Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 445/QĐ-UB năm 2009 về Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn ban hành

Số hiệu: 445/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN QUỐC GIA
TÌM KIẾM CỨU NẠN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 445/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 127/QĐ-TKCN ngày 15 tháng 5 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

Điều 3. Các thành viên Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, cơ quan thường trực Ủy ban, Văn phòng Ủy ban, Trưởng Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành, Trưởng Ban Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên & Môi trường, Y tế, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Các thành viên UBQGTKCN;
- BCĐ Phòng, chống lụt, bão Trung ương;
- BCĐ các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng;
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Các đơn vị chuyên trách Tìm kiếm Cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, QHQT, KGVX, TH;
- Lưu: Văn thư.

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải  

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, chế độ làm việc; cơ chế điều hành, chế độ thông tin, báo cáo, mối quan hệ giữa Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn với Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ban Chỉ đạo các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng, chống cháy rừng Trung ương, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành và Ban Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn các địa phương.

2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn; Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành Trung ương; Ban Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn các địa phương; Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn; các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (sau đây gọi tắt là Ủy ban) làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên Ủy ban, tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của Quy chế này.

2. Giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

3. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Chương 2.

PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA ỦY BAN, VÀ CHỈ HUY CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC HỆ THỐNG TÌM KIẾM CỨU NẠN

Điều 3. Phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban

1. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ những công việc được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi cả nước và trong các Hiệp ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia; những công việc thuộc thẩm quyền mà pháp luật quy định; những công việc khác được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền.

2. Chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, quản lý, chỉ huy, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Ủy ban.

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, vì tính chất quan trọng, cấp bách của công việc, Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo xử lý một số công việc đã phân công cho thành viên Ủy ban.

4. Chỉ đạo xây dựng chiến lược tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa cấp quốc gia, các kế hoạch chung hàng năm, 5 năm, dài hạn và các dự án, đề án quan trọng về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án sau khi được phê duyệt.

5. Chỉ đạo việc tổ chức, xây dựng lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành, địa phương.

6. Chủ trì các cuộc họp thường kỳ 6 tháng, 1 năm và các cuộc họp bất thường của Ủy ban.

Điều 4. Phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ tịch thường trực

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và trước pháp luật về toàn bộ công việc thuộc phạm vi lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn được phân công. Trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm giúp Chủ tịch thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, chỉ huy đơn vị thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch phân công.

2. Giúp Chủ tịch chỉ đạo, giải quyết công việc theo sự phân công của Chủ tịch; sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và pháp luật về các quyết định của mình. Khi giải quyết công việc được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Chủ tịch khác phụ trách thì chủ động phối hợp với Phó Chủ tịch đó để giải quyết. Trường hợp có ý kiến khác nhau, vượt quá phạm vi quyền hạn được giao thì phải báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định, trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Giúp Chủ tịch điều hành giải quyết công việc của Ủy ban trong thời gian Chủ tịch vắng mặt.

4. Chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án và các văn bản thuộc lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn; phê duyệt kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa cấp quốc gia; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, đề án, dự án theo quy định của pháp luật.

5. Giúp Chủ tịch chỉ đạo Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành; Ban Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn các địa phương xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa của các cơ quan, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

6. Giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xây dựng hệ thống tổ chức, đầu tư phát triển cho các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn của Bộ Quốc phòng; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị vật tư sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa.

7. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương việc thực hiện pháp luật về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

8. Giúp Chủ tịch kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị của Ủy ban thuộc lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

9. Đối với những vấn đề thuộc về chủ trương hoặc có tính nguyên tắc mà chưa có văn bản quy định hoặc những vấn đề nhạy cảm dễ gây tác động đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, hoạt động của Ủy ban hoặc việc ký kết thỏa thuận quốc tế và những vấn đề quan trọng khác thì phải xin ý kiến Chủ tịch trước khi quyết định.

