Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3619/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 3619/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 29/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3619/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT MẠNG LƯỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Căn cứ Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 52/TTr-SKHCN ngày 13 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng vào mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 30/5/2020 của Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng bao gồm:

1. Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng (trực thuộc UBND thành phố)

2. Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ)

3. Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ)

4. Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ)

5. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng (trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ)

Điều 2. Tổ chức hoạt động của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng:

1. Về Cơ chế hoạt động: thực hiện theo khoản 2, mục II, Phần III Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng.

2. Về cơ cấu tổ chức, lộ trình tự chủ tài chính và con người: thực hiện theo khoản 3, mục II, Phần III Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TTTU; TT HĐND TP;
- CT UBND TP, các PCT UBND TP;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Lưu: VT, SKHCN, VHXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3619/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


44

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75