Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 365/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa Sở Giáo dục Bình Định

Số hiệu: 365/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 10/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 365/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 156/TTr-SGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định (Phụ lục 01 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ 09 thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 4167/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 và Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Phụ lục 02 kèm theo).

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên đảm bảo nội dung đã được công bố chuẩn hóa tại Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo ;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, TC, NV, TNMT, NgV;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- TT. TH-CB, P. HC-TC;
- Lưu: VT, KSTT, K9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số: 365/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết (ngày)

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Cơ quan chủ trì giải quyết

Các cơ quan phối hợp giải quyết

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua BCCI

Phí, lệ phí (nếu có)

Nội dung chuẩn hóa

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

Giải thể Trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh

Không

Không

Chuẩn hóa cơ quan phối hợp giải quyết

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ.

2

Giải thể Trường trung học phổ thông chuyên

Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh

Không

Không

Chuẩn hóa cơ quan phối hợp giải quyết

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ.

3

Giải thể Trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh

Không

Không

Chuẩn hóa cơ quan phối hợp giải quyết

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ.

4

Thành lập Trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập Trường trung cấp sư phạm tư thục

Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh

Không

Không

Chuẩn hóa cơ quan phối hợp giải quyết

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ.

5

Sáp nhập, chia, tách Trường trung cấp sư phạm

Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh

Không

Không

Chuẩn hóa cơ quan phối hợp giải quyết

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ.

6

Thành lập phân hiệu Trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu Trường trung cấp sư phạm tư thục

Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh

Không

Không

Chuẩn hóa cơ quan phối hợp giải quyết

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ.

7

Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ

Không

Không

Chuẩn hóa cơ quan phối hợp giải quyết

- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ.

8

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ

Không

Không

Chuẩn hóa cơ quan phối hợp giải quyết

- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ.

9

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trong 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh

Không

Không

Chuẩn hóa cơ quan phối hợp giải quyết

- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ.

Tổng số: 09 TTHC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 02

BÃI BỎ 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số: 365/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số: 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bị bãi bỏ

1

1.006389.0000.00.00.H08

Giải thể Trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

2

1.004991.000.00.00.H08

Giải thể Trường trung học phổ thông chuyên

3

1.005076.000.00.00.H08

Giải thể Trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

4

1.005069.000.00.00.H08

Thành lập Trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập Trường trung cấp sư phạm tư thục

5

1.005073.000.00.00.H08

Sáp nhập, chia, tách Trường trung cấp sư phạm

6

1.005088.000.00.00.H08

Thành lập phân hiệu Trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu Trường trung cấp sư phạm tư thục

Thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số: 4167/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bị bãi bỏ

7

1.001493.000.00.00.H08

Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

8

1.001492.000.00.00.H08

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

9

1.000716.000.00.00.H08

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


736

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!