10. Giải quyết các vấn đề cụ thể nảy sinh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch; các vấn đề liên ngành mà các cơ quan, đơn vị không thống nhất được ý kiến. Đối với những vấn đề mới nảy sinh chưa được Ủy ban quy định, thì chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu báo cáo Chủ tịch để xử lý. Không xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

11. Theo dõi, chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch công tác huấn luyện, hội thao, diễn tập tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa thuộc phạm vi Ủy ban quản lý.

12. Hàng năm phê duyệt kế hoạch công tác, chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp cho hoạt động và duy trì hoạt động thường xuyên của Ủy ban; quyết định cấp phát trang bị tìm kiếm cứu nạn cho các Bộ, ngành, địa phương; quyết định khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa.

13. Quyết định điều động lực lượng, phương tiện của các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa trong trường hợp vượt quá khả năng và điều kiện của các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

14. Hàng quý chủ trì giao ban cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn các chuyên ngành.

15. Thường xuyên theo dõi và xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch; Ủy quyền Chủ tài khoản của Ủy ban; ký thay Chủ tịch các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong phạm vi, công việc được Chủ tịch phân công.

Điều 5. Phạm vi giải quyết công việc của các Phó Chủ tịch

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban và trước pháp luật về toàn bộ công việc thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực công tác liên quan đến lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn. Trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm giúp Chủ tịch thực hiện quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực công tác của Bộ, ngành mình, chỉ huy đơn vị thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch phân công.

2. Giúp Chủ tịch chỉ đạo, giải quyết một số công việc của Ủy ban, sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Thủ trưởng của các Bộ, ngành và trước pháp luật về các quyết định của mình.

3. Chủ động giải quyết công việc được phân công; nếu có phát sinh những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo Chủ tịch; trong thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch khác thì trực tiếp phối hợp với Phó Chủ tịch đó để giải quyết. Trường hợp có ý kiến khác nhau, vượt quá phạm vi quyền hạn được giao thì phải báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.

4. Phó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm:

a) Giúp Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trong Bộ Công an, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và chính quyền địa phương bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng, khu vực xảy ra thảm họa;

b) Chỉ đạo các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm của Bộ Công an xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và các địa phương tổ chức ứng phó khi xảy ra cháy lớn ở các khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư;

d) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tổ chức ứng phó tình huống bão, áp thấp, lũ lụt, sóng thần, lũ ống, lũ quét; sự cố vỡ đê, hồ, đập; cháy rừng;

đ) Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, các cơ quan có liên quan và các địa phương tổ chức ứng phó, xử lý sự cố tràn dầu;

e) Phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng ứng phó sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn khí, khu chế xuất lọc dầu và các nhà máy điện khí;

g) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan tổ chức cứu nạn các tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hầm đặc biệt nghiêm trọng;

h) Phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Y tế, Công thương và các cơ quan có liên quan tổ chức ứng phó sự cố rò rỉ bức xạ hạt nhân;

i) Phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, các cơ quan có liên quan và các địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất, sập đổ nhà cao tầng, hầm lò khai thác khoáng sản.

5. Phó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm:

a) Giúp Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trong Bộ Giao thông vận tải; phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm ngành Giao thông vận tải thực hiện xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án, sử dụng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa;

b) Khi xảy ra thảm họa, chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn các địa phương sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; điều hành các lực lượng thực hiện tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không;

c) Chỉ đạo chuyên ngành Hàng hải, Hàng không phối hợp với các Bộ, ngành trong việc cấp phép và phối hợp với lực lượng phương tiện của nước ngoài thực hiện tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra thảm họa;

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan tổ chức cứu nạn các tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hầm đặc biệt nghiêm trọng;

đ) Phối hợp với Bộ Quốc phòng, các cơ quan có liên quan và các địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn tai nạn máy bay xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam;

e) Phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, các cơ quan có liên quan và các địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn trong tình huống tai nạn tàu, thuyền trên biển.

