Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4111/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí tỉnh Bình Định

Số hiệu: 4111/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 05/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4111/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ, LĨNH VỰC XUẤT BẢN – IN - PHÁT HÀNH THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá quy trình định thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 59/TTr-STTTT ngày 25 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí, lĩnh vực xuất bản - in - phát hành thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định (Phụ lục đính kèm).

Điều 2.

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông cụ thể hóa việc áp dụng thực thi phương án đơn giản đối với 02 thủ tục hành chính đã được thông qua tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- CT, PCT Phan Cao Thắng;
- Sở Nội vụ (P.CCHC);
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT, K9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ, LĨNH VỰC XUẤT BẢN – IN - PHÁT HÀNH THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4111/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. Thủ tục: Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (Mã TTHC: BTT-BDI-284348)

1. Nội dung đơn giản hóa

- Về thời hạn giải quyết: Đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục Cấp Giấy phép xuất bản bản tin được công bố tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định từ 30 ngày làm việc xuống còn 15 ngày làm việc (giảm 15 ngày làm việc).

- Lý do: Hiện nay việc Cấp Giấy phép xuất bản bản tin đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phân cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016. Qua quá trình giải quyết thủ tục hành chính thì thời gian quy định thực hiện việc Cấp Giấy phép xuất bản bản tin còn dài so với thực tế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, đề nghị thời gian giải quyết thủ tục hành chính này từ 30 ngày làm việc xuống còn 15 ngày làm việc như sau:

Ghi chú:

(1): Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ;

(2): Bưu điện/Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Văn thư;

(3) Văn thư chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn;

(4): Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt;

(5): Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ và trả kết quả về phòng chuyên môn;

(6): Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đến Văn thư đóng dấu;

(7) Văn thư chuyển hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính;

(8): Trả kết quả cho công dân.

2. Kiến nghị thực thi

Theo khoản 2, Điều 12 Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 16, 17); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Do đó, theo nội dung Điểm 1, Mục I của Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu trên, đề nghị sửa đổi nội dung khoản 2, Điều 12 Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông như sau: “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 16, 17); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 65.617.500 đồng/năm;

- Chi phí tuân thủ thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 34.117.500 đồng/năm;

- Chi phí tiết kiệm: 31.500.000 đồng/ năm;

- Tỷ lệ cắt giảm thời gian thực hiện thủ thủ tục hành chính: 50%;

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 48%.

II. Thủ tục: Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (Mã TTHC: BTT-BDI-284206)

1. Nội dung đơn giản hóa

- Về thời hạn giải quyết: Đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh được công bố tại tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định từ 15 ngày làm việc xuống còn 12 ngày làm việc (giảm 03 ngày làm việc).

- Lý do: Qua quá trình giải quyết thủ tục hành chính thì thời gian quy định thực hiện việc Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh còn dài so với thực tế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính này từ 15 ngày làm việc xuống còn 12 ngày làm việc như sau:

Ghi chú:

(1): Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ;

(2): Bưu điện/Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Văn thư;

(3) Văn thư chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn;

(4): Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt;

(5): Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ và trả kết quả về phòng chuyên;

(6): Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đến văn thư đóng dấu;

(7) Văn thư chuyển hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;

(8): Trả kết quả cho công dân.

2. Kiến nghị thực thi

Theo Khoản 5, Điều 25 Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 quy định: “Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp giấy phép xuất bản, đóng dấu vào ba bản thảo tài liệu và lưu lại một bản, hai bản trả lại cho tổ chức để nghị cấp phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do”.

Do đó, theo nội dung tại Điểm 1, Mục II của Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu trên, đề nghị sửa đổi nội dung Khoản 5, Điều 25 Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 quy định: “Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp giấy phép xuất bản, đóng dấu vào ba bản thảo tài liệu và lưu lại một bản, hai bản trả lại cho tổ chức để nghị cấp phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do”.

3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 581.700.000 đồng/năm;

- Chi phí tuân thủ thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 539.700.000 đồng/năm;

- Chi phí tiết kiệm: 42.000.000 đồng/ năm;

- Tỷ lệ cắt giảm thời gian thực hiện thủ thủ tục hành chính: 20%;

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 7%./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4111/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí, lĩnh vực xuất bản – in – phát hành trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


759

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.18.161