính sách và quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật và Quy định này.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện những nội dung công việc đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh.

Điều 6. Nội dung phân cấp

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể và xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Khoản 3, Điều 2 của Quy định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể và xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Khoản 4, Điều 2 của Quy định này, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ, cụ thể:

a) Trường mầm non; mẫu giáo; nhà trẻ;

b) Trường Tiểu học;

c) Trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở;

d) Đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo luật chuyên ngành.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Điều 7. Cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp

1. Đối với các đơn vị sự nghiệp đã có quy định, hướng dẫn cụ thể của Trung ương hoặc pháp luật chuyên ngành thì thực hiện theo quy định.

2. Các đơn vị sự nghiệp chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể của Trung ương hoặc của pháp luật chuyên ngành về cơ cấu tổ chức bộ máy, được tổ chức thực hiện như sau:

a) Đơn vị sự nghiệp có người đứng đầu (Giám đốc, Trưởng Ban…) và cấp phó của người đứng đầu (Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban…). Số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp không quá 03 người.

b) Bộ máy giúp việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp là các viên chức có chuyên môn phù hợp hoặc các Phòng trực thuộc. Việc thành lập các phòng trực thuộc đơn vị sự nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy định này.

Điều 8. Số lượng và điều kiện thành lập phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

1. Đối với các đơn vị sự nghiệp đã có quy định, hướng dẫn cụ thể của Trung ương hoặc pháp luật chuyên ngành thì thực hiện theo quy định.

2. Các đơn vị sự nghiệp chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể của Trung ương hoặc của pháp luật chuyên ngành về cơ cấu tổ chức bộ máy, được tổ chức như sau:

a) Đơn vị sự nghiệp có số lượng dưới 10 người làm việc không thành lập Phòng, Thủ trưởng trực tiếp điều hành theo chế độ chuyên viên.

b) Đơn vị sự nghiệp có số lượng từ 10 người làm việc trở lên được thành lập 02 Phòng.

c) Đơn vị sự nghiệp có số lượng từ 20 người làm việc trở lên được thành lập không quá 03 Phòng.

d) Đơn vị sự nghiệp có số lượng hơn 30 người làm việc được thành lập không quá 04 Phòng.

e) Ngoài các phòng chuyên môn trực thuộc, theo yêu cầu hoạt động đơn vị sự nghiệp được thành lập các đơn vị trực thuộc tương đương cấp phòng để thực hiện hoạt động nghề nghiệp tại từng khu vực huyện, liên huyện.

Điều 9. Cơ cấu tổ chức của phòng

1. Phòng có Trưởng phòng và không quá 03 Phó trưởng phòng

a) Phòng có số lượng người làm việc dưới 05 người không có phó trưởng phòng;

b) Phòng có số lượng người làm việc từ 05 - 09 người có 01 phó trưởng phòng;

c) Phòng có số lượng người làm việc từ 10 - 14 người có không quá 02 phó trưởng phòng;

d) Phòng có số lượng người làm việc từ 15 người trở lên có không quá 03 phó trưởng phòng;

2. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động chung của phòng hoặc lĩnh vực; đồng thời trực tiếp thực hiện một hoặc một số công việc thuộc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp.

3. Cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc đơn vị sự nghiệp tương đương cấp phòng thực hiện hoạt động nghề nghiệp tại từng khu vực huyện, liên huyện thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

Điều 10. Trách nhiệm, quyền hạn của thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh

1. Xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực, ngành quản lý theo quy định của pháp luật trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chủ trì xây dựng hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ thành lập, tổ chức lại, giải thể, xếp hạng gửi Sở Nội vụ thẩm định để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Quyết định ban hành hoặc phê duyệt theo thẩm quyền hoặc có ý kiến thống nhất bằng văn bản đối với quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành quản lý.

5. Hàng năm tổng hợp, báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập thuộc lĩnh vực quản lý, gửi Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nội vụ.

Điều 11. Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở Nội vụ

Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý về cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Thẩm định nội dung quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thẩm định nội dung, thủ tục, hồ sơ thành lập, tổ chức lại, giải thể, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp nêu tại Khoản 3 Điều 2 Quy định này.

4. Có ý kiến thẩm định bằng văn bản đối việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại Khoản 4 Điều 2 Quy định này.

5. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Tổng hợp và báo cáo Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm, quyền hạn của thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chủ trì xây dựng hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ thành lập, tổ chức lại, giải thể, xếp hạng gửi Sở Nội vụ thẩm định, để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị, gửi Sở Nội vụ thẩm định.

3. Quyết định ban hành hoặc phê duyệt theo thẩm quyền đối với quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp trực thuộc (nếu có).

4. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (nếu có).

5. Hàng năm tổng hợp, báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập gửi Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nội vụ.

Điều 13. Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Thực hiện nội dung được phân cấp theo Khoản 2 Điều 6 của Quy định này.

2. Xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Xây dựng hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ thành lập, tổ chức lại, giải thể, xếp hạng đơn vị sự nghiệp công trực thuộc gửi Sở Nội vụ có ý kiến bằng văn bản.

4. Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc có ý kiến thống nhất bằng văn bản đối với quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

6. Hàng năm tổng hợp, báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập thuộc địa phương quản lý gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nội vụ.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các đơn vị sự nghiệp công lập đã thành lập và hoạt động trước khi Quy định này có hiệu lực thì tiếp tục ổn định tổ chức và hoạt động.

2. Các đơn vị sự nghiệp được thành lập mới hoặc tổ chức lại kể từ ngày Quy định này có hiệu lực phải thực hiện theo quy định pháp luật và Quy định này.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập đang áp dụng quy định này nếu có quy định, hướng dẫn cụ thể của Trung ương hoặc của pháp luật chuyên ngành thì chuyển sang thực hiện theo quy định.

4. Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan đơn vị, tổ chức và địa phương có văn bản gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 quy định phân cấp thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể, phân loại, xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.964
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39