6. Phó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a) Giúp Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm nhẹ hậu quả thiên tai, thảm họa; phối hợp xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các cơ quan có liên quan và các địa phương tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó tình huống bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt…;

c) Phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, các cơ quan có liên quan và các địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất;

d) Phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao, các cơ quan có liên quan và các địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn trong tình huống tai nạn tàu, thuyền trên biển.

7. Phó Chủ tịch là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm:

a) Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều phối các hoạt động chung của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn; xem xét báo cáo Chủ tịch giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch;

b) Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan đó liên quan đế lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

Điều 6. Phạm vi giải quyết công việc của các Ủy viên Ủy ban

1. Các Ủy viên chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban và trước pháp luật về toàn bộ công việc thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực công tác liên quan đến lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn. Trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giúp Chủ tịch thực hiện quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực công tác của Bộ, ngành mình, chỉ huy đơn vị thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch phân công.

2. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình liên quan đến lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ chung của Ủy ban.

3. Ủy viên là Thứ trưởng Bộ Công thương có trách nhiệm:

a) Giúp Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trong Bộ Công thương, quản lý chặt chẽ việc sản xuất, khai thác điện nguyên tử, khoáng sản, hóa chất độc hại, vật liệu nổ công nghiệp;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo và hướng dẫn việc xử lý các vụ nổ, sập hầm lò ở các cơ sở sản xuất khai thác than, dầu mỏ, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; ứng phó sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn khí, khu chế xuất lọc dầu và các nhà máy điện khí;

c) Chỉ đạo các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công thương xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa;

d) Chỉ đạo Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các cơ quan có liên quan và các địa phương tổ chức ứng phó, xử lý sự cố tràn dầu;

đ) Chỉ đạo Trung tâm cấp cứu mỏ phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, các cơ quan có liên quan và các địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất, sập đổ nhà cao tầng, hầm lò khai thác khoáng sản;

e) Phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Công an, Y tế và các cơ quan có liên quan tổ chức ứng phó sự cố rò rỉ bức xạ hạt nhân;

g) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trước mùa lũ, bão hàng năm có kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho nhân dân, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị chia cắt, vùng thường xuyên bị ngập sâu và kéo dài; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt việc dự phòng tại chỗ.

4. Ủy viên là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Giúp Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trong Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn; chỉ đạo ban hành, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về công tác dự báo, cảnh báo phục vụ tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa; tổ chức việc thu thập, nghiên cứu và xử lý thông tin, thực hiện cảnh báo, dự báo, cung cấp thông tin chính thức về thiên tai, thảm họa cho Ủy ban và các Bộ, ngành, địa phương liên quan, các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm và pháp luật về dự báo, cảnh báo phòng, chống thiên tai, thảm họa;

b) Phối hợp với các Bộ; Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, các cơ quan có liên quan và các địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất, sóng thần, sập đổ nhà cao tầng, hầm lò khai thác khoáng sản;

c) Phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Quốc phòng, Y tế và các đơn vị liên quan ứng phó, xử lý sự cố rò rỉ, tán phát hóa chất độc hại.

5. Ủy viên là Thứ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Giúp Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trong Bộ Y tế; hướng dẫn các cơ sở y tế, bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng chuẩn bị lực lượng, phương tiện y tế, thuốc men sẵn sàng cơ động cấp cứu, vận chuyển, điều trị người bị nạn;

b) Phối hợp với các Bộ; Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan và các địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất, sóng thần, sập đổ nhà cao tầng, hầm lò khai thác khoáng sản;

c) Phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Quốc phòng và các đơn vị liên quan ứng phó, xử lý sự cố rò rỉ, tán phát hóa chất độc hại;

d) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tổ chức cứu nạn các tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hầm đặc biệt nghiêm trọng;

đ) Phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Công an, Công thương và các đơn vị liên quan tổ chức ứng phó sự cố rò rỉ bức xạ hạt nhân.

