Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3550/QĐ-UBND năm 2017 về phân công cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ xã nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 3550/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Minh Thông
Ngày ban hành: 04/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3550/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 04 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHẬN GIÚP ĐỠ CÁC XÃ NGHÈO VÙNG MIỀN TÂY TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vng thời kỳ từ 2011-2020;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số: 2284/LĐTBXH-BTXH ngày 28 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhận hỗ trợ, giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An về phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo (có danh sách kèm theo).

Các cơ quan, đơn vị được phân công vận động cán bộ công nhân viên ủng hộ, trích từ nguồn hợp pháp của đơn vị, huy động các đơn vị trực thuộc, vận động từ các nguồn tài trợ khác, giúp xã nghèo theo phân công đxây dựng nhà ở cho người nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật, nhân rộng mô hình kinh tế đphát triển sản xuất, hỗ trợ cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc triển khai thực hiện, theo dõi, tổng hợp và định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6062/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND các xã và Thủ trưởng các đơn vị trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT tỉnh ủy, HĐND tỉnh(b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- UBND các huyện miền Tây;
- Chánh VP
, Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX (Khoa
).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

NHẬN GIÚP ĐỠ CÁC XÃ NGHÈO VÙNG MIỀN TÂY TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3550/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh)

STT

Đơn vị

Huyện

I

 

Kỳ Sơn

 

1

Sở Tài Nguyên và Môi Trường

 

Na Loi

2

Sở Xây Dựng

 

Tây Sơn

3

Sở Giao thông vận tải

 

Keng Đu

4

Sở Khoa học và Công Nghệ

 

Mường Ải

5

Tỉnh Đoàn

 

Đọoc Mạy

6

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

 

Huồi Tụ

7

Cục Hải quan tỉnh

 

Nậm Cắn

8

Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

Hữu Kiệm

9

S Văn hóa, Thể thao

 

Mường Lng

10

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Mỹ Lý

11

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An

 

Bắc Lý

12

Ngân hàng Chính sách xã hội

 

Tà Cạ

13

Cục Thuế Nghệ An

 

Na Ngoi

14

Ban QL khu kinh tế Đông Nam

 

Bảo Thắng

15

Cục Thống kê tỉnh

 

Chiêu Lưu

16

Chi Cục Kiểm lâm

 

Mường Típ

17

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An

 

Bảo Nam

18

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM chi nhánh Nghệ An

 

Hữu Lập

19

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Nghệ An

 

Nậm Càn

20

Ngân hàng TMCP Quốc tế Vinh

 

Phà Đánh

II

 

Tương Dương

 

21

Sở Lao động - TB và XH

 

Lượng Minh

22

Sở Nông Nghiệp và PTNT

 

Nga My

23

Sở Y tế

 

Yên Tĩnh

24

Sở Tài chính

 

Xá Lượng

25

Liên đoàn Lao động tỉnh

 

Lưu Kiền

26

Ủy ban MTTQ tỉnh

 

Yên Na

27

Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Nghệ An

 

Hữu Khuông

28

Hội Nông dân tỉnh

 

Yên Thắng

29

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An

 

Tam Hợp

30

Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Vinh

 

Yên Hòa

31

Báo Nghệ An

 

Xiêng My

32

Ngân hàng Công thương chi nhánh Cửa Lò

 

Nhôn Mai

33

UBND thành phố Vinh

 

Mai Sơn

34

Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Nghệ An

 

Tam Đình

III

 

Quế Phong

 

35

Ban Dân tộc

 

Tri Lễ

36

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

 

Hạnh Dịch

37

Sở Nội Vụ

 

Tiền Phong

38

Thanh tra tỉnh

 

Quang Phong

39

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

Nậm Giải

40

Trường Đại học kinh tế Nghệ An

 

Châu Thôn

41

Trường CĐ Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An

 

Cắm Muộn

42

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

 

Đồng Văn

43

Ngân hàng Công thương chi nhánh Nghệ An

 

Châu Kim

44

Trường Đại học Y khoa Vinh

 

Nậm Nhóng

45

Ngân hàng TMCP Bảo Việt

 

Quế Sơn

46

Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

 

47

Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội-Nghệ An

 

Thông Thụ

48

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

 

