Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 36/2023/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Sơn Hùng
Ngày ban hành: 31/08/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2023/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 31 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3843/TTr-SYT ngày 28 tháng 7 năm 2023 và Tờ trình số 3111/TTr-SYT ngày 21 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các cơ quan và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Vụ pháp chế - Bộ Y tế;
- Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Q.Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Công Thương, NN&PTNT;
- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Sơn Hùng

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số: 36/2023/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

2. Quy định này áp dụng đối với công chức và người lao động thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Điều 2. Vị trí pháp lý và chức năng

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (sau đây gọi tắt là Chi cục) được thành lập theo Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là đơn vị trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm tra về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai để hoạt động.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động và trụ sở làm việc

1. Chi cục chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế.

2. Trụ sở làm việc đặt tại số 59, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251).8820775

Email: ccatvstp@dongnai.gov.vn

Website: dongnai.vfa.gov.vn.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương thuộc ngành y tế quản lý theo quy định của pháp luật;

2. Giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên; nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm; thực phẩm chức năng; các vi chất bổ sung vào thực phẩm và các thực phẩm khác trên địa bàn theo phân cấp của Bộ Y tế;

3. Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm; cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

4. Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế;

5. Tham mưu Sở Y tế thực hiện chức năng của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh xây dựng chỉ thị, kế hoạch, báo cáo về công tác an toàn thực phẩm;

6. Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý;

7. Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

9. Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng;

10. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 05 năm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;

11. Trình Giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hàng năm, chương trình, đề án, dự án về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý;

12. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về an toàn thực phẩm;

13. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế;

14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành;

15. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Y tế;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Chi cục gồm 01 Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo quy định.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm 02 phòng:

a) Phòng Hành chính tổng hợp gồm 05 biên chế, trong đó có 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. Có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với công chức và người lao động; tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, nâng ngạch, điều động, luân chuyển, biệt phái, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá công vụ; đánh giá, phân loại công chức và người lao động; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tham mưu và tổ chức thực hiện về công tác hành chính, quản trị; tổng hợp, báo cáo, văn thư, lưu trữ; công tác dân vận; quy chế dân chủ; cải cách hành chính; tài chính, kế toán, quản lý tài sản của cơ quan.

b) Phòng Nghiệp vụ gồm 10 biên chế, trong đó có 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng. Có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: Thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm; thực hiện công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính; tham mưu công tác Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, điều tra, đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn thực phẩm, điều tra ngộ độc thực phẩm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức các chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ do Chi cục trưởng quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Biên chế vị trí việc làm

1. Biên chế của Chi cục do Giám đốc Sở Y tế cân đối trong tổng biên chế của Sở Y tế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt hàng năm đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động.

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Chi cục xây dựng kế hoạch biên chế báo cáo Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Chế độ làm việc

1. Chi cục làm việc theo chế độ thủ trưởng, Chi cục trưởng quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục quản lý và là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục. Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng phân công một số lĩnh vực công tác. Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về toàn bộ công việc được giao.

3. Chi cục tổ chức họp giao ban định kỳ đồng thời tổ chức các cuộc họp bất thường để triển khai nhiệm vụ và đột xuất do Giám đốc Sở Y tế giao.

Chương IV

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO CHI CỤC

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục trưởng

1. Thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về việc trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của Chi cục;

2. Là chủ tài khoản của Chi cục, thực hiện quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng tài chính, tài sản, vật tư, thiết bị của Chi cục;

3. Phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Chi cục;

4. Quyết định ban hành và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế của Chi cục; ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng để chỉ đạo, điều hành đơn vị và thực hiện các mối quan hệ nội bộ với cơ quan bên ngoài;

5. Phân công nhiệm vụ trong ban lãnh đạo Chi cục; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng quy chế làm việc của đơn vị đúng theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế;

6. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp về tổ chức quản lý công chức của Sở Y tế;

7. Phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức cơ sở Đảng, các tổ chức quần chúng hoạt động. Thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức và người lao động;

8. Tổ chức giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

9. Thực hiện vai trò của Chi cục trong quá trình tham gia tố tụng có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Chi cục.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chi cục trưởng

1. Phó Chi cục trưởng là người giúp việc cho Chi cục trưởng, được Chi cục trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công.

2. Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Chi cục trưởng khi được Chi cục trưởng ủy quyền.

Chương V

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Đối với Sở Y tế

Chi cục chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế. Chi cục trưởng có trách nhiệm chấp hành các quyết định, chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế, báo cáo công tác đến Giám đốc Sở Y tế theo quy định và khi có yêu cầu; cung cấp tài liệu cần thiết cho Giám đốc Sở Y tế để phục vụ việc trả lời kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề trong phạm vi chuyên ngành, lĩnh vực do Chi cục quản lý.

Điều 11. Đối với Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế

1. Chi cục chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế. Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách nhiệm báo cáo công tác về lĩnh vực an toàn thực phẩm đến Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đồng thời báo cáo Giám đốc Sở Y tế theo quy định và khi có yêu cầu.

2. Trong trường hợp chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế khác với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về cùng một nội dung công việc thì phải báo cáo Giám đốc Sở Y tế để tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 12. Đối với các tổ chức, cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh

1. Đối với các cơ quan Sở, ban, ngành cấp tỉnh

Chi cục có mối quan hệ phối hợp với các cơ quan liên quan trực thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc phối hợp lực lượng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chi cục được giao; đề nghị và chịu sự hướng dẫn của các Sở, ban ngành về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác có liên quan đến nhiệm vụ của Chi cục; cung cấp thông tin theo quy định, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thuộc lĩnh vực Chi cục quản lý hoặc phối hợp lực lượng với các cơ quan thuộc các Sở, ban ngành khác khi được yêu cầu.

2. Đối với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị khác trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Chi cục có mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên tinh thần trách nhiệm nhằm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ chung của Sở Y tế được giao.

3. Đối với cơ quan cấp huyện có liên quan

Chi cục có trách nhiệm phối hợp với các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm thực hiện

1. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức triển khai, thực hiện quy định này.

2. Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Quy định này.

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo đề xuất Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2023/QĐ-UBND ngày 31/08/2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


990

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!