6. Ủy viên là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm:

a) Giúp Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ở nước ngoài và phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề nghị các nước, các tổ chức quốc tế tìm kiếm cứu nạn đối với người, phương tiện của tổ chức, cá nhân Việt Nam gặp nạn ngoài lãnh thổ Việt Nam; làm thủ tục cần thiết và giải quyết các vấn đề phát sinh để đưa người, phương tiện về nước;

b) Phối hợp về mặt đối ngoại trong việc tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người và phương tiện nước ngoài gặp nạn trên lãnh thổ Việt Nam.

7. Ủy viên là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Giúp Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trong Bộ Khoa học và Công nghệ; tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa. Xây dựng các phương án, quy tắc ứng phó thảm họa bức xạ hạt nhân và các loại hình thảm họa công nghệ cao;

b) Phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Công thương và các cơ quan liên quan tổ chức ứng phó sự cố rò rỉ bức xạ hạt nhân

8. Ủy viên là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Giúp Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành liên quan thống nhất quy định các tần số tìm kiếm cứu nạn; phối hợp xây dựng mạng thông tin liên lạc thông báo giữa các đài quan sát, trạm quan sát với cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn các cấp;

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông huy động lực lượng, phương tiện của ngành tham gia bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa thông suốt trong mọi tình huống.

9. Ủy viên là Thứ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

a) Giúp Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trong Bộ Xây dựng; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện; chủ trì, phối hợp và hướng dẫn các địa phương thực hiện xây dựng bảo đảm an toàn cho người, công trình;

b) Chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc quyền phối hợp với các địa phương trên địa bàn đứng chân chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa.

10. Ủy viên là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: giúp Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc quy hoạch, xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo phù hợp với đặc điểm lũ, bão của từng vùng, địa phương để đảm bảo an toàn cho nhân dân và tránh ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa.

11. Ủy viên là Thứ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Giúp Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo tổng họp và bố trí dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa; ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, định mức chi, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc thực hiện;

b) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia các phương tiện, hàng hóa phục vụ tìm kiếm cứu nạn được Nhà nước giao; xuất cấp kịp thời, đầy đủ vật tư hàng hóa phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa khi có lệnh của cấp có thẩm quyền.

12. Ủy viên là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: giúp Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo cân đối ngân sách đầu tư phát triển trong dự toán ngân sách hàng năm để bố trí vốn cho các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm cho các dự án đầu tư phát triển thuộc lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn; ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý các nguồn kinh phí đầu tư cho lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện.

13. Ủy viên là Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: giúp Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các chính sách với người tham gia tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa khi bị tai nạn, bị thương hoặc chết theo khoản 4 Điều 3 và khoản 5 Điều 11, mục 6 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

14. Ủy viên là Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm: giúp Chủ tịch, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường công tác truyền tin, thông báo chính xác, kịp thời các tin dự báo, cảnh báo về thiên tai, thảm họa; các chủ trương, mệnh lệnh, chỉ thị về việc phòng chống và khắc phục thiên tai, thảm họa và các kinh nghiệm, các điển hình trong công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về công tác phòng, tránh và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa.

Điều 7. Phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn - Ủy viên thường trực

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và trước pháp luật về toàn bộ công việc thuộc phạm vi trách nhiệm được giao. Trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước theo ngành, chỉ huy cán bộ, nhân viên thuộc quyền và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2. Những việc phát sinh vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch thường trực cho ý kiến chỉ đạo để giải quyết.

3. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban và thực hiện nhiệm vụ chung của Ủy ban.

4. Được ủy quyền điều hành công việc của Ủy ban trong thời gian Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực vắng mặt đối với các công việc đã được Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực phê duyệt kế hoạch hoặc có chủ trương triển khai thực hiện.

5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban theo quy định.

6. Được ký ủy quyền Chủ tài khoản Ủy ban; điều hành ngân sách thường xuyên của Ủy ban khi được Phó Chủ tịch thường trực phê duyệt kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách năm; ký thừa lệnh Chủ tịch các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong phạm vi, công việc được Chủ tịch phân công.