Mường Nọc

IV

 

Anh Sơn

 

49

Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức

 

Thành Sơn

50

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

 

Tam Sơn

51

Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

 

Thọ Sơn

52

Ngân hàng TMCP Quân đội Nghệ An

 

Bình Sơn

53

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Vinh

 

Phúc Sơn

54

Ngân hàng TMCP Đại Chúng chi nhánh Nghệ An

 

Cao Sơn

55

Ngân hàng TMCP Á Châu

 

Lạng Sơn

56

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

 

V

 

Thanh Chương

 

57

Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

Thanh An

58

Sở Tư Pháp

 

Thanh Sơn

59

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Ngọc Lâm

60

Trường TC KT Công nghiệp-TCN Nghệ An

 

Thanh Xuân

61

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Thanh Hà

VI

 

Tân Kỳ

 

62

Sở Ngoại vụ

 

Tân Hợp

63

Sở Giáo dục - Đào tạo

 

Giai Xuân

64

Văn phòng Tỉnh ủy

 

Phú Sơn

65

Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp

 

Hương Sơn

66

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

 

Tân Hương

67

Trường CĐ Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

 

68

Viettell Nghệ An

 

Tiên Kỳ

69

Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh thành Vinh

 

Nghĩa Phúc

70

Cục Dữ trữ Nhà nước Khu vực Nghệ Tĩnh

 

Đồng Văn

VII

 

Quỳ Hợp

 

71

Chi nhánh Ngân hàng phát triển Nghệ An

 

Châu Tiến

72

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An

 

Châu Cường

73

Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An

 

Châu Thành

74

Bệnh viện y học Dân tộc

 

Châu Hồng

75

Trường Đại học Vinh

 

Châu Thái

76

Công ty Xăng dầu Nghệ An

 

Châu Lộc

77

Hội Doanh nhân trẻ

 

Châu Lý

78

Hội Doanh nghiệp tiêu biểu

 

Bắc Sơn

79

Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

Nam Sơn

80

Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh

 

Châu Đình

81

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An

 

Văn Lợi

82

Ngân hàng Công thương Chi nhánh Bến Thủy

 

Yên Hợp

83

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Phủ Quỳ

 

Liên Hp

84

Kho Bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An

 

Hạ Sơn

VIII

 

Quỳ Châu

 

85

Văn phòng HĐND tỉnh

 

Châu Thắng

86

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Nghệ An

 

87

Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Trung Đô

 

Châu Phong

88

Viễn thông Nghệ An

 

Châu Hội

89

Bưu điện Nghệ An

 

Châu Thuận

90

Công ty Điện Lực Nghệ An

 

Châu Hạnh

91

Công an tỉnh

 

Châu Hoàn

92

Văn phòng UBND tỉnh

 

Châu Bình

93

Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

Diên Lãm

94

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Phủ Diễn

 

Châu Nga

95

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

96

Ngân TMCP Tiên Phong chi nhánh Nghệ An

 

Châu Bính

97

Công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4

 

Châu Tiến

IX

 

Nghĩa Đàn

 

98

UBND thị xã Cửa Lò

 

Nghĩa Thọ

99

Trường Chính trị tỉnh

 

Nghĩa Mai

100

Chi Cục Phát triển nông thôn Nghệ An

 

Nghĩa Lạc

101

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 

Nghĩa Đức

102

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Nghệ An

 

Nghĩa Lợi

X

 

Con Cuông

 

103

Sở Công Thương

 

Đôn Phục

104

Liên minh hợp tác xã

 

Chi Khê

105

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An

 

106

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An

 

Môn Sơn

107

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Nghệ An

 

Bình Chuẩn

108

Ngân hàng TMCP Phương Đông

 

Cam Lâm

109

Ngân hàng TMCP Liên Việt

 

Châu Khê

110

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

 

Lục Dạ

111

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

 

112

Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Nghệ An

 

Mậu Đức

113

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

 

Thạch Ngàn

114

Trường CĐ Du lịch - Thương mại Nghệ An

 

Lạng Khê

XI

 

Quỳnh Lưu

 

115

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Nghệ An

 

Tân Thắng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3550/QĐ-UBND năm 2017 về phân công cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ xã nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.098

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.70.216