Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3533/QĐ-BNN-TCCB năm 2009 chuyển Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3533/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 10/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3533/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 930/QĐ-TTg ngày 09/9/2005 Phê duyệt Đề án sắp xếp hệ thống tổ chức khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và số 220/2005/QĐ-TTg ngày 09/9/2005 thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam quản lý kể từ ngày 01/01/2010.

Điều 2. Giao Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thực hiện bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng tổ chức, nhiệm vụ, tài chính, tài sản, trụ sở, đất đai, lao động và hồ sơ, tài liệu liên quan của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long trong thời hạn quy định tại Điều 1 của Quyết định này;

Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quản lý, tổ chức, sắp xếp Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Các Vụ, Cục chức năng của Bộ có liên quan hướng dẫn 2 Viện bàn giao, tiếp nhận theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đảng ủy, CĐ&TN cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (180b, NTL).

BỘ TRƯỞNG  
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3533/QĐ-BNN-TCCB năm 2009 chuyển Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.159
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.206.217