Điều 8. Phạm vi giải quyết công việc của chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn

1. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban, Thủ trưởng các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị quản lý và trước pháp luật về toàn bộ công việc thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được giao. Trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giúp Thủ trưởng các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị quản lý nhà nước theo ngành, theo vùng lãnh thổ, theo lĩnh vực công tác của Bộ, ngành, địa phương, quản lý lực lượng thuộc quyền thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ủy ban.

2. Chủ động phối hợp với chỉ huy các cơ quan, đơn vị khác để xử lý những vấn đề có liên quan đến công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

3. Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa trong cơ quan, đơn vị mình, phân công trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc cho các đơn vị thuộc quyền quản lý.

Chương 3.

MỐI QUAN HỆ GIỮA ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VỚI BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO TRUNG ƯƠNG, BAN CHỈ ĐẠO CÁC VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG BẢO VỆ VÀ PHÒNG, CHỐNG CHÁY RỪNG TRUNG ƯƠNG, BAN CHỈ ĐẠO TÌM KIẾM CỨU NẠN CÁC BỘ, NGÀNH VÀ BAN CHỈ HUY TÌM KIẾM CỨU NẠN CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Điều 9. Quan hệ công tác giữa Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn với Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương.

Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ứng phó tình huống bão, áp thấp, lũ lụt, sóng thần, lũ ống, lũ quét; sự cố vỡ đê, hồ, đập.

Điều 10. Quan hệ công tác giữa Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn với Ban Chỉ đạo các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng, chống cháy rừng Trung ương

Phối hợp với Ban Chỉ đạo các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng, chống cháy rừng Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ứng phó khi xảy ra cháy rừng.

Điều 11. Quan hệ công tác giữa Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn với Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành, Ban Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn các địa phương.

1. Trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành, Ban Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn các địa phương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn được giao.

2. Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, Ban Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn các địa phương chịu sự chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, có trách nhiệm giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của mình có liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ủy ban.

3. Đối với những trường hợp tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa vượt quá khả năng và điều kiện của Bộ, ngành, địa phương mình phải báo cáo kịp thời về Ủy ban và các cơ quan có liên quan.

Chương 4.

CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH TÌM KIẾM CỨU NẠN

Điều 12. Nguyên tắc điều hành tìm kiếm cứu nạn

1. Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa phải đảm bảo nguyên tắc chỉ huy thống nhất, phân công cụ thể, chủ động kịp thời và phù hợp với diễn biến thực tế tình huống.

2. Khi có nhiều lực lượng cùng tham gia tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa trên một địa bàn, Trưởng Ban Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn cao nhất của địa phương hoặc người được Trưởng ban ủy quyền là người chỉ huy.

Điều 13. Cơ chế xử lý tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa

1. Ủy ban phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh các Quân khu, cơ quan quân sự địa phương các cấp chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp việc thực hiện các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa.

2. Các Bộ, ngành, chỉ đạo các cơ quan ngành dọc chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp việc thực hiện các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa trên lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, thực hiện các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa. Trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, báo cáo lên cấp trên trực tiếp qua cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn.

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc cấp tỉnh, cấp huyện trực tiếp chỉ đạo, điều hành lực lượng thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa tại cơ quan, tổ chức mình và sẵn sàng làm nhiệm vụ ở nơi khác theo lệnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được huy động lực lượng, phương tiện, vật tư của các cơ quan, tổ chức Trung ương đứng chân trên địa bàn sau khi thống nhất với Bộ, ngành chủ quan.

Chương 5.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, HỌP, HỘI NGHỊ, THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 14. Chế độ họp, hội nghị

1. Chế độ họp

a) Các cuộc họp của Ủy ban

Sáu tháng, một năm tập thể thành viên Ủy ban họp một lần vào cuối tháng 6, tháng 12 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả điều hành của các thành viên Ủy ban và xác định chương trình công tác cho thời gian tiếp theo.

