Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3945/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 3945/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành: 24/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3945/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 09 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3077/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 104/TTr-SKHCN ngày 18 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH tỉnh;
- Quỹ Phát triển KH-CN tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT, K16.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

DANH MỤC

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2020 của UBND tỉnh)

STT

Tên báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Thời hạn gửi báo cáo

Kỳ báo cáo/ Tần suất báo cáo

Mẫu đề cương báo cáo

Văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có quy định chế độ báo cáo định kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội

Sở Khoa học và Công nghệ

Chậm nhất vào ngày 16 của tháng cuối kỳ báo cáo

Tháng (08 lần/năm); áp dụng đối với các Tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11

Mẫu số 01 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo

2

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ Quý I

Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Chậm nhất vào ngày 16 của tháng cuối kỳ báo cáo

Quý I (01 lần/năm)

Khoản 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 mục I; mục II; mục III Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Điều 10 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch

Khoản 1, 2, 4 (Phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ), 5, 8 (Tình hình triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến), 10 mục I; mục II; mục III Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 mục I; mục II; mục III Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Tài chính

Khoản 1, 6, 10 mục I; mục II; mục III Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Khoản 1, 3, 4 (Phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ), 6, 8 (Tình hình triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến), 10 mục I; mục II; mục III Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Khoản 1, 4 (Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ), 8 (Tình hình triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến), 10 mục I; mục II; mục III Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Khoản 1, 4 (Phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ), 8 (Tình hình triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến), 10 mục I; mục II; mục III Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Ngoại vụ

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

Khoản 1, 7, 10 mục I; mục II; mục III Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo

Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

3

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Sở Khoa học và Công nghệ

Chậm nhất vào ngày 16 của tháng cuối kỳ báo cáo

6 tháng đầu năm (01 lần/năm)

Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Khoản 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch

Khoản 1, 2, 4 (Phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ), 5, 8, 9 (Tình hình triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến), 11, 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Tài chính

Khoản 1, 6, 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Khoản 1, 3, 4 (Phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ), 6, 9 (Tình hình triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến), 11, 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Khoản 1, 4 (Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ), 9 (Tình hình triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến), 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Ngoại vụ

Khoản 1, 4 (Phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ), 9 (Tình hình triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến), 11, 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

Khoản 1, 7, 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Công an tỉnh

Khoản 1, 9, 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo

Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

4

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm

Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế

Sở Khoa học và Công nghệ

Chậm nhất vào ngày 16 của tháng cuối kỳ báo cáo

9 tháng đầu năm (01 lần/năm)

Khoản 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 mục I; mục II; mục III Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Điều 12 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch

Khoản 1, 2, 4 (Phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ), 5, 8 (Tình hình triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến), 10 mục I; mục II; mục III Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 mục I; mục II; mục III Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Tài chính

Khoản 1, 6, 10 mục I; mục II; mục III Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Khoản 1, 3, 4 (Phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ), 6, 8 (Tình hình triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến), 10 mục I; mục II; mục III Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Khoản 1, 4 (Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ), 8 (Tình hình triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến), 10 mục I; mục II; mục III Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Ngoại vụ

Khoản 1, 4 (Phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ), 8 (Tình hình triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến), 10 mục I; mục II; mục III Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

Khoản 1, 7, 10 mục I; mục II; mục III Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo

Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

5

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Sở Khoa học và Công nghệ

Chậm nhất vào ngày 16 của tháng cuối kỳ báo cáo

Năm (01 lần/năm)

Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Điều 13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Khoản 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch

Khoản 1, 2, 4 (Phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ), 5, 8, 9 (Tình hình triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến), 11, 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Tài chính

Khoản 1, 6, 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Khoản 1, 3, 4 (Phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ), 6, 9 (Tình hình triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến), 11, 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Khoản 1, 4 (Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ), 9 (Tình hình triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến), 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Ngoại vụ

Khoản 1, 4 (Phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ), 9 (Tình hình triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến), 11, 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

Khoản 1, 7, 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Công an tỉnh

Khoản 1, 9, 12 mục I; mục II; mục III Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo

Mẫu số 01 và Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

6

Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Chậm nhất vào ngày 16 của tháng cuối kỳ báo cáo

Năm (01 lần/năm)

Mẫu số 05 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Điều 14 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Mẫu số 06 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập

Mẫu số 07 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo

Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3945/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


33

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97