Chủ tịch chủ trì phiên họp của Ủy ban. Khi Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch thường trực chủ trì phiên họp.

b) Các cuộc họp giao ban quý

Hàng quý, Ủy ban tổ chức họp giao ban với cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, các đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Phó Chủ tịch thường trực chủ trì phiên họp. Khi Phó Chủ tịch thường trực vắng mặt, Chánh Văn phòng Ủy ban - Ủy viên thường trực chủ trì phiên họp.

2. Chế độ tổ chức hội nghị của Ủy ban

a) Hàng năm, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban tổ chức 01 hội nghị với các Trưởng Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành, Trưởng Ban Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai và bàn biện pháp thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa, những chủ trương, biện pháp về phối hợp điều hành công tác tìm kiếm cứu nạn giữa Trung ương và địa phương;

b) Văn phòng Ủy ban trình Chủ tịch quyết định nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị;

c) Các Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị các báo cáo tại hội nghị theo phân công của Chủ tịch;

d) Sau hội nghị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành, Trưởng Ban Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ hoặc của Chủ tịch hội nghị.

Điều 15. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Các thành viên Ủy ban báo cáo Chủ tịch Ủy ban theo các hình thức: báo cáo trực tiếp, báo cáo bằng văn bản, báo cáo thông qua các phiên họp thường kỳ và bất thường của Ủy ban; nội dung báo cáo gồm những vấn đề sau:

a) Tình hình thực hiện những công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

b) Nội dung và kết quả các hội nghị, cuộc họp khi được Chủ tịch ủy quyền tham dự hoặc chỉ đạo các hội nghị đó;

c) Kết quả làm việc và những kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương và đối tác khác hoặc khi tham gia làm việc với các đoàn nước ngoài ở trong nước hoặc nước ngoài.

2. Cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn phải chấp hành nghiêm chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm báo cáo những vấn đề thuộc Bộ, ngành, địa phương mình quản lý để Chủ tịch xem xét, báo cáo khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Báo cáo công tác tìm kiếm cứu nạn bao gồm: báo cáo định kỳ (Báo cáo quý, 6 tháng, năm), báo cáo đột xuất (Báo cáo nhanh);

a) Nội dung Báo cáo phải phân tích, đánh giá, tổng kết nguyên nhân khách quan, chủ quan; báo cáo phải trung thực, chính xác, phản ánh đầy đủ quá trình thực hiện nhiệm vụ và kết quả đạt được (có mẫu biểu hướng dẫn thực hiện).

Báo cáo đột xuất: khi có tình huống đột xuất, các cơ quan, đơn vị phải báo cáo ngay cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, địa phương nơi xảy ra thiên tai, thảm họa, tai nạn để tổng hợp báo cáo Ủy ban. Báo cáo đột xuất có thể gửi bằng một trong những phương thức thông tin liên lạc như: điện tín, fax, telex hay thư điện tử (e-mail);

b) Thời gian báo cáo

- Báo cáo quý: ngày 20 tháng cuối quý;

- Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm: ngày 20 tháng 6;

- Báo cáo tổng kết năm: ngày 15 tháng 12.

3. Ngoài việc thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều này, Chánh Văn phòng Ủy ban còn phải thực hiện các quy định sau đây:

a) Thông tin hàng ngày cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực về các vấn đề đã được giải quyết;

b) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo;

c) Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Ủy ban và cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện để các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tiếp cận các thông tin chính xác, kịp thời về các sự kiện xảy ra trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn;

d) Đề xuất và báo cáo Phó Chủ tịch thường trực những vấn đề cần xử lý qua phản ánh của báo chí, dư luận xã hội liên quan đến lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

4. Văn phòng Ủy ban có trách nhiệm tổng hợp báo cáo gửi các thành viên Ủy ban và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Chương 6.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

Các thành viên Ủy ban, cơ quan thường trực Ủy ban, Văn phòng Ủy ban, Trưởng ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành, Trưởng Ban Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn các địa phương có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, có nội dung cần sửa đổi, Văn phòng Ủy ban tổng hợp, trình Ủy ban xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 445/QĐ-UB năm 2009 về Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.657

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155